หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง - PDF

Description
1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ไว เช นน นแล ว ย อมเป น แนวทางให ทราบถ งขอบข ายของงาน ความส มพ นธ เก ยวโยงก นของงาน ตลอดจนจะได จ ดเตร ยมป จจ ยต างๆ ให พร อมเพ อน ามาจ ดระเบ ยบองค การ ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบ ก าหนดระเบ ยบแบบแผนข อบ งค บ ต างๆจ กได ด าเน นไปตามว ตถ ประสงค ด งท ก าหนดไว 1. ส วนประกอบของการจ ดองค การ การจ ดองค การประกอบด วยส วนส าค ญ 3 ประการค อ 1. การจ ดรวมกล มงานท เหม อนก นเข าด วยก น (Identification and Grouping of Work) 2. การแบ งแยกและมอบหมายอ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ (Definition and Delegation of Responsibility and Authority) 3. การสร างความส มพ นธ (Establishment of Relationships) ส าหร บในข อ1.เป นเร องเก ยวก บงาน ในการจ ดการองค การจะต องน าหน าท ปฏ บ ต มาแบ ง เพ อ มอบหมายงานแต ละส วนให บ คคลแต ละคน ในการกระท าด งกล าวน นย อมท าให เก ดการแบ งงานและการ รวมงาน กล าวค อคร งแรกจะแบ งงานออกเป นส วนๆโดยเหต ผลว างานน นใหญ เก นไปหร อมากเก นไปท จะให คนๆเด ยวท า การแบ งงานก นตามกรณ น จะเก ดความช านาญเฉพาะอย างข น เม อม การแบ งงานแล วก ต องม การรวมงานซ งหมายถ งการน าเอาก จการต างๆท ม ล กษณะอย างเด ยวก น คล ายคล งก น หร อม ความส มพ นธ ต อเน องก นจ ดรวมกล มก นเข าไว เป นพวก เช น เป นหมวด เป นแผนก เป นกอง เป นฝ าย ตามความเหมาะสม ส วนประกอบในข อท 2.ค อการจ ดต วบ คคลท ปฏ บ ต งาน การพ จารณาว าผ ใดจะปฏ บ ต งานส วนใดน น ต องค าน งถ งประสบการณ ความร ความสามารถ ตลอดจนพฤต กรรมของบ คคลน นๆต องม การตกลงก นว าจะ ให บ คคลหน งๆภายในกล มท างานอะไร และให อย ตรงส วนไหนขององค การ อย างไรก ตาม บ คคลแต ละคนท ได ร บมอบหมายอ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ ต องสามารถปฏ บ ต งานได ส าเร จผล ท งน หมายความว า ม งาน ให บ คคลน นๆ ท าได ส าเร จโดยใช ความสามารถพยายามท ดเท ยมก บบ คคลอ นๆต องก าหนดขอบข ายงานท จะ ให ตลอดจนก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบและรายละเอ ยดต างๆให เป นท ช ดแจ ง ส วนประกอบในข อท 3. หมายถ ง ล กษณะความส มพ นธ ในการด าเน นงาน การต ดต อประสานก น ของบ คคลท ปฏ บ ต งานในองค การ รวมถ งความสะดวกและส งแวดล อมต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานให บ งเก ดผลส าเร จ เช น สถานท ต งของหน วยงาน ว สด อ ปกรณ เคร องจ กร แสงสว าง การระบายอากาศ เคร องม อเคร องใช และแบบฟอร มต างๆ เหล าน เป นต น น บว าเป นส งจ าเป นต อการปฏ บ ต งานจ งต องน ามา พ จารณาพ จารณาในรายละเอ ยดต อไป 2 ตามท กล าวมาท งหมดน คงจะมองเห นความส มพ นธ ระหว างงาน คน และสถานท ซ งเป น ส วนประกอบท ส าค ญของการจ ดการองค การ 2. ความส าค ญของการจ ดการองค การ การจ ดการองค การท ถ กต องและเหมาะสมด วยประการท งปวง น บว าเป นส วนส าค ญอย างย งท น า ความส าเร จมาส ก จการ ถ งแม ว าจะก าหนดแบบแผนไว อย างด แล วก ตาม ถ าผ จ ดการไม สามารถวางร ปงานให ส มพ นธ และต อเน องก น แผนการน นก ไร ผล ว ธ ท ท าให บ งเก ดผลน นผ จ ดการต องร สายการเด นทางของงาน แต ละหน วยร ว ธ ปฏ บ ต และการควบค มงาน เพ อให งานส มพ นธ และต อเน องก น ผ จ ดการหร อผ บร หารงาน ต องค าน งถ งข อต างๆด งต อไปน ค อ 1. เขาจะต องจ ดการอะไร 2. ใครจะเป นผ ช วยเขา 3. เขาจะออกค าส งมอบหมายให ใครท า 4. ม ใครบ างท จะต องรายงานผลก บเขา 5. เขาจะต องร ส วนประกอบของกล มท ท างานท งหมดร วมก น 6. เขาจะต องร ว าเขาอย ท ใดในกล มน น 7. เขาต องร ความส มพ นธ ระหว างเขาก บคนอ น กล มอ น ตลอดจนสมาช กของกล มงานท เขาร วมอย ด วย 8. จะต องร ระบบการต ดต อส อสารขององค การท งหมด การจ ดการองค การจ งเป นเร องส าค ญของน กบร หารหร อของผ จ ดการ ถ าไม ม การจ ดการองค การข น แล วผ จ ดการหร อห วหน างานก ไม สามารถจะปฏ บ ต หน าท ของตนได การจ ดการองค การจ งเป นเร องส าค ญ ของน กบร หารหร อผ จ ดการ ถ าไม ม การจ ดการองค การข นแล วผ จ ดการหร อห วหน างานก ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ของตนได การจ ดการองค การจ งเป นการช วยให การรวบรวมทร พยากรต างๆท จ าเป นต องใช เป นไป อย างม เหต ม ผล การจ ดการองค การจ งก อให เก ดร ปแบบหร อโครงสร างท เหมาะสมท าให เก ดการประหย ด เพ มประส ทธ ภาพในการท างาน และน าไปส เป าหมายด วยความราบร นเร ยบร อยท กประการ 3. ข อพ จารณาในการจ ดการองค การบร หารงานก อสร าง เม อต งจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ไว แน นอน ต องด าเน นการท กว ถ ทางเพ อให ไปส จ ดม งหมาย หร อว ตถ ประสงค น น แต ม ข อท น าส งเกตไว ณ ท น ประการหน งค อ การประหย ด จร งอย การประหย ดเป นส ง ท ต องน ามาพ จารณาใคร ครวญอย เสมอ เพราะเป นส งส าค ญอย างมากท กระทบก บองค การ ซ งถ าพะวงก บการ ประหย ดมากเก นไปโดยไม พ จารณาให เหมาะสม ก จะกระทบก บประส ทธ ภาพของงานอย างแน นอน เป าหมายขององค การท ส าค ญก ค อประส ทธ ภาพ เราต องยอมร บก นว าการประหย ดเป นส งส าค ญของการ ด าเน นงานท กชน ด แต ม ได หมายความว าจะส าค ญไปกว าประส ทธ ภาพของงาน ในบางกรณ ต องการให งาน บรรล ตามจ ดประสงค และประส ทธ ภาพ เราอาจจะต องยอมเส ยค าใช จ ายส งข น การท จะท างานให ม ประส ทธ ภาพน นอาจจะกระท าได หลายว ธ ด วยก น เช น ก าจ ดงานท ไม จ าเป นออกไปหร อปร บปร งว ธ ท างาน ให ง ายและรวดเร วข น ลดต นท นหร อความย งยากซ บซ อนของงานลง เป นต น 3.1 ว ธ การจ ดองค การ ในการจ ดการองค การเพ อด าเน นงานก อสร างน น ต องเป นล าด บข นด งน 1. ก าหนดหน าท ท จะท า (Functional Departmentation) โดยว เคราะห เส ยก อนว าการท จะท าให บรรล ว ตถ ประสงค น น ม หน าท อะไรบ าง ก าหนดหน าท เอาไว กว างๆก อน เช น หน าท ในการด าเน นงานก อสร าง และหน าท ซ งม ใช เป นฝ ายด าเน นงานก อสร างโดยตรง เป นต นว า หน าท ทางธ รการ หร อหน าท ช วยงานอ นๆ เช น ประมาณราคาก อสร าง ค านวณอาคาร การจดหาว สด อ ปกรณ เป นต น หร อกล าวอ กอย างหน งก ค อ ต อง แยกงานท ท าให ช ดแจ งว า หน าท ใดเป นหน าท หล ก (Line Agency) หน าท ใดเป นหน าท ช วยงานหล ก (Staff Agency) แล วจ งก าหนดหน าท น นๆตามความจ าเป น 2. ก าหนดงานตามสายงานหร อตามหน าท น นๆ โดยต องจ าแนกออกเป นส วนๆให มากท ส ด 3. รวมงานท ม ล กษณะอย างเด ยวหร อคล ายคล งก นเข าเป นหน วยงาน เป นหมวด หร อเป นแผนก แล วแต กรณ 4. รวมหน วยงานท ม ล กษณะคล ายคล งก นหร อส มพ นธ ก นเข าเป นหน วยงานใหญ เช น รวมหน วย การเง น บ ญช พ สด เข าเป นกองคล ง หร อรวมงานช งไม ช างป น ช างไฟฟ า ช างประปา เข าเป นกองช าง เป นต น 5. ก าหนดอ านาจหน าท ความร บผ ดชอบของแต ละหน วยงาน แต ละแผนกให ช ดแจ ง เพ อให การ ท างานไม ซ อนก น ก าวก ายก น และท าให ประสานงานก นด วยด 6. ก าหนดค ณสมบ ต ของบ คคลตามหน าท ความร บผ ดชอบน นๆ 7. ก าหนดจ านวนคนท ต องการของแต ละหน วยงาน 8. มอบหมายงานให แก ผ ท ม ค ณสมบ ต ตรงตามความต องการ 3.2 การจ ดส าน กงาน (Office Lay Out) การจ ดส าน กงานท ล าสม ยจะไม อ านวยความสะดวกแก การปฏ บ ต งาน การท างานใดๆ ไม ว างานเล ก หร องานใหญ ถ งจะม การวางแผนการปฏ บ ต งานไว เป นอย างด ก ตามก อาจม ความจ าเป นต องแก ไขปร บปร งว ธ ท างานเส ยใหม ให เหมาะสมก บภาวการณ ท เป นอย เพ อให การไหลของงานเป นไปอย างสะดวกและม ประส ทธ ภาพอย เสมอ ด งน น การจ ดส าน กงานหร อการปร บปร งส าน กงานต องค าน งถ งส งต างๆด งต อไปน ค อ 1. ให การไหลของงานเป นปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. จ ดหร อใช พ นท ในส าน กงานให เป นประโยชน และม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 3. จ ดวางเคร องม อ อ ปกรณ และของใช ต างๆในส าน กงานให เหมาะสมและสะดวกท ส ด 4. ให ผ ปฏ บ ต งานม ความสะดวกและพอใจ 3 4 5. ให เก ดความประท บใจแก ผ มาต ดต อ 6. ให การปกครองบ งค บบ ญชาและการน เทศงานง ายข น 7.ให ม ความย ดหย นและสามารถขย บขยายได ตามความจ าเป นในอนาคต การจ ดส าน กงานจ งเป นเทคน คท ส าค ญอย างหน งของผ จ ดการหร อผ บร หาร ซ งจะช วยเพ ม ประส ทธ ภาพของงงานอย างไม ม ป ญหา 3.3 งานของผ ร บเหมาก อสร าง งานของผ ร บเหมาก อสร างเป นงานหลายด าน ซ งจ าเป นต องเก ยวข องก บงานต อไปน ค อ 1.งานจ ดการท วไป (General Management) 2. งานประมาณการ (Estimating) 3. งานทางด นบ ญช และการเง น (Fiscal) 4. งานเก ยวก บการจ ดซ อ (Purchasing) 5. งานทางด นว ศวกรรม (Engineering) 6. การหางานหร องานขาย (Sales) 7. งานเก ยวก บการก อสร าง (Construction) 1.งานจ ดการท วไป (General Management) งานของผ จ ดการโดยท วไป จะข นตรงก บคณะกรรมการ อ านวยการซ งร บผ ดชอบโครงการท วไป ควบค มด แลบ งค บบ ญชาเพ อให ได ผลงานตามเป าหมาย น บว าเป น งานท หน กมาก ต องวางแผนงานอย างรอบคอบร ดก ม จ ดสรรป จจ ยต างๆให ส มพ นธ และสอดคล องก บเวลาท ก าหนดไว ต องแก ไขป ญหาเฉพาะหน า ต ดส นใจเท าท นเหต การณ และบ งเก ดผลด ก บองค การมากท ส ด 2. งานประมาณการ (Estimating) งานประมาณการถ อว าเป นงานส าค ญมากประการหน ง เพราะ องค การจะประสบความส าเร จหร อไม น นข นอย ก บประมาณการ ผ ประมาณการจ งต องม ความเช ยวชาญใน การค ดแยกว สด อ ปกรณ ก อสร าง ค าแรง ค าภาษ ก าไร ค าเส อมราคาของเคร องม อเคร องจ กร ตลอดจน ค าใช จ ายอ นๆนอกจากน นต องเสนอราคาได ต ากว าบร ษ ทผ แข งอ นๆและสามารถด าเน นการโดยม ผลก าไรค ม ก บงานร บเหมาก อสร างแต ละงาน 3. งานทางด นบ ญช และการเง น (Fiscal) จะต องควบค มการใช จ ายเง นตามเหต ตามผล สามารถ ตรวจสอบว าฐานะการเง นแต ละช วงเป นอย างไร ก จกรรมใดควรจ ายเง นหร อไม เพ ยงใด การร บและการ จ ายเง นเป นไปตามก าหนดไว หร อไม ตลอดจนเป นผ คาดคะเนแนวโน มของราคาก อสร าง ด งน น การค านวณ ราคาต อหน วยจ งถ กก าหนดข นจากหน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks