مسئول )نویسنده - PDF

Description
3 قرائتی مهران 2 حجت عیسی 1 اوحدی الدن درمانی محیطهای معماری طراحی در بیمار خلوت اهمیت 4 آنها بهبودی و درمان کیفیت ارتقاء منظور به 1393/02/21 مقاله: دریافت تاریخ 1393/07/14 نهایی: پذیرش تاریخ... محیطهای

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 12 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
3 قرائتی مهران 2 حجت عیسی 1 اوحدی الدن درمانی محیطهای معماری طراحی در بیمار خلوت اهمیت 4 آنها بهبودی و درمان کیفیت ارتقاء منظور به 1393/02/21 مقاله: دریافت تاریخ 1393/07/14 نهایی: پذیرش تاریخ... محیطهای معماری طراحی در بیمار خلوت اهمیت شهرسازی و معماری نامۀ 147 چکیده و دارد بهداشتی مراقبتهای سیستم در بهسزایی اهمیت انسان اساسی نیازهای از یکی بهعنوان خلوت خواهد نامطلوبی تأثیر بهبودیاش روند در که میکند وارد بیمار به بسیاری استرس آن نشدن برآورده درمانی مراقبتهای ارائه اصلی ستون را خلوت برآوردن پزشکی اخالق صاحبنظران از بسیاری گذاشت. کارکنان دیگر و پرستاران آنکه علیرغم که است داده نشان دنیا سراسر و ایران در تحقیقات میدانند. این نیستند. راضی خود خلوت میزان از بیماران ولی میشود رعایت بیماران خلوت که باورند این بر درمان نظام ارتقای در میتواند چگونه بیماران خلوت که است سؤال این به پاسخگویی بهدنبال تحقیق با مطالعه این چیست بیمار برای الزم خلوت تحقق در معماری جایگاه و شود واقع مؤثر بهبودیاش و مرتاض و گودرز انتخابی بیمارستان دو در مشاهده سپس و کتابخانهای مطالعه تکنیک از کیفی رویکرد بیماران از گروه دو نهایت در میگیرد. بهره بیماران خلوت با رابطه در نکاتی یافتن برای یزد شهر در فضاهای در خلوت که میدهد نشان نتایج گرفت. انجام یافته نیمهساختار مصاحبه و شدند انتخاب بستری خدمات ارائه روش بستری زمان طول فردی روحیات بیماری شدت و نوع فرهنگی شرایط تابع درمانی بگیرد نظر در را آنها باید درمانی فضاهای طراح که است قبیل این از مواردی و پزشکی کادر فعالیتهای کند. خلق بستری بیمار برای الزم خلوت برآوردن در معمارانهای راهکارهای و فضا. معماری درمان درمانی فضای بستری بیمار خلوت کلیدواژهها: اصفهان شهر اصفهان استان اصفهان هنر دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده معماری ارشد کارشناس 1 مکاتبات( مسئول )نویسنده تهران شهر تهران استان تهران دانشگاه زیبا هنرهای پردیس معماری دانشكده دانشیار 2 اصفهان شهر اصفهان استان اصفهان هنر دانشگاه وشهرسازی معماری دانشکده استادیار 3 به توجه نگاه با یزد در عمومی بیمارستان بستری بخش»طراحی عنوان با اوحدی الدن پایاننامه از برگرفته مقاله این 4 مهران دكتر مشاوره و حجت عیسی دكتر راهنمایی به درمان«نتایج ارتقای منظور به بیمار روانی و اجتماعی نیازهای است. اصفهان هنر دانشگاه در قرائتی و معماری نامۀ 95 تابستان و بهار 16 شماره هنر دانشگاه دوفصلنامة مقدمه میتواند آن شدن برآورده در اختالل هرگونه و است انسان اساسی نیازهای از خلوت به نیاز رد میکنند تالش مردم 165( لنگ )قهرمانیان باشد داشته زیادی مشکالت ویژگی یک خلوت به مربوط تعاریف در یابند. دست خلوت از مناسبی سطح به فعالیتها انجام دیداری تعامل بر گروهها یا افراد کنترل توانایی تعاریف این اصلی نکتۀ دارد. وجود مشترک چهار خلوت مفهوم برای برگون و پروت 165( )لنگ است دیگران با بویایی و شنیداری فرآیندهای کنترل )توانایی روانشناختی دیگران( برای فرد جسم بودن دسترس )در فیزیکی بعد اطالعات تبادل فرآیند )کنترل اطالعاتی و دیگران( با اجتماعی تعامالت بر )کنترل اجتماعی روانی( و شخصیت فرهنگی زمینه فعالیت جاری الگوی به خلوت میزان و نوع گرفتهاند. درنظر شخصی(.)Parrott & Burgoon, 1989, ( است وابسته فردی انتظارات Shu-( است بیماران در استرس اصلی منابع از ازدحام و خلوت کمبود کنترل کاهش احساس زیادتری بسیار استرسهای بیمارستان در شدن بستری.)marker & Pequegnaf,, & 202 ات ناآشنا محیطهای مانند محیطی عوامل از استرسها این میآورد. بهوجود بیماری خود به نسبت میشود ناشی بیماری نتیجه درباره اطمینان عدم و استقالل عدم شخصی حریم و خلوت کمبود محیط از انسان جداشدن دلیل به درمانی محیطهای در.)BMA Science & Education,,2011 )4 اطالعات مکرر ثبت و کسب لزوم همچنین و مشترک اتاقهای در شدن بستری زندگی طبیعی مطالعات 38( )قهرمانیان است بیشتر نیاز این شدن برآورده در اختالل احتمال بیماران یتح و نمیشود رعایت بهخوبی درمانی محیطهای در بیماران خلوت که دادهاند نشان بسیاری بهخوبی را خود بیماران خلوت که میکنند بیان پرستاران آنکه با اروپایی کشورهای از بعضی در )همان(. نمیشود رعایت بهخوبی آنها خلوت که داشتند اعتقاد آنها بیماران ولی میکنند رعایت 148 پژوهش روش درمان روند در تأثیرگذاریاش و بیمار برای خلوت اهمیت به توجه با و قبل گفتههای به توجه با به پژوهش این در گیرد. قرار بررسی مورد خلوت ایجاد برای الزم شرایط که است مطلوب بیمار هستیم: سؤاالت این به پاسخگویی دنبال است مواردی چه شامل درمانی فضاهای در خلوت ایجاد برای الزم شرایط مییابد نمود صورتی چه به بستری بیمار خلوت حفظ برای تالش نظر مورد جامعه در درمانی فضاهای در خلوت ایجاد برای را الزم شرایط میتوان چگونه معمارانه دیدگاه از بخشید تحقق تکمیل جهت در شد. استفاده کتابخانهای مطالعات روش از اول سؤال دو به پاسخگویی برای میدانی مطالعات یافت. ضرورت میدانی مطالعات انجام سوم سؤال به پاسخگویی و دوم سؤال نیمهساختار مصاحبههای همچنین و مشارکتی مشاهدۀ و مشاهده تکنیک از و کیفی رویکرد با و گودرز خیریۀ موقوفه بیمارستان دو در خلوت فرهنگی زمینههای و نمودها بررسی به یافته است. پرداخته یزد شهر در مرتاض خصوصی بیمارستان مشاهدات و مطالعه تحت محیطهای در زمان گذراندن درمانی فضاهای مشاهدهدر اول راه دستهبندی مختلف موضوعات به بررسی از بعد مشاهدات است. تعامالت و فعالیتها از اول دست هب شد. انجام مکرر مشاهدات شده دیده موارد صحت از اطمینان برای سپس شدند. نامگذاری و شده بهصورت شده مشاهده موارد از بعضی کاربران از تعدادی رضایت عدم و تحقیق اخالق رعایت دلیل و معماری نامۀ... درمانی محیطهای معماری طراحی در بیمار خلوت اهمیت 149 مصاحبه انجام مشاهدات بعضی صحت از اطمینان و اثبات برای پژوهش این در گردید. ثبت کروکی شد گرفته تصمیم درمانی فضاهای در مصاحبه روشهای انواع بررسی از بعد یافت. ضرورت نیز :)Johnson & Barach,,2008 )195 شود انجام صورت دو به و مرحله دو در مصاحبه تا فضاهای در مصاحبه مطلوب روشهای از یکی غیررسمی: مکالمۀ صورت به 1 مصاحبه 1. از متفاوت و فوری چارچوب یک از جریان سؤاالت که است صورت این به درمانی میگیرد. صورت شونده مصاحبه به مصاحبه زا فهرستی روش این در یافته(: )نیمهساختار پیشزمینه داشتن نظر در با 2 مصاحبه 2. مسائل همان کس هر از گیرد. قرار بررسی مورد مصاحبه طی در باید مسائل و پرسشها این در باشد. متفاوت فرد پاسخ اساس بر سؤاالت است ممکن اما میشود پرسیده مشابه بیمارستان در سال 25 باالی سنی گروه از همراه و بیمار 15 شامل آماری جامعۀ پژوهش الزم پاسخهای مرتاض بیمارستان در سال 25 باالی همراه و بیمار 15 همچنین و گودرز بستری بیماران عموم که بود دلیل این به سنی گروه این انتخاب دلیل کرد. تأمین را کافی و شود فراهم مجدد دادن گوش امکان تا شد ضبط مصاحبهها تمامی بودند. سال 25 باالی گیرد. قرار ارزیابی مورد بیشتری دقت با مصاحبهها از حاصل نتایج و تحقیق پیشینه و صاحبنظران و دارد وسیعی گستره درمانی فضاهای در آن تأثیرگذاری و خلوت موضوع هک کردهاند اشاره مواردی به بیمار برای نیاز مورد خلوت شدن برآورده درخصوص محققان پول بیمارستان دو در تحقیق نتایج میکند. پیدا ارتباط معماری با اندکی موارد تنها آنها میان از مسئلۀ بیماران برای خلوت که است داده نشان نیز برایتون در ساوتدانز NHS بهداشتی مرکز و دقیقتر بررسی است. افزایش به رو جدید بخشهای در خصوصی اتاقهای ساخت و است مهمی اتاقهای به مطالعه مورد بیماران از نیمی از بیش که میدهد نشان مسئله این جزئیات به توجه و اول دارد: وجود عمده دلیل دو انتخاب این برای خصوصی. اتاق نه و داشتند تمایل چندتخته اتاق در پرستاران اینکه احساس دوم و دیگران با گفتگو منظور به جمع در حضور به تمایل»در نیروی دو میان جدال معماران برای اساسی شرط بنابراین یافت. خواهند بیشتری حضور تمایل به متعلق امری میشود داده ترجیح آنچه است بدیهی است. ماندنتنها یا و بودن«جمع 130( )السان است محیط شرایط و شخصی از چه بیماران رضایت سطح که دوتخته اتاقهای به تمایل وجود با که میکند بیان اولریش است عمومی از بیشتر خصوصی اتاقهای در پزشکی کارکنان از چه و بیمارستان در اقامت و تمیزی صدا سطح از کمتری رضایت داشتند هماتاقی که بیمارانی بهعالوه.)Ulrich,,2003 )14 بیشتر که است رسیده نتایج این به خود تحقیق در هم 42( )1387 قهرمانیان داشتند. اتاق دمای خلوت رعایت با تختها تعداد بین معکوسی ارتباط اما دارند چندتخته اتاقهای به تمایل بیماران خلوت که شدهاند معتقد بیماران بستری روزهای تعداد افزایش با همچنین دارد. وجود بیماران میگردد. رعایت بیشتر آنان پرستاری کارکنان توسط خود خلوت رعایت میزان از حاد بیماران از بیشتر مزمن بیماران داده نشان خلوتشان رعایت میزان از بیماران گزارش.)Back & Wikblad,,1998 )945 بودند راضی خلوت به کمتری نیاز دارند پرستاری مراقبتهای به بیشتری نیاز بیماران هنگامیکه که است بین همچنین دارند. بیشتری رضایت خود خلوت از دیگر بیماران با مقایسه در و کرده احساس و معماری نامۀ 95 تابستان و بهار 16 شماره هنر دانشگاه دوفصلنامة قوی و منفی ارتباط خلوتشان رعایت از آنان گزارش میزان با سالمتیشان از بیماران ادراک 42( )قهرمانیان دارد وجود خلوت ایجاد برای الزم شرایط نفوذ از جلوگیری اقدامات این دوی هر هدف است. شخصی حریم شکل نهاییترین جداسازی این در عمال بهداشتی مراقبت نظامهای در ولی است. آن از گریز و اطالعات دریچۀ ناخواستۀ با تماس از اجتناب خلوت به دستیابی راههای از یکی.)Mazer,,2005 )3 شد خواهد ایجاد تداخل امر توانایی خلوت زمینه در مناسب معماری نتایج است. مکانی کنترل طریق از دیگر راه و است دیگران بسیاری اهمیت افراد برای جمع در حضور میزان و دلخواه مورد خلوت میزان تعیین و تصمیمگیری 131( )السان است اهمیت حائز نیز محیط بر شخصی کنترل توانایی همچنین دارد. دیداری خلوت دانست: مهم حیث دو از میتوان را درمانی فضاهای در خلوت اهمیت کلی بهطور مربوط نتایج و شخصی حریم از بیمار درک به که مطالعه یک.(Mazer,,2005 )5 شنیداری خلوت و گیرد. قرار افراد مقابل در دیوار همانند شخصی مانع یک که میکند پیشنهاد است پرداخته آن به ریثأت بیماران ایمنی روی بر دیداری و شنیداری حریم که میدهد نشان واضح بهطور نتیجه این برانکارد یا تخت کنار در را خود محرمانه اطالعات که بیمارانی که میدهد نشان همچنین دارد. بیماران بعضی بنابراین میگیرد. قرار سمع استراق مورد اطالعاتشان که معتقدند میشنوند خود شخصی حریم هیچ که میکنند احساس زیرا میکنند رد را خود پزشکی آزمایش از بخشهایی حریم برای دیگری تهدید ارتباط بر آن تأثیر و صدا سرو ماهیت.)Barlas et al.,,2001 )135 ندارند دننک صحبت بلندتر صدایشان شدن شنیده برای افراد تا میشود سبب صدا و سر است. شنیداری.)Mazer,,2005 )5 میدهد قرار تهدید مورد را شخصی حریم درک این و دستیابی برای درمانی فضاهای در زیر شاخصههای معرفی فوق مطالب مجموع از و کل در میرسد: نظر به ضروری خلوت به شخصی فضای به توجه فاصلهها گرفتن نظر در )Marsawafy, 2006, 190) شخصیسازی فضای ایجاد برای است. خلوت به دستیابی سازوکارهای از یکی شخصی فضای تأمین فضاها باید نیز مالکیت حس و کنترل ایجاد برای است. ضروری فاصلهها گرفتن نظر در شخصی 135( هال )لنگ کرد شخصیسازی را 150 شخصی فضای اگر ندارد. راه آن به مزاحمی که است اطراف در رؤیت قابل غیر محدودهای شخصی فضای میدهد نشان را خود نارضایتی و میکند مزاحمت احساس فرد شود فضا وارد دیگری شخص در خلوت که شد یادآور باید نیز را نکته این البته 167( لنگ از برگرفته Coffman, )1963 راضی بسیار شرایط از فرد وقتی مثال برای میکند. پیدا متفاوتی معانی درمانی گوناگون شرایط میزان مانند میشود. عوض شرایط یابد ضرورت بیمار با نزدیک ارتباط که زمانی یا و باشد.)Marsawafy,,2006 )190 بیمار. شخصی حریم به ورود و بستری اتاق در پرستار حضور که خصوصی فضای کرد: تقسیم کلی دستۀ دو به میتوان را بیمار اطراف فضای حیث این از و معماری نامۀ... درمانی محیطهای معماری طراحی در بیمار خلوت اهمیت 151 فضای و میکنند درک را آن بیماران که است خصوصی حریم و شخصی محدودۀ نشاندهندۀ است. شده مهیا آن ساختار توسط که است اجتماعی امکانات و خدمات نشاندهندۀ که عمومی فضایی خطوط بهعنوان مرزهایی با خصوصی و عمومی محیطهای مکانی تجربه در بنابراین یاضف و خلوت به نیاز که گرفت نادیده نباید نیز را نکته این بهعالوه میشوند. مشخص نمادین چگونه و میکنیم احساس چگونه هستیم کسی چه ما اینکه است. متفاوت فرهنگی هر در شخصی خلوت و شخصی فضای که هستند فرهنگ به وابسته مسائلی میکنیم برقرار ارتباط دیگران با.)Surrenti,,2009 )8 میدهند قرار تأثیر تحت را بیمار این و است متفاوت دیگر محیطی با مقایسه در درمانی محیط در فرد خلوت ابعاد و گستره برای دهد. کاهش یا افزایش خاص لحظۀ یک در را شخصی فضای به بیمار نیاز میتواند مسئله خلوت گسترۀ ندارد تختش اطراف در را افراد دیدن تحمل و است خسته فرد زمانی در مثال به بیمار تمایل قبیل این از مسائلی و خاص بدنی معاینات انجام هنگام همچنین مییابد. افزایش در انعطافپذیر ساختار وجود موارد این به توجه با بنابراین یافت. خواهد افزایش محرمیت حفظ.)Surrenti, 2009, 9; Ulrich & Zimring, 2004( میکند پیدا اهمیت بیمارستان فاصلهها گرفتن نظر در اساس بر هال میکند. تعریف اصلی ارتباطات انواع برای را معمول فواصل )1387( هال تی ادوارد شخب دو به را هرکدام و نامگذاری و شناسایی را فاصله چهار است داده انجام که آزمایشهایی میکند: تقسیم نزدیک و دور سانتیمتر 45 تا صمیمی: فاصلۀ سانتیمتر 120 تا 45 فاصله با تماس شخصی: فاصلۀ سانتیمتر 365 تا
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks