๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร - PDF

Description
.. ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ด วย มหาว ทยาล ยราชภ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
.. ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ม ความประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เพ อให การด าเน นการค ดเล อกเป นไปด วยความ เร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จ ง ประกาศร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ โดยม รายละเอ ยดการร บสม ครด งน ๑. ต าแหน งท สม คร ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท ายประกาศ ๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร ๒.๑ ม ส ญชาต ไทย ๒.๒ อาย ไม ต ากว า ๑๘ ป บร บ รณ และไม เก น ๕๐ ป บร บ รณ ๒.๓ ไม เป นพระภ กษ สงฆ หร อสามเณร ๒.๔ ม ความประพฤต เร ยบร อย ๒.๕ ม ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งตามท ระบ ไว ตาม บ ญช รายละเอ ยดแนบท ายประกาศ ๓. ก าหนดการร บสม คร ผ ประสงค จะสม คร สามารถต ดต อขอร บใบสม ครได ต งแต บ ดน เป นต นไป และก าหนดว นร บสม คร เป นเวลา ๕ ว น ค อระหว างว นท ๒๒-๒๖ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเวลาราชการ สถานท ร บสม คร ณ ห องงานการเจ าหน าท อาคาร ๓๑ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๔. การย นใบสม ครเข าร บการค ดเล อก ๔.๑ ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกจะต องย นใบสม ครด วยตนเอง และกรอกรายละเอ ยดในใบสม ครให ถ กต องและครบถ วน ๔.๒ ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกต องแจ งสถานท ท สามารถต ดต อได ทางจดหมายลงทะเบ ยนในเขตจ าย ของการไปรษณ ย ไว ในใบสม คร ๔.๓ ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกต องลงลายม อช อในใบสม ครต อหน าเจ าหน าท ร บสม คร ๕.เอกสาร.../ - ๒-๕. เอกสารและหล กฐานการสม คร (พร อมฉบ บจร ง) ๕.๑ ส าเนาใบร บรองค ณว ฒ ใบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (Transcript) และใบปร ญญาบ ตร ซ งสถานศ กษาออกให และผ านการอน ม ต จากผ ม อ านาจอย างช าภายในว นส ดท ายของ ว นร บสม คร จ านวนอย างละ ๑ ฉบ บ ๕.๒ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน จ านวน ๑ ฉบ บ ๕.๓ ส าเนาทะเบ ยนบ าน จ านวน ๑ ฉบ บ ๕.๔ ส าเนาหล กฐานการเปล ยนช อ หร อช อสก ล (ถ าม ) จ านวน ๑ ฉบ บ ๕.๕ ใบร บรองแพทย แผนป จจ บ น ช น ๑ ซ งออกให ไว ไม เก น ๑ เด อน ท แสดงว าไม เป นโรค ตามกฎ ก.พ.อ. ว าด วยโรคท ม ล กษณะต องห ามเป นข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบ บ ๕.๖ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาด า ขนาด ๑ น ว ซ งถ ายมาแล วไม เก น ๖ เด อน และถ ายคร งเด ยวก น จ านวน ๓ ร ป หมายเหต : เอกสารในข อ ๕.๑ และ ๕.๒ ต องน าฉบ บจร งมาแสดงต อหน าเจ าหน าท ร บสม ครด วย ๖. ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก ในว นท ๓๐ ม นาคม ๒๕๕๓ ณ ป ายประกาศฝ ายการเจ าหน าท ส าน กงานอธ การบด อาคาร ๓๑ (ต กช าง) และท ๗. ก าหนดการค ดเล อก มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร จะด าเน นการค ดเล อก โดยว ธ การสอบข อเข ยน และหร อส มภาษณ หร อปฏ บ ต ในว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๓ โดยจะแจ งสถานท ค ดเล อกให ทราบต อไปในประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก ๘. ประกาศผลการค ดเล อก มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร จะประกาศผลการค ดเล อก ในว นท ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ป าย ประกาศฝ ายการเจ าหน าท ส าน กงานอธ การบด อาคาร ๓๑ (ต กช าง) และท ประกาศ ณ ว นท ๑๑ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (รองศาสตราจารย ดร.อ จฉรา ภาณ ร ตน ) ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต า แหน ง ท บ ญช รายละเอ ยดการร บสม ครล กจ างช วคราว ต าแหน ง ปฏ บ ต การ แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ท ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ลงว นท ๑๑ ม นาคม ๒๕๕๓ ส งก ด / รายละเอ ยดต าแหน งท ร บสม คร ช อต าแหน ง อ ตรา ค าจ าง (บาท) จ านวน (อ ตรา) ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง ส งก ดกองกลางส าน กงานอธ การบด ๑ เจ าหน าท ร กษาความ ปลอดภ ย ๔,๕๓๐ ๒ เพศชาย อาย ไม เก น ๔๕ ป บร บ รณ ส าเร จการศ กษาภาคบ งค บข นไป ม ส ขภาพร างกายสมบ รณ แข งแรง ม ความกระต อร อร นในการท างาน ๒ เลขาน การ ผ ช วยอธ การบด ๗,๖๓๐ ๑ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปท กสาขา คอมพ วเตอร MS-Office และอ ปกรณ ส าน กงานได เป นอย างด ม บ คล กภาพด ๓ ผ ช วยเลขาน การ CEO ๖,๒๒๐ ๑ ส าเร จการศ กษาระด บอน ปร ญญาท กสาขา คอมพ วเตอร MS-Office และอ ปกรณ ส าน กงานได เป นอย างด ม บ คล กภาพด ส งก ดคณะว ทยาการจ ดการ ๔ น กว ชาการศ กษา ๓ ๗,๖๓๐ ๑ จบการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปท กสาขา ม ประสบการณ ในการท างานส าน กงาน ท ง หน วยงานภาคร ฐ และเอกชน ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ได เป นอย างด ม มน ษยส มพ นธ และสามารถท างานร วมก บ ผ อ นได เป นอย างด สามารถส อสารภาษาอ งกฤษได ในระด บด ต า แหน ง ท บ ญช รายละเอ ยดการร บสม ครล กจ างช วคราว ต าแหน ง ปฏ บ ต การ แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ท ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ลงว นท ๑๑ ม นาคม ๒๕๕๓ ส งก ด / รายละเอ ยดต าแหน งท ร บสม คร ช อต าแหน ง อ ตรา ค าจ าง (บาท) จ านวน (อ ตรา) ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง ส งก ดคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ๕ เจ าหน าท ธ รการ ๒ ๖,๒๒๐ ๑ ส าเร จการศ กษาระด บอน ปร ญญาท กสาขา ม ความร ด านงานธ รการ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส าน กงานได เป น อย างด ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๖ เจ าหน าท ระบบ เคร อข าย ๗,๖๓๐ ๑ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปทางด าน สาขาว ชาคอมพ วเตอร หร อสาขาอ นท เก ยวข อง ม ความเช ยวชาญด านระบบเคร อข าย / Window ๒๐๐๐ Server / Linux ส งก ดกองนโยบายและแผน ๗ น กว ชาการศ กษา ๓ ๗,๖๓๐ ๑ เพศชาย ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Word, Excel, Autocad ได ม ประสบการณ เก ยวก บงานก อสร าง อย างน อย ๑ ป จะได การร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๘ เจ าหน าท ธ รการ ๒ ๖,๒๒๐ ๑ เพศหญ ง ส าเร จการศ กษาระด บอน ปร ญญาท กสาขา สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Word, Excel, Autocad ได ม ประสบการณ ในการท างานธ รการ อย างน อย ๒ ป จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks