(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น - PDF

Description
(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 27 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม ความประสงค จะร บสม ครและ ดาเน นการค ดเล อกบ คคลเข าเป นล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น โครงการพ ฒนาระบบและกลไก สน บสน นการบร หารงานว จ ยและการจ ดการความร จากการว จ ยในล มนาทะเลสาบสงขลาเช งบ รณาการ ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ค ณสมบ ต ของผ สม คร 1.1 (ตามรายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ) 1.2 ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร 1) ผ สม ครจะต องม ค ณสมบ ต ท วไปและไม ม ล กษณะต องห าม ตามข อ 9 แห ง ระเบ ยบมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว าด วยการบร หารงานบ คคลพน กงานเง นรายได มหาว ทยาล ย- สงขลานคร นทร 2) เพศชาย (เพศชายต องผ านการเกณฑ ทหาร หร อได ร บการยกเว น) 2. กาหนดการร บสม คร 2.1 บ ดน จนถ งว นท 10 ต ลาคม 2557 เป ดร บสม คร 2.2 ว นท 13 ต ลาคม 2557 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก และรายละเอ ยดการสอบ 3. ว น เวลา และสถานท ร บสม คร ให ผ ประสงค จะสม ครเข าร บการค ดเล อกต ดต อขอย นใบสม ครด วยตนเอง ได ท คณะ- การจ ดการส งแวดล อม ช น 3 อาคารคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต- หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร ในเวลาราชการ ( พ กเท ยง) 4. เอกสารและหล กฐานท ต องนามาย นพร อมใบสม คร 4.1 ใบสม คร จานวน 1 ช ด สามารถ Download ได ท 4.2 เอกสารร บรองค ณว ฒ ในระด บปร ญญา จานวน 1 ช ด 4.3 สาเนาใบร บรองผลการศ กษา (Transcript) จานวน 1 ช ด 4.4 ใบร บรองแพทย จานวน 1 ฉบ บ 4.5 สาเนาทะเบ ยนบ านและสาเนาบ ตรประจาต วประชาชน จานวน 1 ช ด 4.6 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 1 ช ด 4.7 หล กฐานแสดงว าเป นผ ผ านการเกณฑ ทหารมาแล ว (เพศชาย) จานวน 1 ช ด 4.8 เอกสารอ น ๆ (ถ าม ) เช น ใบเปล ยนช อต ว ช อสก ล ทะเบ ยนสมรส หน งส อ ร บรองการผ านงานหร อค ณสมบ ต พ เศษ จานวน 1 ช ด -2-5. ว ธ การค ดเล อก คณะการจ ดการส งแวดล อม จะพ จารณาค ดเล อกจากประว ต ส วนต ว ประว ต การศ กษา ประว ต การทางาน โดยพ จารณาค ดเล อกให เป นผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อกในสม คร และเอกสารท แนบ ประกอบใบสม ครเป นข นต นก อน โดยอาจม การสอบส มภาษณ และหร อข อเข ยนร วมด วย ข นอย ก บด ลยพ น จ ของคณะกรรมการ 6. เกณฑ การต ดส น ผ ท จะถ อว าเป นผ ได ร บการค ดเล อก จะต องได คะแนนการประเม นจากคณะกรรมการ ค ดเล อกรวมไม ต ากว าร อยละ ระยะเวลาการจ าง คณะการจ ดการส งแวดล อมจะทาการจ าง โดยทาส ญญาจ างคราวละไม เก น 1 ป ท งน ต องผ านการทดลองปฏ บ ต งาน 6 เด อน ตามหล กเกณฑ หร อข อตกลงท มหาว ทยาล ยและคณะกาหนด ประกาศ ณ ว นท 2 ต ลาคม พ.ศ.2557 (ลงช อ) โรจน จฉร ย ด านสว สด (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.โรจน จฉร ย ด านสว สด ) คณบด คณะการจ ดการส งแวดล อม สาเนาถ กต อง เกศร น ร ตนกร ฑาก ล (นางสาวเกศร น ร ตนกร ฑาก ล) เกศร น/ร าง/พ มพ ผ ปฏ บ ต งานบร หารชานาญงาน โรจน จฉร ย /ทาน ตาแหน ง น กว ชาการอ ดมศ กษา 1 อ ตรา 1. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปท กสาขา 2. ม มน ษย ส มพ นธ ด สามารถทางานเป นท ม และส อสารก บผ ร วมงานได ด 3. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ด าน Graphics design เช น Adobe Photoshop 4. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐาน ได แก MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, และ Social Network ได ด 5. ม มน ษย ส มพ นธ ด ต ดต อประสานงานได ด และสามารถตอบสนองหร อส อสารกล บไปย งค สนทนาได อย างถ กต องเหมาะสม 6. ม ปฏ ภาณไหวพร บด สามารถแก ไขสถานการณ และแก ป ญหาเฉพาะหน าได ด 7. ม ความกระต อร อร น ซ อส ตย ม ความละเอ ยด รอบคอบ 8. ม ความร และประสบการณ เก ยวก บงานว จ ยในล มน าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะการจ ดการข อม ล บนเว บไซต ล มน าทะเลสาบสงขลา 1. บร หารจ ดการ และประสานงานการเผยแพร ข อม ลผ านเว บไซต ล มน าทะเลสาบสงขลา และ ทางส อต างๆ 2. ทาหน าท เป น Web content administrator ด แลเว บไซต ของโครงการให ม เน อหาเป นป จจ บ น 3. ปร บปร งข อม ล สารสนเทศและเว บไซต ประชาส มพ นธ เผยแพร เว บไซต ก บช มชน/กล มเป าหมายได เป นประจาท กเด อน 4. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ตาแหน ง น กว ชาการอ ดมศ กษา 2 อ ตรา 1. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปท กสาขา 3. ม ท กษะในการต ดต อประสานงานท งหน วยงานภายในและภายนอกองค กร 4. สามารถบ นท ก สร ป เข ยนรายงานการประช ม และนาเสนอได 5. ม ความร และท กษะในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ใช Internet ได คล อง 6. ม ความร บผ ดชอบ แก ไขป ญหาเฉพาะหน าได ม ความกระต อร อร น 7. ม มน ษย ส มพ นธ ทางานเป นท ม และส อสารก บผ ร วมงานได ด 8. สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาและนอกสถานท ได 1. ต ดต อ ส อสาร ประสานงานก บหน วยงาน ช มชน โรงเร ยน น กว จ ยในพ นท กล มเป าหมายอ นๆ ท เก ยวข อง 2. ส ารวจพ นท เก บข อม ลในช มชน/พ นท เป าหมาย จ ดท าเอกสาร เผยแพร และรายงานสร ป อย างน อย 2 ส ปดาห /คร ง 3. ต ดตามผลการด าเน นงานของโครงการในพ นท และประสานก บเจ าหน าท ประสานงานและ สน บสน นงานเว บไซต เพ อเผยแพร ข อม ลบนเว บไซต 4. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ตาแหน ง น กว ชาการอ ดมศ กษา 1 อ ตรา 1. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ด านว ทยาศาสตร ท เก ยวข องก บส งแวดล อม 2. สามารถใช อ ปกรณ เคร องม อ สารวจภาคสนาม สามารถว ดค าต างๆ ด านค ณภาพส งแวดล อมได 3. ม ท กษะในการต ดต อประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง 4. สามารถบ นท ก สร ป เข ยนรายงานการประช ม และนาเสนอได 5. ม ความร และท กษะในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ใช Internet ได คล อง 6. ม ความร บผ ดชอบ แก ไขป ญหาเฉพาะหน าได กระต อร อร น 7. สามารถทางานเป นท ม และส อสารก บผ ร วมงานได ด 8. สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาและนอกสถานท ได 1. สารวจพ นท และใช อ ปกรณ เคร องม อว ดค าต างๆ เก บข อม ลว ทยาศาสตร ภาคสนาม โดยสารวจ ต ดตามและว ดค าข อม ลท กเด อน 2. ประสานงานก บหน วยงาน โรงเร ยน ช มชน ท ประสงค จะเก บข อม ลทางว ทยาศาสตร 3. ต ดตามผลการดาเน นงานของโครงการและทารายงานความก าวหน า 4. ประสาน นาเสนอข อม ลอ พเดทบนเว บไซต 5. เข าร วมก จกรรม เวท แลกเปล ยนเร ยนร ก บองค กรช มชน และสน บสน นข อม ลท ได จากการสารวจใน เวท แลกเปล ยนเร ยนร น นๆได 6. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ตาแหน ง น กว ชาการอ ดมศ กษา 1 อ ตรา 1. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไปท กสาขา 2. ม ท กษะในการต ดต อประสานงานท งหน วยงานภายในและภายนอกองค กร 3. สามารถบ นท ก สร ป เข ยนรายงานการประช ม และนาเสนอได 4. ม ความร และท กษะในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ใช Internet ได คล อง 5. ม ความร บผ ดชอบ แก ไขป ญหาเฉพาะหน าได กระต อร อร น 6. ม มน ษย ส มพ นธ ทางานเป นท ม และส อสารก บผ ร วมงานได ด 7. สามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาและนอกสถานท ได 1. ปฏ บ ต หน าท ในตาแหน ง เลขาน การโครงการในภาพรวม 2. ต ดต อ ประสานงาน จ ดประช มก บท กๆฝ ายท เก ยวข องก บโครงการฯ 3. ร บผ ดชอบการจ ดทา ร บ-ส ง หน งส อราชการ หน งส อเช ญประช มต างๆ 4. จ ดทาเอกสารประกอบการประช ม และสร ปการประช มได 5. ต ดตามการดาเน นงานของโครงการฯและจ ดทารายงานสร ปในภาพรวมท กรอบ 3 เด อนได 6. งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks