แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... - PDF

Description
แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 14 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31 ม นาคม 1 เมษายน - 3 ก นยายน ช อ-สก ล ต าแหน ง แผนก ระด บ ค าช แจง ส วนประกอบของแบบประเม น แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานแบ งออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 1.1 การประเม นผลส าเร จของงาน เป นการประเม นว ดความส าเร จของงานตามบทบาทหร อหน าท ตามต าแหน งท ร บผ ดชอบ รวมถ งงานท ได ร บมอบหมายพ เศษ 1.2 การประเม นการปฏ บ ต งาน เป นการประเม นตามห วข อประเม นท สถาบ นฯ ก าหนด 1.3 การประเม นความสม าเสมอของการมาปฏ บ ต งาน (เฉพาะพน กงานระด บบ งค บบ ญชาลงมา) เป นการให คะแนนตามพฤต กรรมการมาท างานของพน กงาน ซ งค านวนตามระเบ ยบของสถาบ นฯ ส วนท 2 การประเม นพฤต กรรมในการท างาน 2.1 การประเม นพฤต กรรมท สอดคล องก บสมรรถนะหล ก ท สถาบ นฯคาดหว งให พน กงานแสดงออกในระหว างการปฏ บ ต งาน ใ 2.2 การประเม นพฤต กรรมท สอดคล องก บสมรรถนะผ น า ท สถาบ นฯคาดหว งให พน กงานแสดงออกในระหว างการปฏ บ ต งาน ส วนท 3 สร ปผลการประเม นและก าหนดแผนการพ ฒนา เป นการสร ปผลการประเม นโดยรวมคะแนนของส วนท 1 และส วนท 2 เข าด วยก น เพ อระบ ระด บผลงานประจ าป พร อมก าหนดแผนการพ ฒนาส วนบ คคล เกณฑ และในการประเม นโดยรวม เกณฑและนาหนกในการประเมนโดยรวม การประเม นม ท งหมด 5 ห วข อ และม การให แต ละเกณฑ ด งน ส วนท ห วข อ เกณฑ การประเม น ผอ.ฝ.ข นไป ผช.ผจก.ข นไป บ งค บบ ญชา ปฏ บ ต การ การประเม นผลส าเร จของงาน การประเม นการปฏ บ ต งาน การประเม นความสม าเสมอของการมาปฏ บ ต งาน การประเม นพฤต กรรมท สอดคล องก บสมรรถนะหล ก 2.2 การประเม นพฤต กรรมท สอดคล องก บสมรรถนะผ น า รวม 1 ประเม นผลงาน-ผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ หน า 1/7 F-HR-2(2)-Rev-1 ส วนท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เกณฑ การให คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ความหมาย % ความส าเร จโดยประมาณ ความสาเรจโดยประมาณ คะแนน 1 เหน อความคาดหว งอย างมาก 12% 5 2 เหน อความคาดหว ง 11-12% 4 3 ตรงตามความคาดหว ง 81-1% 3 4 ย งต องพ ฒนาเพ อให ปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย 61-8% 2 5 ไม เป นท น าพอใจ ควรพ ฒนาปร บปร งอย างจร งจ ง 6% หร อน อยกว า การประเม นผลส าเร จของผลงาน ( 3%) ล าด บ ว ตถ ประสงค /ต วช ว ดการปฏ บ ต งาน เป าหมาย/ผลล พธ ท คาดหว ง นาหนก % เฉล ย เฉลย เฉล ย เฉลย คะแนน ถ วง คะแนน ถ วง ข อม ลสน บสน น งานท ได ร บมอบหมายพ เศษ โดยรวม (ควรเท าก บ 1% เสมอ) 1% รวมคะแนนถ วง เฉล ย (รวมคะแนนถ วง/2) รวมคะแนนเฉล ย ประเม นผลงาน-ผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ หน า 2/7 F-HR-2(2)-Rev-1 1.2 ผลการปฏ บ ต งาน ( 7%) ห วข อการประเม น รายละเอ ยดการพ จารณา 1. ค ณภาพของงาน ความละเอ ยดรอบครอบ ความถ กต องของงานท ท าเปร ยบเท ยบก บค ณภาพมาตรฐานท ควรเป น 2. ปร มาณงาน ความสามารถในการท างานให บรรล หร อเก นเป าหมายเท ยบก บงานท คาดว าควรจะท าได ในเวลาท ควรจะเป น 3. การปฏ บ ต ตามค าส ง/ค าแนะน า ความต งใจและเต มใจในการปฏ บ ต ตามค าส ง ค าแนะน า รวมท งความสามารถในการเข าใจค าส ง และ ค าแนะน าน น ๆ 4. ความร ในงานและความสามารถในการเร ยนร ความร เก ยวก บงานในหน าท และงานท เก ยวข องว ธ และข นตอนในการปฎ บ ต งานรวมท งความสามารถในการเร ยนร งาน 5. ความเอาใจใส งานและความไว วางใจ ความต งใจ ความพยายามในการปฏ บ ต งาน การต ดตามงานในหน าท ความเช อถ อไว วางใจได 6. การท างานร วมก บผ อ น อ ปน ส ย ความส มพ นธ ต อผ บ งค บบ ญชา และผ ร วมงาน การประสานงาน การยอมร บและร วมม อจากเพ อนร วมงาน 7. การต ดต อส อสาร ความสามารถในการต ดต อ ถ ายทอดความค ด ท งการพ ด และ เข ยนให ผ อ นเข าใจได อย างถ กต องช ดเจน 8. การประพฤต ตนตามระเบ ยบว น ย การวางต ว การปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บของสถาบ นฯ 9. ความค ดร เร มสร างสรรค ความค ดร เร มเก ยวก บงานในหน าท งานท เก ยวข อง ซ งสามารถน าไปปฎ บ ต ได 1. การใช และระว งร กษาทร พย ส น ความร และความถ กต องในการใช เคร องม อต าง ๆ การด แลร กษาให อย ในสภาพเร ยบร อย พน กงานระด บบ งค บบ ญชาท ท าหน าท ผ บ งค บบ ญชา ให ประเม น ข อ ด วย 11. ความเป นผ น า ความสามารถในการใช ศ ลปะในการควบค มบ งค บบ ญชา โน มน าวให ผ ใต บ งค บบ ญชาต งใจและท างานเป นท ม 12. การมอบหมายงาน ความสามารถในการมอบหมายงานตามความสามารถและความชานาญของผ ใตบงคบบญชาไดเหมาะสม ส ใ ส 13. การควบค มงาน ความสามารถในการต ดตามควบค มการปฏ บ ต งานท ได มอบหมายให ผ ใต บ งค บบ ญชาให ได ผลตามเป าหมายท วางไว 14. การว เคราะห ป ญหาและการต ดส นใจ ความสามารถในการหาข อย ต ของป ญหาและปฏ บ ต การได ฉ บพล น และถ กต องโดยไม ม ป ญหาเก ดข นภายหล ง 15. การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ม การสอนงานหร อถ ายทอดความร รวมท งการส งเสร ม และพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาให ม ความร ความสามารถเพ มข น คะแนน คร ง ครง 1 คร ง ครง 2 รวม เฉล ย เฉลย รวมคะแนน (ก) คะแนนเฉล ย (ก)/2 (ข) (ค) 7 คะแนนถ วง (ข) x (ค) = (ง) ส วนท 2 การประเม นพฤต กรรมในการท างาน การให คะแนนการประเม นพฤต กรรมในการท างาน ระด บการแสดงออกของพฤต กรรม ความถ ในการแสดงพฤต กรรม คะแนน 1 แสดงกล มพฤตกรรมนน ๆ เปนประจาอยางสมาเสมอและเปนแบบอยางทด ป ป ส ป 1% 5 2 แสดงกล มพฤต กรรมน น ๆ เป นประจ า 75% 4 3 แสดงกล มพฤต กรรมน น ๆ เป นส วนใหญ 6-75% 3 4 แสดงกล มพฤต กรรมน น ๆ เป นคร งคราว 3-6% 2 5 แทบจะไม แสดงกล มพฤต กรรม/แสดงพฤต กรรมตรงข ามสมรรถนะท คาดหว ง แบจไมแส ล ม ฤ ร มสมรรถน น อยกว า 3% 1 ประเม นผลงาน-ผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ หน า 3/7 F-HR-2(2)-Rev-1 2.1 การประเม นพฤต กรรมในการท างานตามข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) การประเม นพฤต กรรมในการท างานตามข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) % ประเม น ถ วง ประเม น ถ วง 1. ม ท ศนคต ในการให ความร วมม อ สร างทางเล อกและต ดส นใจเพ อบรรล เป าหมายท ม ร วมก นก บผ อ นโดยพ จารณาถ งผลกระทบท อาจเก ดข นนอกเหน อจากความร บผ ดชอบของตนเอง ร เร มในการจ ดการก บป ญหาของท มและลงม อด าเน นการเม อผลล พธ ของท มหร อองค กรไม เป นไปตามท คาดหว ง สร างว ฒนธรรมแห งการยอมร บแนวความค ดและม มมองของผ อ น และบรรยากาศของความส มพ นธ ท ด ร วมก นท งภายในแผนกและระหว างแผนก แสดงความค ดเห นของตนอย างเป ดเผยและตรงไปตรงมา กระต อร อร นในการแลกเปล ยนข อม ลและทร พยากรเพ อให ผ ม ส วนได เส ยไว วางใจในระยะยาว และ เพ อการบรรล ว ตถ ประสงค ของสถาบ นฯ ให การสน บสน นผ อ นในเช งร ก แม ว าจะตนเองจะไม ได ประโยชน ก ตาม 2. ม งม นท จะเป นเล ศ ปล กฝ งให ผ อ นร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต งานของตนเอง และแสดงความม มานะและความสามารถในการปร บสภาพอารมณ เม อเผช ญก บอ ปสรรค ต าง ๆ แสดงความม งม นและลงม อด าเน นการเพ อปร บปร งผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานท ส งข น เหน อกว าเป าหมาย และความคาดหว ง สามารถพจารณาและระบ ทางเลอกเพอปรบเปลยนหรอหาวธการใหม ป ๆ ในการดาเนนงานใหผลลพธของงานเกดค ณภาพและประสทธภาพมากยงขนใ ส สร างทางเล อกและสน บสน นให ผ อ นสร างทางเล อกเพ อใช น าทร พยากรท ม อย มาพ ฒนาค ณภาพการท างานตามล าด บความส าค ญหร อผลกระทบ แสวงหาและประเม นโอกาสในการอพ ฒนาร ปแบบโครงการและบร การของแผนกท ตนร บผ ดชอบอย างเป นระบบ ให เวลา ค าแนะน า และทร พยากรสน บสน นท เหมาะสมและเพ ยงพอ ส าหร บปร บปร งค ณภาพการด าเน นงานของแผนกท ตนร บผ ดชอบ 3. เป นผ ม คณธรรม เปนผ มค ณธรรม ระบ และด าเน นการเม อพฤต กรรมของตนเองหร อผ อ นข ดขวางการปฏ บ ต อย างเท าเท ยมและเป นธรรม ปฏ บ ต ก บผ ม ส วนได เส ยท กฝ ายด วยความย ต ธรรม และย นหย ดก บความถ กต องเม อเผช ญก บการต อต านหร อความท าทาย ร กษาส ญญาและสน บสน นให ผ อ นท าตามท ส ญญาไว แสดงออกถ งความเมตตาและความปรารถนาด ต อผ อ น แสดงออกถ งการม ค าพ ดและการกระท าท สอดคล องก นและสอดร บก บค าน ยม และจรรยาบรรณของสถาบ นฯ แสดงออกถ งความเต มใจท จะปฏ บ ต ตนในล กษณะท สอดคล องก บแนวทางและค าน ยมของสถาบ นฯ แม ว าจะเป นเร องท ท าไม ยาก 4. ค าน งถ งผ ม ส วนได เส ยเป นหล ก แสวงหาโอกาสในการด าเน นงานเช งร กเพ อตอบสนองความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย/ล กค าภายในให ได ตรง หร อส งกว าความคาดหว ง แสวงหาและน าข อม ลป อนกล บจากผ ม ส วนได เส ยมาใช เป นแรงผล กด นให เก ดการปร บปร งผลการปฏ บ ต งานหร อ ใ ความค ดร เร มด านการเปล ยนแปลง ส อสารก บท มงานอย างต อเน องและสม าเสมอ ถ งความส าค ญในการปฎ บ ต งานเพ อให สามารถตอบสนอง ความพ งพอใจของล กค าหร อผ ร บบร การ ประย กต ใช ความร เก ยวก บความต องการของผ ม ส วนได เส ย/ล กค าภายในเพ อปร บปร งการให บร การในเช งร ก ท งในระด บแผนก และระด บองค กร สร างความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยท งภายในและภายนอกในเช งร ก และใช ความส มพ นธ น นเพ อสร างประโยชน แก สถาบ นฯ หร อภาคอ ตสาหกรรม ประเม นผลงาน-ผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ หน า 4/7 F-HR-2(2)-Rev-1 2.1 การประเม นพฤต กรรมในการท างานตามข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) (ต อ) การประเม นพฤต กรรมในการท างานตามข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) % ประเม น ถ วง ประเม น ถ วง 5. เป นผ เช ยวชาญท รอบร ใช แหล งข อม ลและว ธ การต าง ๆ ท หลากหลายเพ อศ กษาแนวโน มและความเคล อนไหวในอ ตสาหกรรม ประย กต ใช เคร องม อและเทคน คในการว เคราะห เพ อระบ ร ปแบบ ความส มพ นธ ความเช อมโยงและน ยยะส าค ญท แฝงอย ในข อม ล เปล ยนแปลงล าด บความส าค ญและร ปแบบของงานท มอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks