ใบร บรองป ญหาพ เศษปร ญญาตร ภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว เร อง โดย นางสาวประภ สสร ค าใบส ได พ จารณาเห นชอบโดย อาจารย ท ปร กษา ภาคว ชาร บรอง - PDF

Description
ใบร บรองป ญหาพ เศษปร ญญาตร ภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว เร อง การจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร Management of profile database in sow on computer assisted instruction โดย นางสาวประภ

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 23 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบร บรองป ญหาพ เศษปร ญญาตร ภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว เร อง การจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร Management of profile database in sow on computer assisted instruction โดย นางสาวประภ สสร ค าใบส ได พ จารณาเห นชอบโดย อาจารย ท ปร กษา... (ดร.กนกร ตน ศร ก จเกษมว ฒน ) ภาคว ชาร บรอง... (รศ.ดร.ส ช พ ส ขส แพทย ) ห วหน าภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว ว นท...เด อน...พ.ศ.... ใบร บรองป ญหาพ เศษปร ญญาตร ภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว เร อง การจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร Management of profile database in sow on computer assisted instruction โดย นางสาวประภ สสร ค าใบส เสนอ ภาคว ชาเทคโนโลย การผล ตส ตว คณะเทคโนโลย การเกษตรสถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง พ.ศ. 2550 บทค ดย อป ญหาพ เศษ เร อง การจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร Management of profile database in sow on computer assisted instruction การน าเสนอการจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยการ ใช โปรแกรม Microsoft Excel ซ งสามารถท างานได ก บ Excel ต งแต เวอร ช น 95, 97, 2000, XP หร อ 2003 โดยการน าเสนอเป น User Form ซ งเป นการป อนข อม ล ค นหาข อม ล และจ ดเก บข อม ล ด วย การเข ยนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) บน Excel จ านวน 5 ฟอร ม ค อ ประว ต แม พ นธ ส กร, พ นธ ประว ต แม พ นธ ส กร, การคลอด, การหย านม และการผสมพ นธ เพ อการอ านวยความ สะดวกสบายให ก บผ ใช งาน ในการจ ดการฐานข อม ลให เป นระบบระเบ ยบและแบบแผน โดยไม ซ บซ อนหร อย งยากและง ายต อการเข าใจในการใช งาน อ กท งในฟาร มส กรท ม ประว ต ข อม ลมากๆ โปรแกรมน จะช วยในการจ ดเก บ และค นหาข อม ลเม อต องการใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพมาก ย งข นและย งเป นการป องก นการส ญหายของเอกสารข อม ลท ส าค ญอย างประว ต แม พ นธ ส กรอ กด วย ค าน ยม ในการจ ดท าป ญหาพ เศษฉบ บน ข าพเจ าขอขอบค ณอาจารย ท ปร กษาป ญหาพ เศษ ดร.กนกร ตน ศร ก จเกษมว ฒน เป นอย างส ง ท กร ณาให ค าปร กษาต างๆ ไม ว าจะเป นการแนะน า หน งส อเก ยวก บการเข ยน VBA บน Excel ว ธ การใช โปรเกรม Microsoft Excel แนะน าการค นคว า ข อม ลทางอ นเตอร เน ต ช วยให ค าช แนะ ช วยในการหาข อม ล และคอยกระต นเต อนการท างานตลอด มา และขอบค ณเพ อนๆ ท ให ค าปร กษาเร องข อม ลในการท าโปรแกรม Microsoft Excel รวมท ง ความช วยเหล อต างๆในการปฏ บ ต งานและช วยค นคว าหาข อม ล นอกจากน ข าพเจ าขอขอบพระค ณค ณพ อค ณแม ท คอยอ ปการะเล ยงด ข าพเจ าให ได เล าเร ยน ตลอดระยะเวลาท ผ านมา จนสามารถเร ยนมาได จนกระท งถ งข นน ท งย งคอยให ก าล งใจและคอย กระต นมาจนถ งป จจ บ น ส ดท ายน ข าพเจ าหว งเป นอย างย งว า โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการจ ดการฐานข อม ลพ นธ ประว ต แม พ นธ ส กรฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ ท ม ความสนใจและต องการท จะศ กษา หากม ข อผ ดพลาดประการใดก ขออภ ยไว ณ ท น ด วย ประภ สสร ค าใบส 29 ม.ค.2550 1 การจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร Management of profile database in sow on computer assisted instruction ค าน า ป จจ บ นโลกได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว ท าให เก ดความก าวหน าทางเทคโนโลย ใหม ๆ ซ งเราจะต องพ ฒนาตามไปด วย เพ อไม ให ล าหล งและท นต อย คต อสม ย ด งน นการจ ดการฐานข อม ล ประว ต แม พ นธ ส กรท จ ดท าข นก เพ อต องการให เป นประโยชน แก ผ ท สนใจต องการศ กษาค นคว าและ ใช งานในการจ ดการฐานข อม ลด วยต วเอง เพ อให ได ร บความสะดวกสบายและเป นระเบ ยบซ งง าย ต อการใช งาน การจ ดเก บข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel เป นการจ ดเก บข อม ลและสามารถใช งานได โดยง าย ซ งการใช โปรแกรมทางคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการจ ดการฐานข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรน ท าให ม ความเป นระเบ ยบแบบแผน และย งง ายต อการค นหาเก บข อม ลเพ อม ให เก ดการ ส ญหายข น ซ งบางคร งการจ ดเก บแบบว ธ เก า ค อ การเข ยนข อม ลลงในกระดาษ อาจท าให เก ดการ ส ญหายระหว างการเก บร กษาและลายม ออาจอ านยากหร ออ านไม ออกเม อเวลาผ านไปนานๆ จาก เหต ผลท กล าวมาข างต นจ งน ามาส แนวค ดในการจ ดท าการจ ดการฐานข อม ลโดยอาศ ยคอมพ วเตอร ข น และได เล อกใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการจ ดท าโปรแกรมข นในการเก บข อม ลและ ค นหาข อม ล เม อน าโปรแกรมน มาใช งานก จะช วยลดป ญหาต างๆท เก ดข นได รวมท งย งเป น ประโยชน แก ผ ใช งานซ งสามารถใช งานได ด วยต วเองและย งได ร บความสะดวกสบายอ กด วย 2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการน าเสนอการจ ดการฐานข อม ลพ นธ ประว ต ส กรในร ปแบบของการใช โปรแกรม คอมพ วเตอร 2. เพ อให ผ ใช งานสามารถเก บข อม ลและค นหาข อม ลได โดยง ายซ งสามารถใช งานได ด วยต วเอง อ กท งย งได ร บความสะดวกสบายอ กด วย 3. ขจ ดป ญหาในเร องของการเก บร กษาข อม ลประว ต แม พ นธ ส กรม ให เก ดการส ญหายระหว างการ เก บร กษา 3 การตรวจเอกสาร การท าฟาร มส กรน นจ าเป นอย างมากท จะต องม ข อม ลประว ต ส กรท กต ว โดยเฉพาะประว ต ของแม พ นธ ส กรเพ อน ามาเป นฐานข อม ลท ส าค ญในการจ ดการด านต างๆ ซ งข อม ลท ต องท าการเก บ บ นท กน นได แก 1. ข อม ลพ นธ ประว ต ของแม พ นธ ส กร ได แก เบอร ห, พ นธ, ว นท เก ด, จ านวนเต า นม, ทะเบ ยนประจ าฟาร ม, ว นท เข าฟาร ม และช ดท เข าฟาร ม 2. ข อม ลการผสมพ นธ ได แก เบอร ห, พ อพ นธ ท ใช ผสม และว นท ผสมต อจ านวนคร งท ท าการผสม 3. ข อม ลการคลอด ได แก เบอร ห, น าหน กแม ส กร, ว นท ก าหนดคลอด, ว นท คลอดจร ง, จ านวนล กส กรแรกคลอด, จ านวนล กท ตาย, จ านวนม มม, จ านวนล กพ การ และเพศของล กส กร 4. ข อม ลการหย านม ได แก เบอร ห, น าหน กแม ส กร, ว นท หย านม, จ านวนล กส กรแยกตามเพศ และน าหน กเฉล ย 3 ส ปดาห เพ อน าข อม ลไป ว เคราะห ประส ทธ ภาพต อไป จะเห นได ว าข อม ลของแม พ นธ ส กรน นม เป นจ านวนมาก ซ งในการ เก บข อม ลอาจม การส ญหายหร ออาจเป นป ญหาเม อต องการใช เพราะการท ม ข อม ลเป นจ านวนมากๆ จะเป นป ญหาอย างย งในการค นหาจ งได ม การจ ดท าโปรแกรมการจ ดการฐานข อม ลพ นธ ประว ต ส กร ข น โดยอาศ ยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลในการช วยจ ดท าโปรแกรม ซ งช วยได อย างมาก เน องจากเป นโปรแกรมท ไม ซ บซ อนผ ใช สามารถท าได ด วยต วเอง โดยอ านค าส งตามท ปรากฏใน หน าจอ โดยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลเป นโปรแกรมส าเร จร ปท ช วยในการท างานด านการ ค านวณแบบกระดาษท าการ (Electronic Spreadsheet) บนระบบว นโดวส (Windows) ซ งเป นระบบ ท ใช ง าย สะดวกและม ประส ทธ ภาพ สามารถท ารายงานแบบต างๆ และการน าเสนอข อม ลด วยกราฟ แบบต างๆได การเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล การเร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2002 ม ข นตอนด งน (ภาพท 1) 1. คล กเล อกป ม Start 2. เล อกรายการ Program 3. คล กเล อก Microsoft Excel 4 ภาพท 1 แสดงการเร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล 2002 จอภาพของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล เม อเร มต นโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลจะแสดงสม ดงาน (Workbook) โดยแสดงสม ด งานท เร ยกว า Book1 ถ าผ ใช เร ยกใช สม ดงานใหม ก จะม ช อว า Book2 และสามารถเร ยกสม ดงาน พร อมๆ ก นได มากกว า 1 เล ม โดยปรากฎส วนต างๆ บนจอภาพด งน 1. แถบช อเร อง (Title bar) อย ส วนบนส ดของจอภาพ โดยท วไปจะแสดงช อโปรแกรมหร อ ช อแฟ ม ข อม ล และจะม ป มย อขนาดของหน าต าง ป มขยายขนาดหน าต าง และป มป ดสม ดงานด วย 2. แถบเมน (Menu bar) แสดงรายการต างๆ ซ งเป นค าส งให เล อกใช และเม อเล อกใช เมน ใด จะม รายการหร อค าส งให เล อกใช หากรายการหร อค าส งใดเป นส เข มแสดงว าเล อกใช ได แต ถ าม ส อ อนหร อจางๆ จะหมายถ งเล อกใช ในขณะน นไม ได นอกจากน บางค าส งเม อเล อกแล วจะม เมน ย อย (submenu) ให เล อกใช อ กด วย 5 3. แถบเคร องม อ (Toolbar) เป นป มต างๆ ท ม ไว ให เล อกแทนการใช เมน เพ อการท างาน สะดวกและรวดเร ว แถบเคร องม อน สามารถก าหนดเพ มเต มหร อลบออกได นอกจากน ย งสามารถ ย ายแถบเคร องม อไปย งหน าต างส วนอ นได หร อเปล ยนร ปแบบการเร ยงล าด บใหม 4. แถบส ตร (Formula bar) เป นพ นท บนจอภาพท แสดงข อความ ต วเลขหร อส ตรต างๆ 5. แถบแสดงสถานภาพ (Status bar) เป นแถบท อย ด านล างของหน าต าง เพ อแสดงว า โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลพร อมท จะท างาน โดยปกต จะแสดงข อความว า Ready อย ทางด าน ซ าย หมายถ งพร อมท จะร บข อม ล ขณะใส ข อม ลจะเปล ยนข อความเป น Enter เม อใส ข อม ล แล วกด แป น Enter จะเปล ยนเป นข อความว า Ready อ กคร งหน ง นอกจากน เม อเล อกเมน แถบแสดง สถานภาพจะแสดงสถานภาพของแป นพ มพ ท ใช อย ในขณะน น เช น เม อกดแป น Num Lock จะม ข อความว า NUM ปรากฏอย ด านขวาม อของแถบน เป นต น (ว ภาและดวงพร, 2548) ส วนประกอบของแผ นงาน เป นเอกสารท ใช ในการจ ดเก บและท างานก บข อม ล โดยสามารถค านวณผลล พธ ได อย าง อ ตโนม ต เม อข อม ลม การเปล ยนแปลง จ งเร ยกอ กช อหน งว า กระดาษค านวณ แผ นงานจะถ กเก บไว ในสม ดงานเสมอ ซ งแผ นงานจะม ส วนประกอบด งน (ว ภาและดวงพร,2548) 1. แถว (Row) เป นการแบ งส วนของแผ นงานออกเป นส วนย อยๆ ในแนวนอนท งหมด 65,536 แถว โดยก าหนดช อแถวด วยต วเลข เร มจาก 1 ถ ง คอล มน (Column) เป นการแบ งส วนของแผ นงานออกเป นส วนย อยๆ ในแนวต งท งหมด 256 คอล มน โดยก าหนดช อคอล มน ด วยต วอ กษร เร มจาก A - Z, AA AZ, IV 3. เซลล (Cell) เป นหน วยหน งของแผ นงานท ใช ในการเก บข อม ลโดยเก ดจากแถวและ คอล มน ต ดก น ด งน น การเร ยกช อของแต ละต าแหน งเซลล จะใช ช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น A5 จะหมายถ ง เซลล ท อย ในคอล มน A แถวท 5 เป นต น 4. ต วช ต าแหน งเซลล (Cell pointer) เป นส วนท แสดงให เห นเซลล ท เราอย ในขณะน น 5. ป ายช อ (Sheet Tab) เป นส วนท ใช ในการเปล ยนไปย งแผ นงานใดๆ ท เราต องการ 6. ต วเล อนป ายช อ (Tab Scolling button) เป นส วนท ใช ในการเล อนไปย งแผ นงานถ ดไป หร อก อนหน าท ละ 1 แผ นงานหร ออาจจะใช เล อนไปย งแผ นงานแรกส ดหร อท ายส ดก ได สม ดงานและแผ นงานของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล สม ดงานของโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล เป นแฟ มท ใช ท างานและเก บงานต าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks