ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต - PDF

Description
ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 10 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท และยานยนต ซ งม ว ตถ ประสงค ห ล ก เพ อ ให บร การ ควบค มด แลงานทางด านอาคารสถานท และยานยนต การบร การด านการขนส ง การให บร การด าน อาคารสถานท ตลอดจนการซ อมแซมบาร งร กษาระบบสาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการ รวมท งงานอ นๆ ท เก ยวข องก บงานอาคารสถานท และยานยนต กองอาคารสถานท และยานยนต เป นอ กหน วยงานหน งท ช วยสน บสน นสายงานทางด านว ชาการ ภายใต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา มาตรฐานกองอาคารสถานท และยานยนต น กาหนดหล กการสาค ญของการบร การ ครอบคล มในเร อง ท ศทางการทางานท ช ดเจน ทร พยากรท เหมาะสม ระบบงานหร อกระบวนการทางานท เหมาะสม ระบบต ดตาม ประเม นค ณภาพซ งจะเป นต วสะท อนผลการทางานและนาไปส ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง 2. ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ ปร ชญา ปณ ธาน พ ฒนาองค กรเพ อพ ฒนาการให บร การม ประส ทธ ภาพโดยเน นความแม นยา ม ค ณภาพและใช ความพ งพอใจของผ ร บบร การเป นสาค ญ กองอาคารสถานท และยานยนต ม ปณ ธานอ นแน วแน ท จะสร างความประท บใน การให บร การ อย างรวดเร ว ถ กต อง ม ค ณภาพและบร การด วยไมตร จ ต ว ส ยท ศน กองอาคารสถานท และยานยนต ม งม นพ ฒนาบร หารอาคารสร างสรรค ภ ม ท ศน เพ อ บร การแก ส งคมอย างม ประส ทธ ภาพ พ นธก จพ นธก จ 1. ให บร การด านอาคารสถานท และยานยนต ท ม งส ความเป นเล ศทางด านการ ให บร การ 2. พ ฒนาสถาบ นฯ ด านงานอาคารสถานท งานสาธารณ ปการท เอ ออานวยต อ พ นธก จของสถานบ นฯและเอ ออานวยต อการให บร การด านการศ กษา 3. บาร งร กษาอาคารสถานท และยานยนต และว สด อ ปกรณ ว ตถ ประสงค 1.เพ อพ ฒนาระบบงานบร การท สอดคล องก บระบบงานของสถาบ น และ บาร งร กษาอาคารสถานท และยานยนต 2.เพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพ 3. คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษากองอาคารสถานท และยานยนต 1. นายม ฮ มหม ดเฟาซ จะปะก ยา ประธานกรรมการ 2. นายสะตอปา แชล กรรมการ 3. นายรอมซ สาแม กรรมการ 4. นายอ สมาน กะล แป กรรมการและเลขาน การ 4. โครงสร างการบร หาร หน.กองอาคารสถานท และยานยนต กก.ประก นค ณภาพ งานธ รการ ฯ งานอาคารสถานท งานยานยนต งานออกแบบ ฯ งานสธารณ ปการ งานภ ม ท ศน 2 4.1. การแบ งส วนงาน กองอาคารสถานท และยานยนต ประกอบด วย 7 งาน ได แก งาน ธ รการฯ งานอาคารสถานท งานยานยนต งานออกแบบและก อสร าง งานสาธารณ ปการ งานภ ม ท ศน และงานประก นค ณภาพ 5. บ คลากร ป การศ กษา 2552 กองอาคารสถานท และยานยนต ม บ คลากร รวม 13 คน แยกเป นว ฒ ปร ญญาโท 1 คน ปร ญญาตร 2 คน ว ฒ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1 คน และว ฒ ป.6 9 คน 7. งบประมาณ ป งบประมาณ 2552 กองอาคารสถานท และยานยนต ได ร บการจ ดสรรงบประมาณจานวน - 9,900,687. บาท 1. เง นเด อนบ คลากรสายสน บสน นว ชากา 2,192, บาท 2. ค าตอบแทนล กจ างช วคราว 415, บาท 3. เง นสว สด การ 163, บาท 4. ค าเบ ยเล ยง/ท พ ก/ค าพาหนะ(สน บสน นว ชาการ) 13, บาท 5. งานยานยนต 350, บาท 6. งานอาคารสถานท 350, บาท 7. งานออกแบบและก อสร าง 1,000, บาท 8. งานสาธารณ ปการ 880, บาท 9. งานปร บปร งภ ม ท ศน 700, บาท 10. งานบาร งร กษาต นไม 120, บาท 11. งานจ ดสวน 180, บาท 12. ค าใช จ ายสาหร บม สย ดอ ลฮารอม ย 20, บาท 13. โครงการจ ดซ อรถขยะ 200, บาท 14. โครงการจ ดซ อ PriJector 80, บาท 12. ค าใช จ ายบร หารจ ดการ 20, บาท รวมยอดงบประมาณท ได ร บ 6,683, บาท 3 เง นนอกงบประมาณ(รายร บ) 1. เพ อม สย ดอ ลฮารอม ย 3,023, บาท 2. เพ อซ อโคมไฟสนามบร เวณม สย ดอ ลฮารอม ย 94, บาท 3. เพ อทาส อาคารสถาบ นภาษานานาชาต 99, บาท รวมยอดเง นนอกงบประมาณท ได ร บ 3,217, บาท รวมยอดเง นงบประมาณท งหมดท ได ร บ 9,900, บาท งบประมาณใช ไป 1. เง นเด อนบ คลากรสายสน บสน นว ชากา 1,336, บาท 2. ค าตอบแทนล กจ างช วคราว 270, บาท 3. เง นสว สด การ 12, บาท 4. ค าเบ ยเล ยง/ท พ ก/ค าพาหนะ(สน บสน นว ชาการ) - บาท 5. งานยานยนต 295, บาท 6. งานอาคารสถานท 303, บาท 7. งานออกแบบและก อสร าง 540, บาท 8. งานสาธารณ ปการ 959, บาท 9. งานปร บปร งภ ม ท ศน 14, บาท 10. งานบาร งร กษาต นไม 23, บาท 11. งานจ ดสวน - บาท 12. ค าใช จ ายสาหร บม สย ดอ ลฮารอม ย บาท 13. โครงการจ ดซ อรถขยะ - บาท 14. โครงการจ ดซ อ PriJector - บาท 12. ค าใช จ ายบร หารจ ดการ 19, บาท รวมยอดงบประมาณท ใช ไป 3,776, บาท เง นนอกงบประมาณ(ท ใช ไป) 1. เพ อม สย ดอ ลฮารอม ย 3,284, บาท 2. เพ อซ อโคมไฟสนามบร เวณม สย ดอ ลฮารอม ย 94, บาท 3. เพ อทาส อาคารสถาบ นภาษานานาชาต 73, บาท รวมยอดเง นนอกงบประมาณท ใช ไป 3,451, บาท รวมยอดงบประมาณท งหมดท ใช ไป 7,228, บาท 4 6. ระบบประก นค ณภาพการศ กษา กองอาคารสถานท และยานยนต ใช ระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลาซ ง ม ระบบ การประก นค ณภาพ (Quality Assurance) ท ได จ ดทาข นเพ อต ดตามการตรวจสอบประเม นผลการดาเน นงาน ตามภารก จหล กของ หน วยงานต างๆ และในภาพรวมของมหาว ทยาล ย ฯ โดยม งเน นให ม การกาหน ดระบบ กลไกหล กในการควบค ม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเม น (Quality Assessment) ท วท งมหาว ทยาล ยฯ ระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ฯ จาแนกออกเป น 2 ระบบ ได แก ระบบประก น ค ณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประก นค ณภาพภา ยนอก ตามกระบวนการประเม นค ณภาพภายนอก ของ สมศ. กลไกและระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลาประกอบด วย 1) ม คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาหน วยงานใน 2 ระด บ ได แก (1) ระด บมหาว ทยาล ย ฯ:ม คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยอ สลามยะลา (2) ระด บคณะว ชา สถาบ น /ศ นย ส วนและ ม คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาคณะ สถาบ น/ สาน ก / ศ นย และโครงการ กองอาคารสถานท และยานยนต ใช ระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลา ซ งม ระบบการประก นค ณภาพ (Quality Assaurance) ท ได จ ดทาข นเพ อต ดตามตรวจสอบผลการดาเน นงานตาม ภารก จหล กของคณะ หน วยงานเท ยบเท าคณะ และหน วยงานย อยในหน วยงานด งกล าว ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลา จาแนกออกเป น 2 ระบบ ได แก ระบบการประก นค ณภาพ ภายใน ตามกระบวนการประเม นค ณภาพภายในของ สกอ. และระบบก าร ประก นค ณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเม นค ณภาพภายนอก สมศ. กลไกและระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลาประกอบด วย 1) ม คณะกรรมการประก นค ณภาพประจาหน วยงานใน 3 ระด บ ได แก (1)ระด บมหาว ทยาล ย อ สลามยะลา ม คณะกรรมการประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยอ สล ามยะลา (2) ระด บ คณะ สถาบ นและสาน กงาน ม คณะกรรมการประก นค ณภาพ คณะ สถาบ นและ สาน กงานและ (3) ระด บ สาขาว ชา / ศ นย / กอง ม คณะกรรมการประก นค ณภาพ สาขาว ชา ศ นย และกอง 2) เกณฑ /ด ชน การประก นค ณภาพและการประเม นค ณภาพ 3) กระบวนการในการดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา 4) การประเม นตนเองและการจ ดทารายงานการประเม นตนเองเพ อการ ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในและประเม นจากองค กรภายนอก 5 มหาว ทยาล ยโดยคณะกรรมการการประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยได กาหนดความ ร บผ ดชอบในระบบการประก นค ณภาพการศ กษาไว ด งน 1) ระด บมหาว ทยาล ยฯ : ได มอบหมายให สาน กประก นค ณภาพการศ กษาเป นหน วยงาน ร บผ ดชอบ โดย มอบหมายให คณะกรรมการประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ย ฯ ซ งประกอบด วย รองอธ การบด และต วแทนหน วยงานในมหาว ทยาล ยฯ รวมถ งผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก มหาว ทยาล ยฯ เป นผ ตรวจสอบและ ประเม นค ณภาพภายในและประเม นค ณภาพภายนอกร วมด วย 2) ระด บคณะ สถาบ น และสาน กงาน ได มอบหมายให คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บคณะ สถาบ น และสาน กงาน ซ งประกอบด วย คณบด ผ อานวยการ และห วหน าหน วยงาน หร อผ แทน อาจารย และ เจ าหน าท เป น ผ ร บผ ดชอบการประก นค ณภาพก ารศ กษาของแต ละหน วยงาน ให เป นไปตาม นโยบายของหน วยงาน และนโยบายการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยอ สลามยะลา 3) ระด บสาขาว ชา ศ นย และกอง ได มอบหมายให คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บ สาขาว ชา ศ นย และกอง ซ งประกอบด วย ห วหน าสาขาว ชา ศ นย กอง และต ว แทนอาจารย และหร อ เจ าหน าท เป นผ ร บผ ดชอบ 6 ส วนท 2 ผลการดาเน นงานตามระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา การรายงาน ผลการดาเน นงานตามระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2551 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ ต วบ งช 1.1 ม การกาหนดปร ชญาหร อปณ ธาน ตลอดจนม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนดาเน นงาน และม การกาหนดต วบ งช เพ อว ดความสาเร จของการดาเน นงานตามแผนให ครบท กภารก จ เป าหมายตาม แผน ป การศ กษา 2551 (ระด บ) ระด บ 7 เกณฑ การประเม น ตามเกณฑ สกอ. 1 = ม การดาเน นการไม ครบ 5 ระด บแรก 2 = ม การดาเน นการ 5-6 ระด บแรก 3 = ม การดาเน นการครบท กระด บ ผลการดาเน นงาน ป การศ กษา 2551 (ระด บ) การบรรล เป าหมาย บรรล ไม บรรล คะแนนการประเม น (ตามเกณฑ สกอ.) ระด บ 5 2 เกณฑ มาตรฐาน : (ระด บ) 1 = ม การกาหนดปร ชญาหร อปณ ธาน 2 = ม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนการดาเน นงานและแผนปฏ บ ต การประจาป ให สอดคล องก นและ ก นและสอดคล องก บภารก จหล กของสถาบ น ย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาของชาต 3 = ม การกาหนดต วบ งช ของกา รดาเน นงาน และกาหนดเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ดความสาเร จ ของการดาเน นงาน 4 = ม การดาเน นการตามแผนครบท กภารก จ 5 = ม การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช อย างน อยป ละ 2 คร ง และ รายงานผลต อผ บร หารและสภาสถาบ น 6 = ม การว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการดาเน นงาน เป าประสงค เป าหม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks