ค ม อเร มต นใช งานด วน - PDF

Description
ค ม อเร มต นใช งานด วน Microsoft Word 2013 ม ล กษณะแตกต างไปจากเวอร ช นก อนหน า เราจ งได สร าง ค ม อน เพ อช วยลดเวลาการเร ยนร ให ก บค ณ แถบเคร องม อด วน ค ำส งท น จะมองเห นได เสมอ คล กขวาท ค ำส ง เพ อเพ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อเร มต นใช งานด วน Microsoft Word 2013 ม ล กษณะแตกต างไปจากเวอร ช นก อนหน า เราจ งได สร าง ค ม อน เพ อช วยลดเวลาการเร ยนร ให ก บค ณ แถบเคร องม อด วน ค ำส งท น จะมองเห นได เสมอ คล กขวาท ค ำส ง เพ อเพ มค ำส งไว ท น แท บ Ribbon คล กท แท บใดๆ บน Ribbon เพ อแสดงป มและค ำส งของแท บน น เม อค ณเป ดเอกสารใน Word 2013 แท บ หน าแรก ของ Ribbon จะแสดงข น แท บน ม ค ำส งท ใช บ อยใน Word อย มากมาย จ ดการไฟล ของค ณ คล ก ไฟล เพ อเป ด บ นท ก พ มพ และจ ดการไฟล Word ของค ณ ต องการความช วยเหล อไหม คล กท น หร อกด F1 เพ อด ว ธ ใช ย อ Ribbon ให เล กส ด บานหน าต างการน ำทาง กด Ctrl+F เพ อแสดงบาน หน าต างน ำทาง ค ณสามารถ จ ดระเบ ยบเอกสารใหม ได โดยการลากห วข อของ เอกสารในบานหน าต างน หร อใช กล องค นหาเพ อ ค นหาส งท ต องการใน เอกสารท ม ความยาวมาก ก ได กด Ctrl+H เพ อเป ด กล องโต ตอบ ค นหาและ แทนท แท บ Ribbon บร บท แท บบางแท บจะแสดงบน Ribbon เฉพาะเวลาท ค ณ ต องการแท บน นเท าน น ต วอย างเช น ถ าค ณเล อก ตาราง ค ณจะเห น เคร อง ม อตาราง ซ งม แท บอ กสอง แท บค อ ออกแบบ และ เค าโครง ต วเป ดใช กล องโต ตอบ ถ าค ณเห นไอคอนน อย ถ ดจากกล มของค ำส ง Ribbon ใดๆ ค ณสามารถ คล กไอคอนเพ อด กล องท ม ต วเล อกเพ มเต มได สล บม มมอง สล บไปม มมองการอ าน ม ม มองการพ มพ หร อม มมองเว บ คล กท น เพ อป ด Ribbon และแสดง เฉพาะช อของแท บ น บจ ำนวนค ำ ด จ ำนวนค ำได จากตรงน เล อก ข อความบางส วนเพ อด จ ำนวนค ำใน ส วนท เล อก ขยายหร อย อ เล อนแถบเล อนเพ อปร บการขยาย ม มมอง ค ม อเร มต นใช งานด วน เม อค ณเป ด Word 2013 เป นคร งแรก ค ณจะเห นว าค ณม ต วเล อกในการเร มใช งานหลายแบบ ค อ การใช เทมเพลต เป ดไฟล ล าส ด หร อเอกสารเปล า ค นหาเทมเพลตออนไลน พ มพ ค ำส ำค ญลงในกล องค นหาเพ อค นหาเทมเพลตออนไลน ท Office.com การค นหาท แนะน ำ คล กท ค ำด านล างกล องค นหาเพ อค นหาเทมเพลตท ได ร บความน ยม ส งส ด เทมเพลตท น าสนใจและเทมเพลตส วนบ คคล เทมเพลตท น าสนใจมาจาก Office.com คล กแท บเทมเพลต ส วนบ คคล เพ อเป ดเทมเพลตแบบก ำหนดเองท ค ณสร างข น เป ดไฟล ล าส ด รายการ ล าส ด ให ค ณเข าถ ง เอกสารท ใช ล าส ดของค ณได อย าง ง ายดาย ลงช อเข าใช ลงช อเข าใช บ ญช ผ ใช ของค ณและ ไปย งเอกสารท ค ณบ นท กออนไลน เป ดไฟล อ น เร ยกด เพ อค นหาเอกสารอ นท เก บ ออนไลน หร อบนคอมพ วเตอร ของค ณ แสดงต วอย างเทมเพลต เล อนลงเพ อด การแสดงต วอย างร ป ขนาดย อของเทมเพลต คล กท ร ป เพ อด การแสดงต วอย างท ม ขนาด ใหญ ข น สร างเอกสารใหม เม อต องการเร มด วยหน าเปล า ให คล ก เอกสารเปล า เคล ดล บ เม อต องการข ามหน าน และไปย ง เอกสารเปล าโดยตรง ให กด Enter หร อ Esc ม อะไรใหม บน Ribbon ลงช อเข าใช Office แท บ ออกแบบ ใหม ใน Word 2013 ท ำให การใช ธ ม สไตล และฟ เจอร การจ ดร ปแบบอ นๆ น นง ายข น และช วยให เข าใจความเช อมโยงของส งเหล าน ได ง ายข นอ กด วย ท ำงานได จากท กท และท กเวลาตามท ค ณต องการ ด วยการลงช อเข าใช Microsoft Office ค ณสามารถเข าถ งไฟล Office ของค ณอย างปลอดภ ยได จากท กท ค ณสามารถก ำหนด Ribbon เองได ง ายๆ เพ อให ตรงก บความต องการของค ณ โดยการสร าง แท บใหม และเพ มค ำส งท ค ณใช บ อยท ส ดลงในแท บเหล าน น ถ าต องการก ำหนดค ำส งของ Ribbon เอง ให คล ก ไฟล ต วเล อก ก ำหนด Ribbon เอง มองหาช อของค ณท ม มขวาบนของ Ribbon หล งจากลงช อเข าใช แล ว ค ณสามารถอ ปเดต โปรไฟล ของค ณหร อสล บบ ญช ผ ใช ได จากท น ส งท ค ณอาจก ำล งมองหา ใช รายการด านล างเพ อค นหาเคร องม อและค ำส งท วไปบางรายการเพ มเต ม ใน Word 2013 เม อต องการ... ให คล ก... จากน นให ด ท... เป ด บ นท ก พ มพ แสดงต วอย าง ป องก น ส ง แปลงไฟล หร อเช อมต อก บ ต ำแหน งท ต งเพ อบ นท กเอกสารของค ณไปย ง Cloud ไฟล ม มมอง Backstage (คล กล งก ทางด านซ ายในม มมองน ) เปล ยนระยะห างระหว างบรรท ด น ำการจ ดร ปแบบและสไตล ไปใช ก บข อความ หน าแรก กล ม ฟอนต, ย อหน า และ สไตล แทรกหน าเปล า ตาราง ร ปภาพ ไฮเปอร ล งก ห วกระดาษและท ายกระดาษ หร อ หมายเลขหน า แทรก กล ม หน า, ตาราง, ภาพประกอบ, ล งก และ ห วกระดาษและท ายกระดาษ เปล ยนล กษณะของเอกสารของค ณ เปล ยนส พ นหล งของหน า เพ มเส นขอบให ก บ หน า หร อเพ มลายน ำอย างรวดเร ว ออกแบบ กล ม การจ ดร ปแบบเอกสาร และ พ นหล งของหน า ต งค าระยะขอบ เพ มต วแบ งหน า สร างคอล มน สไตล จดหมายข าว เปล ยนระยะห าง ระหว างย อหน า หร อหม นหน าเป นแนวนอน เค าโครงหน า กระดาษ กล ม ต งค าหน ากระดาษ สร างสารบ ญ หร อแทรกเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง การอ างอ ง กล ม สารบ ญ และ เช งอรรถ สร างซองจดหมายหร อป ายช อ หร อท ำจดหมายเว ยน การส งจดหมาย กล ม สร าง และ เร มจดหมายเว ยน ตรวจการสะกดและไวยากรณ น บจ ำนวนค ำ หร อต ดตามการเปล ยนแปลง ร ว ว กล ม การพ ส จน อ กษร และ การต ดตาม สล บระหว างม มมองเอกสาร เป ดบานหน าต างน ำทาง หร อแสดง ไม บรรท ด ม มมอง กล ม ม มมอง, แสดง และ หน าต าง การแสดงต วอย างก อนพ มพ อย ท ไหน ฉ นเล อกต วเล อกได จากท ไหน คล ก ไฟล ต วเล อก เพ อเป ดกล องโต ตอบ ต วเล อกของ Word น เป นท ท ค ณ สามารถก ำหนดการต งค าและล กษณะของ Word ได เอง คล ก ไฟล พ มพ เพ อด การแสดงต วอย างก อนพ มพ ของเอกสารป จจ บ นทางด านขวาของ การต งค าท เก ยวข องก บการพ มพ ท เป นประโยชน อ นๆ ด านขวาของหน าต างแสดงต วอย างล กษณะของเอกสารว าเป นอย างไรเม อถ กพ มพ ใช ด าน ซ ายของหน าต างเพ อเล อกเคร องพ มพ หร อปร บแต งการต งค า เช น เม อต องการเปล ยนจาก แนวต งเป นแนวนอน เปล ยนขนาดของกระดาษ หร อพ มพ เฉพาะหน าป จจ บ น การต งค าบางอย างในกล องโต ตอบ ต วเล อกของ Word จะน ำไปใช ก บ Word เท าน น แต การก ำหนดล กษณะ บางอย าง (เช น การเล อก เทาอ อน หร อ เทาเข ม ส ำหร บ ธ มของ Office ของค ณ) จะน ำไปใช ก บโปรแกรม Office ท ต ดต งไว ท งหมดของค ณ เม อต องการต งค าต วเล อกการพ มพ เพ มเต ม ให คล กล งก ต งค าหน ากระดาษ ท ด านล าง ทางซ ายของหน าต าง ภายใต การต งค า ว ธ ท ำงานก บผ ท ย งไม ม Word 2013 น ค อบางส งท ค ณควรค ำน งถ งเม อแชร หร อแลกเปล ยนไฟล ก บผ อ นท ใช Word เวอร ช นเก ากว า ใน Word 2013 ส งท เก ดข น ฉ นควรท ำอย างไร ค ณเป ดเอกสารท ถ กสร างใน Word เวอร ช นก อนหน า ใน Word 2013 ค ณจะเห นค ำว า [โหมดความเข าก นได ] ถ ดจากช อไฟล บนแถบช อเร อง โหมดความเข าก นได ท ำให แน ใจว าไม ม ฟ เจอร ใหม ใดของ Word 2013 สามารถใช งานได ในเอกสาร ด งน นผ ท ใช Word เวอร ช นก อน หน าสามารถท ำงานก บเอกสารได ค ณสามารถท ำงานในโหมดความเข าก นได หร อจะแปลงเอกสาร ของค ณเป นร ปแบบใหม ก ได เม อต องการแปลงเอกสาร ให คล ก ไฟล ข อม ล แปลง การแปลงเอกสารน นท ำให ค ณใช ฟ เจอร ใหม ๆ ได แต ผ ท ใช Word เวอร ช นก อนหน าอาจม ป ญหาในการแก ไข เอกสารบางส วน ค ณบ นท กเอกสารของค ณ เป นไฟล Word 2013 ถ าม ใครเป ดเอกสารใน Word เวอร ช นก อนหน า เขาอาจไม สามารถเปล ยนแปลงรายการบางอย างท ถ กสร าง โดยใช ฟ เจอร ของ Word 2013 ได ผ ใช Word 2003 จ ำเป นต องใช แพคความเข าก นได ซ งไม ต องเส ยค าใช จ าย พร อมท เพ อดาวน โหลดแพคจะแสดงข นเม อผ ใช Word 2003 เป ด เอกสาร ถ าค ณจ ำเป นต องแชร เอกสาร Word 2013 ก บผ ท ใช Word เวอร ช นก อน หน า ให เร ยกใช เคร องม อต วตรวจสอบความเข าก นได เพ อให ม นใจว าไฟล จะใช งานได คล ก ไฟล ข อม ล ตรวจหาป ญหา ตรวจสอบความเข าก นได เคร องม อน จะบอกค ณว าฟ เจอร ใหม ใดใน Word 2013 ท จะไม ท ำงาน ในเวอร ช นท เก ากว า ค ณบ นท กเอกสารของค ณ เป นไฟล Word 2003 ถ าค ณได ใช ฟ เจอร หร อการจ ร ปแบบแบบใหม ของ Word ในเอกสารของค ณ ผ ใช Word 2003 อาจเห นค ำเต อนเก ยวก บฟ เจอร ท ไม ได ร บการสน บสน น หร อการจ ดร ปแบบหร อฟ เจอร อาจไม แสดงในไฟล ค ณไม จ ำเป นต องท ำอะไร เม อค ณบ นท กไฟล ของค ณในร ปแบบไฟล Word 2003 ท เก ากว า ต วตรวจสอบความเข าก นได จะท ำงานโดยอ ตโนม ต และเต อนค ณเก ยวก บฟ เจอร ท ไม ได ร บการสน บสน น จากน นค ณสามารถ เล อกท จะท ำการเปล ยนแปลงในเอกสารของค ณได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks