บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร - PDF

Description
บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 16 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 ของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ซ งเก ดจากความร วมม อของคณะคร และกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร และเห นว าเป นประโยชน แก น กเร ยนและโรงเร ยนเป นอย างมาก คณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร จ งขอขอบค ณคณะทางานแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 ของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคารท กท าน (นายมาน จ ยาวะโนภาส) ประธาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 ของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร เล มน จ ดทาข นเพ อเป น กรอบ และแนวทางการดาเน นงานของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 28 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ให เป นไปตามแผนและ บรรล เป าหมาย ตามว ตถ ประสงค ท ได กาหนดไว อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ท งในเช งปร มาณและค ณภาพ โดยคาน ง ถ งกรอบพ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ตามนโยบายของโรงเร ยน ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 28 ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และเพ อให สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เป นสาค ญ เพ อเป นการรองร บการประเม น ค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา จากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการ ศ กษา (สมศ.) ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 และผ เก ยวข องท กฝ าย โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร หว งเป นอย างย งว าเอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 เล มน จะเป น ค ม อและแนวทางปฏ บ ต ให บ งเก ดผลสาเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ผ อ านวยการโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร (นายช ยว ฒน ทองไชย) สารบ ญ เน อหา หน า ส วนท 1 บทนา 1 1. ความเป นมา 1 2. ข อม ลผ บร หาร 2 3. ภาระงาน/ปร มาณงาน 3 4. ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา 3 5. โครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร 5 6. ข อม ลทร พยากร อาคารสถานท 9 7. ล กษณะช มชนและเขตพ นท บร การ ผลงานท ประสบผลสาเร จ ประมาณการจานวนน กเร ยนและรายร บของสถานศ กษา 19 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) เป าประสงค (Goal) กลย ทธ (Strategies) อ ตล กษณ โรงเร ยน เอกล กษณ โรงเร ยน สภาพความสาเร จท คาดว าจะเก ดข นเม อส นป การศ กษา ส วนท 3 รายละเอ ยดของแผนงาน รายละเอ ยดของแผนงาน (กลย ทธ ระด บองค กร) โครงการ/ก จกรรม และประมาณการงบประมาณ 47 รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม 52 ส วนท 4 การกาก บ ต ดตาม ประเม นผล ตรวจสอบและการรายงานผล 210 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ 214 ประจาป การศ กษา 2556 ส วนท 1 บทนา 1. ความเป นมา ช อโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ท ต ง 177 หม 7 ตาบลโพนงาม อาเภอก ดช มจ งหว ดยโสธร ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 28 โทร โทรสาร website เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ถ ง ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย เน อท 45 ไร 35 ตารางวา โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร จ ดต งข นเม อ พ.ศ ตามประกาศกรมสาม ญศ กษาธ การ ลงว นท 9 ม นาคม 2524 ป การศ กษา 2524 ทางโรงเร ยนได ทาการเป ดสอนในระด บม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 1 ห องเร ยน โดยม นายไชยขรรค เพ ญชร เป นคร ใหญ คนแรก โรงเร ยนม พ นท 45 ไร 35 ตารางวา ซ งเป นพ นท สาธารณประโยชน ของหม บ าน ห างจากเขตเทศบาลตาบลก ดช มไปทางท ศตะว นตกเป นระยะทางประมาณ 17 ก โลเมตร จ ดการศ กษาแบบสหศ กษา และได เป ดสอนต งแต ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอน ปลาย ล กษณะของสถานศ กษา ขนาดเล ก คต พจน ประจาโรงเร ยน การศ กษาเพ อการม งานทา คาขว ญประจาโรงเร ยน ขย นศ กษา พ ฒนาค ณธรรม ม งนาส งคม ปร ชญาโรงเร ยน น ตถ ป ญญาสมา อาภา (แสงสว าง เสมอด วยป ญญาไม ม ) ส ประจาโรงเร ยน เหล อง - ด า ส เหล อง เป นส แห งค ณธรรม ม น าใจเมตากร ณา ส ดา เป นส แสดงถ งความม นคง แน วแน ในส งท จะปฏ บ ต อ กษรย อของโรงเร ยน พ. พ. ส ญล กษณ ของโรงเร ยน 2. ข อม ลผ บร หาร 2.1รายช อผ บร หาร ช อ - สก ล ตาแหน ง ว ฒ ระยะเวลา 1. นายไชยขรรค เพ ญชร คร ใหญ กศ.บ. เม.ย 24 - ต.ค นายเสถ ยร สาส มา อาจารย ใหญ กศ.บ. ต.ค ก.ค นายศ กดา พ นธ เพ ง อาจารย ใหญ กศ.บ. ก.ค ธ.ค นายอ ศน ศ กด ศ ร ช ย ผ อานวยการโรงเร ยน ค.ม. ธ.ค ต.ค นายพ ฒนา ภ รมร น ผ อานวยการโรงเร ยน กศ.ม. ต.ค.47 เม.ย นายไตรสร ส วพงษ ผ อานวยการโรงเร ยน ค.บ. เม.ย.48 พ.ย นายช ยสมร ทองน อย ผ อานวยการโรงเร ยน ศษ.ม. พ.ย.48 เม.ย นายช ยว ฒน ทองไชย ผ อานวยการโรงเร ยน ศษ.ม. เม.ย.52 ป จจ บ น 2.1 ข อม ลผ บร หารป จจ บ น 1. ผ อานวยการโรงเร ยน นายช ยว ฒน ทองไชย โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด ศษ. ม. สาขา การบร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต 1 เมษายน 2552 จนถ ง ป จจ บ น เป นเวลา 4 ป 2. รองผ อานวยการโรงเร ยน นายวรว ฒน ภาคส โพธ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ ษ.ม. สาขา การบร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต 5 ม ถ นายน 2556 จนถ งป จจ บ น 3. ภาระงาน/ปร มาณงาน โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ถ งระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ใน ป การศ กษา 2556 เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นจานวน 8 ห องเร ยน ( ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน2 ห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 2 จานวน 3 ห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 3 ห องเร ยน) ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลายจานวน 4 ห องเร ยน ( ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จานวน 1 ห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 5 จานวน 2 ห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จานวน 1 ห องเร ยน) โดยม บ คลกรประกอบด วยผ บร หาร 2 คน ข าราชการคร 19 คน พน กงานราชการ 1 คน ล กจ างประจา 1 คน และเจ าหน าท ธ รการ 1 คน ด านการบร หารงาน โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคารได จ ดโครางสร างการบร หารงานออกเป น 8 งาน ตาม มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา 2552 ได แก งานแผนงานและประก นค ณภาพ งานว ชาการ งาน ก จการน กเร ยน งานบ คคล งานธ รการ งานการเง นและพ สด งานบร การอาคารสถานท และสภาพแวดล อม งาน ช มชนและภาค เคร อข าย 4. ข อม ลคร และบ คลากรของสถานศ กษา ผ บร หาร 2 คน ข าราชการคร 19 คน ท ช อ ช อสก ล อาย อาย ราชการ ตาแหน ง/ว ทยฐานะ ว ฒ ว ชา เอก 1 นายช ยว ฒน ทองไชย ผอ./ชานาญการพ เศษ ศษ.ม. การบร หารการศ กษา 2 นายวรว ฒน ภาคส โพธ รอง ผอ./ชานาญการพ เศษ ศษ.ม. การบร หารการศ กษา 3 นายว ฒนา ยอดมงคล คร /ชานาญการพ เศษ ค.บ. เทคโนการศ กษา 4 นายเจตน ส งห ตา คร /ชานาญการพ เศษ ศษ.ม. การบร หารการศ กษา 5 นางคณ ชภ ทร ทองส ข คร /ชานาญการพ เศษ ค.บ. ภาษาไทย 6 นายบ ดด ต นท พไทย คร /ชานาญการพ เศษ ค.บ. พลศ กษา 7 นายละม ล ไชยนา คร /ชานาญการ ศษ.บ. คณ ตศาสตร 8 นางจงใจ ย ทธพงษ คร /ชานาญการพ เศษ ค.บ. ว ดผลการศ กษา 9 นางสาวป ญชาณ ภ ค แก วคาลา คร /ชานาญการ ค.บ. บรรณาร กษ 10 นางอรท ย เก ยรต วงศ ทอง คร /ชานาญการ ค.บ. ฟ ส กส 11 นางร กษ มณ สารเสวก 36 8 คร /ชานาญการ กศ.บ. เคม 12 นางอ มพร ทองไชย 32 5 คร วท.บ. เคม 13 นางพ ทธน นท ทานะเวช 32 6 คร วท.บ. สถ ต 14 นายพงษ ศ กด ทองไชย 32 8 คร /ชานาญการ วท.บ. เคม ท ช อ ช อสก ล อาย อาย ราชการ ตาแหน ง/ว ทยฐานะ ว ฒ ว ชา เอก 15 นายณพพร คล ายแดง 27 2 คร ผ ช วย ศป.บ. ดนตร สากล 16 นางน นทนา บ ญกอง 34 2 คร ผ ช วย ศศ.บ. ภาษาอ งกฤษ 17 นางสาวอ ศรา จ นทจร 30 2 คร ผ ช วย ศศ.บ. ภาษาอ งกฤษธ รก จ 18 นายบ ญถม ศร ธงราช 31 1 คร ผ ช วย ค.บ. อ ตสาหกรรมศ ลป 19 นายทนงศ กด ศร พ ก ล 33 4 คร ค.บ. พลศ กษา, การบร หาร การศ กษา 20 นางสาวกต ญญ ชนกญ วงศ จ นทร 26 2 เด อน คร ผ ช วย ศษ.บ การสอนภาษาอ งกฤษ 21 นางสาวศศ ยาพร ยาศร 26 2 เด อน คร ผ ช วย ศศ.บ. ภาษาไทย พน กงานราชการ จานวน 1 คน ชาย จ านวน 1 คน ประสบการณ ช อ ช อสก ล อาย ท การสอน (ป ) ว ฒ ว ชา เอก 1 นายนเรศ พ ลาภ 31 8 บธ.บ. คอมพ วเตอร ล กจ างประจา จานวนท งหมด 1 คน ชาย 1 คน ท ช อ ช อสก ล อาย ประสบการณ ทางาน (ป ) ว ฒ ว ชา เอก 1 นายน ส ย คาทว มศ.5 - เจ าหน าท ธ รการ จานวน 1 คน หญ ง จานวน 1 คน ท ช อ ช อสก ล อาย ประสบการณ ทางาน (ป ) ว ฒ ว ชา เอก 1 นางสาวร ตต กาล วามะล น 30 2 ศศ.บ. ร ฐศาสตร 5. โครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ในการบร หารงานน นโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคารได จ ดโครางสร างการบร หารงานออกเป น 8 งาน ตาม มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา 2552 ด งน 1. โครงสร างการบร หารงานว ชาการ และงานแผนงานและประก นค ณภาพ โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ชมรมศ ษย เก า คณะกรรมการสถานศ กษาฯ ผ อานวยการโรงเร ยน รองผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการบร หารงานแผนงาน และประก นค ณภาพ คณะกรรมการบร หารงานว ชาการ งานแผนงานและประก นค ณภาพ งานว ชาการ การวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน การวางแผนงานว ชาการ การจ ดองค กร การบร หารงานว ชาการ การจ ดระบบเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน และโสตท ศนศ กษา การพ ฒนาและส งเสร มด านว ชาการ การจ ดระบบการประก นค ณภาพภายใน การว ดผล การประเม นผลการเร ยน การคานวณต นท นการผล ต และงานทะเบ ยน การควบค มภายใน การแนะแนวการศ กษา การประเม นผลการดาเน นงานแผนงาน การประเม นผลงานว ชาการ และประก นค ณภาพ 2. โครงสร างการบร หารงานบ คคล และงานก จการน กเร ยน โรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ชมรมศ ษย เก า คณะกรรมการสถานศ กษาฯ ผ อานวยการโรงเร ยน รองผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการบร หารงานก จการ น กเร ยน งานก จการน กเร ยน คณะกรรมการบร หารงานบ คคล งานบ คคล การวางแผนก จการน กโรงเร ยน การบร หารงานบ คคล การบร หารก จการน กเร ยนและ การบร หารงานทะเบ ยนและสถ ต งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ข าราชการคร ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks