แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 16 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร หารราชการแผ นด น ซ งต องสอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานของร ฐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และการ บร หารบ านเม องท ด พศ2546 ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร เป นหน วยงานราชการหน งท ต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อแสดงให เห นท ศทางและแนวทางในการบร หารราชการขอลมหาว ทยาล ยฯ ให เป นไป ตามแผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 1 ป หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ฉบ บน จะเป นแนวทางในการดาเน นงานของหน วยงานใน ส งก ดมหาว ทยาล ยฯ ได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ตามว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อก าวเป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยฯ ต อไป กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 สำรบ ญ หน ำ บทสร ปผ บร หาร 1 บทนา 5 การว เคราะห SWOT Analysis 9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ต วช ว ดและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 51 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 73 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 81 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 95 ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ภาคผนวก 133 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 บทสร ปผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 ซ งบ ญญ ต ให ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล อง ก บแผนบร หารราชการแผ นด น ซ งเป นส วนราชการในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได จ ดท าแผนป ฏ บ ต ราชการ ประจาป พศ 2557 ข นภายใต หล กการและนโยบายแผนกลย ทธ (พศ ) สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ได กาหนดว ส ยท ศน ค อ เป นมหาว ทยาล ยช นนา ท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs) การแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได กาหนดประเด นย ทธศาสตร ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ดระด บผลล พธ ค าเป าหมาย กลย ทธ /หน วยงาน ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดระด บผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 7 ประเด นย ทธศาสตร 7 เป าประสงค 22 กลย ทธ 7 ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาบ ณฑ ตให ม องค ความร ด านศ ลปว ทยาท สามารถเป นผ ประกอบการท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม ประกอบด วย 1 เป าประสงค 6 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร ม สน บสน นให ม งานว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรมและงานสร างสรรค ท เป นประโยชน ต อช มชน ส งคมและประเทศชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ม ช มชนท ม ความเข มแข งและม ศ กยภาพเพ มข นจากการได ร บบร การจากมหาว ทยาล ย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 4 ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อมและให ความสาค ญก บภ ม ป ญญาไทย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 2 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มสน บสน นให ม การบร หารจ ดการเช งธรรมาภ บาล การจ ดสรรทร พยากร และการก าหนดกระบวนการในการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 6 บ คลากรท กระด บได ร บการพ ฒนาให ม ความชานาญการในสาขาท เก ยวข อง ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 7 สามารถแข งข นและจ ดอ นด บได ในเกณฑ ใดเกณฑ หน งของระด บชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ บทนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 5 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 6 การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ 2557 ความเป นมา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร โดยจ ดท าเป น แผน 4 ป เพ อเป นกรอบแนวทางในการจ ดท าแผนน ต บ ญญ ต และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท งใช ในการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 4 ป ของคณะร ฐมนตร ท งน ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น ร ฐบาลภายใต การน าของนางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ได จ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด นภายหล งท แถลงนโยบายต อร ฐสภาเพ อน าไปใช เป น กรอบแนวทางในการบร หารราชการแผ นด น และท กส วนราชการใช เป นแนวทางในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 6 ก นยายน 2554 เห นชอบแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ตามประกาศส าน กเลขาน การคณะร ฐมนตร เร องแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ว นท 13 ก นยายน 2554 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554 ด งน น ส วนราชการจ งต องด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ตามภารก จท ได ร บมอบหมายให สอดคล องก บแผนบร หาร ราชการแผ นด น พศ ของร ฐบาล และม การบ รณาการเช อมโยงภายในกระทรวง และระหว างกระทรวงตามม ต ภารก จ ม ต พ นท และม ต วาระ เป นไปตามผลผล ต ผลล พธ ท พ งประสงค โดยใช ทร พยากรจากแหล งต างๆ อย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 7 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 8 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายในและภายนอกท ส งผลกระทบหร อม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายในเป นการศ กษาองค ประกอบภายในของมหาว ทยาล ยฯ ท ม ผล กระทบต อการ ดาเน นงาน การบร หารจ ดการ อ นจะเป นการบ งบอกถ งจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ของการด าเน นงาน จากการว เคราะห พบว ามหาว ทยาล ยฯ ม จ ดแข ง และจ ดอ อนด งน จ ดแข ง (Strength) 1 ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การท สามารถตอบสนองต อความต องการของ ตลาดแรงงานในท องถ นและเป นท ยอมร บของสถานประกอบการ 2 มหาว ทยาล ยม การจ ดการศ กษาท กระจายอย ในพ นท 4 พ นท การศ กษาซ ง สามารถตอบสนองต อช มชนและอย ในสภาพแวดล อมท ด 3 ม ระบบและกลไกส งเสร มให คณาจารย ทางานว จ ยส งประด ษฐ การออกแบบ สร างสรรค และนว ตกรรม 4 ม การส งเสร มและสน บสน นการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมและเป นช องทาง ในการประชาส มพ นธ เข าถ งช มชนได ง าย 5 ศ ษย เก าได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต เป นศ ลป นแห งชาต ทาให มหาว ทยาล ยม ช อเส ยง จ ดอ อน (Weakness) 1 อาจารย ประจาม ค ณว ฒ และเกณฑ มาตรฐานตาแหน งต ากว าเกณฑ ท กาหนด 2 งานว จ ย ส งประด ษฐ งานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ม จานวนน อย 3 งานบร การว ชาการท ถ ายทอดส ช มชนและส งคมย งม จานวนน อยและไม ต อเน อง 4 ขาดการบ รณาการงานว จ ย งานบร การว ชาการ การเร ยนการสอนท เช อมโยงก น และถ ายทอดส ช มชน 5 อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาขาดท กษะการส อสารด านภาษาต างประเทศ เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 6 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การและต ดส นใจขาดประส ทธ ภาพ 7 ขาดประชาส มพ นธ เช งร ก 8 การบร หารจ ดการทร พย ส นและการพ ฒนาก จกรรมท น าไปส การหารายได ม น อย และไม ครอบคล มท กส วนของมหาว ทยาล ย แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) 6 เป นสถาบ นการศ กษาด านศ ลปกรรมท เก าแก ม งานสร างสรรค ด านศ ลปะท ม ช อเส ยงระด บชาต และนานาชาต 7 มหาว ทยาล ยและองค การเอกชนม ความร วมม อในการพ ฒนานว ตกรรม 8 เป นสถาบ นการสอนด านภาษาท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บ 9 ม การอน ร กษ และสร างมาตรฐานทางศ ลปะและว ฒนธรรมระด บชาต 10 ม ศ กยภาพในศาสตร ทางด านศ ลปกรรมจนสามารถเป นผ น าในการจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การและน ทรรศการศ ลปะนานาชาต (International Arts Workshop) ได อย างต อเน อง การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายนอกเป นการว เคราะห สถานการณ ภายนอกท ส งผลกระทบต อการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยฯ ท เป นท งโอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ป จจ ยภายนอกท ส งผลกระทบทาให เก ดโอกาสและอ ปสรรคในการดาเน นงานม ด งน โอกาส (Opportunities) 1 ตาม พรบการศ กษาแห งชาต พศ 2542 การศ กษาข นพ นฐานเร ยนฟร 15 ป เป ดโอกาสให ม น กเร ยนจบการศ กษาและต องการเข าศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา มากข น อ ปสรรค (Threats) 1 การปร บเปล ยนร ฐบาลม ผลท าให นโยบายทางการศ กษาเปล ยนไปตามนโยบาย ของแต ละร ฐบาลซ งม ผลท าให การจ ดการเร ยนการสอนและงบประมาณปร บเปล ยน ไปตามสถานการณ โอกาส (Opportunities) 2 นโยบายของสภาพ ฒน ส งเสร มให ม การผล ตบ ณฑ ตตรงก บความต องการของ ตลาดแรงงานท าให เก ดความต องการบ คลากรท ม ความร และท กษะในสาขา ว ชาช พและบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 3 น กศ กษาม โอกาสเข ามาศ กษาต อระด บอ ดมศ กษามากข นจากนโยบายการให ก ย มจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาของร ฐบาล 4 นโยบายก าหนดเง นเด อนข นต าส งผลให ผ เร ยนม ความต องการเข าเร ยนเพ อ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร มากข น 5 การเป ดการค าเสร และการขยายต วทางเศรษฐก จ ส งผลให สาขาว ชาช พม โอกาสออกไปส อาเซ ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks