รห สว ชา ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา - PDF

Description
2 รห สว ชา ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 22 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2 รห สว ชา ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ ดพ มพ เอกสารทาง เคร องพ มพ จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา 2. ใช คาส งในโปรแกรมประมวลผลคาเพ อสร างและแก ไขเอกสาร 3. จ ดพ มพ เอกสารด วยโปรแกรมประมวลผลคา สมรรถนะรายว ชา 1. ใช คาส งในโปรแกรมประมวลผลคาสร างและแก ไขเอกสาร 2. ใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดและตกแต งเอกสารตามร ปแบบท กาหนด 3. พ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ด วยโปรแกรมประมวลผลคา 3 ประเด นการออกข อสอบ ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนนเต ม ระด บพฤต กรรม 1-7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลคา 1.1 ความหมาย 1.2 ความสาค ญ 1.3 ประโยชน 1.4 ค ณสมบ ต 1.5 ประเภท ความจา ความเข าใจ ว เคราะห ส งเคราะห 8-16 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2.1 การเข าส โปรแกรม Microsoft Word 2.2 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2.3 การสร างเอกสาร 2.4 การบ นท กเอกสาร 2.5 การเป ดเอกสาร 2.6 การป ดเอกสาร 2.7 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word ความจา ว เคราะห การจ ดร ปแบบข อความ 1.1 การจ ดร ปแบบอ กษร 1.2 การจ ดตาแหน งข อความ 1.3 การกาหนดระยะแท บ 1.4 การกาหนดการเย องและระยะห างข อความ 1.5 การกาหนดส ญล กษณ ห วข อย อยและลาด บเลข 1.6 การกาหนดต วอ กษรข นต นขนาดใหญ การจ ดร ปแบบเอกสาร 4.1 การต งค าหน ากระดาษ 4.2 การกาหนดเส นขอบเอกสาร 4.3 การสร างเอกสารแบบคอล มน 4.4 การแทรกเลขหน า 4.5 การกาหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ ความจา เข าใจ นาไปใช ว เคราะห ความจา นาไปใช ว เคราะห ส งเคราะห ประเม นค า 4 ข อ ประเด นข อสอบ คะแนน ระด บพฤต กรรม การแทรกและดาเน นการก บว ตถ 5.1 การแทรกร ปภาพ 5.2 การแทรกร ปร าง 5.4 การแทรกอ กษรศ ลป 5.5 การแทรกกล องข อความ 5.6 การแทรกส ญล กษณ 5.7 การแทรกสมการและส ตรทางคณ ตศาสตร 5.8 การดาเน นการก บว ตถ จดหมายเว ยน 6.1 การสร างจดหมายเว ยน 6.2 การสร างป ายผน ก 6.3 การสร างซองจดหมาย 6.4 การพ มพ จดหมายเว ยนทางเคร องพ มพ การพ มพ เอกสารทางเคร องพ มพ 7.1 การด ต วอย างก อนพ มพ 7.2 การส งพ มพ เอกสาร 7.3 การยกเล กคาส งพ มพ การนาไปใช การว เคราะห การประเม นค า ความจา เข าใจ ประเม น ว เคราะห ประย กต ส งเคราะห ความจา เข าใจ ว เคราะห ประย กต ประเม นค า ประเด นท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลคา 1.1 ความหมาย 1.2 ความสาค ญ 1.3 ประโยชน 1.4 ค ณสมบ ต 1.5 ประเภท สาระสาค ญ ให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเร องความหมาย ความสาค ญ ประเภท ประโยชน ของ โปรแกรมประมวลผลคา การประมวลผลคา หมายถ ง การจ ดท าเอกสารโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม ช อว า โปรแกรม ประมวลผลค า หร อโปรแกรมเว ร ดโพเซสเซอร (Word Processor) ท ม ค ณสมบ ต ในการสร าง แก ไข ค ดลอก จ ดร ปแบบเอกสาร ตลอดจนสามารถบ นท กเอกสารน นลงส อบ นท กข อม ลต าง ๆ เพ อให สามารถ น ากล บมาใช ในภายหล ง โดยกระบวนการท างานด งกล าวต องใช เคร องคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ หล กใน การดาเน นการ 5 ความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา การเร ยนร เก ยวก บโปรแกรมประมวลผลคา ช วยให ผ เร ยน ม ความร ความสามารถและม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลค าจร ง ตลอดจนม ความร ความสามารถในการจ ดท าเอกสาร หร อ รายงานในร ปแบบต าง ๆ ได อย างรวดเร ว สวยงาม โดยสาสมารถจ ดร ปแบบของเอกสาร แก ไข เพ มเต ม ปร บปร ง แทรก รวมข อความและเอกสาร ตรวจด เอกสารก อนการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ อ กท ง สามารถบ นท กเอกสารลงส อบ นท กข อม ล เช น ฮาร ดด สก (Hard disk) หร อ ซ ด รอม (CDROM) ฯลฯ เพ อให สามารถนากล บมาใช ได ในภายหล ง ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคา 1. เว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) 2. เท กซ อ ด เตอร (Text Editor) ประโยชน ของโปรแกรมประมวลผลคา การใช โปรแกรมประมวลผลค าช วยให การจ ดเก บและค นหาเอกสารสามารถทาได ง าย และรวดเร วมากย งข น นอกจากน ย งช วยลดปร มาณการใช กระดาษ ลดพ นท ในการจ ดเก บเอกสาร ลด ข นตอนใน การจ ดทาเอกสารลง ช วยให ประหย ดและเวลาและค าใช จ าย เอกสาม ความถ กต องสวยงาม ม ข อผ ดพลาดน อย ข อสอบ 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความน ยมใน การนามาใช ในการจ ดทาเอกสาร 1. เคร องถ ายเอกสาร 2. เคร องพ มพ ด ด 3. เคร องโทรสาร 4. เคร องค ดเลข 5. เคร องบ นท กเง นสด 2. โปรแกรมประมวลผลคาม ความหมายตรงก บข อใด 1. การนาไฟล ท บ นท กไว ออกมาพ มพ ทางเคร องพ มพ 2. โปรแกรมในการจ ดการเก ยวก บสถ ต 3. การนาเอกสารต าง ๆ มาทาการแก ไขให ถ กต องสวยงามด วยคอมพ วเตอร 4. การจ ดทาเอกสารด วยโปรแกรมท ช อว าเว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) 5. โปรแกรมท ทาหน าท ในการจ ดการฐานข อม ล 3. โปรแกรมท ม ความสามารถในการจ ดทา เอกสารท ถ กต องสวยงาม และสามารถแก ไข เพ มเต มได อย างสะดวก รวดเร ว ประหย ดค าใช จ าย ค อโปรแกรมในข อใด 1. โปรแกรมประมวลผลคา 2. โปรแกรมตารางงาน 3. โปรแกรมนาเสนอข อม ล 4. โปรแกรมฐานข อม ล 5. โปรแกรมเว บเบราว เซอร 4. ข อใดไม ใช ประโยชน ของโปรแกรมประมวลผลคา 1. ช วยลดปร มาณการใช กระดาษ 2. ลดค าใช จ ายเก ยวก บค าจ างแรงงาน 3. ช วยให การทางานเก ยวก บเอกสารถ กต องและรวดเร ว 4. ช วยให การค นหาเอกสารม ความรวดเร วย งข น 5. เอกสารม ความผ ดพลาดน อยลง 5. โปรแกรมประมวลผลคาใดท ม ความสามารถด านการพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง 1. เท กซ อ ด เตอร (Text Editor) 2. เว ร ดเพด (WordPad) 3. โนตเพด (Notepad) 4. เว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) 5. เว ร ดโพรเซสซ ง (Word Processing) 6. ข อใดไม ใช ล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคาในป จจ บ น 1. เป นโปรแกรมสาเร จร ปท อาจเร ยกว า โปรแกรมช ดสาน กงาน 2. เป นโปรแกรมท ส วนใหญ ทางานบนระบบปฏ บ ต การว นโดว (Windows) 3. เป นโปรแกรมแบบฟร แวร ท สามารถดาวน โหลดได จากอ นเตอร เน ต 4. เป นโปรแกรมสาเร จร ปท ม โปรแกรมเว ร ดเป นโปรแกรมประมวลผลคา 5. เป นโปรแกรมท ม ความสามารถใส ภาพกราฟ ก (Graphic) ลงในเอกสารได 7. บ คคลในข อใดท ควรใช โปรแกรมประมวลผลคามากท ส ด 1. สมชายพน กงานบ ญช 2. สมควรเป นโปรแกรมเมอร 3. สมหญ งเป นพน กงานเอกสาร 4. สมบ ต เป นพน กงานขาย 5. สมพรเป นว ศวกร 6 ประเด นท 2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2.1 การเข าส โปรแกรม Microsoft Word 2.2 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2.3 การสร างเอกสาร 2.4 การบ นท กเอกสาร 2.5 การเป ดเอกสาร 2.6 การป ดเอกสาร 2.7 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word สาระสาค ญ ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เป นโปรแกรมท น ยมใช ในการจ ดทาเอกสาร สร างจดหมาย รายงาน บ นท กข อม ลและตารางข อม ล นอกจากน ย งสามารถจ ดทาเอกสารพ เศษต าง ๆ ได ง าย ข นตอนในการจ ดทาเอกสารด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 1. การเป ดโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) โดยการเล อกป ม เร มต น(Start) เล อกโปรแกรม(Program) เล อก Microsoft Office เล อก Word ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) - ไตเต ลบาร (Title bar) แสดงช อของโปรแกรมและช อเอกสารท เป ดใช งานอย - เมน บาร (Menu bar) รายการคาส งหากเล อกจะม รายการคาส งย อยให เล อก - ท ลบาร (Tool bar) แถบเคร องม อต าง ๆ - ทาสก บาร (Task bar) คาส งท วไปของการจ ดการโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) - แถบสถานะ (Status bar) แสดงรายละเอ ยดและสถานะการทางานของไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) - หน าต างเอกสาร เป นพ นท สาหร บใส ข อความหร อร ปภาพ - ต วบอกตาแหน งข อความหร อเคอร เซอร (Cursor) 3. การสร างเอกสารใหม เล อกป มสร างเอกสารเปล า (New Blank Document) หร อกด Ctrl + N หร อเล อก เมน แฟ ม(File) สร าง(New) เล อกเอกสารใหม (Blank Document) 4. การบ นท กเอกสาร (Save) เล อกเมน แฟ ม(File) เล อกบ นท กแฟ มเป น(Save As) หร อกดป ม Ctrl + S พ มพ ช อแฟ ม (File name) กดป มบ นท ก(Save) 5. การเป ดเอกสาร (Open) เล อกเมน แฟ ม(File) เล อกค าส งเป ด (Open) เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ กดป มเป ด (Open) 6. การป ดเอกสาร (Close) เล อกเมน แฟ ม(File) เล อกค าส งป ด(Close) 8 7. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เล อกเมน แฟ ม(File) เล อกค าส ง ออกจากโปรแกรม(Exit) ประเด นข อสอบ 8. ส วนใดของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft word) ท ทาหน าท รวมคาส งในการจ ดการ 1. ไตเต ลบาร (Title bar) 2. เมน บาร (Menu bar) 3. ท ลบาร (Tool bar) 4. ทาสก บาร (Task bar) 5. แถบสถานะ (Status bar) 9. ข อใดค อคาส งท ใช ในการเป ดแฟ มข อม ล (Open) 1. Ctrl + O 2. แฟ มข อม ล(File) + เป ด(Open) 3. Alt + O 4. Ctrl + Shift + O 5. ข อ 1 และ 2 ถ ก 10. ข อใดค อข อแตกต างท ส าค ญระหว างคาส งบ นท ก(Save) และคาส งบ นท กเป น(Save As) 1. ความสามารถในการปฏ บ ต ตามคาส ง 2. จานวนเน อท ท ใช ในการเก บคาส ง 3. ร น(version) ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 4. จ ดประสงค ในการใช คาส ง 5. ไม ม ข อแตกต าง 11. ข อใดเป นแฟ มข อม ลท บ นท กด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 1. Sample.exe 2. Sample.xls 3. Sample.doc 4. Sample.ppt 5. Sample.html 12. โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เป นโปรแกรมท ม จ ดประสงค ในการใช ตามข อใด 1. โปรแกรมประมวลผลคาท ใช ในการพ มพ เอกสารต าง ๆ 2. โปรแกรมสาหร บแผ นงาน ตารางกราฟ และการค านวณ 3. โปรแกรมนาเสนอผลงาน 4. โปรแกรมบร หารข อม ลของอ เมล ( ) 5. โปรแกรมสาหร บการจ ดการฐานข อม ล เม อทาการบ นท กข อม ลในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด(Microsoft Word) แล วช อแฟ มข อม ล จะไปปรากฎอย ตาแหน งใด 1. ไตเต ลบาร (Title bar) 2. เมน บาร (Menu bar) 3. ท ลบาร (Tool bar) 4. ทาสก บาร (Task bar) 5. แถบสถานะ (Status bar) 14. หากต องการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดต องเล อกคาส งป ด(close) ในเมน ใด 1. แทรก(Insert) 2. แก ไข(Edit) 3. แฟ ม(File) 4. ร ปแบบ(Format) 5. ว นโดว (window) 15. คาส งในข อใดไม ใช การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 1. เล อกป มสร างเอกสารเปล า (New Blank Document) 2. กด Ctrl + N 3. เล อกเมน แฟ ม(File) สร าง(New) 4. เล อกป ม 5. ถ กท กข อ หากต องการเข าใช โปรแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks