เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง - PDF

Description
แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ ก. การเร ยนร เพ อความเจร ญของบ คคลและส งคม ข. การเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคล และส งคม ค. กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญของบ คคล และส งคม ง. กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของ บ คคลและส งคม ข อ 2 ข อใดถ อว า ก. การถ ายทอดความร การฝ ก การอบรม ข. การส บสานทางว ฒนธรรม การสร างสรรค จรรโลงความก าวหน าทางว ชาการ ค. การสร างองค ความร อ นเก ดจากการจ ด สภาพแวดล อม ง. ถ กท กข อ ข อ 3 ข นพ นฐาน หมายความตรงก บข อ ใดมากท ส ด ก. ระด บประถมศ กษา ข. ระด บม ธยมศ กษา ค. ก อนระด บอ ดมศ กษา ง. ถ กท กข อ ข อ 4 ท เก ดจากการผสมผสานระหว าง ในระบบ นอกระบบ และ ตามอ ธยาศ ย ตรงก บข อใด ก. ตลอดช ว ต ข. ม ช ว ตช ว ต ค. แบบตลอดช พ ง. แบบผสมผสาน ข อ 5 เพ อให สามารถพ ฒนาค ณภาพช ว ตได อย างต อเน องตลอดช ว ตตรงก บข อใด ก. ตลอดช ว ต ข. ม ช ว ตช ว ต ค. แบบตลอดช พ ง. ถ กท กข อ ข อ 6 ข อใดไม จ ดเป น สถานศ กษา ก. สถานพ ฒนาเด กปฐมว ย ข. โรงเร ยน ค. ศ นย การเร ยน ง. สถาบ นว จ ย ข อ 7 ข อกาหนดเก ยวก บค ณล กษณะ ค ณภาพท พ ง ประสงค และมาตรฐาน ท ต องการให เก ดข นใน สถานศ กษาท กแห ง และเพ อใช เป นหล กในการ เท ยบเค ยงสาหร บการส งเสร มและกาก บด แล การ ตรวจสอบ การประเม นผลและการประก นค ณภาพ ทางตรงก บข อใด ก. ค ณภาพ ข. มาตรการจ ด ค. มาตรฐาน ง. มาตรฐานและค ณภาพ ข อ 8 การประก นค ณภาพภายใน ตรงก บข อใด ก. การประเม นผลค ณภาพและมาตรฐาน ของสถานศ กษาจากภายในโรงเร ยน ข. การการต ดตามตรวจสอบค ณภาพและ มาตรฐานของสถานศ กษาจาก ภายในโรงเร ยน ค. การประเม นผลและการต ดตามค ณภาพและ มาตรฐานของสถานศ กษาจาก ภายในโรงเร ยน ง. การประเม นผลและการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพและมาตรฐานของ สถานศ กษาจากภายในโรงเร ยน ข อ 9 การประก นค ณภาพภายใน ดาเน นการโดย ใครถ กต องท ส ด ก. โดยบ คลากรของสถานศ กษา ข. โดยหน วยงานต นส งก ดท ม หน าท กาก บด แล สถานศ กษา ค. โดยโรงเร ยนร วมก บสาน กงานเขตพ นท ง. โดยบ คลากรของสถานศ กษาน นเอง หร อโดย หน วยงานต นส งก ดท ม หน าท กาก บด แล สถานศ กษาน น ข อ 10 การประก นค ณภาพภายนอก ตรงก บข อใด ก. การประเม นผลค ณภาพและมาตรฐาน ของสถานศ กษาจากภายนอก ข. การการต ดตามตรวจสอบค ณภาพและ มาตรฐานของสถานศ กษาจาก ภายนอก ค. การประเม นผลและการต ดตามค ณภาพและ มาตรฐานของสถานศ กษาจาก ภายนอก ง. การประเม นผลและการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพและมาตรฐานของ สถานศ กษาจากภายนอก ข อ 11 การประก นค ณภาพภายนอก ดาเน นการ โดยใครถ กต องท ส ด ก. สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพ ข. บ คคลท สมศ.ร บรอง ค. หน วยงานภายนอกท สมศ. ร บรอง ง. อย างใดอย างหน งในข อ ก หร อ ข หร อ ค ข อ 12 ทาไมสถานศ กษาต องม การดาเน นงาน การ ประก นค ณภาพภายนอก ก. ใช เป นหล กในการเท ยบเค ยงสาหร บการ ส งเสร มและกาก บด แล การตรวจสอบ การ ประเม นผลและการประก นค ณภาพทาง ข. เพ อเป นการประก นค ณภาพและให ม การ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของ สถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง ค. เพ อส งเสร มและกาก บด แล การตรวจสอบ การ ประเม นผลและการประก นค ณภาพทาง ของสถานศ กษา ง. เพ อเป นการร บรองค ณภาพและให ม การพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานของ สถานศ กษา ข อ 13 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม บ คลากรว ชาช พซ งทาหน าท หล กทางด านการเร ยนการสอนและการส งเสร มการ เร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การต าง ๆ ในสถานศ กษา ของท งของร ฐและเอกชน ตรงก บข อใด ก. คร ข. ข าราชการคร ค. คณาจารย ง. บ คลากรทาง ข อ 14 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม บ คลากรซ งทาหน าท หล ก ทางด านการสอนและการว จ ยในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาระด บปร ญญาของร ฐและเอกชน ตรงก บข อใด ก. คร ข. ข าราชการคร ค. คณาจารย ง. บ คลากรทาง ข อ 15 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ผ สอน ตรงก บข อใด ก. คร ข. ข าราชการคร ค. คณาจารย ง. ข อ ก และ ค ข อ 16 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารสถานศ กษาแต ละแห งของร ฐและเอกชน ตรงก บข อใด ก. ผ บร หารสถานศ กษา ข. ผ บร หาร ค. ห วหน าส วนราชการ ง. ศ กษาน เทศก ข อ 17 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารนอกสถานศ กษาต งแต ระด บเขต พ นท ข นไป ตรงก บข อใด ก. ผ บร หารสถานศ กษา ข. ผ บร หาร ค. บ คลากรทางอ น ง. ศ กษาน เทศก ข อ 18 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ผ สน บสน นซ งเป น ผ ทาหน าท ให บร การ หร อปฏ บ ต งานเก ยวเน องก บการ จ ดกระบวนการเร ยน การสอน การน เทศ และการ บร หารในหน วยงานต าง ๆ ตรงก บข อใด ก. ผ บร หารสถานศ กษา ข. ผ บร หาร ค. บ คลากรทาง ง. เลขาธ การ ข อ 19 ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม บ คลากรทาง ตรงก บข อใด ก. ผ บร หารสถานศ กษา ข. ผ บร หาร ค. ผ สน บสน นซ งเป นผ ทาหน าท ให บร การ หร อปฏ บ ต งานเก ยวเน องก บการจ ด กระบวนการเร ยน การสอน การน เทศ และ การบร หารในหน วยงาน ต าง ๆ ง. ถ กท กข อ ข อ 20 ความม งหมายของการจ ดกาหนดไว ในมาตราใด ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ตรงก บข อใด ก. 5 ข. 6 ค. 7 ง. 8 ข อ 21 ความม งหมายของการจ ดกาหนดไว ใน พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บ แก ไขเพ มเต ม ตรงก บข อใด ก. การจ ดต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นคนท สมบร ณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และ ม จร ยธรรมและ ว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บ ผ อ นได อย างม ความส ข ข. การจ ดต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบร ณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ค. การจ ดต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบร ณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร ค ณธรรม และว ฒนธรรมใน การดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย าง ม ความส ข ง. การจ ดต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นคนท สมบร ณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ข อ 22 ข อใดไม ใช หล กการจ ด ก. เป นตลอดช ว ตสาหร บประชาชน ข. ให ส งคมม ส วนร วมในการจ ด ค. การพ ฒนากระบวนการเร ยนร ให เป นไปอย าง ต อเน อง ง. การพ ฒนาสาระและกระบวนการเร ยนร ให เป นไปอย างต อเน อง ข อ 23 หล กการจ ดกาหนดไว ในมาตราใด ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บ แก ไขเพ มเต ม ตรงก บข อใด ก. 5 ข. 6 ค. 7 ง. 8 ข อ 24 การจ ดระบบ โครงสร าง และกระบวนการจ ด ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไข ให ย ดหล กต อไปน ยกเว นข อใด ก. ม เอกภาพด านนโยบาย และม ความ หลากหลายในการปฏ บ ต ข. ม การกาหนดมาตรฐาน และ จ ดระบบประก นค ณภาพท กระด บ และประเภท ค. ม หล กการส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร คณาจารย และบ คลากรทาง ง. ระดมเง นจากแหล งต าง ๆ มาใช ในการจ ด ข อ 25 การจ ดระบบ โครงสร าง และกระบวนการจ ด ตาม พ.ร.บ.แห งชาต พ.ศ.2542 และฉบ บแก ไข กาหนดให ม การกระจายอานาจให ก บ บ คคลต อไปน ยกเว นข อใด ก. เขตพ นท ข. คณะกรรมการเขตพ นท ค. สถานศ กษา ง. องค กรปกครองส วนท องถ น ข อ 26 การจ ดสาหร บบ คคลซ งม ความ บกพร องคาว า บกพร อง ตรงก บข อใด ก. ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ข. ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ค. ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม ง. ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การ ส อสารและการเร ยนร ข อ 27 การจ ด ต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และ โอกาสเสมอก นในการร บข นพ นฐาน กาหนดไว ตรงก บข อใด ก. ไม น อยกว า12 ป ท ร ฐต องจ ดโดยไม เก บ ค าใช จ าย ข. ไม น อยกว า 12 ป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ ง และม ค ณภาพโดยไม เก บค าใช จ าย ค. ไม น อยกว า 15 ป ท ร ฐต องจ ดให โดยไม เก บ ค าใช จ าย ง. ไม น อยกว า15 ป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ ง และม ค ณภาพโดยไม เก บค าใช จ าย เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง ข อ 28 สาหร บคนพ การ ตรงก บข อใด ก. ให จ ดต งแต แรกเก ดโดยไม เส ยค าใช จ าย ข. ให จ ดต งแต พบความพ การโดยไม เส ยค าใช จ าย ค. ให จ ดต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การโดยไม เส ยค าใช จ าย ง. ให จ ดต งแต เร มแรกเข าเร ยนในสถานศ กษาโดย ไม เส ยค าใช จ าย ข อ 29 สาหร บคนพ การ ในบทบาทท านเป น ผ บร หารสถานศ กษาท านให คนด งกล าวม ส ทธ ได ร บ อะไรบ าง ก. ส งอานวยความสะดวก ข. ส อบร การและ ค. ความช วยเหล ออ นใดทาง ง. ถ กท กข อ ข อ 30 ถ าท านเป นผ บร หารสถานศ กษาท านจะ จ ด สาหร บบ คคลซ งม ความสามารถพ เศษ ก. ต องจ ดด วยร ปแบบท เหมาะสมโดยคาน งถ ง ความสามารถของบ คคลน น ข. ต องจ ดด วยร ปแบบท เหมาะสมโดยคาน งถ ง ความแตกต างของบ คคลน น ค. ต องจ ดด วยร ปแบบพ เศษโดยคาน งถ ง ความสามารถของบ คคลน น ง. ต องจ ดด วยร ปแบบพ เศษโดยคาน งถ ง ความสามารถและความพร อมของบ คคลน น ข อ 31 ถ าท านเป นผ บร หารสถานศ กษาท านจะ อธ บายในการประช มผ ปกครองน กเร ยนให เข าใจ เก ยวก บการส งบ ตร หลานเข าเร ยนอย างไร ก. บ ดา มารดาหร อผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตร หร อบ คคลซ งอย ในความด แลได ร บ ข. บ ดา มารดาหร อผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตร หร อบ คคลซ งอย ในความด แลได ร บ ภาคบ งค บ ค. ผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แลได ร บภาคบ งค บ ง. บ ดา มารดาหร อผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตร หร อบ คคลซ งอย ในความด แลได ร บ ข นพ นฐาน ข อ 32 นอกเหน อจากร ฐ เอกชน และองค กรปกครอง ส วนท องถ น ให ใครบ างม ส ทธ ในการจ ดข น พ นฐาน ถ กต องท ส ด ก. บ คคล ครอบคร ว ข. องค กรช มชน องค กรเอกชน องค การว ช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks