ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว - PDF

Description
ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว การจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร างเอกสารประกวดราคา การจ ดซ อการซ อโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ตเพ อสน บสน น EU-FLEGTและ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 14 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ขอเช ญชวนเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงข อค ดเห นโดยเป ดเผยต ว การจ ดท าร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร างเอกสารประกวดราคา การจ ดซ อการซ อโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ตเพ อสน บสน น EU-FLEGTและ AEC ป งบประมาณ พ.ศ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ของกรมป าไม ท งน ขอให ระบ ช อ สก ล ท อย หมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อกล บได สะดวก การแสดงข อค ดเห นสามารถด าเน นการได ด งน 1. ย นเอกสารต อเจ าหน าท กรมป าไม โดยตรง โดยให จ าหน าซองถ งคณะกรรมการ ก าหนดร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร างเอกสารประกวดราคา ส งท ส วนพ สด ส าน กบร หารกลาง กรมป าไม 2. ส งทางไปรษณ ย ตอบร บด วนพ เศษ (EMS) ถ งคณะกรรมการก าหนดร างขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) และร างเอกสารประกวดราคา ส วนพ สด ส าน กบร หารกลาง กรมป าไม 61 ถนนพหลโยธ น แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ ส งทางโทรสาร หมายเลข ก าหนดส นส ดร บข อเสนอแนะ ว จารณ หร อแสดงความค ดเห น ภายในว นท 25 พฤศจ กายน 2557 ขอก าหนดโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ตเพ อสน บสน น EU-FLEGT และ AEC ป*งบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอ ยดเง อนไขและขอก าหนดท วไป ๑. หล กการและเหต ผลความเป7นมาของโครงการ การร บรองการปาไมท เก ยวของก บการสงออกส นคาไม ไปจ าหนายในสหภาพย โรป ภายใต European Timber Regulation (EUTR) ท จะม ผลบ งค บใชในว นท ๓ ม นาคม ๒๕๕๖ ม หล กเกณฑAท ส าค ญอยางหน งค อ ส นคาไมท สงไปจ าหนายในสหภาพย โรปจ าเปEนตองแสดง แหลงท มาของไมวามาจากแหลงท ถ กตองตามกฎหมาย เทาน น นอกจากน ในการเขาส ความเปEนประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ASEAN Economic Community (AEC) ใน ปV พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ม การเปYดโอกาสใหน กลงท น ในกล มประเทศสมาช กอาเซ ยนดวยก นสามารถเขามา ลงท นปล กปา เศรษฐก จในประเทศสมาช กไดซ งรวมถ งประเทศไทยดวย ซ งตอไปการผล ตส นคาไมจะตองม การระบ ส ดสวนของ ว ตถ ด บท ใชวามา จากการปล กข นภายในประเทศอาเซ ยนหร อน าเขาจากประเทศนอกอาเซ ยน ด งน น จ งม ความ จ าเปEนอยางย งส าหร บอ ตสาหกรรมไมไทยและ อาเซ ยนท ตองพ ฒนาระบบการลงทะเบ ยนแหลงปล กไมใหช ดเจน สามารถเขาถ งและใชงานไดงาย ม ความนาเช อถ อไดวาไมปล กท ลงทะเบ ยนอย ในระบบน ผานการตรวจร บรอง สามารถน าไปอางอ งความถ กตองตามกฎหมายได สามารถใชเปEนหล กฐานส าหร บระบบประก นความถ กตอง ตาม กฎหมายของไม (Timber Legality Assurance System: TLAS) ส าหร บสงส นคาไมไปจ าหนายย งสหภาพย โรป ภายใต EUTR ส าหร บ เปEนขอม ลในการอางส ทธ ส นคาไมท ผล ตโดยใชว ตถ ด บไมในประเทศสมาช กอาเซ ยน ภายใต AEC เน องจากเปEนระบบท อย ภายใตความควบค มของร ฐท ม หนาท บ งค บใชกฎหมายเก ยวก บการท าไม และการท า สวนปา ค อ ส าน กร บรองการปาไม กรมปาไม นอกจากน ขอม ลในระบบน สามารถแสดงถ งปร มาณสต อกไม และ การคาดการณAก าล งการผล ตไม เพ อใชขอเง นสน บสน นภายใตโครงการ Reducing Emission for Deforestation and Forest Degradation (REDD+) ภารซ อขายคารAบอนเครด ต และใชเปEนหล กทร พยAประก นการก ย มเง นจาก ธนาคาร เปEนตน ส าหร บโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ตเพ อสน บสน น European Union - Forest Law Enforcement Governance and Trade (EU-FLEGT) และ AEC โดยส าน กร บรองการปาไม กรมปาไม ครอบคล มถ งโปรแกรมจ ดเก บขอม ลการปล กไมจ ดท าข นตาม ขอเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แหงชาต ท ตองการใหกรมปาไมเรงด าเน นการเพ อร บม อก บผลกระทบจาก EUTR และ คณะกรรมาธ การส ทธ มน ษยชนและกฎหมายเสนอใหกรมปาไมด าเน นการเพ อแกไขปiญหาเก ยวก บเร องน ๒. ว ตถ ประสงค9ของโครงการ ๒.๑ เพ อจ ดใหม ระบบลงทะเบ ยน แหลงท ปล ก ชน ด จ านวน ขนาด และการค านวณสต อกไม ๒.๒ เพ อจ ดใหม ระบบจ ดเก บขอม ลผ ประกอบการ/ ประชาชนผ ปล กตนไม ๒.๓ เพ อจ ดใหม ระบบบร หารจ ดการ Organization ๒.๔ เพ อจ ดใหม ระบบโครงสรางบ คลากร เจาหนาท ผ ท เก ยวของ/ด แลระบบ ๒.๕ เพ อจ ดใหม ระบบจ ดเก บเอกสารส าค ญไดแก เอกสารใบร บรองแหลงท ปล กของไม เอกสาร ควบค มการเคล อนท, เอกสารโรงงาน อ ตสาหกรรมไมท ผล ต, เอกสารไมท ผล ต, เอกสารใบร บรอง ซ งสามารก ~ 1 ~ เช อมโยงสายการผล ตไม เอกสารขอกฎหมายและระเบ ยบตางๆ ท เก ยวของก บงานดานการตรวจสอบและออก หน งส อร บรองไม ผล ตภ ณฑAไมและถานไม เพ อสงออกไปนอกราชอาณาจ กร และการออกเอกสาร ใบร บรอง FLEGT และม ระบบตรวจสอบยอนกล บ เปEนตน ๒.๖ เพ อจ ดใหม ระบบร กษาความปลอดภ ยขอม ลและระบบร กษาความปลอดภ ยระบบอ นทราเน ต ๒.๗ เพ อจ ดใหม ระบบ Single Sign-On (SSO) ๒.๘ เพ อต ดต งอ นทราเน ต อ นเตอรAเน ตและพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ต ของส าน กร บรองการ ปาไม ๒.๙ เพ อสน บสน นนโยบายของ EU-FLEGT และ AEC ไดอยางม ประส ทธ ภาพ ๒.๑๐ เพ อสน บสน นการท างานของแตละสวนงานภายในส าน กร บรองการปาไม กรมปาไมและ หนวยงานท เก ยวของ ในการน าเสนอขอม ล/รายงาน ท เปEนปiจจ บ นใหผ บร หารไดอยางม ประส ทธ ภาพ ๒.๑๑ เพ อสามารถน าขอม ลออก Data Export เปEนร ปแบบมาตรฐานเพ อใหหนวยงานท เก ยวของ น า ขอม ลไปใชได ๒.๑๒ เพ อรองร บระบบไรกระดาษ (Paperless System) ๒.๑๓ เพ อรองร บการเช อมโยงขอม ล แลกเปล ยนขอม ลและสน บสน นการท างานของแตละสวนภายใน ส าน กร บรองการปาไม กรมปาไมก บหนวยงานอ นๆ ท เก ยวของท งภายในและภายนอกส าน กร บรองการปาไม ๓. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค9จะเสนอราคา ๓.๑ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองเปEนผ ม อาช พขายพ สด ท ประกวดราคาซ อดวยว ธ การทาง อ เล กทรอน กสA ๓.๒ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองไมเปEนผ ท ถ กระบ ช อไวในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการ และ ไดแจงเว ยนช อแลว หร อไมเปEนผ ท ไดร บผลของการส งใหน ต บ คคลหร อบ คคลอ นเปEนผ ท งงานตามระเบ ยบของทาง ราชการ ๓.๓ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองไมเปEนผ ม ผลประโยชนAรวมก นก บผ ประสงคAจะเสนอราคารายอ น และ/หร อ ตองไมเปEนผ ม ผลประโยชนAรวมก นก บผ ใหบร การตลาดกลางอ เล กทรอน กสA ณ ว นประกาศประกวดราคา ซ อดวยว ธ การทางอ เล กทรอน กสA หร อไมเปEนผ กระท าการอ นเปEนการข ดขวางการแขงข นราคาอยางเปEนธรรม ๓.๔ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองไมเปEนผ ไดร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไมยอมข นศาล ไทย เวนแตร ฐบาลของผ เสนอราคาไดม ค าส งใหสละส ทธ และความค มก นเชนวาน น ๓.๕ ผ ประสงคAจะเสนอราคาจะตองม ผลงานเก ยวก บการพ ฒนาหร อต ดต งระบบงานคอมพ วเตอรA ใหก บหนวยงานราชการ หร อร ฐว สาหก จ หร อองคAการบร หารสวนทองถ น หร อบร ษ ทเอกชนท นาเช อถ อได จ านวน ไมนอยกวา ๓ โครงการ โดยม วงเง นไมต ากวา ๙,๐๐๐,๐๐๐:- บาท (เกาลานบาทถวน) ตอหน งผลงาน ภายใน ระยะเวลา ๓ ปV น บถ งว นเสนอราคา โดยผ เสนอราคาตองแนบส าเนาส ญญาจาง หร อหน งส อร บรองผลงาน มา พรอมก บการเสนอราคา ๓.๖ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองม บ คลากรท ม ความร ความสามารถและประสบการณAการท างานดาน ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows ระบบเคร อขายส อสารขอม ลระด บองคAกร และระบบฐานขอม ลท ~ 2 ~ หนวยงานใชอย ในปiจจ บ นหร อด กวา โดยแจงรายช อบ คลากร ประว ต การท างาน พรอมแนบเอกสารท แสดงถ ง ท กษะความร ความสามารถ ประสบการณA ด งน ๓.๖.๑ ดานระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows Certificate - Microsoft Certified IT Professional (MCITP) อยางนอย ๑ คน - Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) อยางนอย ๑ คน ๓.๖.๒ ระบบเคร อขายส อสารขอม ลระด บองคAกร - ว ศวกรเคร อขายท ม ประสบการณAเช ยวชาญเก ยวก บอ ปกรณAท เสนอ เชน Cisco Certified Network Professional (CCNP), Cisco Certificate Network Associate Security (CCNAS) เปEนตน ๓.๖.๓ ดานระบบฐานขอม ลท หนวยงานใชอย ในปiจจ บ น ผ ด แลระบบฐานขอม ลตองม ประสบการณAเช ยวชาญเก ยวก บระบบฐานขอม ลท เสนอ เชน Oracle ๑๐g Database Administrator Certified Professional, Oracle ๑๐g Database Administration Certified Associate เปEนตน และระบบฐานขอม ลท เสนอตองท างานรวมก บ ระบบ ฐานขอม ลเด มท เก ยวของไดอยางม ประส ทธ ภาพ ๓.๖.๔ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองม ผลงานดานการเข ยนโปรแกรมบนม อถ อ (อ ปกรณA Smart Phone) ท เคยท ามาน าเสนอในข นตอนพ จารณาดวย ๓.๗ ผ ประสงคAจะเสนอราคาตองม หน งส อเปEนต วแทนจ าหนายจากเจาของผล ตภ ณฑAภายในประเทศ ในรายการท ๔.๕.๓, 4.5.4, ๔.๕.๕, ๔.๕.๖, ๔.๕.7, ๔.๕.10, ๔.๕.13, ๔.๕.14 ๓.๘ บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเขาเปEนค ส ญญาตองไมอย ในฐานะเปEนผ ไมแสดงบ ญช รายร บรายจาย หร อแสดงบ ญช รายร บรายจายไมถ กตองครบถวนในสาระส าค ญ ๓.๙ บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเขาเปEนค ส ญญาก บหนวยงานของร ฐซ งไดด าเน นการจ ดซ อจ ดจางดวย ระบบอ เล กทรอน กสA (e-government Procurement : e-gp) ตองลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กสAของ กรมบ ญช กลางท เว บไซตAศ นยAขอม ลการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ ๓.๑๐ ค ส ญญาตองร บจายเง นผานบ ญช ธนาคาร เวนแตการร บจายเง นแตละคร ง ซ งม ม ลคาไมเก นสาม หม นบาท ค ส ญญาอาจร บจายเปEนเง นสดก ได ๔. ขอบเขตการด าเน นงาน ๔.๑ ผ เสนอราคา ตองศ กษากระบวนการท างานของระบบงานปiจจ บ นและแผนงานการร บรองส นคา ไมของกรมปาไม ๔.๒ ผ เสนอราคา จะตองว เคราะหAความตองการในการปร บปร งระบบงานปiจจ บ นของกรมปาไมและ หนวยงาน หร อองคAกรท เก ยวของ ๔.๓ ผ เสนอราคา จะตองออกแบบ เก บขอม ล และพ ฒนาโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศอ นทราเน ต เพ อสน บสน น EU-FLEGT AEC และ NSW ส าหร บสน บสน นการปฏ บ ต ภารก จ และตอบสนองความตองการของ กรมปาไม ซ งจะตองม รายละเอ ยดของเอกสารการออกแบบระบบท ตองสงมอบเอกสารห วขอด งตอไปน เปEนอยาง นอย ~ 3 ~ ๔.๓.๑ เอกสารแผนการด าเน นงาน ๔.๓.๑.๑ หล งจากลงนามในส ญญาแลว ผ ขายตองสงมอบเอกสารแผนการ ด าเน นงาน และไฟลAเอกสารท อย ในร ปแบบของ Microsoft Word ๒๐๐๓ หร อส งกวา โดยแสดง ข นตอนและระยะเวลาในการด าเน นงานโดยส งเขป ๔.๓.๒ เอกสารการออกแบบระบบ ๔.๓.๒.๑ เอกสารรายงานความตองการระบบ (User Requirement) ๔.๓.๒.๒ เอกสารรายผลการว เคราะหAและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) และการเก บขอม ลภาคสนาม ๔.๓.๓ เอกสารรายงานผลการต ดต งระบบสารสนเทศ ๔.๓.๔ เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบสารสนเทศ ๔.๔ ผ เสน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks