คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต - PDF

Description
คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด บ ญเท ยง และคณะ โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 6 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด บ ญเท ยง และคณะ โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ รจ ดการแบบประณ ต โดย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. เกร ยงศ กด บ ญเท ยง 2. นายน พนธ ภาชนะวรรณ 3. นายธ ธนโชต พ ลาช ย 4. ดร. ส ชานาถ บ ญเท ยง โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ก บทสร ป ม นส าปะหล ง ถ อเป นหน งในสามของพ ชไร เศรษฐก จและพ ชพล งงานทดแทนท สร างรายได หล กให แก เกษตรกรของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ค ดเป นส ดส วนมากกว าร อยละ 50 ของผลผล ตรวมท งประเทศ ส วน จ งหว ดมหาสารคามน นม พ นท ปล กม นส าปะหล งเฉล ย 119, ไร ม จ านวนคร วเร อนของเกษตรกรท เพาะปล ก 12,009 คร วเร อน และพ นท ปล กม นส าปะหล งของอ าเภอบรบ อถ อเป นหน งในอ าเภอท ม การ เพาะปล กมากท ส ดของจ งหว ดโดยม พ นท เพาะปล กประมาณ 32,581 ไร ม จ านวนคร วเร อนของเกษตรกรท เพาะปล ก 3,562 ครอบคร ว ซ งพ นท เพาะปล กม นส าปะหล งของกล มเกษตรกรต าบลว งไชย อ าเภอบรบ อ ถ อ เป นแหล งเพาะปล กม นส าปะหล งท ส าค ญท ส ดแห งหน งของจ งหว ดมหาสารคาม เหต ผลหน งท ท าให เกษตรกร ห นมาเพาะปล กม นส าปะหล งและขยายพ นท ปล กเพ มมากข น เน องจากพ นท ท าเกษตรของอ าเภอบรบ อน นส วน ใหญ เป นพ นท ดอนและม สภาพด นเป นด นทรายจ งเหมาะส าหร บการเพาะปล กพ ชชน ดน ประกอบก บราคา ห วม นสดท เกษตรกรขายได น นม ราคาเพ มส งข น อย างไรก ตามกล มเกษตรกรผ เพาะปล กม นส าปะหล งของต าบล ว งช ยม การใช พ นท เด มเพาะปล กม นส าปะหล อย างต อเน องเป นเวลานานและขาดความร ความเข าใจด านการ จ ดการระบบปล กท เหมาะสม เช น ขาดการปร บปร งบ าร งด น ก อให เก ดป ญหาด นเส อมโทรมและป ญหาด นดาน ซ งเป นสาเหต หล กท ท าให ผลผล ตต า ห วม นม ขนาดเล กขายได ราคาถ ก นอกจากป ญหาท เก ดจากการเพาะปล ก พ ชเช งเด ยวอย างต อเน องและยาวนานแล ว ป ญหาภ ยแล งรามท งการระบาดของเพล ยแป งและไรแดงในไร ม น ย งเป นอ กป จจ ยหน งท ส งผลกระทบท าให เกษตรกรประสบภาวะขาดท นและเป นหน จากการท าไร ม นส าปะหล ง สร ปภาพรวมตามความค ดเห นของผ เข าร บการถ ายทอดโครงการคล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลด ต นท นเพาะปล กม นส าปะหล งด วยว ธ การจ ดการแบบประณ ตเม อจบการถ ายทอดเทคโนโลย ของกล มเกษตรกร ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 75 คร วเร อน ๆ ละ 1 คน รวมท งส นจ านวน 75 คน พบว า โดย ภาพรวมผ เข าร วมการอบรมการถ ายทอดคล น กเทคโนโลย ส วนใหญ เป นเพศชาย ม อาย ระหว าง ป การศ กษาระด บประถมศ กษา ทราบข าวการอบรมจากหน วยงานในท องถ นและการแนะน าจากคนร จ ก โดย ผ เข าร วมอบรมท งหมดเข าร บการอบรมจากทางคล น กเทคโนโลย คร งน เป นคร งแรก ท งน ผลประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การคล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นเพาะปล ก ม นส าปะหล งด วยว ธ การจ ดการแบบประณ ตเม อจบการถ ายทอดเทคโนโลย ท นท พบว า ผ เข าร บบร การม ความ พ งพอใจต อกระบวนการ ข นตอนการให บร การซ งผลประเม นม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ม ความพ งพอใจต อ เจ าหน าท ให บร การ เช น อ ธยาศ ยด ย มแย มแจ มใส ม ใจให บร การ ซ งผลประเม นม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก และ ม ความพ งพอใจต อส งอ านวยความสะดวก เช น สถานท อบรม อาหาร เคร องโสต เอกสารอบรม ซ งผลประเม น ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ท งน ผลประเม นความคาดหว งว าผ ร บบร การสามารถน าความร ไปใช ประโยชน ได หร อไม ผ ร บบร การร อยละร อยตอบว าน าไปใช ประโยชน ได โดยส วนใหญ คาดว าจะม รายได เพ มข นต อเด อนอย ระหว าง บาท ต อเด อน นอกจากน ผลประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การคล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท น เพาะปล กม นส าปะหล งด วยว ธ จ ดการแบบประณ ตภายหล งจากการได ร บการถ ายทอดเทคโนโลย ไปแล ว 1-3 เด อน พบว าผ ร บบร การสามารถน าความร ท ได ร บจากการถ ายทอดเทคโนโลย ไปใช ประโยชน ด านการเพ มรายได หล กจากการเพาะปล กม นส าปะหล ง โดยผลประเม นรายได ท คาดว าจะเพ มข นอย ในช วงกว างข นอย ก บขนาด พ นท เพาะปล กม นส าปะหล งท ถ อครองของเกษตรกรแต ละคร วเร อน ส วนกล มท ไม สามารถประเม นการใช ประโยชน เป นต วเง นได เห นว าสามารถน าองค ความร ใหม ท ได ไปพ ฒนาค ณภาพช ว ตด านการพ ฒนาอาช พและ ส งคม ข ประกาศค ณ ปการ การถ ายทอดคล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นเพาะปล กม นส าปะหล งด วยว ธ การจ ดการแบบ ประณ ต ส าเร จล ล วงไปได ด วยด โดยได ร บเง นสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย จากกระทรวงว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะผ ด าเน นการถ ายทอดคล น กเทคโนโลย ขอขอบพระค ณกอง ส งเสร มการว จ ยและบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นอย างส งท ได ประสานงานในการด าเน นการ ถ ายทอดคล น กเทคโนโลย ในคร งน ด วยด ขอขอบพระค ณนายส าน กงานองค การบร หารส วนต าบลว งช ย อ าเภอ บรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม ขอขอบพระค ณเกษตรอ าเภอบรบ อ ท ได ให เก ยรต เป นประธานเป ดงาน ขอบค ณ เจ าอาวาสว ดว งห น ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคามท ให ความอน เคราะห สถานท โสตท ศน ปกรณ ส าหร บใช ด าเน นการถ ายทอดคล น กเทคโนโลย ต งแต เร มต นจนเสร จส น รวมท งขอขอบค ณก าน น ผ ใหญ บ าน และผ น าช มชนจาก 6 หม บ านของต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม ท ให ความอน เคราะห และ อ านวยความสะดวกในการลงพ นท ของช มชน รวมท งการจ ดเสวนากล มย อย และท ขาดไม ได ค อผ เข าร วมอบรม การถ ายทอดเทคโนโลย จ านวน 75 คนท มาจาก 6 หม บ านของต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม ได แก 1. หม บ านโนนเกษตร หม ท 1 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 2. บ านดอนก อ หม ท 2 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 3. หม บ านว งห น หม ท 3 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 4. หม บ านห วหนอง หม ท 5 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 5. หม บ านดอนด ใหญ หม ท 9 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม 6. หม บ านแก นสนาม หม ท 10 ต าบลว งช ย อ าเภอบรบ อ จ งหว ดมหาสารคาม คณะผ ด าเน นการถ ายทอดคล น กเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว า โครงการคล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ต และลดต นท นเพาะปล กม นส าปะหล งด วยว ธ การจ ดการแบบประณ ตจะก อเก ดรายได ของเกษตรกรในหม บ าน และช มชนสามารถด าเน นการด วยการม ส วนร วมของหม คณะอย างเป นเอกภาพตามหล กสาม คค ธรรมอ น ก อให เก ดผลประโยชน ส วนรวมแก ช มชนซ งม เป าหมายเพ อการพ งพาตนเองอย างย งย นต อไป คณะผ ด าเน นโครงการคล น กเทคโนโลย ธ นวาคม 2557 ค สารบ ญ ห วข อ หน า บทสร ป ก ประกาศค ณ ปการ ข สารบ ญ ค สารบ ญภาพ ง สารบ ญตาราง จ บทท 1 บทน า 1 ป ญหาและความสาค ญ 1 ว ตถ ประสงค 2 กล มเป าหมาย 2 พ นท ด าเน นการ 2 ระยะเวลาด าเน นการ 3 การด าเน นโครงการ 3 แผนการถ ายทอดเทคโนโลย 4 การสร างเคร อข ายความร วมม อ 5 แผนการด าเน นงาน 6 ผลผล ต/ผลล พธ ของโครงการ 7 ผลท คาดว าจะได ร บ 6 บทท 2 ว ธ การดาเน นงาน 7 ก จกรรมท 1. ประช มคณะผ ร บผ ดชอบเพ อวางแผนด าเน นงาน และลงพ นท ประสานงานก บผ น าช มชนและผ น าเคร อข ายเกษตรกรผ ปล กม น ส าปะหล งต าบลว งไชย อ าเภอบรบ อ 7 ก จกรรมท 2. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อถ ายทอดเทคโนโลย เพ มผลผล ตและ ลดต นท นเพาะปล กม นส าปะหล งด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต 8 - ความส าค ญ ม ลค าทางเศรษฐก จและแนวโน มการตลาดของ ม นส าปะหล ง 8 - เทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นเพาะปล กม นส าปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต 13 ก จกรรมท 3 อบรมเช งปฏ บ ต การ ห วข อ สร างความส ขและภ ม ใจในความเป น เกษตรกรแบบสมาร ทฟาร มเมอร (Smart farmer): ไม ใช ดอกเตอร ก ท าได 33 ก จกรรมท 4. จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พอเพ ยงอย างไรให ม ความส ข 39 บทท 3 ผลการด าเน นงาน 42 บทท 4 สร ปผลการดาเน นงาน อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 57 ภาคผนวก 58 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 การสร างเคร อข ายความร วมม อ 5 2 การประช มคณะผ ร บผ ดชอบเพ อวางแผนด าเน นงาน และลงพ นท ประสานงานก บ ผ น าช มชน และผ น าเคร อข ายเกษตรกรเป าหมาย 7 3 ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ห วม นส าปะหล งพ นธ ระยอง ล กษณะประจ าพ นธ และค ณสมบ ต ของม นส าปะหล งพ นธ เกษตรศาสตร ห วม นส าปะหล งพ นธ เกษตรศาสตร ค ณสมบ ต และล กษณะของด นช ดน าพอง ล กษณะเน อด นแน นท เก ดจากการกดท บของเคร องจ กรกลเกษตร การไถเพ อระเบ ดด นดานด วยไถส ว การใช ไถผานสามเพ อเป ดหน าด นให ล ก การไถยกร องตามแนวต ดขวางก บความลาดเอ ยงเพ อป องก นการชะล าง และพ งทลายของหน าด น การท าลายตาท อนพ นธ เพ อกระต นการเก ดราก การแช ท อนพ นธ ด วยสารเคม เพ อก าจ ดและป องก นเพล ยแป ง การปล กม นส าปะหล งโดยว ธ ป กท อนพ นธ ในแนวด ง ก จกรรมจ ดท าผ งความค ด (Mind map) พอเพ ยงอย างไรให ม ความส ข ก จกรรมน าเสนอผ งความค ด (Mind map) พอเพ ยงอย างไรให ม ความส ข การลงทะเบ ยนเข าร บฟ งการถ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks