ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช - PDF

Description
Titawee Kaewporndawan et al. ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช ฐ ตว แก วพรสวรรค พบ.*, ชาญณรงค ช ยอ ดมสม พบ.* The Prevalence and Associated Factors

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 17 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Titawee Kaewporndawan et al. ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช ฐ ตว แก วพรสวรรค พบ.*, ชาญณรงค ช ยอ ดมสม พบ.* The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital บทค ดย อ ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร าในแพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ว ธ การศ กษา เป นการศ กษาแบบภาคต ดขวาง ในแพทย ประจ ำบ าน ท งหมดท ปฏ บ ต งานในป การศ กษา 2556 เคร องม อท ใช ค อ แบบสอบถามข อม ลท วไป และแบบประเม นภาวะซ มเศร า Patient Health Questionnaire (PHQ-9) ฉบ บภาษาไทย เพ อประเม นแบ งกล มท ม ภาวะซ มเศร า ว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยต างๆ ก บภาวะซ มเศร าโดยใช การทดสอบไคสแควร (chi-square) และว เคราะห ความถดถอยสหส มพ นธ ลอจ สต ก (multiple logistic regression) ผลการศ กษา จากข อม ลแพทย ประจ ำบ านท งหมด 302 คน พบว าความช กของภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ าน ม ร อยละ 21.5 (PHQ-9 9) และป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า อย างม น ยส ำค ญทางสถ ต อย 7 ป จจ ย ค อ เคยม ภาวะซ มเศร ามาก อน ม ป ญหาการท ำงาน ต ดส นใจผ ดพลาดท มาเร ยนแพทย ประจ ำบ าน เวลาท ำงาน 80 ช วโมงต อส ปดาห ม ป ญหาใน ช ว ตประจ ำว น ร ส กเหน อยหน ายต อการปฏ บ ต งาน และ ม ป ญหาก บเพ อนร วมงาน โดยม ค า adjusted OR(95%CI) เท าก บ 7.50( ), 4.51( ), 4.25( ), 3.44( ), 2.87( ), 2.35( ) และ 2.08( ) ตามล ำด บ สร ป แพทย ประจ ำบ าน ม ภาวะซ มเศร าส งถ งร อยละ 21.5 ซ งส งผลเส ยต อประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งาน การร กษาผ ป วย ม ผลต อการต ดส นใจลาออก และอาจร ายแรงถ งข นฆ าต วตายได ด งน นถ าสามารถค นหาแพทย ประจ ำบ านท ม ภาวะซ มเศร า แล วให การช วยเหล ออย างรวดเร ว รวมถ งแก ไขป จจ ยต างๆ ท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า น าจะช วยเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และป องก นผลกระทบต างๆ ท อาจจะเก ดตามมาได ค ำส ำค ญ ภาวะซ มเศร า แพทย ประจ ำบ าน โรงพยาบาลศ ร ราช วารสารสมาคมจ ตแพทย แห งประเทศไทย 2557; 59(1): * ภาคว ชาจ ตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล J Psychiatr Assoc Thailand Vol. 59 No. 1 January - March ฐ ตว แก วพรสวรรค และคณะ The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Titawee Kaewporndawan M.D.*, Charnnarong Chaiudomsom M.D.* ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร าในแพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช ABSTRACT Objectives : To study the prevalence and associated factors of depression among residents in training at faculty of medicine, Siriraj hospital. Methods : A cross-sectional study that focused on all medical residents in training at faculty of medicine, Siriraj hospital, in General demographic data questionnaire and the Patient Health Questionnaire Thai-version (PHQ-9 Thai-version) were used to identify depression. The associations between factors and depression were analyzed by chi-square and logistic regression. Results : A total of 302 medical residents completed the study, 21.5% had depression (PHQ-9 9). There were 7 factors had statistically significant associated with depression: having past history of depression, working problems, making a wrong decision to training, working time 80 hours per week, impaired daily life functions, feeling of burnout and having problems with colleagues, with odjusted OR(95%CI) 7.50( ), 4.51( ), 4.25( ), 3.44( ), 2.87( ), 2.35( ), and 2.08( ) in order. Conclusion : Medical residents in Siriraj hospital had a high rate of depression, 21.5%, which could affect the efficiency of work, patient treatment, resign from training and even had a serious consequence such as suicide. So if there is an early detection of depression in medical residents and give treatment immediately, accompany with modify the risk factors, then it could increase the work efficiency and prevent undesirable consequences. Keywords : depression, medical residents, Siriraj hospital J Psychiatr Assoc Thailand 2014; 59(1): * Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. 42 วารสารสมาคมจ ตแพทย แห งประเทศไทย ป ท 59 ฉบ บท 1 มกราคม - ม นาคม 2557 The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Titawee Kaewporndawan et al. บทน ำ ภาวะซ มเศร า (depression) เป นภาวะทางจ ตเวช ท ม อารมณ ซ มเศร า ร ส กเบ อ ร ส กผ ดหร อไร ค า เบ ออาหาร นอนไม หล บ ไม ม เร ยวแรง สมาธ ลดลง โดยอาการอาจ เป นเร อร งหร อเป นซ ำ น ำไปส ความบกพร องในการ ด ำรงช ว ต 1 จากการคาดการณ ขององค การอนาม ยโลก พบว าม ผ ป วยด วยภาวะซ มเศร ามากถ ง 121 ล านราย ท วโลก และม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ ท งย งเป นสาเหต อ นด บต นๆ ของภาวะท พพลภาพในประชากรโลก อ กด วย 2 อ กท งอาการของโรคอาจเป นมากจนน ำไปส การฆ าต วตายได มากถ ง 850,000 รายต อป โดยป จจ บ น ภาวะซ มเศร าเป นสาเหต อ นด บ 2 ของการส ญเส ยทาง ส ขภาพ (DALYs) ในประชากรช วงอาย ป ท วโลก 14 ในประเทศไทยจากผลการส ำรวจระบาดว ทยาโรคทาง จ ตเวชระด บชาต โดยกรมส ขภาพจ ตเม อป พ.ศ พบว าความช กโรคซ มเศร าท งหมดในคนไทยอาย ต งแต 15 ป ข นไป ม ร อยละ จากการศ กษาในต างประเทศ พบว าความช กของ ภาวะซ มเศร าในน กศ กษาแพทย และแพทย ประจ ำบ าน อย ระหว างร อยละ 2-35 พบมากโดยเฉพาะในแพทย ประจ ำบ าน ซ งมากกว าประชากรท วไปว ยเด ยวก น ท ร อยละ ป ญหาทางจ ตเวชท เก ดข นในแพทย จะม แนวโน มร นแรงท ส ดในช วงการศ กษาหล งปร ญญา 20,21 Valko และ Clayton ได รายงานถ งอ ตราของโรค ซ มเศร าในแพทย อ นเทอร น ว าม ส งถ ง ร อยละ 30 และ ป ญหาทางอารมณ น จะส งผลกระทบต อการเร ยนอย าง เห นได ช ดเจน 20 ในการศ กษาของ Smith พบว าม แพทย ประจ ำบ านแผนกอาย รกรรมในสหร ฐอเมร กาต อง ลาออกจากการเร ยนต อเฉพาะทางกลางค นถ ง ร อยละ 10 จากป ญหาความกดด นทางอารมณ ในจ ำนวนน ย งประกอบด วย ร อยละ 5 ท ม การฆ าต วตาย และ เส ยช ว ตจากการฆ าต วตายในอ ตรา ร อยละ 2 22 ในประเทศไทยม การศ กษาภาวะส ขภาพจ ตของ แพทย ประจ ำบ าน โดย เกษมา ประเสร ฐศ ร และคณะ ท ำการศ กษาในแพทย ใช ท นและแพทย ประจ ำบ าน สาขาส ต นร เวชศาสตร และนร เวชว ทยา พบว า 1 ใน 3 ม ป ญหาส ขภาพจ ต 5 ส วน Benjaponpitak ศ กษาใน แพทย ประจ ำบ าน โรงพยาบาลรามาธ บด พบว าม ป ญหา ส ขภาพจ ตถ ง ร อยละ การศ กษาของ ณ ฐพล จงส ขวราก ล ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทย ศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ช นป ท 1 หล งจากม การฝ กอบรมผ าน ไป 6 เด อน พบว าม ภาวะส ขภาพจ ตท ผ ดปกต เพ มส งข น จากร อยละ 5.28 เป นร อยละ จากการศ กษาท ผ านมาพบว าป จจ ยท ส มพ นธ ก บ ป ญหาส ขภาพจ ตรวมถ งภาวะซ มเศร าในแพทย ประจ ำบ าน ได แก ป ญหาครอบคร ว ป ญหาการท ำงาน ป ญหาการเง น ป ญหาส ขภาพ ความม นใจท จะศ กษา ต อจบครบหล กส ตร ความร ส กว าตนเองต ดส นใจ ผ ดพลาดในการมาศ กษาต อ 6 เพศหญ ง การนอนท น อย กว า 6.45 ช วโมงต อค น เคยม ภาวะซ มเศร ามาก อน ม ประว ต โรคซ มเศร าในครอบคร ว 4 การใช สารเสพต ด 10 ความร ส กไม พ งพอใจในการท ำงานโดยรวม ม ป ญหา ก บเพ อนร วมงาน อาย และประสบการณ การท ำงาน ท น อย ช วโมงการท ำงานต อส ปดาห ท มาก 11 ร ส กเหน อย หน ายต อการปฏ บ ต งาน (burnout) 12 ภาระงานท มาก 13 ภาวะซ มเศร าของแพทย ประจ ำบ านย งส งผลกระทบต อ การปฏ บ ต งาน ท ำให เก ดความผ ดพลาดในการส งการ ร กษาผ ป วยด วย 23,24 ผ ว จ ยมองเห นป ญหาท แพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ม ความเคร ยดใน การปฏ บ ต งานมาก ในป พ.ศ ม แพทย ประจ ำบ าน ลาออก 15 ราย จากจ ำนวน 636 ราย ค ดเป นร อยละ จนถ งป จจ บ นสถ ต การลาออกของแพทย ประจ ำบ านม จ ำนวนเก อบร อยละ 2 ต อเน องมาท กป 7 รวมถ งในป การ ศ กษา 2555 ก ม แพทย ประจ ำบ านท ฆ าต วตายส ำเร จ J Psychiatr Assoc Thailand Vol. 59 No. 1 January - March ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร าในแพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช ฐ ตว แก วพรสวรรค และคณะ เน องจากโรคซ มเศร าด วย อ กท งท ผ านมาย งไม ม การ ศ กษาเก บข อม ลอย างจร งจ ง ย งไม ทราบป จจ ยท ช ดเจน และย งไม ม แนวทางการช วยเหล อแพทย ประจ ำบ านท ม ภาวะซ มเศร า ผ ว จ ยจ งสนใจศ กษาน เพ อหาความช กและ ป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร าในแพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ให เข าใจภาวะ ด งกล าวมากข น อ นจะเป นประโยชน ในการวางแผนให ความช วยเหล อต อไป ว ธ การศ กษา เป นการศ กษาเช งพรรณนาแบบภาคต ดขวาง (a cross-sectional descriptive study) โดย ประชากรท ท ำการศ กษา แพทย ประจ ำบ าน คณะแพทยศาสตร ศ ร ราช พยาบาล ท กภาคว ชา ท กช นป จ ำนวน 784 คน เคร องม อท ใช ในการศ กษา 1. แบบสอบถามข อม ลท วไป ซ งเป นแบบ สอบถามท ผ ว จ ยสร างข น โดยม ค ำถามเก ยวก บป จจ ย ต างๆ ท คาดว าจะส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า 2. แบบสอบถาม Patient Health Questionnaire-9 Thai version (PHQ-9) ประเม นความร นแรงของภาวะ ซ มเศร า ม 9 ข อ การท ผ ว จ ยได เล อกใช แบบสอบถามน เน องจากเป นแบบสอบถามท สามารถท ำได ด วยต วเอง ใช ก นแพร หลายและม งานว จ ยรองร บโดย มาโนช หล อตระก ลและคณะ 9 ได ท ำการศ กษาไว ผลค อ ถ าต ด ค า cut-off score 9 จะพบว าม ค าความไว (sensitivity) ร อยละ 84 ความจ ำเพาะ (specificity) ร อยละ 77 ค าการท ำนายเช งบวก (positive predictive value-ppv) ร อยละ 21 ค าการท ำนายเช งลบ (negative predictive value-npv) ร อยละ 99 positive likelihood ratio เท าก บ 3.71 และม area under the curve (AUC) 0.89 (SD = 0.05, 95% CI 0.85 to 0.92) ข นตอนการศ กษา หล งจากได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการ จร ยธรรมการว จ ยในคน คณะแพทยศาสตร ศ ร ราช พยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล (Siriraj institutional review board: SIRB) ผ ว จ ยจ งเร มเก บข อม ล ในช วง เด อน ก นยายน 2556 โดยการส งแบบสอบถามให แพทย ประจ ำบ านท กคนผ านทางภาคว ชาของแต ละสาขา ซ งม หน งส อขอความร วมม อจากฝ ายการศ กษาหล งปร ญญา แนบไปด วย แบบสอบถามแต ละช ดใส ซองป ดผน ก ม ช อ ท หน าซองและรายละเอ ยดท เก ยวก บงานว จ ย (Inform sheet) แนบไปด วย โดยแบบสอบถามแต ละช ดจะม รห ส ไม ซ ำก น แพทย ประจ ำบ านท สม ครใจเข าร วมงานว จ ย ให กรอกแบบสอบถามแล วส งค นภาคว ชาโดยเอาใบ แปะช อออก จากน นให แต ละภาคว ชาส งแบบสอบถาม ค นมาท ภาคว ชาจ ตเวชศาสตร ม ผ ว จ ยเท าน นท ทราบ ว ารห สของแบบสอบถามแต ละช ด มาจากแพทย ประจ ำบ านท านใด จากแบบสอบถามจ ำนวน 784 ช ด พบว าม แพทย ประจ ำบ านตอบกล บมาท งหมด 315 ช ด ม 302 ช ด ท กรอกข อม ลครบถ วน ข อม ลท ได น ำมาค ำนวณ หาความช กของภาวะซ มเศร า และ หาป จจ ยท เก ยวข อง โดยแบ งออกเป นกล มต วอย างออกเป น 2 กล ม ค อ กล ม ท ม ภาวะซ มเศร า (PHQ-9 9) และกล มท ไม ม ภาวะ ซ มเศร า (PHQ-9 9) แล วมาเปร ยบเท ยบก นทางสถ ต 44 วารสารสมาคมจ ตแพทย แห งประเทศไทย ป ท 59 ฉบ บท 1 มกราคม - ม นาคม 2557 The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Titawee Kaewporndawan et al. แผนภ ม แสดงกล มต วอย างในงานว จ ย การว เคราะห ข อม ล 1. ข อม ลท วไปของผ ป วยใช สถ ต เช งพรรณนา ค อ ข อม ลเช งปร มาณน ำเสนอเป นค าเฉล ยและส วน เบ ยงเบนมาตรฐาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks