โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ - PDF

Description
โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ณ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม และส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม สาขาพร าว เม อว นท 7 ต ลาคม 2546 และได เสนอโครงการฯ ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบต อคณะร ฐมนตร เม อว นท 22 กรกฎาคม 2547 ซ ง คณะกรรมการกล นกรองเร องเสนอคณะร ฐมนตร ช ดท 2 ด านคมนาคมและแรงงาน ม มต เม อว นท 22 ก นยายน 2547 เห นชอบในหล กการโครงการฯ ส าหร บรายละเอ ยดขอบเขต ข นตอน และว ธ การ ด าเน นงานให กรมท ด นด าเน นการจ างท ปร กษา เพ อศ กษาการบร หารจ ดการโครงการฯ ในเร อง เก ยวก บ - วงเง นงบประมาณ และแหล งท มาของงบประมาณ - ความค มค าของการด าเน นงานและการจ ดหารายได เพ อสร างจ ดค มท น - การจ ดองค การในร ปองค การมหาชนและการจ ดการ - ว เคราะห แผนการบร หารจ ดการด านข อม ล แล วเสนอผลการศ กษาให คณะกรรมการกล นกรองเร องเสนอคณะร ฐมนตร ฯ พ จารณาอ กคร งหน ง ว นท 31 พฤษภาคม 2548 กรมท ด นจ งจ างศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยท าการศ กษาตามมต คณะกรรมการกล นกรองฯ ซ งกรมท ด นได ตรวจร บผลการศ กษา ด งกล าว เม อว นท 6 ก มภาพ นธ 2549 ซ งกรมท ด นจะต องน าเสนอต อคณะกรรมการกล นกรองฯ เพ อพ จารณาต อไป ผลการศ กษาสร ปได ด งน 1. ความเหมาะสมด านการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศท ด นและระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 1.1 ความเหมาะสมด านการบร หารจ ดการระบบสารสนเทศท ด น ในการประเม นความเหมาะสมของโครงการเบ องต นพบว าข นตอนและแนวทางในการ ด าเน นโครงการ และการออกแบบเช งมโนท ศน ของระบบม ความเหมาะสมปานกลาง หากท าให ข นตอน และขอบเขตของก จกรรมต าง ๆ รวมท งการสร างแบบจ าลองทางธ รก จใหม ให ช ดเจนย งข น ก จะท าให โครงการม ความเหมาะสมส งข น ส วนการออกแบบแบบจ าลองและโครงสร างฐานข อม ล ของระบบและการน าเข าจ ดสร างฐานข อม ลแผนท แปลงท ด น ม ความเหมาะสมต า จ งควรม การด าเน นการออกแบบจ าลองข อม ลท ม ประส ทธ ภาพเพ มข น และก าหนดมาตรฐานการน าเข า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - 1 - ข อม ลให ช ดเจน จะท าให ม ความเหมาะสมในด านน ส งข น ส าหร บการออกแบบพ ฒนาระบบงาน ประย กต น น ม ความเหมาะสมปานกลางค อนข างส ง ในภาพรวมแล ว โครงการน ม ความเหมาะสมทางด านเทคน คท สามารถด าเน นการ ต อไปได แต อย างไรก ตามท ปร กษาขอเสนอแนวทางในการเพ มโอกาสของความส าเร จและความ ย งย นของระบบสารสนเทศท ด นท จะพ ฒนาข น ด งน (1) แนวทางการด าเน นการโครงการฯ (1.1) ควรจ ดต งคณะกรรมการก าหนดย ทธศาสตร ด านสารสนเทศของกรมท ด น หร ออาจปร บปร งข นจากคณะกรรมการเด มท ม อย แล วให ด แลภาพรวมของการพ ฒนาและประย กต ใช ระบบสารสนเทศในกรมท ด น (1.2) ควรจ ดให ม กลไกท จะท าให เก ดการใช ประโยชน จากองค ความร ต าง ๆ ทาง เทคน ค โดยเฉพาะเทคน คด านข อม ลภ ม สารสนเทศ ท ม อย ในหม ข าราชการกรมท ด น ในกระบวนการพ ฒนา ระบบสารสนเทศท ด น (1.3) ควรก าหนดรายละเอ ยดข นตอนของการด าเน นงานในช วงขยายผล จากโครงการต นแบบฯ โดยให ม ข นตอนการศ กษาประเม นผลการด าเน นงานของโครงการต นแบบฯ การออกแบบจ ดท าข อก าหนดทางเทคน คในการพ ฒนาระบบฯและฐานข อม ลท ด น และการจ ด โครงสร างองค กรในการบร หารจ ดการโครงการ ซ งรวมไปถ งการบร หารความเส ยงด วย (2) การออกแบบระบบสารสนเทศท ด น (2.1) จ ดให ม การศ กษาออกแบบแบบจ าลองทางธ รก จของกรมท ด นท จะท าให เก ด การใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศมาปร บปร งประส ทธ ภาพและเพ มรายได ของกรมท ด น อย างเต มท โดยผลการศ กษาจะต องม ข อแนะน าเก ยวก บเง อนไขข อจ าก ดและการเตร ยมการต าง ๆ ท จะต องม การด าเน นการ (2.2) ศ กษาทบทวนโครงสร างเช งมโนท ศน ของระบบ โดยน าแนวค ดของ Cadastre 2014 มาพ จารณา และออกแบบโครงสร างให ครอบคล มหร อสามารถเช อมต อก บระบบงานด าน การส ารวจร งว ดของส วนกลาง (2.3) ศ กษาออกแบบแบบจ าลองข อม ลแผนท แปลงท ด น โดยพ จารณาจากกรอบ แบบจ าลองข อม ลมาตรฐานต าง ๆ ท ม อย เช น FGDC Cadastral Data Content Standard หร อ ArcGIS Parcel Data Model เป นต น และสร างความตกลงร วมก บหน วยงานด านท ด นอ น ๆ เพ อ ก าหนดเป นแบบจ าลองข อม ลแปลงท ด นท เป นมาตรฐานของประเทศไทย (3) การจ ดสร างฐานข อม ลแผนท แปลงท ด น ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - 2 - (3.1) สร ปรวบรวมป ญหา และแนวทางการแก ไขเก ยวก บความไม ครบถ วนและ ค ณภาพของแหล งข อม ลในกรมท ด น น าเสนอให ผ เก ยวข องร บทราบเพ อแก ไขร วมก น (3.2) การจ ดท ามาตรฐานด านงานตรวจสอบปร บปร งข อม ลแผนท แปลงท ด น รวมท งมาตรฐานของการส ารวจ น าเข า และจ ดระบบข อม ลแปลงท ด นในระบบสารสนเทศ ภ ม ศาสตร ให ม มาตรฐานท ช ดเจน (3.3) ออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมเคร องม อส าหร บระบบการควบค มค ณภาพ ของกระบวนการท างานน าเข าจ ดสร างฐานข อม ลแปลงท ด น ให เป นระบบท ม ประส ทธ ภาพและ ท างานได แบบอ ตโนม ต เท าท จะเป นไปได (4) การจ ดการข อม ล (4.1) จ ดสร าง Metadata ของข อม ลแปลงท ด น โดยให ม รายละเอ ยดลงถ งในระด บ รายแปลง โดยให เป น Metadata ท ได ตามมาตรฐานของประเทศไทย และม เน อหาเพ ยงพอท จะ สน บสน นการส บค นหาข อม ล การเผยแพร ข อม ล และการบร หารจ ดการข อม ล โดยพ ฒนาโปรแกรม เคร องม อในการกรอก แก ไข และส บค นข อม ล Metadata ได ผ านทาง Internet/Intranet (4.2) พ ฒนาระบบงานประย กต ท สะดวกต อการใช งาน โดยให เจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการเปล ยนแปลงข อม ล ด าเน นการปร บปร งข อม ลให ส าเร จเบ ดเสร จใน ข นตอนการปฏ บ ต งานน นเลยหากเป นไปได รวมท งจะต องม การศ กษาแนวทางการพ ฒนา ระบบงานประย กต ให สามารถเช อมต อก บระบบงานด านการส ารวจร งว ดของส วนกลาง และศ กษา ทบทวนโปรแกรมประย กต ในส วนของระบบ GIS/LIS ท ได พ ฒนาข นในโครงการต นแบบฯ (5) ข อเสนอแนะเพ มเต ม (5.1) ควรว เคราะห โครงสร างองค กร กฎ ระเบ ยบ อย างละเอ ยดเพ อรองร บระบบ สารสนเทศท ด นท จะเก ดข น (5.2) จะต องเตร ยมความพร อมของบ คลากรกรมท ด น ท งในด านเทคน คและด าน การบร หารเพ อรองร บการเปล ยนแปลงด านระบบสารสนเทศท ด นท จะเก ดข นในอนาคต 1.2 ความเหมาะสมด านเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถ ประสงค ของโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบ ท ด น (ช วงขยายการด าเน นงานจากต นแบบฯ) ท ระบ ไว ในเอกสารโครงการ ค อ การจ ดท า ฐานข อม ลท ด นท เป นศ นย กลางการให บร การด านภ ม สารสนเทศ (Land Parcel-Based Geoinformation) การสร างระบบการให บร การด านท ด นท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล และการ ใช ระบบสารสนเทศท ด นเป นเคร องม อในการพ ฒนาและปร บท ศทางของประเทศไปส เศรษฐก จ ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - 3 - ท ม สมรรถนะส ง และม งเน นไปส การเป นร ฐบาลอ เล กทรอน กส โดยใช ระบบคอมพ วเตอร แบบ กระจาย (Distributed System) ข อม ลท จะน าเข าคอมพ วเตอร อาจจ าแนกได เป น 3 ประเภท ได แก ข อม ลเช ง อรรถาธ บาย (Attribute data) ข อม ลเช งแผนท (Spatial Data) และข อม ลภาพล กษณ (Document Image) ข อม ลเช งอรรถาธ บายค อ ข อม ลท ค ดลอกจากโฉนดท ด นและสารบบท จ าเป น ข อม ลเช ง แผนท ค อ ข อม ลท ระบ ต าแหน งของแปลงท ด นบนแผนท ข อม ลภาพล กษณ ค อ ข อม ลท ได จากการ สแกนระวางแผนท และสารบบท จ าเป น เอกสารเหล าน เม อม การน าเข าระบบแล ว จ าเป นต องถ ก แยกออกจากเอกสารท ย งไม ได น าเข า และน าไปเก บร กษาไว ในคล งข อม ลท ม การควบค ม สภาพแวดล อมให เหมาะสมเพ อย ดอาย ของเอกสาร เม อพ จารณาป จจ ยทางด านเทคโนโลย สารสนเทศท ม ผลต อความส าเร จของโครงการฯ พบว าป จจ ยต างๆ ม ความเก ยวข องและม ความเหมาะสมก บแผนการพ ฒนาระบบต างๆ ใน โครงการฯ ด งน (1) ความเหมาะสมของระบบการจ ดการข อม ลเข าส ระบบคอมพ วเตอร จากผลการศ กษาโครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ในส าน กงานท ด นเต มร ปแบบ ม การน าเข าข อม ลเช งแผนท จากระวางแผนท ท เก บไว ในส าน กงานท ด นจ านวน 15 สาขา พบว า การน าเข าข อม ลแผนท ม ป ญหาหลายประการ ได แก แผนท ช าร ด เน องจากแผนท ระวางเป น กระดาษ เม อม การใช งานเป นเวลานานกระดาษท ใช จ งเก ดการส กหรอ ท าให สภาพแปลงท ด นลาง เล อน และข อม ลไม ช ดเจน แผนท ม ความผ ดพลาด เน องจากการลงแปลงท ด นบนแผนท ด วยม อ จ ง เก ดความผ ดพลาดข นได เช น ลงเลขแปลงผ ด ลงแปลงผ ดระวาง ไม ได ลงเลขแปลง เป นต น แปลง ท ด นท อย บร เวณขอบระวางไม สามารถเช อมต อก นได เน องจากความคลาดเคล อนของร ปแปลง ท ด น ในโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด นต นแบบ ซ งอย ในระหว างด าเน นการได ม การ น าเข าข อม ลภาพล กษณ จากเอกสารระบบทะเบ ยนและการร งว ดพบว า เอกสารส วนใหญ ช าร ด จ าเป นต องได ร บการซ อมแซมแก ไข ท าให กระบวนการจ ดเตร ยมข อม ลต องใช เวลานานกว าท ประมาณการไว มาก ด งน น กระบวนการน าเข าควรจะต องตรวจสอบและจ ดเตร ยมข อม ลเอกสาร ส ทธ และเอกสารต างๆ ให ม ความพร อมก อนการน าเข า โดยจ างเหมาให ผ เช ยวชาญหร อท ปร กษาได ด าเน นการในกระบวนการน าเข าข อม ลแบบครบวงจร ส งส าค ญอ กประการหน งก ค อ กระบวนการน าเข าข อม ลในช วงขยายการด าเน นการ ตามต นแบบจ าเป นต องม เจ าหน าท อย างเพ ยงพอในแต ละส าน กงานท ด นคอยก าก บด แลและแก ไข ป ญหาท เก ดข น จ งควรเตร ยมบ คลากรในด านน ไว ด วย (2) ความเหมาะสมของระบบคอมพ วเตอร ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - 4 - (2.1) การว เคราะห สถาป ตยกรรมระบบคอมพ วเตอร ความต องการโดยพ นฐานของระบบสารสนเทศท ด นก ค อ ส าน กงานท ด นท วประเทศจ าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks