ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : - PDF

Description
ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน 2555) สารบ ญ หน า บทน า ร จ ก สสส. น-1 ส วนท 1 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารโครงการย อย 1-1 การจ ดวางระบบงานและระบบการควบค มภายในของแผนงาน/โครงการ 1-9 การด าเน นงานแผนงาน/โครงการ 1-11 การต ดตามและประเม นผลภายในของแผนงาน/โครงการ 1-13 ส วนท 2 การบร หารการเง น บ ญช และพ สด การเง น 2-1 การบ ญช 2-22 การพ สด 2-25 ภาคผนวก ภาค ผนวก 1 ภาค ผนวก 2 ข อม ลท วไป ก-1 1. การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ก-1 2. เง อนไขการจ ดเขตปลอดบ หร และ ส รา ส าหร บผ ร บท น ก-4 3. เอกสารการจ ดเขตปลอดบ หร ส าหร บการเบ กเง นงวดท 2 ก-7 4. ต วอย าง ตราส ญล กษณ (LOGO) ของ สสส. ก ต วอย าง แบบฟอร ม การเสนอโครงการย อย ก ต วอย าง การก าหนดระยะเวลาส งผลงานและเง อนไขการเบ กจ ายงวดเง น ก ต วอย าง การท ารายงานการเง นส ง สสส. (ง.1,ง.3) ก แนวทางปฏ บ ต ในการตรวจสอบของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต (CPA.) ก-19 แบบรายงานท แผนงาน/โครงการจ ดท าส ง สสส. ข-1 รายงาน การเง น ง.1 รายงานการเง น รายงวด ข-2 ง.2 แบบแจกแจงรายจ ายแยกประเภท ข-3 ง.3 รายงานการเง นเพ อป ดโครงการ ข-4 ค าอธ บายการกรอกรายงานการเง น ข-5 ง.4 Teller Payment ใบโอนเง นค น สสส. ข-7 รายงาน การด าเน นงาน ส.1 แบบ รายงานความก าวหน า รายงวด ข-8 ส.2 แบบ รายงานฉบ บสมบ รณ ข-9 ส.3 แบบสร ปรายงานความก าวหน าโครงการย อย ข-11 ทะเบ ยนคร ภ ณฑ เพ อส งค น สสส. จดหมายปะหน า พ.1 ส งค น คร ภ ณฑ โครงการ ข-12 พ.1 แบบส งค น คร ภ ณฑ โครงการ ข-13 รายงานการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล หน า (ก) ภาค ผนวก 3 หน า ป.1 แบบบ นท กข อม ล และความก าวหน า ข-14 ป.2 แบบรายงานผลงานและผลล พธ การด าเน นงาน ข-18 ป.3 แบบรายงานความก าวหน าประจ าเด อนของแผนงาน กรณ ม โครงการย อย ข-21 แบบฟอร มส าหร บใช ภายในแผนงาน/โครงการ ค-1 การเง น งน.1 ใบส าค ญร บเง น ค-2 งน.2 แบบรายงานการเด นทางต างจ งหว ด ค-3 งน.3 ใบส าค ญร บ (Receipt Voucher) ค-4 งน.4 ใบส าค ญจ าย (Payment Voucher) ค-5 งน.5 ใบย มเง นทดรองจ าย ค-6 งน.6 ใบค นเง นทดรองจ าย ค-7 งน.7 ทะเบ ยนค มเช ค ค-8 งน.8 ทะเบ ยนค มเง นสดย อย ค-9 งน.9 ทะเบ ยนค มล กหน เง นทดรองจ าย ค-10 การบ ญช บน.1 สม ดเง นสด เง นฝากธนาคาร และบ ญช แยกประเภท ค-11 บน.2 สร ปรายจ ายตามก จกรรม ค-12 บน.3 สร ปการใช จ ายเง นงบประมาณแยกตามก จกรรม ค-12 บน.4 กระทบยอดเง นสดเง นฝากธนาคาร ค-13 การด าเน นงาน สน.1 แบบขออน ม ต โครงการย อย และรายงานสร ปขออน ม ต ค-14 สน.2 แบบเบ กเง นงวดโครงการย อย และรายงานสร ปผลงานเพ อเบ กเง นงวด ค-16 สน.3 ทะเบ ยนค มโครงการย อย ค-18 สน.4 แบบรายงานความก าวหน าโครงการย อยส งผ จ ดการแผนงาน ค-19 สน.5 แบบว เคราะห องค ประกอบส าค ญของข อเสนอโครงการ ค-20 สน.6 แบบรายงานสร ปผลงานเพ อขออน ม ต ป ดโครงการ ค-23 สน.7 รายงานสร ปขออน ม ต ขยายเวลา ค-24 สน.8 รายงานสร ปขออน ม ต ย ต โครงการ ค-25 Template ข อตกลงร บท นโครงการย อย ค-26 การพ สด พน.1 ใบขอซ อขอจ าง / PR : Purchase Request ค-29 พน.2 ใบส งซ อส งจ าง/ PO : Purchase Order ค-30 พน.3 ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ค-31 พน.4 ทะเบ ยนค มว สด ค-32 หน า (ข) บทน า ร จ ก สสส. กองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ถ อก าเน ดข นเม อประมาณเด อนพฤศจ กายน พ.ศ ด วยเจตนาท จะให ม กองท นเพ อท าหน าท ในการโน มน าให ประชาชนเก ดพฤต กรรมสร างเสร มส ขภาพเส ยต งแต ใน เบ องต น และส งเสร มให ม การสร างเสร มส ขภาพกายและใจให แข งแรง อย ในภาวะสมด ล และสร างความเข าใจ เก ยวก บอ นตรายจากการบร โภคส ราและยาส บ หร อสารอ นท ท าลายส ขภาพ หร อจากพฤต กรรมการด ารงช ว ตท ไม ถ กต อง 1 สสส. ม ฐานะ เป นหน วยงานของร ฐท ไม เป นส วนราชการ หร อร ฐว สาหก จ ตามกฎหมายว าด วยว ธ การ งบประมาณ และรายได ของกองท นไม ต องน าส งเป นรายได ของแผ นด น 2 ซ งจ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต กองท น สน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ พ.ศ และอย ภายใต การก าก บด แลของนายกร ฐมนตร โดยตรง ว ส ยท ศน 3 คนไทยม ส ขภาวะย งย น หมายถ ง คนไทยม ส ขภาพด ครบในส ม ต ได แก กาย จ ต ส งคม และป ญญา (ตามน ยาม ส ขภาพ ขององค การอนาม ยโลก) ท งน ระบบส ขภาพ ท ม ค ณล กษณะเหมาะสมย อมจะเป น หล กประก นความย งย น ส ขภาวะข นก บว ถ ช ว ตอ นด ารงอย ท ามกลางสภาพแวดล อมรวมเร ยกว า ระบบส ขภาพ แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ได ก าหนดว ส ยท ศน ของส งคมไทยให เป น ส งคมอย เย นเป นส ข โดย ส วนหน งได แก การม งไปส ระบบส ขภาพพอเพ ยง อ นประกอบด วยคนไทยส ขภาพด เข าถ งบร การส ขภาพท ด อาศ ยอย ในส งคมท ด และม ช ว ตส ขแบบพอเพ ยง พ นธก จ 4 จ ดประกาย กระต น สน บสน น พ ฒนา ส ระบบส ขภาพท พ งประสงค สสส. เป นหน วยองค ประกอบหน งของระบบส ขภาพไทย ม บทบาทหน าท ในการจ ดประกาย กระต น และสน บสน นพ ฒนาการของระบบส ขภาพให เป นไปในท ศทางท พ งประสงค ตามว ส ยท ศน ข างต น สสส. ไม ม บทบาทหน าท ในการเป นผ ร บผ ดชอบปฏ บ ต การประจ าหร อปฏ บ ต การซ าซ อน แต สสส. จะ ด าเน นงานด วยการส งเสร มสน บสน นหน วยงานต างๆ ท รวมเร ยกว า ภาค โดย สสส. เน นบทบาทการพ ฒนาความเข มแข งของระบบส ขภาพในส วนท เป นภาคส งคม-ท องถ น และ ภาคนโยบายสาธารณะ สสส. ไม ม ภารก จให บร การส ขภาพแต อาจสน บสน นให การบร หารจ ดการระบบบร การ ส ขภาพสอดร บก บพ ฒนาการของภาคส งคม-ท องถ น และนโยบายสาธารณะ 2554 หน า 3 1 เหต ผลในการจ ดต งกองท น ม บ ญญ ต ไว ในหมายเหต ท ายพระราชบ ญญ ต กองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ พ.ศ ฐานะของกองท น ม บ ญญ ต ไว ในมาตรา 10 แห งพระราชบ ญญ ต กองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ พ.ศ ว ส ยท ศน คนไทยม ส ขภาวะย งย น ตามท ก าหนดไว ใน แผนหล ก สสส หน า 1 4 พ นธก จ จ ดประกาย กระต น สน บสน น พ ฒนาส ระบบส ขภาพท พ งประสงค ตามท ก าหนดไว ใน แผนหล ก สสส หน า น-1 สสส. จะด าเน นบทบาท ด งน จ ดประกาย กระต น และสน บสน นงบประมาณ (สมทบ) แก ภาค ผ ร บผ ดชอบนโยบายสาธารณะ เพ อ เก ดการเร ยนร ตระหน กถ งป ญหาของโทษภ ยของ ส รา ยาส บ และป จจ ยเส ยงต างๆ ต อส ขภาพ เพ อให ภาค เหล าน ร วมด าเน นมาตรการลดป จจ ยเส ยงด งกล าว มาตรการการบ งค บใช กฎหมายอย างจร งจ ง และมาตรการ สร างเสร มส ขภาพ กระต นและสน บสน นภาค ว ชาการ ภาค ปฏ บ ต การ ภาค นโยบาย ให ท างานร วมก นเพ อพ ฒนา ความร กระบวนการเร ยนร และจ ดการข อม ลสารสนเทศอย างเป นระบบ เพ อใช สน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ สน บสน นงบประมาณสมทบเพ อพ ฒนาข ดความสามารถบ คลากรและการบร หารจ ดการเพ อสร าง เสร มส ขภาพในองค กร องค กรปกครองส วนท องถ น และช มชน กระต นและสน บสน นงบประมาณเพ อส งเสร มบทบาทของส อสาธารณะ ส อมวลชน และเทคโนโลย การส อสารเพ อประโยชน ในการปร บเปล ยนค าน ยม ความเช อ พฤต กรรมของประชาชน ให ไปส การลดป จจ ย เส ยงและเพ อการสร างเสร มส ขภาพ ในการด าเน นพ นธก จด งกล าว สสส.จะใช ข ดความสามารถในการจ ดการและจ ดงบประมาณสมทบเพ อ การจ ดประกาย กระต น และสน บสน นเพ มประส ทธ ภาพ แต ม ใช จ ดงบประมาณให ในล กษณะงานประจ าหร อ ท ม ได พ ฒนาแนวค ดแนวทางใหม ๆ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร การข บเคล อนการเปล ยนแปลงด วยไตรพล ง สสส. ด าเน นงานโดยไม เน นการใช อ านาจร ฐ ด วยบ คลากรและงบประมาณท จ าก ด จ งเปร ยบเสม อนกลไก เล กๆ ในระบบส ขภาพอ นใหญ โตและซ บซ อนของประเทศ เพ อให การด าเน นงานตามภารก จบ งเก ดผลส าเร จ เป นประโยชน ต อส ขภาวะคนไทยอย างค มค า สสส. ได พ ฒนาย ทธศาสตร ซ งสามารถก อให เก ดการผล กด นการ เปล ยนแปลงให เก ดข นได อย างจร งจ ง แม จะม ทร พยากรจ าก ด ท งน โดยการพยายามพ น จพ เคราะห ป จจ ยแห ง ความส าเร จรอบด าน เพ อประก นผลงานท ม ค ณค าท ส ดแก ส งคม ย ทธศาสตร ไตรพล งในการข บเคล อนขบวนการเปล ยนแปลง ส งเคราะห ข นด วยความร ท ส งสมจากการ ด าเน นงานสร างเสร มส ขภาพซ งประสบผลส าเร จมาแล วหลายด าน เช น การควบค มการบร โภคยาส บ การลด อ บ ต เหต จราจร และการควบค มโรคเอดส เป นต น พล งป ญญา ได แก การขยายพ นท ทางป ญญา ( Wisdom Space) อย างกว างขวาง ในการสร าง เสร มส ขภาพให บรรล ผลส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพจ าเป นต องม องค ความร อย างพอเพ ยงจากท กภาคส วนของ ส งคม รวมท งพ ฒนาความร ต อเน องให เท าท นสถานการณ เหมาะสมก บกล มเป าหมายและบร บท องค ความร (Body of Knowledge) ประกอบก บกระบวนการเร ยนร ร วมก นของฝ ายต างๆ ท าให ม การขยายพ นท ทางป ญญา และก อให เก ดพล งทางป ญญาท ย งใหญ ในการสร างเสร มส ขภาพ พล งนโยบาย ได แก การขยายพ นท การม ส วนร วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space of Participatory Policy Process) อย างกว างขวาง นโยบายก อให เก ดระบบและโครงสร าง เป นองค ประกอบส าค ญ ของการสร างเสร มส ขภาพ เน องจากจะส งผลกระทบแก ประชาชนในวงกว างและม ผลส บเน องยาวนานกว า ก จกรรมรณรงค เพ ยงช วคราว โดยเฉพาะหากนโยบายได พ ฒนาข นมาโดยพ นฐานทางป ญญา และท กภาคส วน ม ส วนร วมก จะย งเป นท ยอมร บ เก ดความร วมม อด ในทางปฏ บ ต และม ความย งย นย งข น หน า น-2 พล งส งคม ได แก การขยายพ นท ทางส งคม (Social Space) อย างกว างขวาง เคร อข ายภาค ทาง ส งคมก อให เก ดการระดมพล งซ งม บทบาทส าค ญในการท างาน การรณรงค และการเฝ าระว ง ในการสร างเสร ม ส ขภาพอย างต อเน อง อย างไรก ด จ าเป นต องม กระบวนการ บ รณาการ และพ ฒนาท กษะการร วมงานก นใน ล กษณะเคร อข ายท ม อ ดมการณ และเป าหมายร วม การท างานของเคร อข ายท ม การเช อมโยงก นด ค อการขยาย พ นท ทางส งคม ก อให เก ดพล งผล กด นท ย งใหญ ในงานสร างเสร มส ขภาพ ในทางปฏ บ ต จากกรณ ศ กษาท ผ านมาช ช ดว า พล งท งสามข างต นควรด าเน นสอดประสานพร อมก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks