แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 17 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข อง ท งน เพ อพ ฒนาให บ คลากรร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของตนเองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตน เพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยได ก าหนดการพ ฒนาส าหร บบ คลากรแต ละต าแหน ง ให ได ร บการพ ฒนาใน หลายๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรให สอดคล องก บบทบาทและภารก จขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ต อไป องค การบร หารส วนต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ก บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 2-3 ข นตอนการด าเน นงานการ 3-4 การต ดตามและประเม นผล 5 บทท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 6-14 ส าน กงานปล ด อบต. ส วนการคล ง ส วนโยธา ส วนสาธารณส ขและส งแวดล อม การศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส วนส งเสร มการเกษตรและสว สด การส งคม -1- บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนต าบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยองค การบร หารส วนต าบล ต อง พ ฒนาให ครบถ วนตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนด เช น การพ ฒนา ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเอง ก ได หากองค การบร หารส วนต าบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละ องค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะจะต องใช ท คณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล ก าหนดเป นหล ก และเพ มเต มตามความจ าเป นท องค การบร หารส วนต าบลพ จารณา เห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การบร หารส วนต าบลสามารถ เล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ นๆ ได และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงาน คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หาร ส วนต าบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได และตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ท คณะกรรมการกลางพน กงาน ส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอ ตราก าล งขององค การบร หารส วนต าบล น น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง จ งหว ด ฉะเช งเทรา จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ข น เพ อใช เป นแนวทางในการ พ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการ พ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลเขาด นในการ ปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล.../2.ว ตถ ประสงค -2-2. ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งตามขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ม ความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ม ความร และเก ดท กษะเฉพาะของงาน ในแต ละต าแหน ง 4) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ม ความร และเก ดท กษะในด านการ บร หาร 5) เพ อให บ คลากรท กต าแหน งขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ม ค ณธรรมและ จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น เห นสมควรให จ ดท า แผนการพ ฒนาบ คลากร โดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต างๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดการพ ฒนาการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ พ ฒนาพน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในแต ละสายงาน ท ด ารงอย ตามกรอบแผน อ ตราก าล ง 3 ป 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลเขาด น ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถใน ใดหน ง หร อหลายอย างน อย ป ละ 1 คร งหร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ด งน (1) ความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) การพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) ความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง (4) ด านการบร หาร (5) ด านค ณธรรมและจร ยธรรม 3) ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนต าบลเขาด น เป นหน วยเอง หร อ ร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร ออ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตามความจ าเป น และความเหมาะสม ด งน.../3.การปฐมน เทศ -3- (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลเขาด น ต องจ ดสรร งบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอนโดยค าน งถ งความประหย ดค มค า เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 4. ข นตอนการด าเน นงาน 4.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคน สมควรต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะ เฉพาะของานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม 4.2 การพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อการ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนด กล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บ พ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความ เหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและ การส มนา เป นต น 2) ว ธ พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนวทางการ พ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการอ น หร อว าจ าง องค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ รายละเอ ยดข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากร ม ด งน...4.แผนภาพ -4- แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น 1. การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างาน 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2. การ/ว ธ การ โดยอาจเอง หร อร วมก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชน และเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสมเช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ งความส าเร จ ความร ความสามารถ และผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด.../5.การต ดตาม -5-5. การต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การ บร หารส วนต าบลเขาด น ได ปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2545 ในการต ดตามและ ประเม นผลการพ ฒนา ด งน 1) ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks