สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ - PDF

Description
สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 41 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ก ค าน า โครงการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ จ ดท าข นเพ อเพ มว ส ยท ศน ให ก บบ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท ปฏ บ ต หน าท สน บสน นงานว ชาการแต ละ ฝ ายร วมก นจ ดการความร จากการรวบรวมข อม ลท ได จากการศ กษาด งาน มาพ ฒนาสมรรถนะการ ปฏ บ ต งานแต ละฝ าย และเตร ยมความพร อม และปร บปร งการปฏ บ ต งานสน บสน นด านว ชาการให สามารถรองร บการเปล ยนแปลงของสมาคมอาเซ ยน ในสร ปรายงานเล มน ได รวบรวมสร ปการศ กษาด งาน ในว นท 3-8 มกราคม 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง และมหาว ทยาล ยแม โจ ประกอบไปด วย รายละเอ ยดของโครงการ ข นตอนการด าเน นงาน หล กการแนวค ดในการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงาน ว ชาการ ผลของโครงการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ และสร ปผลการ ประเม นพร อมข อเสนอแนะ โดยจะน าไปส การพ ฒนาปร บปร งการพ ฒนางาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มกราคม 2555 ข สารบ ญ เร อง หน า ค าน า... ก สารบ ญ... ข บทท 1 รายละเอ ยดของโครงการ หล กการและเหต ผล... 1 ว ตถ ประสงค... 1 ก าหนดการ... 2 บทท 2 หล กการแนวค ดในการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ... 4 องค ประกอบของสมรรถนะ... 4 ว ธ การศ กษาด งาน... 5 การเตร ยมความพร อมขณะศ กษาด งาน... 6 การเตร ยมความพร อมหล กการศ กษาด งานเสร จส น... 6 บทท 3 การเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ... 8 บทท 4 ผลของโครงการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ การศ กษาด งานมหาว ทยาล ยรามค าแหง การศ กษาด งานมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม สร ปผลการประช มและข อเสนอแนะ ภาคผนวก ก หน งส อขออน ม ต โครงการ หน งส อขออน เคราะห เข าศ กษาด งาน โครงการ รายช อผ เข าร วมประช ม เอกสารสร ปประเด นท ได จากการศ กษาด งาน ภาคผนวก ก หน งส อขออน ม ต โครงการ หน งส อขออน เคราะห เข าศ กษาด งาน โครงการ รายช อผ เข าร วมประช ม เอกสารสร ปประเด นท ได จากการศ กษาด งาน บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนถ อเป นเป นฟ นเฟ องท ส าค ญในการด าเน นงาน สน บสน นงานด านว ชาการ ให ม ค ณภาพและม ประส ทธ ผล ตามเป าหมายของการเป นมหาว ทยาล ย ต นแบบแห งภ ม ภาค เพ อการพ ฒนาท องถ น โดยม งเน นการตอบสนอง ความต องการของท องถ น สรร สร างป ญญาและช น าส งคมให พ ฒนา ฯลฯ ป จจ ยส าค ญในการปฏ บ ต หน าท ได สอดคล องตาม เป าหมายด งกล าว ค อ บ คลากรท กคนในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนจะต องได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะการปฏ บ ต งาน ด วยร ปแบบท หลากหลายอย างต อเน อง เพ อน าไปส การเสร มสร าง ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาการท างานตามเป าหมายข างต น การศ กษาด งานด านการจ ดแผนการเร ยน และการประมวลผล ณ ส าน กบร การทางว ชาการ และทดสอบประเม นผล (สวป) มหาว ทยาล ยรามค าแหง กร งเทพมหานคร และมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ม ความส าค ญต อแนวค ดเพ อก าหนดระบบการปฏ บ ต งานของบ คลากรของส าน ก ส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ท งน เน องจากผลท ได ร บจากการศ กษาด งานในคร งน ค อ การเป ด เวท ให บ คลากรแต ละฝ ายของส าน กงานฯ ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ก บผ ท ปฏ บ ต หน าท เด ยวก นใน สถาบ นอ ดมศ กษาท ผล ตบ ณฑ ตต งแต ระด บปร ญญาตร ข นไป ขณะเด ยวก นย งเป นการเป ดโอกาสให บ คลากรได เข าเย ยมชมการจ ดสภาพแวดล อม และการปฏ บ ต งานแบบ Service Mind ภายใน โครงการพระราชด าร ดอยอ างขาง และ งานมหกรรมพ ชสวนโลก ใน จ งหว ดเช ยงใหม ท กแนวค ดท แต ละคนได ร บฟ งและเข าศ กษากระบวนการปฏ บ ต งานในสถานการณ จร ง เป น การต อยอดองค ความร ด วยการน าข อม ลเหล าน นมาร วมก นว เคราะห และก าหนดเป นแนวทางในการ พ ฒนาสมรรถนะการด าเน นงานสน บสน นงานทางด านว ชาการให สามารถบ รณาการท งในส วนท เป น การบร การทางกายภาพ และทางด านว ชาการ อย างสอดคล อง อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเพ มว ส ยท ศน ให ก บบ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท ปฏ บ ต หน าท สน บสน นงานว ชาการแต ละฝ าย 2.2 เพ อร วมก นจ ดการความร จากการรวบรวมข อม ลท ได จากการศ กษาด งาน มาพ ฒนา สมรรถนะการปฏ บ ต งานแต ละฝ าย 2.3 เพ อเตร ยมความพร อม และปร บปร งการปฏ บ ต งานสน บสน นด านว ชาการให สามารถ รองร บการเปล ยนแปลงของสมาคมอาเซ ยน 3. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 3.1 ต วช ว ดเช งค ณภาพ : บ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ม กรอบในการ ก าหนดแนวทางเพ อพ ฒนาสมรรถนะการปฏ บ ต งานช ดเจนข น 3.2 ต วช ว ดเช งปร มาณ : บ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการฯร วมโครงการเสร มสร าง สมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการครบ 100 % 3.3 ต วช ว ดเช งเวลา : 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 4. ระยะเวลาด าเน นการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ ข นตอนการด าเน นการ 1. เสนอโครงการเพ อขออน ม ต 28 พฤศจ กายน ต ดต อสถานท ศ กษาด งาน 1-20 ธ นวาคม ศ กษาด งาน 3-8 มกราคม พ.ศ สร ปประเม นผลการศ กษาด งาน 3 ด านได แก 5.1 ความร ความเข าใจ ไม ต ากว า 90% 5.2 ความพ งพอใจ 85% 5.3 การน าไปใช ในการพ ฒนาสมรรถนะการปฏ บ ต งาน 100 % 6. การประเม นโครงการ ด าเน นการประเม นผลด าเน นงานเม อเสร จส นโครงการ 3 ด าน ได แก ความร ความเข าใจ ความพ งพอใจ และการน าไปใช โดยร ปแบบและว ธ การท คณะกรรมการบร หารส าน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน ก าหนดตามกรอบการประก นค ณภาพการศ กษา 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ได กรอบการปฏ บ ต งานภายในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท ช ดเจน 2. บ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ม ท ศทางการท างานด านการสน บสน น งานว ชาการท ช ดเจน สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ย 8. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน 9. ก าหนดการศ กษาด งาน ระหว าง ว นท 3-8 มกราคม 2555 ว นท 3 มกราคม 2555 เวลา น. เด นทางจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ถ ง โรงแรมพระนครแกรนด ว ว มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร กร งเทพมหานคร เวลา น ร บประทานอาหารเย น ว นท 4 มกราคม 2555 เวลา น. ด งาน และฟ งบรรยาย กระบวนการ การปฏ บ ต งานของส าน ก บร การทางว ชาการและทดสอบประเม นผล (สวป) มหาว ทยาล ยราค าแหง เวลา น. เวลา น. เวลา น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เด นทางจากกร งเทพฯ ถ งโรงแรมเซนทารา ดวงตะว น อ.เม อง จ งหว ดเช ยงใหม ร บประทานอาหารเย น 2 ว นท 5 มกราคม 2555 เวลา น. เวลา น. ว นท 6 มกราคม 2555 เวลา น. ศ กษาด งานโครงการพระราชด าร ดอยอ างขาง จ.เช ยงใหม ร บประทานอาหารเย น และสร ปผลจากการศ กษาด งาน ด งาน และฟ งบรรยาย กระบวนการปฏ บ ต งาน ด านการสน บสน น การผล ตบ ณฑ ต งานสน บด านมาตรฐานว ชาการ ด านบร หารจ ดการ และระบบสารสนเทศ ของกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม เวลา น. ศ กษาด งานเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมในส าน กงานฯ เวลา น. ว นท 7 มกราคม 2555 เวลา น. เวลา น. ว นท 8 มกราคม 2555 เวลา น. ด วยพ นธ ไม หลากหลาย ร บประทานอาหารเย น และสร ปผลจากการศ กษาด งาน เด นทางจาก จ.เช ยงใหม ถ ง โรงแรมไทยน าอ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ร บประทานอาหารเย น เด นทางถ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ด วยความสว สด ภาพ 3 บทท 2 หล กการแนวค ดในการเสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ป จจ บ นเป นย คท ม การเปล ยนแปลงทางส งคมอย างรวดเร ว ท งในในระด บประเทศ และระด บ โลก ม การกล าวว าการม ทร พยากรมากเท าใดไม ส าค ญเท าก บม ความสามารถในการบร หาร การจ ดการ ทร พยากรแรงงาน และค ณภาพของคน (วรากรณ สามโกเศศ : 6) องค ประกอบของสมรรถนะ แมคเค ลแลนด (McClelland อ างถ งใน ขจรศ กด ศ ร ม ย:ออนไลน ) ได ก าหนดองค ประกอบ ของสมรรถนะ ไว 5 ส วนค อ 1. ความร (Knowledge) ค อ ความร เฉพาะในเร องท ต องร เป นความร ท เป นสาระส าค ญท ต องน ามาใช ในการปฏ บ ต งานในหน าท 2. ท กษะ (Skill) ค อ ส งท ต องการให ท าได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ท กษะทางคอมพ วเตอร ท กษะทางการถ ายทอดความร เป นต น ท กษะท เก ดได น นมาจากพ นฐานทางความร และ สามารถปฏ บ ต ได อย างแคล วคล องว องไว 3. ความค ดเห นเก ยวก บตนเอง (Self concept) ค อ เจตคต ค าน ยม และความค ดเห น เก ยวก บภาพล กษณ ของตน หร อส งท บ คคลเช อว าตนเองเป น เช น ความม นใจในตนเอง เป นต น 4. บ คล กล กษณะประจาต วของบ คคล (Traits) เป นส งท อธ บายถ งบ คคลน น เช น คนท น าเช อถ อและไว วางใจได หร อม ล กษณะเป นผ นา เป นต น 5. แรงจ งใจ / เจตคต (Motives / attitude) เป นแรงจ งใจ หร อแรงข บภายใน ซ งท าให บ คคลแสดงพฤต กรรมท ม งไปส เป าหมาย หร อม งส ความสาเร จ ความส าค ญของสมรรถนะ ในโลกของการแข งข นพบว า การพ ฒนาคน ค แข งจะสามารถตามท นต องใช เวลา 7 ป ในขณะ ท เทคโนโลย ใช เวลาเพ ยง1ป ก ตามท น เพราะซ อหาได ด งน นสมรรถนะจ งม ความสาค ญต อการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรและองค การด งน 1. ช วยให การค ดสรรบ คคลท ม ล กษณะด ท งความร ท กษะและความสามารถตลอดจน พฤต กรรมท เหมาะสมก บงานเพ อปฏ บ ต งานให สาเร จตามความต องการขององค กรอย างแท จร ง 2. ช วยให ผ ปฏ บ ต งานทราบถ งระด บความสามารถของต วเองว าอย ในระด บใดและต องพ ฒนา ในเร องใดช วยให เก ดการเร ยนร ด วยตนเองมากข น 3. ใช ประโยชน ในการพ ฒนาฝ กอบรมแก ข าราชการ บ คลากร 4. ช วยสน บสน นให ต วช ว ดหล กของผลงาน (KPIs) บรรล เป าหมาย เพราะ Competency จะ เป นต วบ งบอกได ว า ถ าต องการให บรรล เป าหมายต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks