ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน - PDF

Description
ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน Cloud Computing เป น เทคโนโลย ท เช อมต อระบบทร พยากรคอมพ วเตอร เพ อบร การทร พยากร ให ก บผ ใช โดยใช เทคโนโลย Virtualization เข ามาจ ดการทร พยากร ทาให ผ ใช สามารถ ใช ทร พยากรตามต

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 19 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน Cloud Computing เป น เทคโนโลย ท เช อมต อระบบทร พยากรคอมพ วเตอร เพ อบร การทร พยากร ให ก บผ ใช โดยใช เทคโนโลย Virtualization เข ามาจ ดการทร พยากร ทาให ผ ใช สามารถ ใช ทร พยากรตามต องการโดยไม คาน งถ งว า ทร ยากรเหล าน นมาจาก Computer หลาย เคร อง หร อมาจากเคร องเด ยวก น และแต ละเคร องอาจจะต งอย ห างไกลก น ค อ การใช ทร พยากรคอมพ วเตอร ท งระบบ ไอท, ฮาร ดแวร และซอฟต แวร บนเคร อข าย อ นเตอร เน ต และระบบสารสนเทศแบบเสม อนจร ง Virtualization มาแบ งป นความสามารถ ใน ระด บประมวลผลผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ต โดยผ ใช ไม จาเป นต องม เคร องคอมพ วเตอร ประส ทธ ภาพส ง หร อต ดต งซอฟต แวร ตลอดจนซอฟต แวร แอพพล เคช นจานวนมาก ๆ เพ อการ ทางานท ซ บซ อน แต สามารถใช บร การประมวลผล และแอพพล เคช นต าง ๆ จากผ ให บร การ และ ช าระค าบร การ ตามอ ตราการใช งานท เก ดข นจร ง (Pay Per Use) (http://cloud.trueidc.co.th) ต วอย างผ ให บร การ Cloud Service 1. Amazon Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) เป นบร การโฮสต เซ ร ฟเวอร ของ Amazon โดยเซ รฟ เวอร ท ว าน เป น เซ ร ฟเวอร เสม อน (virtual machine / virtual server) โดยสามารถเล อก OS และเล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ 2. Google 2. ในไทยเช น บร ษ ท TRUE Internet Data Center ให บร การ Cloud Server ค อการให บร การ Virtual Server โดยสามารถ เล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ ต วอย างผ ให บร การ Cloud Service 3. Microsoft Skydrive เป นบร การโฮสต เซ ร ฟเวอร ของ Microsoft 4. Dropbox ให บร การ Cloud Server ค อการให บร การ Virtual Server โดยสามารถ เล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ Cloud Computing ม ล กษณะท จาเป นด งน (Laudon, P ) 1. On-demand self-service : บร การความต องการด วยตนเอง - ค อผ ใช จะได ร บความสามารถต างๆในการประมวลผล เช น server time หร อเน อท จ ดเก บข อม ล ของ ตนเอง 2. Ubiquitous network access - สามารถเข าถ งทร พยากร Cloud โดยใช ระบบเคร อข าย ระบบ Internet หร อจาก โทรศ พท ม อถ อได 3. Location independent resource pooling - ทร พยากรคอมพ วเตอร จะถ กใช ร วมก นจากหลายผ ใช จากหลายแหล งทร พยากรเสม อน(Virtual Resources) ท เปล ยนแปลงได ตามความต องการผ ใช งาน ผ ใช จะไม ทราบว าสถานท ต งของทร พยากร น นอย ท ไหน 4. Rapid elasticity - ทร พยากรคอมพ วเตอร จะถ กจ ดเตร ยมให อย างรวดเร ว สามารถเพ มและลดได ท นท ตามความ ต องการของผ ใช ท เปล ยนไป 5. Measured service - ค าใช จ ายข นอย ก บจานวนหร อปร มาณทร พยากรท ได ใช จร ง Internet2 ค ออะไร Internet2 เป นเคร อข าย Internet ใหม จ ดต งโดย มหาว ทยาล ยกว า 200 แห งในสหร ฐอเมร กา ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาลกลาง และได ร บ ความร วมม อจากบร ษ ทเอกชนช นน าในเมร กา ม ว ตถ ประสงค ท จะ พ ฒนาเทคโนโลย และการใช งานเคร อข ายความเร วส ง Internet2 เป นโครงการท มองไปส อนาคต โดยเน นการใช ระบบ IP เวอร ช น 6 หร อ IPv6 เพ อรองร บการขยายการใช งาน อย างมหาศาล (Laudon, P 289) IP Address: IPv4 IPv4 (Internet protocol version 4) - IPv4 Address มาจากเลขฐานสอง(ม เลข 1 ก บเลข 0 เท าน น) จานวน 32 บ ต - ต วอย าง IPv4 Address แปลงจากฐานสองเป นฐานส บ = สามารถระบ เลขไอพ ได ต ง ถ ง ม ด วยก น 5 Classes ได แก Class A, B, C, D,และ E IP Address : IPv6 IPv6 (Internet Protocol version 6) ถ กสร างข นมาเพ อแก ป ญหาการขาด แคลน IP - IPv6 Address เป นต วเลขฐาน 2 จานวน 128 บ ต - เพ อให ด Address ไม ยาวเก นไป จ งแสดงเป นเลขฐาน 16 - ต วอย าง IPv6 address เป นเลขฐาน 16 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3: :0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 Ubiquitous Computing Mark Weiser น กว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร แห งศ นย ว จ ย Palo Alto ของบร ษ ท Xerox ประเทศสหร ฐอเมร กา ได ให คาน ยาม Ubiquitous Computing ว าหมายถ ง การบ รณาการ อ ปกรณ คอมพ วเตอร เข าก บสภาพแวดล อมต างๆในช ว ตประจาว น เพ อให สามารถใช คอมพ วเตอร ได ท กแห งหน โดยคาว า Ubiquitous (ย บ คว ต ส) มาจากรากศ พท ภาษาละต น ม ความหมายว า ม อย ท กหนท กแห ง ท งน จากพ ฒนาการของอ ปกรณ การต ดต อส อสารต างๆในย คเทคโนโลย ข อม ล ข าวสารและการส อสาร อาท เคร องคอมพ วเตอร ประมวลผล, โทรศ พท เคล อนท, กล อง และอ ปกรณ ด จ ท ลอ นๆ ส งผลให บ คคลและส งต างๆสามารถเช อมต อก บเคร อข ายเพ อ ต ดต อส อสาร ได ท กสถานท ท กเวลา คาว า ย บ คว ต ส (Ubiquitous อ านว า ย -บ ก-ว -ต ส) ม รากศ พท มาจากภาษาลาต น ความหมายก ค อ ม อย ท กหน ท กแห ง ย บ คว ต สเทคโนโลย (Ubiquitous Technology) เป น แนวค ดของการเช อมโยงการใช งานของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส รอบต วเราเข าส ระบบเคร อข าย ทาให สามารถต ดต อส อสาร ควบค ม อ ปกรณ เหล าน นซ งม ช ป(Chip)คอมพ วเตอร ฝ งอย ผ าน ระบบเคร อข าย ทาให สามารถใช งานได ในท กท ท กเวลา %B8%B1%E0%B8%AA+Ubiquitous Ubiquitous Computing ท งน Ubiquitous Computing ตามแนวค ดของ Weiser จะม ล กษณะเด น 3 ประการ ได แก 1. การเช อมต อก บเคร อข าย (Network) คอมพ วเตอร ท ไม ได เช อมต อก บเคร อข ายจะไม ถ กเร ยกว า Ubiquitous เน องจาก ความหมายของส งคมเคร อข ายการส อสารท กแห งหนท กแห งหน จะเหมาะสมสาหร บผ ใช งานท เคล อนย ายไปย งสถานท ต างๆซ งต องใช งานผ านคอมพ วเตอร เคร อข าย 2. ผ ใช จะไม ร ส กว ากาล งใช คอมพ วเตอร อย คอมพ วเตอร จะต องถ กใช งานโดยท ผ ใช มองไม เห น (Invisible) เสม อนเป นเร องปกต ท วๆไปในช ว ต ประจาว นของเรา ซ งต างจากป จจ บ นท ผ ใช งานคอมพ วเตอร จะร ต วว ากาล งใช งาน คอมพ วเตอร อย ด วยการเป ดสว ตช, พ มพ แป นค ย บอร ด, ขย บเม าส หร อ Log in เป นต น 3. การให บร การจะเปล ยนแปลงตามบร บท (Context) คอมพ วเตอร จะทางานให บร การแต ละบ คคลแตกต างก นไปตามสถานการณ โดย ข นอย ก บ ท อย ของผ ใช, ค ณล กษณะเฉพาะต ว (ID) ของผ ใช และอ ปกรณ การใช งานต างๆ (Device), ป จจ ยทางกายภาพ (เวลา, อ ณหภ ม, ความสว าง, สภาพอากาศ เป นต น) Ubiquitous Computing Information System in the Enterprise (ระบบสารสนเทศในองค กร) การพ จารณาระบบสารสนเทศตามล กษณะท สน บสน นการทางาน ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายการผล ตส นค า (Manufacturing and Production Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายการเง นและการบ ญช (Finance and Accounting Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายทร พยากรมน ษย (Human Resource Information Systems) ระบบฝ ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Systems) ฝ ายการตลาด (Marketing) ก าหนดกล มล กค าเป าหมาย ค นหาความต องการของล กค า ผล ต ส นค าหร อบร การเพ อตอบสนองความต องการของล กค า จ ดการ โฆษณาและจ ดการกระต นการขาย ฝ ายขาย (Sales) ต ดต อล กค า ขายบร การหร อส นค า ร บการส งซ อ ต ดตามการขายจน เสร จส นกระบวนการ Examples of Sales and Marketing Information Systems System Description Organization Level Order Processing การประมวลผล การส งซ อส นค า Pricing analysis การว เคราะห ราคาส นค า Sales trend forecasting การคาดคะเนแนวโน มการขาย Enter, process, and track orders ป อนข อม ล ประมวลผล และต ดตามการ ส งซ อส นค า Determine prices for products and services กาหนดราคาสาหร บส นค า และบร การ Prepare 5-year sales forecasts เตร ยมการวางแผนการขายในช วง 5 ป Operational Management Strategic ระบบการผล ตส นค า (Manufacturing and Production Systems) ฝ ายการผล ตส นค า ด แลการผล ตส นค าและบร การให แก องค กร 1. วางแผน พ ฒนา บาร งร กษาส งอานวยความสะดวก 2. กาหนดเป าหมายการผล ต 3. การพ ฒนาท กษะ การเก บร กษา และความพร อมใช งานของว สด หร อว ตถ ด บ สาหร บการผล ต 4. การกาหนดตารางการทางานให ก บอ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก การจ ดหาว สด หร อว ตถ ด บ และแรงงานเพ อนามาสร างเป นส นค าท ต องการ Examples of Manufacturing and Production Information Systems Machine control System Description Organization Level การควบค มเคร องจ กร Production planning การวางแผนการผล ต Facilities location การหาตาแหน งท ต งส วน อานวยความสะดวก Control the action of machines and equipment ควบค มการทางานของเคร องจ กรและอ ปกรณ ต างๆ Decide when and how many products should be produced ต ดส นใจว าจะผล ตส นค าเม อไหร และเป นจานวน เท าใด Decide where to locate new product facilities ต ดส นใจหาสถานท ต ง ส งอานวยความสะดวกใน การผล ตส นค า Operational Management Strategic ระบบการเง นและการบ ญช (Finance and Accounting Systems) ฝ ายการเง น (Financial Function) ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการทร พย ส นส วนท เก ยวข องก บการเง นของ องค กร เช น เง นสด ห น พ นธบ ตร ตราสารหน และการลงท นอ นๆ ฝ ายการบ ญช (Accounting) ร บผ ดชอบในการร กษา และจ ดการรายการและหล กฐานเก ยวก บ การเง นขององค กร เช น ใบเสร จร บเง น รายการชาระเง น ค าเส อม ราคา และรายการชาระค าตอบแทน ซ งแสดงการหม นเว ยนรายร บ และรายจ ายขององค กร Examples of Finance and Accounting Information Systems System Description Organizati on Level Accounts receivable บ ญช รายร บ Budgeting งบประมาณ Profit planning การวางแผนผลกาไร Tracks money owed the firm ต ดตามหน ขององค กร Prepares shot-term budgets จ ดเตร ยมงบประมาณในระยะส น Plan long-term profits วางแผนการทากาไรระยะยาว Operational Management Strategic ต วอย างโปรแกรมระบบงานบ ญช (โดยท วไป) 1. ระบบใบส ง และใบส งส นค า (Order Processing System) : ล กค าส งซ อ, บ นท กการขาย, ออกใบส งส นค า 2. ระบบบ ญช ส นค าคงคล ง ( Inventory Control System ) : ต ด Stock, เพ ม Stock 3. ระบบบ ญช ล กหน ( Account Receivable System) : ช วยจ ดการควบค มเก ยวก บหน ส นของ ล กหน เช น รายงานยอดขายตามล กหน 4. ระบบว เคราะห การขาย ( Sale Analysis System ) : สร ปยอดขาย, ยอดขายเท าไร และม ผลก าไรเท าไร 5. ระบบใบส งซ อ ( Purchase Order System ) : บร ษ ทส งซ อส นค า, พ มพ ใบส งซ อ 6. ระบบบ ญช เจ าหน ( Account Payable System) : จ ดการควบค มเก ยวก บกระบวนการซ อ ส นค า และการจ ดสรรเง นเพ อการจ ายช าระหน อย างม ประส ทธ ภาพ 7. ระบบบ ญช แยกประเภทท วไป (General Ledger System) : พ มพ บ ญช แยกประเภท, งบ ต นท นการผล ต, บ ญช ต นท นขาย, งบก าไรขาดท น งบด ลได ท งประจ างวดและประจ าป 8. ระบบบ ญช เง นเด อน ( Payroll System) : คานวณรายได และภาษ ของพน กงาน ระบบทร พยากรมน ษย (Human Resources Systems) ฝ ายทร พยากรมน ษย ร บผ ดชอบในการเล อกสรรบ คลากร จ ดทาระเบ ยนข อม ลบ คลากร ด แลการพ ฒนาท กษะและความสามารถของบ คลากร การบร หาร เง นเด อน และค าตอบแทน การจ ดการสว สด การต างๆ และการ ประเม นผลงานเป นต น Examples of Human Resources Information Systems System Description Organization Level Training and development การฝ กอบรมและการพ ฒนา Compensation Analysis การว เคราะห ค าตอบแทน Human resources planning การวางแผนทร พยากรมน ษย Tracks employee training, skill, and performance appraisals ต ดตามการฝ กอบรม ท กษะ และประเม น ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของพน กงาน Monitors the range and distribution of employee wages, salaries, and benefits ตรวจสอบช วงและการกระจายต วของค าจ าง ของพน กงาน,เง นเด อน และผลประโยชน Plan the long-term labor force needs of the organization วางแผนการใช แรงงานในระยะยาวเพ อ ตอบสนองความต องการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks