รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว - PDF

Description
1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2. ค ณสมบ ต ของผ เข าแข งข นหร อข อกาหนดของการแข งข น 2.1 ค ณสมบ ต ของผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นต องเป นน กเร ยนน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการโรงแรม และการท องเท ยว สาขางานการท องเท ยวและ/หร อระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง(ปวส.) สาขาว ชาการจ ดการธ รก จท องเท ยว ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว ผ เข าแข งข นสม ครเข าแข งข นเป นประเภทท มๆละ 2 คน 2.2 ข อกาหนด การแข งข น ประเภทท ม ๆ ละ 2 คน ผ เข าร วมการแข งข น ม ข อก าหนดด งน 1) กาหนดให สถานศ กษาท กแห งท ม การจ ดการเร ยนการสอน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว สาขางานการท องเท ยวและ/หร อระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาการจ ดการธ รก จท องเท ยว ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว ท งในระบบปกต และทว ภาค ส ง น กเร ยน น กศ กษาระด บ ปวช. หร อ ปวส. ท ได ร บการค ดเล อกหร อชนะเล ศในการแข งข นระด บหน วยเป นต วแทน เข าร วมการแข งข นในระด บภาค ประเภทท มท มละ 2 คน แต ละสถานศ กษาส งเข าแข งข นได 1 ท ม 2) ให ท มท ได ร บการค ดเล อกล าด บท 1 3 ของแต ละภาคเป นต วแทนเข าร วมการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บชาต 3) ส งใบสม ครผ เข าแข งข น จานวน 1 ช ด ท งในระด บภาค และระด บชาต ก อนว นแข งข น อย างน อย 7 ว น ให แต ละสถานศ กษาท เข าร วมแข งข นกรอกใบสม ครตามแบบฟอร ม 4) การแต งกายของผ เข าแข งข นผ เข าแข งข นจะต องแต งกายในช ดน กเร ยนน กศ กษาของสถาบ นเท าน น 5) ผ เข าแข งข นต องนาบ ตรประจาต วประชาชน หร อบ ตรประจาต วน กศ กษา มาแสดงในการรายงานต ว เข าแข งข น 331 3. รายละเอ ยดของการแข งข น 3.1 ว ธ การแข งข น แข งข นเข ยนรายการนาเท ยวจ งหว ดท กาหนดค อจ งหว ดกร งเทพมหานคร พร อมแสดงว ธ ค ด ราคาขาย ลงในกระดาษท คณะกรรมการแจกให และจ ดส งเพ อเป นต นฉบ บภายในเวลาท กาหนด ผ เข าแข งข นจ ดทารายการนาเท ยวตามต นฉบ บในร ปแบบของ Microsoft Word และจ ดส ง คณะกรรมการ จานวน 5 ช ด ผ เข าแข งข นจ ดทารายการนาเท ยวเพ อเสนอขาย โดยใช ส อประกอบในร ปแบบของ Microsoft Power Point ลงแผ น CD จ ดส งคณะกรรมการและใช ในการนาเสนอ ใช เวลาในการจ ดทารายการนาเท ยว 4 ช วโมง ใช เวลาในการนาเสนอ 10 นาท ผ เข าแข งข นจะต องรายงานต วในว นและเวลาท กาหนด และเข าร วมประช มเพ อร บฟ งการช แจง เกณฑ และกต กาการแข งข น หากรายงานต วไม ท นตามเวลาท ก าหนด ผ เข าแข งข นจะถ กต ดส ทธ ออกจากการแข งข น ท นท ผ เข าแข งข นท รายงานต วแล ว จะต องอย ภายในบร เวณท คณะกรรมการได จ ดเตร ยมไว ให เท าน น โดย ผ เข าแข งข นจะไม สามารถออกนอกบร เวณได จนกว าจะจบการแข งข น และห ามบ คคลภายนอกเข ามาในบร เวณ ท จ ดไว ผ เข าแข งข นจะต องจ บฉลากลาด บการแข งข น เสนอขายรายการนาเท ยวท จ ดทาโดย คณะกรรมการการ จ ดการแข งข นเป นผ กาหนด ผ เข าแข งข นต องเร ยนร ถ งกฎ ระเบ ยบ และกต กาท คณะกรรมการกาหนดไว ในกรณ ท ผ เข าร วมการแข งข นได คะแนนเท าก น ทางคณะกรรมการจะให ทาการตอบคาถามท คณะกรรมการจ ดเตร ยมไว รายการนาเท ยวท จ ดทาเป นรายการนาเท ยว แบบ 2 ว น 1 ค น ผลการต ดส นของกรรมการถ อว าเป นท ส นส ด กาหนดเวลาท ใช ในการแข งข น ว นอ งคารท 9 ธ นวาคม ก าหนดการแข งข นจ ดท าและเสนอขายรายการนาเท ยว เวลา น. ลงทะเบ ยน และรายงานต ว พร อมจ บสลากการแข งข น เวลา น. เข าร วมประช มเพ อร บฟ งกต กาการแข งข น และเกณฑ การต ดส น พร อมจ บสลาก ลาด บการแข งข น เวลา น. แข งข นการเข ยนรายการนาเท ยว พร อมแสดงว ธ ค ดราคาขาย เวลา น. แข งข นการจ ดทารายการนาเท ยวด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Power Point เวลา น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา น. แข งข นการเสนอขายรายการนาเท ยว เวลา น. ประกาศผล พ ธ ป ดการแข งข น และมอบเก ยรต บ ตร 332 หมายเหต เวลาอาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 4. เกณฑ การต ดส น (Judging Criteria) 4.1 การจ ดทารายการนาเท ยว ผ เข าแข งข นจ ดทารายการนาเท ยวตามจ งหว ดท กาหนด ค อ จ งหว ดกร งเทพมหานครเป นรายการนา เท ยว 2 ว น 1 ค น ผ เข าแข งข นจ ดทารายการนาเท ยวกร งเทพมหานคร ในล กษณะช นงาน จานวน 3 ร ปแบบ ด งน - รายการนาเท ยวท จ ดทาโดยการเข ยนลงในกระดาษเพ อใช เป นต นฉบ บ จานวน 1 ช ด - รายการนาเท ยวท จ ดทาโดยใช โปรแกรม Microsoft Word พร อมพ มพ ออกมาเป นเอกสาร จานวน 5 ช ด - รายการนาเท ยวท จ ดทาโดยใช โปรแกรม Power Point เพ อใช เป นส อในการนาเสนอผ านโปรเจคเตอร หมายเหต ให เข ยนจ ดเด นหร อไฮไลท ของรายการนาเท ยวท งภาคภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ไม อน ญาตให ใช ระบบอ นเตอร เน ตในการจ ดทาท กร ปแบบ สถานศ กษาท เป นเจ าภาพจ ดการแข งข น ต องจ ดเตร ยมข อม ลจ งหว ดกร งเทพมหานคร ใน 2 ร ปแบบ เพ อแจกให ก บผ เข าแข งข นใช เป นข อม ลในการจ ดท ารายการนาเท ยว ท มละ 1 ช ด ด งน 1) ร ปแบบเอกสารแนะนา ประชาส มพ นธ กร งเทพมหานคร 2) ร ปแบบแผ นซ ด บรรจ ข อม ลร ปภาพแหล งท องเท ยวของกร งเทพมหานคร 333 เกณฑ การให คะแนน 1. ปฏ บ ต งานเสร จท นตามกาหนดเวลา 10 คะแนน 2. ความเหมาะสมของรายการนาเท ยว 20 คะแนน 1.) ด านเวลาก บระยะทาง (4 คะแนน) 2.) จ ดเด นของแหล งท องเท ยว (4 คะแนน) 3.) ความหลากหลายของก จกรรม (4 คะแนน) 4.) สานวน ภาษาท ใช (ภาษาไทย) (2 คะแนน) 5.) สานวน ภาษาท ใช (ภาษาอ งกฤษ) (2 คะแนน) 6.) ความค ดสร างสรรค ความสมบ รณ (4 คะแนน) 3. ความน าสนใจและความสวยงามของส อ 10 คะแนน 4. ส ขน ส ยในการปฏ บ ต งานและการทางานเป นท ม 10 คะแนน รวม 50 คะแนน 4.2 การเสนอขายรายการนาเท ยว ผ เข าแข งข น เสนอขายรายการนาเท ยวภายในเวลา 10 นาท โดยใช ส อ power point เกณฑ การให คะแนน 1.) เน อหาข อม ล 10 คะแนน ประกอบด วย องค ประกอบของการเข ยนรายการนาเท ยวครบถ วน - คาขว ญหร อสโลแกนท เป นจ ดเด นของรายการนาเท ยว (2 คะแนน) - ข อม ลแหล งท องเท ยว (2 คะแนน) - ข อม ลก จการ (2 คะแนน) - ข อม ลเลขท ใบอน ญาตประกอบอาช พ (2 คะแนน) - ข อม ลการประก นภ ยและวงเง นการประก นภ ย (2 คะแนน) 2.) ลาด บข นการเสนอขาย 10 คะแนน ประกอบด วย การเกร นน า การเสนอขาย การป ดการขาย 3.) เทคน คการเสนอขาย 10 คะแนน ประกอบด วย การใช ศ ลปะการพ ดเสนอขาย การสร างความสนใจ 4.) การแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 10 คะแนน 5.) บ คล กภาพ ท าทาง น าเส ยง 10 คะแนน รวม 50 คะแนน 334 เกณฑ การต ดคะแนน ผ เข าแข งข นใช เวลาเก นท กาหนดจะถ กต ดนาท ละ 1 คะแนน หมายเหต ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 5. ส งท คณะกรรมการจ ดเตร ยมให 1.) โปรเจคเตอร และจอภาพ 2.) เคร องคอมพ วเตอร และเคร องพ มพ 3.) โสตท ศน ปกรณ 4.) กระดาษการ ดส ขาว ขนาด A 4 5.) กระดาษขาวชน ดม เส น 6.) แผ น CD 7.) เอกสารแนะนากร งเทพมหานคร และแผ นซ ด ร ปภาพแหล งท องเท ยว 6. คณะกรรมการต ดส น สถานศ กษาท เป นเจ าภาพจ ดการแข งข น เป นผ จ ดหาคณะกรรมการต ดส นท เป นผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญใน สาขาอาช พการท องเท ยว 7. รางว ลการแข งข น 1.) รางว ลชนะเล ศ 2.) รางว ลรองชนะเล ศอ นด บท 1 3.) รางว ลรองชนะเล ศอ นด บท 2 4.) ผ เข าร วมการแข งข นจะได ร บใบเก ยรต บ ตรท กคน 8. ผ ร บผ ดชอบการแข งข น ระด บภาค - ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ว ทยาล ยบร หารธ รก จและการท องเท ยวอ ดรธาน 335
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks