การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม - PDF

Description
การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม งานโรงแรม แผนกบร การท วไป (Uniformed Service) รวมถ งงานใน แผนกบ ญช แผนกร กษาความปลอดภ ย แผนกการตลาด แผนกประชาส มพ นธ แผนกฝ กอบรม แผนกบ คคล และ แผนกซ อมบ าร ง แผนกต อนร

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 42 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม งานโรงแรม แผนกบร การท วไป (Uniformed Service) รวมถ งงานใน แผนกบ ญช แผนกร กษาความปลอดภ ย แผนกการตลาด แผนกประชาส มพ นธ แผนกฝ กอบรม แผนกบ คคล และ แผนกซ อมบ าร ง แผนกต อนร บ (Reception) ข อม ลการจองห องพ ก แผนกแม บ าน (House-Keeping) แผนกคร ว การประย กต ใช คอมพ วเตอร ในโรงแรม ด านการบร หาร (Management) ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ จ ดการงานด านการบ ญช ของโรงแรม การบร หารเคร อข ายโรงแรม เพ อ ใช ในการวางแผน ควบค ม ปร บปร ง และพ ฒนาก จการโรงแรม ด านการตลาด (Marketing) ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการท า การตลาด เช น การให ข อม ลเก ยวก บการบร การต าง ๆ ของโรงแรมและ การประชาส มพ นธ โรงแรมหร อโปรโมช นท โรงแรมจ ดข นตามฤด กาล ผ านทางอ นเตอร เน ต เป นต น ด านการบร การ (Service) ใช เทคโนโลย สารสนเทศในงานด านการ บร การ อ านวยความสะดวกแก ล กค า เช น การจองห องพ ก ห องประช ม ผ านทางอ นเตอร เน ต call center เป นต น ต วอย างเคร อข าย คอมพ วเตอร ระบบเด ม Check In Check Out ใช ม อท า (manual) จดท กอย างลงในสม ด โทรส ารวจราคา จองห องพ ก เด นเข ามาจองห องพ ก Check In Check Out ใช ระบบคอมพ วเตอร บ นท กลงฐานข อม ล ส ารวจราคา จองห องพ ก ผ าน Internet การวางระบบโดยพ นฐานในโรงแรม การประย กต ใช ในโรงแรม อ างอ ง : ต วอย างการใช Hardware information promotion and marketing reservations cross-selling revenue and yield management check-in, check-out In house guest guest billing guest histories communications security energy management ต วอย างการใช Software อ างอ ง : ระบบท ใช ในโรงแรม สามารถแยกได 2 ส วน ค อ 1. ระบบหล ก (Main Hotel Software) 2. ระบบเพ มเต ม (Addition Hotel Software) ระบบหล ก (Main Hotel Software) Property Management System (PMS) เป นระบบการจองห องพ ก เก บประว ต แขกท เข ามาพ ก การเช คอ นเข าพ ก และเช คเอา การบร หารห องพ ก การช าระเง น และอ นๆ ประกอบด วย Front Office ท ใช ในการปฏ บ ต งานและบร หารเก ยวก บการจอง การลงทะเบ ยนผ เข าพ ก ข อม ลผ เข าพ ก สถานะห องพ ก ค าใช จ ายของแขกท เข าพ ก Back Office ใช ในการตรวจเช คข อม ล สถานะของห องพ กส าหร บการปฏ บ ต งาน สน บสน นของแผนกต างๆ ระบบเช อมต อก บระบบการท างานอ นๆ ท เก ยวข อง Fidelio / Opera จ ดจ าหน ายในนามบร ษ ท Micros Fidelio (Thailand) ซ งซอร ฟแวร น เป นของต างประเทศ Amadeus โปรแกรมจ าหน ายโดย บ. Genex Solutions ซ งซอร ฟแวร น พ ฒนามาจาก เยอรม น ข อม ลเพ มเต ม Comanche FOS (Front Office System) โปรแกรมพ ฒนาโดยฝ ม อคนไทย ข อม ล เพ มเต ม EasyFo Front Office System น ก อ กหน งโปรแกรมท พ ฒนาโดยคนไทย ข อม ลเพ มเต ม HIS (Front Office System) โปรแกรมท พ ฒนาโดยคนไทย Point of Sales System (POS) ระบบท น ามาใช ก บห องอาหารเป นหล ก ค อโปรแกรมจ ดขาย (point of sales) ม การ ท าเมน ราคา การน าเทคโนโลย เก ยวก บ Touch screen, Kiosk, Self Service มาใช ในการให บร การ บางโรงแรมจะน าไปประย กต ใช ก บ งานส วนอ น เช น Spa, Gift shop หร ออ นๆ โดยเพ ยงแค เปล ยน รายการส นค าท ขาย รายได ท งหมดจะถ ก Online เข าไปใน Folio ห องแขก ในส วนของ PMS และถ าม การเช อมโยงก บ store ก จะเป นการไป ต ด cost inventory ด วย POS (Point Of Sales) ระบบเก บเง นห องอาหาร Micros POS จ ดจ าหน ายในนามบร ษ ท Micros Fidelio (Thailand) ซ ง ซอร ฟแวร /ฮาร ดแวร น เป นของต างประเทศ ม หลากหลายเวอร ช น เช น Micros 3700, Micros 8700 และ Micros 9700 เป นต น InfraSys POS ซ งซอร ฟแวร /ฮาร ดแวร น เป นของต างประเทศเช นเด ยวก น ก บ Micros POS แต ราคาถ กกว า ท างานด วยระบบปฏ บ ต การ Linux Accountant System ระบบบ ญช ส าหร บใช ในการค ดค านวณทางด านบ ญช แยกประเภท ต างๆ ภายในโรงแรม โดยเฉพาะอย างย งการใช งานในด านบร หาร รายได ค าห องพ ก และบร การอ นๆ ตลอดจนการบร หารทร พย ส นต างๆ ของโรงแรมท ใช ในการค ดค านวณทางด านบ ญช ต างๆ อาท ส นค าคง คล ง (Inventory) ส นทร พย (Assets) ฯลฯ ระบบน อาจท างานได ท งแบบอ สระ หร อ ต อเช อมก บ ระบบ PMS เพ อ จ ดการบ ญช ค าใช จ ายของแขกท มาพ กในโรงแรมด วย อ างอ ง: Accounting ระบบบ ญช GL (General Ledger)/ AP (Account Payable) ส าหร บโปรแกรมท น ยม ใช งานก นในโรงแรมระด บ 4-5 ดาว ส วนใหญ ใช โปรแกรม Accpac หร อ SUN Accounting System GL (General Ledger)/ AP (Account Payable)/ Purchasing / Inventory ใช โปรแกรม CARMEN Back Office Human Resource Management (HRM) เป น software ด านการบร หาร ทร พยากรมน ษย ภายในองค กร ให ม ประส ทธ ภาพ เช นทะเบ ยนประว ต พน กงาน (Personnel) การจ ายเง นเด อน (Payroll) การควบค มเวลาเข าออกงาน (Time Attendance) เป นต น HR ระบบบร หารบ คคล / บ ญช เง นเด อน Eagle โปรแกรมบร หารจ ดการระบบ Human Resource (HR) ท พ ฒนา โดยคนไทย และม แบบครบวงจร ไม ว าจะเป น Personal / Time Attendance / Payroll และอ นๆ ท เก ยวข องก บงาน HR โดยเฉพาะ Orisoft ก เป นอ กหน งโปรแกรมท ใช ส าหร บบร หารงาน HR แต เป นของ ต างประเทศ Prosoft HR พ ฒนาโดยคนไทย ระบบเพ มเต ม (Addition Hotel Software) Online Distribution System ระบบการจ ดจ ดหน ายห องพ กผ านช องทางการจ ดจ าหน ายออนไลน ท ม การขาย แบบ Real Time อาท GDS, IDS, CRS, Hotel Website เป นระบบแบบ Real Time และ Interactive ท ล กค าสามารถจะตรวจสอบสถานะห องว าง ราคาท เป นป จจ บ น และท าการจอง และย นย นการจองได ในท นท แบบอ ตโนม ต ระบบน ม ท งแบบ ท างานโดยอ สระ หร อท างานเช อมต อก บระบบ PMS ระบบน ต างจากระบบจองห องพ ก (Reservation System) ค อ GDS ไม ได เป น เจ าของระบบแต เป นผ ใช บร การจากระบบเพ อเก บข อม ลรายละเอ ยดของโรงแรม และกระจายต อให ก บน กท องเท ยวอ กคร งหน ง ท มา: Customer Relationship Management System (CRM) ระบบบร หารความส มพ นธ ล กค า ส าหร บโรงแรม/ท พ ก ท ม งเน นในด านการร กษาล กค า และเพ มพ นธ รก จผ านทาง ล กค าเก าท ม ประสบการณ ของทางโรงแรม จะน าเอาระบบน เข ามาใช งาน ซ งอาจจะเป นการใช งานแบบอ สระ หร อการ เช อมโยงฐานข อม ลก บระบบ PMS หล กของโรงแรม และ ระบบบร หารจ ดการรายช อผ ต ดต อในระบบอ นๆ ท ใช งาน อย ด วยก ได Internet Connection เป นการส อสารและบร การในธ รก จโรงแรม ป จจ บ นการส อสาร ผ านทางอ เมล เป นเร องท ส าค ญมากท ส ดอย างหน ง รองลงมาจาก การม เว บไซต เป นของต วเอง การให บร การอ นเตอร เน ตส าหร บ ล กค าท เข าพ ก Hotel Website ม หน าท หล กทางการขายและการตลาด (sale and marketing) โดยการน าเสนอสารสนเทศเก ยวก บห องพ ก การให บร การ เพ อ ส งเสร มการขาย เป นต น อาจสามารถด ได จากอ ปกรณ โมบาย รวมไปถ งการจองห อง การ ให บร การแบบอ นเตอร แอคท ฟ และการให บร การอ นเตอร เน ต ของโรงแรมน บจ ดขายอย างหน งท ส าค ญของโรงแรมอย างหน ง Call Center ศ นย รวมการให บร การส าหร บล กค า โรงแรมระด บ 4-5 ดาวใน ประเทศไทยส วนใหญ จะม การรวมศ นย การให บร การ ท งน เพ อให ง ายและสะดวกในการบร การแก ล กค าท มาพ กในโรงแรม แถมย งสามารถเก บสถ ต การให บร การได อ กด วย ซอฟต แวร ท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการโทรศ พท หร อท เรา เร ยกว า Telephone Billing System เป นระบบท ใช ในการจ ดเก บ และค านวณการใช โทรศ พท ท น ยมใช ก นมากใน อด ตท ผ านมา ช องทางการจ าหน ายห องพ ก ระบบออนไลน ความส าค ญของช องทางการจ ดจ าหน ายออนไลน ขายได ตลอดเวลา ไม จ าก ดจ านวนการขาย ไม ป ดโอกาสในการขายล กค าท พ กต อเน อง ขายห องได ท กประเภท เล อกขายช องทางท ได ราคาส งได สามารถเพ มราคาขายได การจ ดจ าหน ายห องพ กในนาท ส ดท าย Booking Engine (ระบบจองห องพ กบนหน าเว บไซด โรงแรม) เป นการ จองอ ตโนม ต ได ในท นท ใน ล กษณะของ E-Commerce Global Distribution System (GDS) ช องทาง GDS ซ งเป นคนกลางใน การจ ดสร างฐานข อม ลและรายละเอ ยดของโรงแรมต างๆ ใส ในระบบของ ตนเอง แล วท าการเช อมต อข อม ลไปส ผ ให บร การระบบจ ดจ าหน ายท ให บร การก บ Travel Agents ต างๆ อย เพ อท าการจ ดจ าหน ายให ก บล กค า Internet Distribution System (IDS) การน าเสนอขายห องพ กโรงแรมน น เป นการน าเสนอขายในล กษณะของการเสนอขายจากโรงแรมใดโรงแรม หน งเป นการเฉพาะ Online Travel Agents (OTAs) ค อเว บไซต ท ให บร การร บจองและจ ด จ าหน ายส นค าและบร การทางด านท อง เท ยวต างๆผ านเว บไซต ท มา : ต วอย าง ต วอย าง ต วอย าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks