ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช - PDF

Description
ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 22 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก ยวก บรายละเอ ยดทางเทคน คและเน อหาท ระบ และไม ต องร บผ ดชอบต อความเส ยหายใด ๆ (รวมท งความเส ยหายอ นเป นผลต อเน อง) ท เก ดข นจากการย ดถ อเน อหาท น าเสนอ รวมท งข อผ ดพลาดในการพ มพ หร อข อผ ดพลาดใด ๆ ท เก ยวข องก บการเผยแพร ภาพหน าจอในค ม อน อาจแตกต างก นไปตามระบบปฏ บ ต การหร อเคร องพ มพ ท ค ณใช เวอร ช น A THA เน อหา เน อหา บทน า เคร องหมายการค า... 2 เก ยวก บค ม อน...2 ส ญล กษณ ท ใช ในค ม อน...2 ดท าฉลาก รายละเอ ยดโดยรวมเก ยวก บ ดท าฉลาก... 3 ข นตอนต งแต ดท าฉลากจนถ งการพ มพ...3 ว ธ การใช P-touch Editor ส าหร บ Windows... 5 เร มใช งาน P-touch Editor... 5 เร มว ธ ใช P-touch Editor... 9 สร างฉลากด วยแอพพล เคช นอ น ๆ ว ธ การใช P-touch Transfer Manager (QL-650TD / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N เท าน น) เร มต นการใช งาน P-touch Transfer Manager โอนเทมเพลทฉลากจากเคร อง PC ไปย งเคร องพ มพ ผ าน USB ส ารองเทมเพลทฉลาก โอนถ ายแม แบบไปย งเคร องพ มพ ผ านทางเคร อข าย (QL-580N / 1060N เท าน น) ว ธ การใช P-touch Library เร มต นการใช งาน P-touch Library ค นหาฉลาก ว ธ การใช P-touch Editor Lite (QL-700 และ Windows เท าน น) การดาวน โหลดชน ดคอลเลคช นฉลากรายการใหม ให แก P-touch Editor / การอ พเดตซอฟต แวร P-touch Editor และ P-touch Editor Lite (QL-700 เท าน น) การดาวน โหลดชน ดคอลเลคช นฉลากรายการใหม ให แก P-touch Editor / การอ พเดตซอฟต แวร P-touch Editor การอ พเดต P-touch Editor Lite ว ธ การใช P-touch Editor ส าหร บ Macintosh เร มใช งาน P-touch Editor เร มว ธ ใช P-touch Editor ส งพ มพ โดยตรงจากแอพพล เคช นอ น ๆ การต งค าไดร ฟเวอร เคร องพ มพ ส งพ มพ โดยตรงจากแอพพล เคช นอ น บทน า เคร องพ มพ ฉลาก Brother (ต อไปน จะเร ยกว า เคร อง/เคร องพ มพ ) ช วยให ค ณสามารถพ มพ ฉลากในร ปแบบท ต องการได รวดเร วและง ายดายผ านซอฟต แวร ออกแบบฉลาก P-touch Editor เคร องหมายการค า โลโก Brother เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Brother Industries, Ltd. Brother เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. สงวนล ขส ทธ Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel และ Outlook เป นเคร องหมายการค าของ Microsoft Corporation, USA Apple, Macintosh และ Mac OS เป นเคร องหมายการค าของ Apple Inc. ซ งจดทะเบ ยนในสหร ฐอเมร กาและในประเทศอ น ช อซอฟต แวร หร อผล ตภ ณฑ อ น ๆ ท ใช ในเอกสารน เป นเคร องหมายการค าหร อเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของบร ษ ทผ พ ฒนา ช อซอฟต แวร ของแต ละบร ษ ทท กล าวถ งในค ม อน ม ข อตกลงส ทธ ใช งานซอฟต แวร เฉพาะส าหร บซอฟต แวร กรรมส ทธ แต ละต ว เคร องหมายการค าและช อผล ตภ ณฑ ท งหมดท กล าวถ งในค ม อการใช ซอฟต แวร น และค ม อผ ใช เป นเคร องหมายการค าจด ทะเบ ยนของบร ษ ทท เก ยวข อง เก ยวก บค ม อน ค ม อน (PDF) ม รวมอย ในแผ น CD-ROM จากในค ม อ เม อต วช เมาส เปล ยนเป น ค ณสามารถกดคล กเพ อข ามไปย งหน าท ต องการ ด การใช งานเบ องต นของ Adobe Reader ได จากไฟล ว ธ ใช ของ Adobe Reader ส ญล กษณ ท ใช ในค ม อน ส ญล กษณ ท ใช ในค ม อน ม ด งน ส ญล กษณ น แสดงข อม ลหร อค าแนะน าท ควรปฏ บ ต ตาม การละเลยอาจท าให เก ดการบาดเจ บ ความเส ยหาย หร อการท างานผ ดพลาดได ส ญล กษณ น ใช แสดงข อม ลหร อค าแนะน าเพ อช วยให เก ดความเข าใจมากข นและใช เคร องพ มพ ได อย างม ประส ทธ ภาพ มากข น 2 เคร องหมายการค า ดท าฉลาก รายละเอ ยดโดยรวมเก ยวก บ ดท าฉลาก ในส วนน จะอธ บายเก ยวก บกระบวนการท วๆ ไปในใช เคร องพ มพ จ ดท าฉลาก ส าหร บรายละเอ ยดค าแนะน าการใช งานท ละข นตอน โปรดด ท ไฟล ช วยเหล อ ข นตอนต งแต ดท าฉลากจนถ งการพ มพ 1 เล อกชน ดของฉลากท ค ณต อง ดท า ค ณสามารถเล อกฉลากชน ดต างๆ ได มากมายหลายชน ด ต วอย างฉลาก 2 การเตร ยมม วน DK ท เหมาะสมก บฉลากท ค ณต องการสร าง จะม ม วนต วอย างให มาด วยพร อมก บเคร องพ มพ หน งม วนข นไป (สามารถซ อม วนเพ มได ) เล อกม วน DK ท เหมาะสมก บชน ดของฉลากท ค ณต อง ดท า ต ดต งม วน DK ค ม อการต ดต งอย างรวดเร ว 3 ข นตอนต งแต ดท าฉลากจนถ งการพ มพ ดท าและการพ มพ ฉลาก การพ มพ ฉลาก ดท าฉลาก การใช งาน P-touch โหมดพ มพ ด วน ใส ข อความ Macintosh แก ไขฉลาก โหมดมาตรฐาน ใส ข อความ Windows โหมดพ มพ ด วน แก ไขฉลาก โหมดมาตรฐาน Windows โหมด Professional โหมด Professional Windows / Macintosh ใส ข อความ แก ไขฉลาก โหมด Snap ผลท ได อาจแตกต างก น จ บภาพหน าจอ พ มพ ข อความ ลากและวาง ใช แอพพล เคช น จากผ ผล ตอ น (เฉพาะ Windows เท าน น) Microsoft Word/Excel /Outlook ฟ งก ช นเพ มเต ม ส งออกเป นข อความ 4 ข นตอนต งแต ดท าฉลากจนถ งการพ มพ 3 ว ธ การใช P-touch Editor ส าหร บ Windows เน อหาในส วนน อธ บายเก ยวก บข นตอนส าหร บการเร มใช งาน P-touch Editor ค ณสามารถจ ดท าฉลากได หลายแบบด วย โปรแกรม P-touch Editor ด ต วอย างฉลากประเภทต าง ๆ และรายละเอ ยดใน ดท า พ มพ และบ นท กฉลากจากว ธ ใช ของ P-touch Editor ต วอย างต อไปน ใช Windows Vista อ านช อเคร องพ มพ ในภาพตามช อร นเคร องท ค ณซ อ เร มใช งาน P-touch Editor 1 คล กท [เร ม]-[โปรแกรมท งหมด]- [Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0] ค ณสามารถเร มต นใช งาน P-touch Editor ตามข นตอนต อไปน (เฉพาะในกรณ ท สร างชอร ตค ทไว ระหว างต ดต ง) ด บเบ ลคล กท ไอคอนชอร ตค ทบนเดสก ทอป คล กท ไอคอนชอร ตค ทบนแถบค าส งเร ยกใช งานด วน เม อ P-touch Editor เป ดข นมา กล องไดอะล อก [ใหม /เป ด] จะปรากฏข น ให ค ณเล อกว าค ณต องการสร าง เลย เอาต ฉลากใหม หร อเป ดฉลากท ม อย แล ว ก าหนดการท างานของ P-touch Editor เม อเร มต นใช งานโดยคล กท [เคร องม อ]-[ต วเล อก] จากแถบเมน บน P-touch Editor เพ อแสดงบนกล องไดอะล อก [ต วเล อก] จากแท บ [ท วไป] ค ณสามารถเล อกการต งค าจาก รายการดรอปดาวน [การท างาน] ใน [การต งค าเร มต น] โดยปกต ให เล อก [แสดงกล องไดอะล อกใหม /เป ด] 2 เล อกต วเล อกในกล องไดอะล อก [ใหม /เป ด] และคล ก ค ณสามารถเล อกเคร องพ มพ ฉลากและขนาดม เด ย เม อค ณเล อก [เป ดไฟล ] กล องไดอะล อก [เป ด] จะปรากฏข นมา ค ณสามารถเล อกและเป ดไฟล ท ค ณ สร างและเก บไว ก อนหน าน หล งจากเล อก [ด ประว ต ] กล องไดอะล อก [ประว ต การใช งาน] จะปรากฏข นมา ค ณสามารถเล อก จากฉลากท สร างล าส ด เม อค ณเล อก [ใหม ] เล อกร ปแบบการเข ยนแนวต งหร อ แนวนอน เม อค ณเล อก [เล อกโดยใช ] ค ณสามารถเล อกจาก แอพพล เคช นฉลาก เม อค ณเล อก [ว ธ ใช - การใช งาน] การช วยเหล อ P-touch Editor จะปรากฏข นมา ไฟล ว ธ ใช จะช วยให ค ณเร ยนร ว ธ การสร างเลย เอาต ฉลาก ท ละข นตอน เม อค ณเล อก [ตรวจสอบการอ พเดต] ด วยเคร อง PC ท เช อมต อก บอ นเตอร เน ต ค ณจะเข าส Brother Solutions Center ใช Brother Solutions Center เพ อตรวจสอบซอฟต แวร ล าส ดท สามารถดาวน โหลดได และค าถามท พบบ อย 5 เร มใช งาน P-touch Editor หน าต างเลย เอาต โหมดพ มพ ด วน โหมดน จะเตร ยมการสร างฉลากอย างง ายด วยข อความและร ปภาพ หน าต างเลย เอาต ประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน แถบเมน ค าส งจะแยกอย ในแต ละเมน (ไฟล แก ไข ม มมอง และแทรก เป นต น) ตามฟ งก ช น 2 3 แถบค าส ง จะม ค าส ง ใหม /เป ด กระดาษ ข อความ กรอบ ภาพ และค าส งอ นๆ แถบเคร องม ออ ปกรณ วาดร ป/แก ไข จ ดเตร ยมเคร องม อส าหร บเล อกออบเจกต ป อนข อความ วาดภาพกราฟฟ ก เป นต น แถบค ณสมบ ต ค ณสามารถแทรกและจ ดร ปแบบข อความ ร ปภาพ เป นต น หน าต างเลย เอาต ใช เพ อแสดงและแก ไขออบเจกต หน าต างฐานข อม ล แสดงฐานข อม ลท เช อมต อก น เปล ยนโหมด เปล ยนโหมด Editor เมน [ม มมอง] ช วยให ค ณแสดง/ซ อนแถบเคร องม อและหน าต างได ด ว ธ ใช P-touch Editor ส าหร บรายละเอ ยด 6 เร มใช งาน P-touch Editor โหมด Professional โหมดน จะม ต วเล อก ดท าฉลากอย างเต มร ปแบบต งแต ข นตอนการร างหร อการเล อกจากเทมเพลทท ม อย แล ว หน าต างเลย เอาต ประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน แถบเมน ค าส งจะแยกอย ในแต ละเมน (ไฟล แก ไข ม มมอง และแทรก เป นต น) ตามฟ งก ช น แถบเมน มาตรฐาน ม กล มค าส งท ใช บ อยๆ (เลย เอาต ใหม เป ด บ นท ก พ มพ ฯลฯ) 3 พาเลทค ณสมบ ต ประกอบด วย พ มพ กระดาษ ข อความ และ กล องเลย เอาต ค ณสมบ ต คล กด านซ ายของแต ละพาเลต เพ อแสดง/ ซ อนกล องต างๆ แถบเคร องม ออ ปกรณ วาดร ป/แก ไข จ ดเตร ยมเคร องม อส าหร บเล อกออบเจกต ป อนข อความ วาดภาพกราฟฟ ก เป นต น หน าต างเลย เอาต ใช เพ อแสดงและแก ไขออบเจกต หน าต างฐานข อม ล แสดงฐานข อม ลท เช อมต อก น เปล ยนโหมด เปล ยนโหมด Editor แถบด านข าง เม อเล อกแท บต างๆ ค ณสามารถแทรกและจ ดร ปแบบข อความ บาร โคด ตาราง เป นต น เปล ยนล าด บออบเจกต เพ อ สร างเทมเพลทฉลาก หร อต งค าการต งค าช นส ง เมน [ม มมอง] ช วยให ค ณแสดง/ซ อนแถบเคร องม อพาเลท และหน าต าง ด ว ธ ใช P-touch Editor ส าหร บรายละเอ ยด 7 เร มใช งาน P-touch Editor โหมด Snap โหมดน ค ณสามารถจ บหน าจอ พ มพ เป นร ปภาพและบ นท กส าหร บใช งานในภายหล งได เร มใช งานโหมด Snap ตามข นตอนต อไปน 1 เม อค ณคล ก [Snap] ของการสล บโหมด กล องไดอะล อกรายละเอ ยดของโหมด Snap จะปรากฏข นมา คล ก หากค ณท าเคร องหมายท [ไม ต องแสดงไดอะล อกน อ ก] ค ณจะสามารถไปท โหมด Snap ได โดยตรงในคร งต อไป ค ณสามารถเร มโหมด Snap จาก [เร ม]- [โปรแกรมท งหมด (โปรแกรม)]-[Brother P-touch]- [PtouchEditor 5.0 ( โหมด Snap)] 2 โหมด Snap จะปรากฏ ด ว ธ ใช P-touch Editor ส าหร บรายละเอ ยด 8 เร มใช งาน P-touch Editor เร มว ธ ใช P-touch Editor ส วนน จะอธ บายว ธ การเร มใช งานว ธ ใช P-touch ส าหร บ Windows ต วอย างต อไปน ใช Windows Vista จากป มเร ม ต น ว ธ การเร ม ต นใช งานว ธใ ช P-touch คล กป ม เร ม ท แถบทาส กบาร และ ช ไปท [โปรแกรมท งหมด] คล ก [Brother P-touch] และ [ว ธ ใช P-touch Editor 5.0 Help] จากไดอะล อก ใหม /เป ด เม อค ณเร มใช งาน P-touch Editor 5.0 และกล องไดอะล อก ใหม /เป ด ปรากฏ คล ก ว ธ ใช -การใช งาน จาก P-touch Editor คล กเมน ว ธ ใช และเล อกว ธ ใช P-touch Editor โหมด Professional โหมดพ มพ ด วน คล กขวาท เมาส และเล อกว ธ ใช P-touch Editor โหมด Snap 9 เร มว ธ ใช P-touch Editor พ มพ ค าอธ บายว ธ ใช สามารถพ มพ ข อม ลในว ธ ใช P-touch Editor ได ใช เคร องพ มพ ปกต เพ อพ มพ ข อม ลว ธ ใช P-touch Editor 1 ในแท บ [เน อหา] เล อกห วข อใดก ได ท ค ณต องการพ มพ 2 คล ก ท แถบเคร องม อ 3 เล อกช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks