แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอบ านแท น จ งหว ดช ยภ ม คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนตาบลให ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค การบร หารส วนตาบลท แถลง ไว ต อสภา อบต.ได น น บ คลากรถ อเป นส วนท ม ความสาค ญย งในการบร หารและนาองค กรไปส ความสาเร จ องค การบร หารส วนตาบลหนองค จ งได ให ความสาค ญก บการพ ฒนาบ คลากร โดยการ ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาท กด าน เท าท กาล งความสามารถของ อบต. และบ คลากรจะทาได และได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรน ข นไว เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มขององค การ บร หารส วนตาบล ม ระยะเวลาของแผน 3 ป (พ.ศ ) ตามระยะเวลาของแผนพ ฒนา อบต. และอาจจะม การปร บปร ง ให เหมาะสมข นในโอกาสต อไป คณะผ บร หารองค การบร หารส วนตาบลหนองค หว งเป นอย างย งว า หากได ดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากรน แล ว บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองค จะเป น บ คคลท ม ค ณภาพ เป นท พ งพอใจของประชาชน สามารถสร างผลงานท ด ม มาตรฐานให แก องค การ บร หารส วนตาบลหนองค ได จ งขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องและจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสามป (พ.ศ ) ไว ณ ท น (นายเอนก ธงพ ทธ) นายกองค การบร หารส วนต าบลหนองค สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล 1 ข นตอนการจ ดทาแผนบ คลากร - การดาเน นการจาทาแผนพ ฒนาบ คลากร 3 - ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4 - ข อม ลทะเบ ยนองค กร 5 ข อม ลอ ตรากาล ง - อ ตรากาล งตามแผนอ ตรากาล ง 9 - อ ตรากาล งท ม อย จร ง 10 การว เคราะห บ คลากร - การว เคราะห ต วบ คลากร การว เคราะห ในระด บองค กร 18 - การว เคราะห โครงสร างการพ ฒนาบ คลากร 19 รายละเอ ยดแผนการพ ฒนาบ คลากร - การพ ฒนาด านบ คลากร 20 - การพ ฒนาด านค ณธรรม จร ยธรรม 21 - การพ ฒนาด านอ น ๆ 22 มาตรการเสร มสร างขว ญกาล งใจ 23 มาตรการดาเน นการทางว น ย 23 การต ดตามผล 23 บทสร ป 24 -1- แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองค (พ.ศ ) ************************* ส วนท 1 1. หล กการและเหต ผล 1.1. ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต องม ความต นต วและเก ดความพยายาม ปร บต วในร ปแบบต าง ๆ โดยเฉพาะการเร งร ดพ ฒนาทร พยากรมน ษย และองค การ การปร บเปล ยน ว ธ ค ด ว ธ การทางาน เพ อแสวงหาร ปแบบใหม ๆ และนาระบบมาตรฐานในระด บต าง ๆ มาพ ฒนา องค การ ซ งนาไปส แนวค ดการพ ฒนาระบบบร หารความร ภายในองค การ เพ อให องค การสามารถ ใช และพ ฒนาความร ท ม อย ภายในองค การได อย างม ประส ทธ ภาพ และปร บเปล ยนว ทยาการ ความร ใหม มาใช ก บองค การได อย างเหมาะสม 1.2 พระราชกฤษฎ การว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบ ด งน ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อ นามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ในการบร หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพ ฒนาความร ความเช ยวชาญให เพ ยงพอ แก การปฏ บ ต งาน ให สอดคล องก บสภาพส งคมท เปล ยน แปลงไปอย างรวดเร วและสถานการณ ของ ต างประเทศท ม ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซ งในการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาน จะต องเปล ยนแปลงท ศนคต เด มเส ยใหม จากการท ย ดแนวความค ดว าต องปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ แบบแผนท วางไว ต งแต อด ตจนต อเน องถ งป จจ บ น เน นการสร างความค ดใหม ๆ ตามว ชาการ สม ยใหม และนามาปร บใช ก บการปฏ บ ต ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎ กาฉบ บน จ งกาหนด เป นหล กการว า ส วนราชการต องม การพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน -2-1. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสารได อย างกว างขวาง 2. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อนามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป 3. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และ ปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการ เพ อให ข าราชการท กคนเป นผ ม ความร ความ สามารถใน ว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลา ม ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดและม ค ณธรรม 4. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการนามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ 1.3. ประกาศ ก.อบต.จ งหว ดช ยภ ม ตามประกาศ ก.อบต.จ งหว ดช ยภ ม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขการบร หารงาน บ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ในหมวดท 12 การบร หารงานบ คคล ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานส วนตาบล ได กาหนดให องค การบร หารส วนตาบลม การพ ฒนาพน กงานส วนตาบลก อน มอบหมายให ปฏ บ ต หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา 5 ด านด งน 1.ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน 2.ด านความร และท กษะของงานแต ละตาแหน ง 3.ด านการบร หาร 4.ด านค ณสมบ ต ส วนต ว 5.ด านศ ลธรรมค ณธรรม เพ อให เป นไปตามประกาศ ก.อบต.จ งหว ดช ยภ ม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขการ บร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ข อ 270 จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาข น โดยจ ดทาให สอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง 3 ป ขององค การบร หารส วนตาบลหนองค และจ ดทาให ครอบคล ม ถ งบ คลกรจากฝ ายการเม อง คณะผ บร หาร น กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง 2. ข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร -3- รายละเอ ยด ผ ม หน าท เก ยวข อง 1. สารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - พน กงานท กคน - บ คลากร 2. ว เคราะห ป ญหา และข อม ลการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - คณะกรรมการ - บ คลากร - ห วหน าส วนราชการ 3. พ จารณาว า บ คลากรของหน วยงาน หร อส วนราชการ ภายใน จ ดใดท ต องม การฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การทางาน 4. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประจาป ต อคณะกรรมการ/ คณะบ คคลท ได ร บมอบหมาย - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - บ คลากร 5. จ ดส งบ คคลไปอบรม และจ ดทาเอกสารการฝ กอบรมท ได ร บความเห นชอบจากผ บ งค บบ ญชา 6. แก ไขปร บปร งตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ - ห วหน าส วนราชการ บ คคลท ได ร บมอบหมา - บ คลากร 7. จ ดทารายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร - บ คลากร ประจาป 8. ประเม นผล - ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล - บ คลากร -4- การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองค บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐาน และสาเร จตามท กาหนด ว เคราะห ป ญหาให ได จากการประเม นผล การปฏ บ ต งาน ตลอดจนป ญหาท เก ดข น ของหน วยงาน เก ดการส ญเส ยส นเปล องทร พยากร งานไม สาเร จตามกาหนด พ จารณาความต องการฝ กอบรม พ จารณาเป นรายบ คคล หร อระด บ หน วยงานภายใน อบต. สารวจความต องการเพ มเต มจาก บ คลากรในหน วยงาน ขออน ม ต ผ บร หาร เพ อพ จารณา ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรม ตามลาด บความจาเป น ก อน - หล ง กาหนดเป าหมายของการฝ กอบรม ส งบ คลากรไปฝ กอบรม จ ดทาโครงการฝ กอบรม ดาเน นการฝ กอบรม กาหนดเน อหาของการฝ กอบรม กาหนดว ธ การฝ กอบรม รายงานผลการฝ กอบรม ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร -5- เด อน รายการ ว เคราะห ป ญหาท ได จาก การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 2. พ จารณาว า บ คลากรของ หน วยงานท สมควรจ ดให ม การฝ กอบรม 3. ดาเน นการเสนอเร อง ผ บร หาร เพ อพ จารณาส ง การ 4. ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรม จ ดลาด บ ความ จาเป น ก อน หล ง 5. จ ดส งบ คลากรไป ฝ กอบรม หร อจ ดทา โครงการฝ กอบรมท ได ร บ ความเห นชอบ 6. ดาเน นการฝ กอบรมตาม โครงการท วางแผนไว 7. รายงานผลการดาเน นการ ฝ กอบรมตามโครงการ 8. แก ไขปร บปร งตาม ข อเสนอแนะ 9. ประเม นผล ควรดาเน นการหล งจากเสร จการฝ กอบรม ข อม ลทะเบ ยนคณะผ บร หาร อบต. ประจาป 2553 องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอช ยภ ม จ งหว ดช ยภ ม -6- ลาด บท ช อ-สก ล ตาแหน ง หมายเหต 1 นายเอนก ธงพ ทธ นายก อบต. 2 นายสมน ก โชคบ ณฑ ต รองนายก อบต. 3 นายสมน ก ชานาญ รองนายก อบต. 4 นายไพร น ลไสล เลขาน การนายก อบต. ข อม ลทะเบ ยนสมาช กสภา อบต. ประจาป 2553 องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอช ยภ ม จ งหว ดช ยภ ม ลาด บ ช อ-สก ล ตาแหน ง หมายเหต ท 1 นายบ ญเพ ง วงษ ว จ ตร สมาช กอบต.หม 1 2 นายว โรจน ท หนองส งข สมาช กอบต.หม 1 3 นายอภ ย วนาใส สมาช กอบต.หม 2 4 นายสมพร ชานาญ สมาช กอบต.หม 2 5 นางน พาวรรณ เสมาเพชร สมาช กอบต.หม 3 6 นายปราโมทย โชคบ ณฑ ต สมาช กอบต.หม 3 7 นายคาม ชานาญ สมาช กอบต.หม 4 8 นายไวพจน ประด ษฐดร สมาช กอบต.หม 4 9 นายประย ร ธรรมม สา สมาช กอบต.หม 5 10 นายประด ษฐ ฐานว ส ย สมาช กอบต.หม 5 11 นายอาพล พ นดอนเค ง สมาช กอบต.หม 6 12 นายอน ว ฒน ค มห างส ง สมาช กอบต.หม 6 13 นายส รศ กด เจร ญธรรม สมาช กอบต.หม 7 รองประธานสภา อบต. 14 นายลาดวน ชานาญ สมาช กอบต.หม 7 -7- ลาด บ ช อ-สก ล ตาแหน ง หมายเหต ท 15 นายอ ดม ขวาไทย สมาช กอบต.หม 8 ประธานสภา อบต. 16 นายประชาต คาป อง สมาช กอบต.หม 8 17 นางประนอม โชคบ ณฑ ต สมาช กอบต.หม 9 18 นายบ ญเล ศ ประกอบด สมาช กอบต.หม 9 19 นายเฉลย ชานาญ สมาช กอบต.หม นายประส ทธ เช ดภ เข ยว สมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks