คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล - PDF

Description
คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 17 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง การนาเสนอข อม ลด วย ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเพ มเต มรายละเอ ยดและ ข นตอนต าง ๆ ท น กเร ยนย งไม เข าใจให เข าใจย งข นและสามารถนาไปศ กษาด วยตนเองได ซ งเอกสารประกอบการเร ยนม จานวน 7 เล ม ด งน เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ เล มท 2 เร มต นก บการสร างสรรค สไลด เล มท 3 การทางานก บร ปภาพ และร ปทรงต าง ๆ เล มท 4 การตกแต งสไลด ให สวยด วยองค ประกอบต าง ๆ เล มท 5 การนาเสนอข อม ลด วยกราฟและตาราง เล มท 6 การใส ล กเล นและเอฟเฟ กต เล มท 7 การสร างช นงานด วยโปรแกรมนาเสนอ โดยแต ละเล มประกอบไปด วยจ ดประสงค การเร ยนร แบบทดสอบก อนเร ยน เน อหา ก จกรรม เฉลยก จกรรม และแบบทดสอบหล งเร ยน เอกสารประกอบการเร ยนเล มน สาเร จเป นร ปเล มได เพราะได ร บความช วยเหล อ และสน บสน นจากผ อานวยการโรงเร ยน คณะคร น กเร ยน และผ ทรงค ณว ฒ ด วยด ตลอด มาจ งขอขอบพระค ณไว ณ โอกาสน หว งว าเอกสารประกอบการเร ยนเล มน คงจะเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน เร อง การนาเสนอข อม ลด วยไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 ได เป นอย างย ง นางพจน ย ธ ต ธรก ล สำรบ ญ เร อง หน ำ คาช แจงการใช เอกสารประกอบการเร ยน... มาตรฐานการเร ยนร / สาระสาค ญ / ต วช ว ด... จ ดประสงค การเร ยนร / สาระสาค ญ... แบบทดสอบก อนเร ยน... เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ทาความร จ กก บโปรแกรม Power Point เข าส การใช งาน Power Point การทางานก บไฟล พร เซนเตช น ร จ กแถบเคร องม อร บบอน ( Ribbon)... - แท บหน าแรก... - แท บแทรก... - แท บออกแบบ... - แท บการเปล ยน... - แท บภาพเคล อนไหว... - แท บการนาเสนอภาพน ง... - แท บตรวจทาน... - แท บม มมอง... - แท บร ปแบบ... แบบฝ กท กษะท 1... เฉลยแบบฝ กท กษะท 1... แบบทดสอบหล งเร ยน... เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน... บรรณาน กรม... ก ข ค ง ช ก 6. คำช แจงกำรใช เอกสำรประกอบกำรเร ยน 1. กาหนดจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าเม อจบบทเร ยนแต ละหน วยแล วน กเร ยน สามารถเร ยนร อะไรบ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน แล วตรวจคาตอบด วยตนเอง เพ อให ร ว าน กเร ยนม ความร พ นฐานเก ยวก บเร องท จะศ กษามากน อยเพ ยงใด 3. ศ กษาเอกสารและทาก จกรรมตามท กาหนดไว เพ อเป นการทบทวนให ม ความร ความ เข าใจเน อหาย งข น 4. ทาแบบทดสอบหล งเร ยนเพ อว ดความร ความเข าใจอ กคร งหน งแล วตรวจคาตอบด วย ตนเอง 5. น กเร ยนต องม ความซ อส ตย ต อตนเอง โดยไม เป ดด เฉลยก อนเร ยน-หล งเร ยนและเฉลย ก จกรรมท กก จกรรม 6. น กเร ยนต องการเน อหาเพ มเต มจากเอกสารประกอบการเร ยนท งหมดสามารถค นคว า ได จากเอกสารอ างอ งท ให ไว ท ายเล ม ข มำตรฐำนกำรเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจเห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการ ส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและม ค ณธรรม สำระส ำค ญ โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 เป นโปรแกรมท สามารถทาให งาน นาเสนอม ความน าสนใจเป นอย างย ง นอกจากการใส ข อม ลท เป นตารางหร อแผนภ ม แล ว โปรแกรมย งสามารถใส เส ยงเพลง และเอฟเฟ กต ต าง ๆ ลงในสไลด ได อ กด วย ต วช ว ด ง 3.1 ม.1 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต ค จ ดประสงค กำรเร ยนร 1. น กเร ยนสามารถบอกข นตอนการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 2.น กเร ยนสามารถบอกส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 3. น กเร ยนเห นค ณค าและประโยชน ของการศ กษาแถบเคร องม อของโปรแกรม ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 4. น กเร ยนสามารถเร มใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได เน อหำ 1. ทาความร จ กก บโปรแกรม PowerPoint เข าส โปรแกรม PowerPoint การทางานก บไฟล พร เซนเตช น 2. ร จ กก บแถบเคร องม อร บบอน (Ribbon) - แท บหน าแรก - แท บแทรก - แท บออกแบบ - แท บการเปล ยน - แท บภาพเคล อนไหว - แท บการนาเสนอภาพน ง - แท บตรวจทาน - แท บม มมอง - แท บร ปแบบ ง แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ คำช แจง : ให น กเร ยนเล อกคาตอบท เห นว าถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว แล วทาเคร องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ ( เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน ) 1. หล งจากท เราได สร างงานนาเสนอเสร จแล ว สามารถเป ดด ผลล พธ ได ท ป มใด ก. F2 ข. F3 ค. F4 ง. F5 2. พ นท ใช ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต าง ๆ บนแผ นสไลด ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท เร ยกว าอะไร ก. สไลด ข. หน าจอ ค. เดสก ท อบ ง. การนาเสนอผลงาน 3. หมายถ งข อใด ก. แทรกว ตถ ข. แทรกตาราง ค. แทรกข อค ดเห น ง. แทรกการนาเสนอ จ 4. โปรแกรมเพาเวอร พอยท ม ความเหมาะสมก บงานล กษณะใดมากท ส ด ก. คานวณ ข. กราฟ ก ค. ประมวลผลคา ง. นาเสนอผลงาน 5. ข อใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ก. ข. ค. ง. 6. ข อใดต อไปน เป นว ธ การเร ยกใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ก. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2010 ข. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Excel 2010 ค. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2010 ง. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Access ถ าต องการจ ดร ปแบบต วอ กษร จะต องเล อกใช คาส งใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง( View ) ค. หน าแรก( Home ) ง. ร ปแบบ( Format ) ฉ 8. ไฟล งานโปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ท บ นท กแล วจะม นามสก ลใด ก..exe ข..pdf ค..docx ง..pptx 9. หากต องการนาม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ควรเล อกเมน ใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง ( View ) ค. หน าแรก ( Home ) ง. ร ปแบบ ( Format ) 10. ถ าต องการใส เทคน คการเปล ยนภาพน ง จะต องเล อกคาส งใด ก. แท บแทรก ข. แท บออกแบบ ค. แท บการเปล ยน ง. แท บภาพเคล อนไหว ไปด เฉลยก นเลยนะ คร บ ช เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ ข อ เฉลย 1 ง 2 ก 3 ข 4 ง 5 ข 6 ค 7 ค 8 ง 9 ก 10 ค เพ อน ๆ ตอบถ กก น ก ข อคร บ 1 ทำควำมร จ กก บโปรแกรม PowerPoint 2010 โป รแกรม ไม โค รซ อ ฟ ต เพ าเวอ ร พ อ ยท ( Microsoft PowerPoint ) เป นโปรแกรมหน ง ในตระก ล Microsoft Office เหมาะส าหร บ การสร างงานนาเสนอ ( Presentation ) ซ งถ ก นาไปใช งานอย างกว างขวางเพราะม ร ปแบบ การใช งานท เร ยบง าย หล กการทางานของ โปรแกรมค อการนาข อม ลท ม อย มานาเสนอ ในร ปแบบแผ นสไลด โดยข อม ลท นาเสนอม ท งข อความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว กราฟ และเส ยงได ในเวลาเด ยวก น เข ำส กำรใช งำน PowerPoint 2010 กำรเข ำส โปรแกรมไมโครซอฟต เพำเวอร พอยท 2010 หล งจากเช อมต ออ ปกรณ คอมพ วเตอร แล ว ม ข นตอนด งน 1. คล กท ป มคาส งสตาร ท (Start) 2. เล อนเมาส ไปช ท ออลโปรแกรม ( All Programs ) 3. เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ต ( Microsoft Office ) 4. เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ตเพาเวอร พอยท 2010 ( Microsoft Office PowerPoint 2010 ) เม อเข าส โปรแกรม PowerPoint แล ว จะปรากฏหน าจอหล กสาหร บการออกแบบ สไลด ท ม ส วนประกอบสาค ญท แยกออกเป นส วน ๆ เพ อการทางานด งน 3 ส วนประกอบของ PowerPoint 1. แท บแฟ ม ( File) เพ อเข าส ม มมองBackstage รวมคาส งท ใช งานก บไฟล งาน 2. แท บเคร องม อด วน ( Quick Access Toolbar ) รวมคาส งท ใช งานเป นประจา เพ อให เร ยกใช ได ง าย และรวดเร ว 3. แท บแสดงสถานะ ( Status Bar ) แสดงสถานการณ ทางานป จจ บ นบนหน าจอ 4. แท บร บบอน ( Ribbon) จะรวบรวมป มคาส งท ใช ควบค มการสร างงานท งหมด 5. พ นท สาหร บการออกแบบ ( Slide Pane) พ นท สาหร บใช ออกแบบและจ ดวาง องค ประกอบต างๆบนแผ นสไลด 6. ม มมองต าง ๆ ( View Bar ) เป นส วนท ใช เปล ยนม มมองการแสดงสไลด กำรทำงำนก บไฟล พร เซนเตช น ในห วข อน เรามาลองสร างงานพร เซนเตช นใหม การแสดงงานพร เซนเตช น การ บ นท กและออกรายงานพร เซนเตช น ซ งการทางานก บไฟล เหล าน จะทาผ านแท บ... ( File ) ซ งเร ยกว าเป นม มมอง BackStage ท เป นส งใหม ใน Office 2010 ด งน สร ำงงำนด วยแผ นสไลด เปล ำ ในการสร างงานพร เซนเตช นใหม เราสามารถเล อกสร างพร เซนเตช นว าง ๆ ข นมาหร อเล อกสร างจากเทมเพลต ( Template ) ซ งเป นแม แบบท ม การวางเค าโครงของ เน อหาและกราฟ กมาให เบ องต นก ได ในท น เราจะเล อกสร างสไลด โดยเร มจากแผ นสไลด เปล า และทาการตกแต งสร างเน อหา และเล อกองค ประกอบต าง ๆ ใส เข าไปในสไลด แต ละหน าด วยตนเองตามข นตอนด งน ด ต วอย ำงหน ำถ ดไป นะคร บ 4 1 ไปท แท บแฟ ม ( File) และคล กเล อกเมน สร าง ( New ) 2 คล กเล อกงานนาเสนอ เปล า 3 คล กเล อกงานนาเสนอเปล า ( Blank Presentation ) แสดงหน าสไลด ท เราสามารถตกแต งกราฟ ก และใส เน อหาในแต ละหน า ได ตามต องการ 5 กำรสร ำงงำนพร เซนเตช นโดยใช แม แบบ เทมเพลต ( Templates ) เป นแม แบบท ม องค ประกอบทางศ ลป และต วอย าง เค าโครงเน อหามาให เหมาะก บผ ท ไม ถน ดการออกแบบ หร อต องการสร างงานพร เซนเต ช นอย างเร ว โดยให เราคล กเล อกท ต วอย างแม แบบ ( Sample templates ) และเล อกร ปแบบ แม แบบท โปรแกรมเตร ยมไว ให ด งน 1 จากเมน สร าง ( New) ให เราคล กเมาส เล อก ต วอย างแม แบบ( Sample templates ) เพ อ เล อกงานพร เซนเตช นโดยม ด ไซน จากแม แบบ 2 เล อกร ปแบบด ไซน จากแม แบบท โปรแกรมเตร ยมไว ให 3 คล กเมาส เพ อสร างงานพร เซนเตช นจากแม แบบ 6 จะได งานพร เซนเตช นเพ อสร างงานพร เซนเตช นจากแม แบบให เราเร มต น กำรแสดงงำนพร เซนเตช น ปร บแต ง/ใส ข อม ลท ต องการได ท นท หล งจากท เราได สร างงานนาเสนอแล ว ก สามารถลองเป ดด ผลล พธ ท ได โดยคล ก ท ป ม ( Slide Show ) หร อกด F5 ซ งสไลด ท เราสร างข นจะถ กแสดงแบบเต ม หน าจอ เราสามารถเล อนไปย งสไลด ถ ดไปได จากแถบควบค มด านล าง และออกจากการ ชมโดยกดป ม ESC ง ายไหมคร บน กเร ยน 7 1 คล กท ป ม การนาเสนอภาพน ง ( Slide Show ) เพ อแสดงงานพร เซนเตช น 2 แสดงผลงานพร เซนเตช น 8 กำรบ นท กงำนพร เซนเตช นท สร ำง ก อนออกจาก PowerPoint เราจาเป นต องส งบ นท ก ( Save ) งานพร เซนเตช นท สร างเพ อนากล บมาใช ได ในคร งต อไป หร อใช เป นต นแบบในการสร างสไลด อ น ๆ ด งน 1 ไปท แท บ ( File) และเล อกคาส ง บ นท ก (Save) หร อคล กท ป ม ท แถบ Quick Access 2 เล อกโฟลเดอร ท ต องการบ นท ก 3 ต งช อให
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks