ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ ออน ว ต - PDF

Description
ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และมต คณะกรรมการการอ ดมศ กษาในการประช มคร งท ๖/๒๕๕๒ เม อ ว นท ๔ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จ งออกประกาศแนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว ด งต อไปน ๑. คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจะเสนอมาตรฐานค ณว ฒ ของแต ละระด บและสาขา/ สาขาว ชาซ งครอบคล มห วข อต างๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท ายประกาศน เพ อให ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงศ กษาธ การประกาศให สถาบ นอ ดมศ กษาใช เป นแนวทางในการพ ฒนา/ปร บปร งรายละเอ ยดของ หล กส ตรต อไป ๒. ให สถาบ นอ ดมศ กษาด าเน นการพ ฒนา/ปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ได สองว ธ ด งน ๒.๑ ใช ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง มาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาของ ระด บค ณว ฒ น น เป นแนวทางในการพ ฒนา/ปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตร ๒.๒ ใช ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ เป นแนวทางในการพ ฒนา/ปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรกรณ ท กระทรวง ศ กษาธ การย งม ได ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาของระด บค ณว ฒ น น ๓. ให สถาบ นอ ดมศ กษาจ ดท ารายละเอ ยดของหล กส ตร รายละเอ ยดของรายว ชา และ รายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) ให ช ดเจน โดยครอบคล มห วข อต างๆ ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท ายประกาศน ๔. ให สภาสถาบ นอ ดมศ กษาก าหนดระบบและกลไกของการจ ดท ารายละเอ ยดของ หล กส ตร และต องอน ม ต หล กส ตรซ งได จ ดท าอย างถ กต องสมบ รณ แล วก อนเป ดสอน ๕. ให สถาบ นอ ดมศ กษาเสนอหล กส ตรซ งสภาสถาบ นอ ดมศ กษาอน ม ต ให เป ดสอนแล วให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บทราบภายใน ๓๐ ว นน บแต สภาสถาบ นอ ดมศ กษาอน ม ต ๖. ให สถาบ นอ ดมศ กษาบร หารจ ดการหล กส ตรเพ อให บ ณฑ ตม ค ณล กษณะตาม มาตรฐานผลการเร ยนร ท ก าหนดในมาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาน นๆ หร อกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต กรณ ท กระทรวงศ กษาธ การย งม ได ประกาศมาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาของ ระด บค ณว ฒ น นๆ และธ ารงไว ซ งค ณภาพมาตรฐานด งกล าว โดยด าเน นการ ด งน ๒ ๖.๑ พ ฒนาอาจารย ท งด านว ชาการ ว ธ การสอนและว ธ การว ดผลอย างต อเน อง ๖.๒ จ ดสรรทร พยากรเพ อการเร ยนการสอนและการว จ ยให เพ ยงพออย างม ค ณภาพ รวมท งอาจประสานก บสถาบ นอ ดมศ กษาและ/หร อหน วยงานอ นเพ อใช ทร พยากรร วมก นใน การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ ๖.๓ จ ดให ม การประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษาท ครอบคล มมาตรฐานผล การเร ยนร ในท กๆ ด าน ตามท ก าหนดไว ในรายละเอ ยดของหล กส ตรน นๆ ๖.๔ จ ดให ม การรายงานผลการจ ดการศ กษาเป นรายว ชา ประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) ท กภาคการศ กษา และเป นรายหล กส ตรท กป การศ กษา โดยม ห วข อตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามล าด บท แนบท ายประกาศน ๖.๕ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นการอย างต อเน อง และรายงาน ผลการจ ดการศ กษาต อสภาสถาบ นอ ดมศ กษาท กป การศ กษา ๖.๖ ประเม นหล กส ตรเพ อพ ฒนาอย างต อเน องอย างน อยท กๆ ๕ ป ๗. ให สถาบ นอ ดมศ กษาประก นค ณภาพหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอย าง ต อเน องท กหล กส ตร โดยด าเน นการด งน ๗.๑ ก าหนดต วบ งช และเกณฑ การประเม นท สะท อนการด าเน นการตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ๗.๒ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระบบประก นค ณภาพภายในของ หล กส ตร ๗.๓ รายงานผลการด าเน นการต อสภาสถาบ นอ ดมศ กษา คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา และสาธารณะ ๗.๔ น าผลการประเม นมาปร บปร งหล กส ตรให ม ค ณภาพและท นสม ยอย เสมอ ๘. ให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเผยแพร หล กส ตรใหม /ปร บปร งท ม ค ณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เม อสถาบ นอ ดมศ กษาได เป ดสอนไปแล ว อย างน อยคร งระยะเวลาของหล กส ตรตามหล กเกณฑ ต อไปน ๘.๑ เป นหล กส ตรท ได ร บอน ม ต จากสภาสถาบ นอ ดมศ กษาก อนเป ดสอนและได แจ งส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บทราบภายใน ๓๐ ว นน บแต สภาสถาบ นอ ดมศ กษาอน ม ต หล กส ตรน น ๘.๒ ผลการประเม นค ณภาพภายในตามต วบ งช ท ก าหนดไว ในรายละเอ ยดของ หล กส ตรซ งสอดคล องก บการประก นค ณภาพภายในจะต องม คะแนนเฉล ยระด บด ข นไปต อเน องก น ๒ ป น บต งแต เป ดสอนหล กส ตรท ได พ ฒนาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เว นแต หล กส ตร ใดท มาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาได ก าหนดต วบ งช และ/หร อเกณฑ การประเม นเพ มเต ม ผลการ ประเม นค ณภาพจะต องเป นไปตามหล กเกณฑ ท มาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาน นๆก าหนด จ งจะ ได ร บการเผยแพร กรณ หล กส ตรใดม คร งระยะเวลาของหล กส ตร ๑ ป หร อน อยกว าให พ จารณาผลการ ประเม นค ณภาพภายในของป แรกท เป ดสอนด วยหล กเกณฑ เด ยวก น ๓ ๘.๓ หล กส ตรใดท ไม ได ร บการเผยแพร ให สถาบ นอ ดมศ กษาด าเน นการ ปร บปร งตามเง อนไขท คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจะก าหนดจากผลการประเม นต อไป ๘.๔ กรณ หล กส ตรใดได ร บการเผยแพร แล ว สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องก าก บ ด แลให ม การร กษาค ณภาพให ม มาตรฐานอย เสมอ โดยผลการประเม นค ณภาพภายในต องม คะแนนเฉล ย อย ในระด บด ข นไป หร อเป นไปตามท มาตรฐานค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาน นก าหนดท กป หล งจากได ร บการ เผยแพร หากต อมาปรากฏว าผลการประเม นค ณภาพหล กส ตรของสถาบ นอ ดมศ กษาใดไม เป นไปตามท ก าหนดให ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเสนอคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อพ จารณาถอนการ เผยแพร หล กส ตรน น จนกว าสถาบ นอ ดมศ กษาน นจะได ม การปร บปร งตามเง อนไขของคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา ๙. คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจะต ดตามการด าเน นการตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต อย างต อเน อง กรณ ท พบว าไม เป นไปตามแนวทางท ก าหนด ให ม การปร บปร งตาม เง อนไขของคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ๑๐. ข นตอนการด าเน นการและรายละเอ ยดท เก ยวข องปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏ บ ต ท แนบท ายประกาศน ประกาศ ณ ว นท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ศาสตราจารย ว จารณ พาน ช) ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา แผนภ ม แสดงข นตอน ข นตอนการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ฯ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม พ.ศ มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา ด านค ณภาพบ ณฑ ต ด านการบร หารจ ดการ การอ ดมศ กษา ด านการสร างและพ ฒนาส งคม ฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร ไม ใช 1 สกอ มหาว ทยาล ย ต ดตามการ ด าเน นการ ตาม TQF ใช เผยแพร หล กส ตรท ด าเน นการ ได มาตรฐาน TQF 5 ป วางแผนปร บปร ง + พ ฒนา รายละเอ ยดของหล กส ตร เสนอ สภาสถาบ น (Programme Specification) อน ม ต รายงานประจ าภาคและประจ าป การศ กษา (Semester/Annual Programme Report) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต มาตรฐานค ณว ฒ สาขา/ สาขาว ชาต าง ๆ ท กป รายงานรายว ชาและประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) (Course + Field Experience Reports) การว ดและประเม นผล (ม งเน นผลการเร ยนร ของน กศ กษา/บ ณฑ ต) น กศ กษา/บ ณฑ ตได ร บการพ ฒนาให ม มาตรฐานผลการเร ยนร ตามท ก าหนด ไว ในกรอบมาตรฐานค ณว ฒ (บ ณฑ ตม ค ณภาพเป นท พ งพอใจของผ จ างงานและส งคม) รายละเอ ยดของรายว ชาและประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) (Course + Field Experience Specifications) ผลการเร ยนร ท คาดหว ง กระบวนการเร ยนการสอน (ท ท าให บรรล ผลการเร ยนร ท คาดหว ง) (POD Network) Teaching Unit การจ ดส งอ านวยความ สะดวก สภาพแวดล อม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร เกณฑ ก าหนดช อปร ญญา หล กเกณฑ การเท ยบโอน เกณฑ /แนวทางอ น ๆ เสนอ สกอ. ร บทราบ หล กส ตร และ บ นท กไว ในฐาน ข อม ล 1 กก.อ. ก าหนดหล กเกณฑ การปร บปร ง ๑๕ ก.ค. ๕๒ กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และ แนวทางการปฏ บ ต เอกสารแนบท าย ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ค าน า เอกสารแนวทางการน ากรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง การปฏ บ ต ประกอบด วย ๓ ส วน ด งน ส วนท ๑ สาระส าค ญของกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ประกอบด วยเน อหาสาระส าค ญท ต องการให ความร ความเข าใจท ตรงก นเก ยวก บกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เช น ความหมาย หล กการส าค ญ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท า โครงสร างและองค ประกอบของกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต เป นต น ส วนท ๒ ข นตอนการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ประกอบด วยข นตอนและรายละเอ ยดท คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาและสถาบ นอ ดมศ กษาจะต องด าเน นการเพ อให บ ณฑ ตบรรล ผลการเร ยนร ตามมาตรฐานผลการเร ยนร ท คาดหว งซ งสอดคล องก บกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ส วนท ๓ ภาคผนวก ประกอบด วย แบบฟอร มต างๆ ท จะต องใช ในการด าเน นการ ๗ แบบฟอร ม ด งน ๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ...สาขา/สาขาว ชา... ๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอ ยดของหล กส ตร ๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม ๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการด าเน นการของประสบการณ ภาคสนาม ๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการด าเน นการของหล กส ตร สารบ ญ หน า ค าน า ก ส วนท ๑ สาระส าค ญของกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ๑. ความห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks