ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยได น าแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ นโยบายร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ย ทธศาสตร พ ฒนาการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ กระทรวง ศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ และนโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ส าน กงาน กศน. มาเป นกรอบในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 สาระของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แสดงให เห นสร ปภาพรวมงาน โครงการ ก จกรรม เป าหมาย และงบประมาณท ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถานศ กษา ในส งก ด ส าน กงาน กศน. ในอ นท จะข บเคล อนนโยบาย ย ทธศาสตร ท เป นจ ดเน นส าค ญท ร ฐบาล และ กระทรวงศ กษาธ การก าหนดไว รวมท งข บเคล อนงานตามบทบาทภารก จหล กของ ส าน กงาน กศน.ให บรรล ว ส ยท ศน ค อ ม งพ ฒนาให ประชาชนได ร บการศ กษาตลอดช ว ต และการศ กษาอาช พเพ อการม งาน ท า ท กท ท กโอกาสอย างท วถ งและเท าเท ยมก น ม ความร ค ค ณธรรมบนพ นฐานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให เก ดส งคมฐานความร และม อาช พอย างย งย น เพ อพ ฒนาให ผ เร ยนและผ ร บบร การม อ ตล กษณ ตามท สถานศ กษาก าหนดค อ ม ค ณธรรมพ งพาตนเอง เพ อม ผลการพ ฒนาท สะท อนเอกล กษณ ของสถานศ กษา ค อ องค กรแห งการเร ยนร อย างเป นร ปธรรมและบรรล ตามว ส ยท ศน ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ หล งจากท ได ด าเน นการไประยะเวลาหน ง ได ท าการประเม นผลการปฏ บ ต งาน รอบ 6 เด อน ระหว างว นท พฤษภาคม ๒๕๕7 กศน.อ าเภอห างฉ ตร ได แต งต งคณะกรรมการประเม นผลการ ด าเน นงานของบ คลากร รอบ 6 เด อน ป งบประมาณ ๒๕๕7 เพ อสร ปผล และทบทวนการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2557 (รอบ 6 เด อน) จ งได ด าเน นการปร บแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 เพ อให สอดคล องก บห วงระยะเวลา งบประมาณท ได ร บ และนโยบายด านการส งเสร มพ ฒนาประชาธ ปไตย ของส าน กงาน กศน. ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 (ฉบ บปร บปร ง) เพ อเป นประโยชน แก ประชาชนกล มเป าหมาย และส งเสร ม ความร เก ยวก บประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมของประชาชน ในองค กร ครอบคร ว และช มชน ให ม ความร พ นฐานเก ยวก บการเม องการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และกระต น ให ประชาชน ต นต วตามระบอบประชาธ ปไตย และม ท กษะการเป นพลเม องในว ถ ประชาธ ปไตย จ งหว งเป น อย างย งว าเอกสารเล มน จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และผ เก ยวข องต อไป กศน.อ าเภอห างฉ ตร พฤษภาคม 2557 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า ส วนท 1 บทน า 1 - สภาพท วไป 1 - ข อม ลพ นฐาน 4 - บทบาทอ านาจหน าท กศน.อ าเภอ 12 - ผลงานท ประสบความส าเร จ 13 ส วนท 2 ท ศทางของ กศน.อ าเภอห างฉ ตร 22 - ปร ชญา/ว ส ยท ศน /อ ตล กษณ /เอกล กษณ 22 - พ นธก จ 22 - เป าประสงค 23 - นโยบายและจ ดเน น ส าน กงาน กศน.ป งบประมาณ ผลการประเม นตนเอง ประจ าป ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมและศ กยภาพ 43 - รายละเอ ยดงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยดของแผนงานโครงการ 49 นโยบายเร งด วน - โครงการส ารวจการร หน งส อ/ความต องการทางการศ กษา 49 และจ ดการศ กษาส าหร บกล มผ ไม ร หน งส อ โครงการยกระด บค ณภาพงานการศ กษานอกระบบแบบม งผลส มฤทธ 52 - โครงการยกระด บการฝ กอบรมอาช พและ ศ นย ฝ กอาช พช มชน 56 - โครงการศ นย อาเซ ยนศ กษา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษา 61 ตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร นโยบายด านการศ กษานอกระบบ - โครงการจ ดการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน 67 - โครงการ เร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ 71 - โครงการจ ดการประเม นเท ยบระด บการศ กษา ป การศ กษา โครงการสถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข 77 - โครงการหม บ านสร างส งคมแห งการเร ยนร ประจ าป งบประมาณ นโยบายด านการศ กษาตามอ ธยาศ ย - โครงการส งเสร มร กการอ านในช มชนอ าเภอห างฉ ตร 87 - โครงการอ านสร างส ข กศน.อ าเภอห างฉ ตร 90 - โครงการพ ฒนาห องสม ดประชาชนอ าเภอห างฉ ตรให เป น 94 แหล งเร ยนร ตลอดช ว ต นโยบายด านการส งเสร มการเร ยนร ของช มชน - โครงการบ านหน งส ออ จฉร ยะอ าเภอห างฉ ตร 95 - โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการจ ดต งศ นย ส งเสร มพ ฒนาประชาธ ปไตยและการเล อกต ง 104 ต าบลวอแก ว อ าเภอห างฉ ตร นโยบายด านการบร หารจ ดการ - โครงการส งเสร มการจ ดการความร ในองค กร โครงการประช มคณะกรรมการสถานศ กษา โครงการส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ โครงการน เทศ ก าก บ ต ดตามการจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบ 126 และการศ กษาตามอ ธยาศ ย - โครงการพ ฒนาบ คลากร โครงการบร หารความเส ยงในสถานศ กษา โครงการพ ฒนา กศน.อ าเภอห างฉ ตรให เป นแหล งเร ยนร โครงการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดการเร ยนร ส สถานศ กษาพอเพ ยง 141 ภาคผนวก - แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 (กศน-กผ-01) - ตารางแผนงาน โครงการและก จกรรมท ด าเน นการในป งบประมาณ ตารางว เคราะห ความสอดคล องระหว างปร ชญา ว ส ยท ศน และเป าหมายของ สถานศ กษา - ตารางการว เคราะห ความสอดคล องของโครงการก บมาตรฐานการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ป งบประมาณ บ นท กความเห นชอบคณะกรรมการสถานศ กษา - ******************** ส วนท 1 บทน า 1. สภาพท วไป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร เร ยกโดยย อว า กศน.อ าเภอ ห างฉ ตร ต งอย เลขท 163 หม ท 1 ถนนจามเทว ต าบลห างฉ ตร อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website ส งก ดส าน กงานส งเสร ม การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ กศน.อ าเภอห างฉ ตร จ ดต งข นเม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ท าการปร บปร ง และพ ฒนาส วนหน งของอาคารห องสม ดประชาชนอ าเภอห างฉ ตรเป นส าน กงานมาจนถ งป 2548 จ งได ด าเน นการก อสร างอาคารคอนกร ตเสร มเหล ก 2 ช น แล วเสร จและใช เป นส าน กงานมาต งแต ว นท 9 ม นาคม 2549 มาจนถ งว นท 3 ม นาคม 2551 ได ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ด ล าปาง ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ ม สภาพเป นสถานศ กษา อาณาเขต อ าเภอห างฉ ตรต งอย ทางท ศตะว นตกของจ งหว ด ม อาณาเขตต ดต อก บเขตการปกครองข างเค ยง ด งต อไปน ท ศเหน อ ต ดต อก บอ าเภอแม ทา (จ งหว ดล าพ น) และอ าเภอเม องล าปาง ท ศตะว นออก ต ดต อก บอ าเภอเม องล าปาง ท ศใต ต ดต อก บอ าเภอเกาะคาและอ าเภอเสร มงาม ท ศตะว นตก ต ดต อก บอ าเภอแม ทา (จ งหว ดล าพ น) สภาพช มชน ประว ต ความเป นมา อ าเภอห างฉ ตรเป นอ าเภอท ม ความเจร ญต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น ม ต านานเล า ว า เม อพระนางจามเทว เสด จมาสร างว ดพระธาต ล าปางหลวง ได ใช เส นทางห างฉ ตรเป นทางต ดต อ เม อ เด นทางถ งห วยแม ตาลได หย ดพ กพลท น บรรดาชาวเม องจ งตกแต งท ประด บด วยราชว ตรฉ ตรอ นงดงาม ภายหล งท แห งน นได เป นเม องข นมา จ งเร ยกเม องน นว า เม องห างฉ ตร แต ต อมาชาวบ านออกเส ยงเพ ยน เป น หางส ตว เม อต งเป นอ าเภอจ งเร ยกว า อ าเภอหางส ตว จนกระท งในป พ.ศ ทางราชการจ ง ประกาศเปล ยนนามอ าเภอน เป นอ าเภอห างฉ ตร เพ อให ถ กต องตามความหมายเด ม ค าขว ญอ าเภอห างฉ ตร ศ นย อน ร กษ ช างไทย เกร ยงไกรเจ าพ อข นตาน ต านานว หารจามเทว ของ ด ตลาดท งเกว ยน ท ศตะว นตก อ.เสร มงาม ต.แม ส น 9 หม บ าน 4,691คน ท ศใต อ.เกาะคา N ต.เม องยาว 15 หม บ าน 8,223 คน การปกครอง ต.เว ยงตาล 11 หม บ าน 8,271คน ท ศเหน อ จ.ล าพ น ทต.ห างฉ ตรแม ตาล 9 หม บ าน 10,517 คน ต.วอแก ว 7 หม บ าน 4,421 คน ต.ปงยางคก 13 หม บ าน 9,780 คน ต.หนองหล ม 9 หม บ าน 5,190 คน ท ศตะว นออก อ.เม องล าปาง -7 ต าบล - 73 หม บ าน อปท. 8 แห ง แยกเป น 4 เทศบาล 4 อบต. ประชากร 50,462 คน จ านวนคร วเร อน 17,942 คร วเร อน อบต. เทศบาล ล กษณะท ต งอ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปางเป นอ าเภอหน งในจ านวน 13 อ าเภอ ของจ งหว ดล าปาง อย ท ศตะว นตกของจ งหว ดล าปาง ห างจากต วจ งหว ด 17 ก โลเมตร อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง ม เน อท รวมท งส น ท งส น ตารางก โลเมตร หร อ 429,819 ไร แยกเป นพ นท ป าไม % 181,051 ไร ด งน เขตอ ทยานแห งชาต ดอยข นตาน 72,454 ไร (17 %) เขตร กษาพ นธ ส ตว ป า 90,139 ไร (21 %)ป าสงวนแห งชาต ป าแม ยาว 18,458 ไร (4 %) ท ศเหน อ ต ดต อ ก บอ าเภอแม ทา จ งหว ดล าพ น ท ศตะว นออก ต ดต อก บอ าเภอเม องล าปาง ท ศใต ต ดต อก บอ าเภอเกาะคา ท ศตะว นตก ต ดต อก บอ าเภอเสร มงาม จ งหว ดล าปาง สภาพพ นท ส วนใหญ เป นท ราบส ง ท ศเหน อและท ศตะว นตกม ท วเขาข นตาล เป นเส นก นอาณา เขต คร งหน งอย ในเขตอ าเภอแม ทา จ งหว ดล าพ น อ กคร งหน งอย ในเขตอ าเภอห างฉ ตร สภาพภ ม อากาศโดยท วไป เป นแบบร อนช น ม 3 ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต เด อนม นาคม ถ ง เด อนพฤษภาคมอ ณหภ ม เฉล ย 39 องศาเซลเซ ยส ฤด ฝน เร มต งแต เด อนม ถ นายน ถ ง เด อนต ลาคมฝน ตกช กพอสมควร ปร มาณน าฝนเฉล ยปานกลาง ฤด หนาว เร มต งแต เด อนพฤศจ กายน ถ ง เด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks