แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 32 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคมเป นแผนท จ ดท าเพ อ ก าหนดท ศทางการปฏ บ ต งานในการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ให สถานศ กษาม การพ ฒนาท งด านผ เร ยน คร และผ บร หาร ให ได มาตรฐาน การศ กษา โดยจ ดท าให สอดคล องก บย ทธศาสตร องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก นและย ทธศาสตร ของ โรงเร ยน ให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนและสถานศ กษา โดยป งบประมาณ พ.ศ ทาง โรงเร ยนได น ามาตรฐานการศ กษา 24 มาตรฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น มาเป นมาตรฐานก าหนดการ จ ดท าโครงการของโรงเร ยน แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได ร บความร วมม อจากข าราชการคร และ บ คลากร กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน จ ดท าและเห นชอบแผนการใช งบประมาณ รวมท งโครงการ/ ก จกรรม ให ส าเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ขอขอบค ณท กท านท ร วมก นจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการจนส าเร จเร ยบร อยสามารถใช ปฏ บ ต งานได ต อไป ( นายอ ท ย ว ส ลา ) ( นายบ ญเก ด ครเจร ญ ) ประธานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ อ านวยการโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม สารบ ญ หน า ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยดประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ 21 ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร ยน ประธานกรรมการฯและกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม บ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร หารโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จะได เสนอร างแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานอ กคร งหน ง ฉะน นในโอกาสน คณะผ บร หาร โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จ งขอแถลงให ท านประธานและคณะกรรมการสถานศ กษาฯ ท กท านได ทราบถ ง สถานการณ คล ง ตลอดจนหล กการแนวนโยบายการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ด งต อไปน 1. สถานการณ คล ง รายงานการเง นป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 รายร บ รายจ าย คงเหล อ 7,051, บาท 5,799, บาท 1,251, บาท เง นคงเหล อ - ค างจ าย 977, บาท - ภาษ ห ก ณ ท จ าย 3, บาท เง นสะสมป งบประมาณ พ.ศ คงเหล อ 270, บาท เง นสะสมคงเหล อ ยกไปป งบประมาณ พ.ศ รวมท งส น 663, บาท ( เง นสะสมยกมาจากป พ.ศ , บาท + เง นสะสมป พ.ศ , บาท ) 2. การบร หารงบประมาณในป ท ผ านมาและป ป จจ บ น 2.1 รายได รายได ร บจร ง ป 2556 ประมาณการ 2557 หมายเหต ก. รายได ท จ ดหาเอง 85, ,000 ข. รายได ท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให และเง นท ได ร บจากเง น อ ดหน น 1. เง นท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให สถานศ กษา จากเง นรายได ของ องค กรปกครองส วนท องถ นเอง 2. เง นอ ดหน นท ร ฐจ ดสรรให องค กรปกครอง ส วนท องถ นเพ อต งงบประมาณให สถานศ กษา 3. เง นอ ดหน นเฉพาะก จ 3.1 เง นรายห ว 3.2 เง นค าเคร องแบบน กเร ยน 3.3 เง นหน งส อเร ยน 3.4 เง นค าอ ปกรณ การเร ยน 3.5 เง นค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1,880, ,000 2,111, , , , ,490 2,681, ,000 2,270, , , , ,350 รวม 6,022,017 7,021, รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและ ช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และ ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 20,000 3,223,137 20,000 3,542,051 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ต ท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรม ด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออก ก าล งกายให ก บผ เร ยนอย างครบวงจร 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท สมบ รณ 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยน ประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ ง ประสงค 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพใน การปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากร ให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและ ประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด 66,750 83,000 42,000 5,000 41,550 2,500 25,000 66, ,000 42,000 5,000 41,550 5,500 50,000 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อ การเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นไป อย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายใน โรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม 297,680 20, ,680 70, ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บ ช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วน ร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน 48,000 53, ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน า 10,000 10,000 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ใน ระบบบร หาร 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบ 1,000 2,780 การน เทศต ดตามและประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การ 2,364,400 2,509,400 จ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากรเพ อใช ใน การบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครอง น กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษาข น 21,000 21,000 พ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนา โรงเร ยน รวมรายจ ายท งส น 6,271,017 7,021,751 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น บ นท กหล กการและเหต ผล ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หล กการ รวมรายจ ายท งส น ยอดรวม 7,021,751 บาท แยกรายละเอ ยดตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนาได ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการ ของผ เร ยน ยอดรวม 20,000 บาท 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ยอดรวม 3,542,051 บาท 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐาน ในการประกอบอาช พ ยอดรวม 66,790 บาท 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ยอดรวม 110,000 บาท 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยน อย างครบวงจร ยอดรวม 42,000 บาท 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท สมบ รณ ยอดรวม 5,000 บาท 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ยอดรวม 41,550 บาท 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค ยอดรวม 5,500 บาท 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ยอดรวม 50,000 บาท 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ ยอดรวม 472,680 บาท 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม ยอดรวม 70,000 บาท 8. ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน ยอดรวม 53,000 บาท 9. ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ในระบบบร หาร ยอดรวม 10,000 บาท 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผล ท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ยอดรวม 2,780 บาท 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว ยอดรวม 2,509,400 บาท 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ยอดรวม 21,000 บาท เหต ผล เพ อใช ในการด าเน นงานตามนโยบายขององค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น คณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน และคณะผ บร หารสถานศ กษา ท ได วางแผนไว ตามแผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา ตลอด ป งบประมาณ พ.ศ จ งเสนอร างแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม พ จารณาเห นชอบต อไป แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น โดยท เป นการสมควรจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ อาศ ยอ านาจตามระเบ ยบ กระท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks