แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ ,380

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 10 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ , ,380 เร อง ร างระเบ ยบกระทรวงการคล ง ความร ความเข าใจในการ ว าด วย การเบ กค าใช จ ายในการ ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวง ฝ กอบรม การจ ดงาน และ การคล งว าด วย การเบ กค าใช จ าย การประช มระหว างประเทศ ในการฝ กอบรม การจ ดการ และ พ.ศ การประช มระหว างประเทศ 2. การพ ฒนาบ คลากรด านละเม ดและแพ ง 2.1 โครงการประช มส มมนา เพ อให ผ เข าร วมประช มส มมนา ,810 กฎหมายว าด วยความร บผ ด ม ความร ความเข าใจหล กการและ ทางละเม ดของเจ าหน าท ให ก บ แนวทางปฏ บ ต ตามพระราช องค กรปกครองส วนท องถ น บ ญญ ต ว าด วยความร บผ ดทาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ละเม ดของเจ าหน าท พ.ศ ร นท 1 ณ พ นท ส าน กงาน และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร 189,350 คล งเขต 1 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ว าด วย หล กเกณฑ การปฏ บ ต หน าท 1 - ร นท 2 ณ พ นท ส าน กงาน เก ยวก บความร บผ ดทางละเม ด 207,230 คล งเขต 6 จ งหว ดนครสวรรค ของเจ าหน าท พ.ศ ตลอดจน - ร นท 3 ณ พ นท ส าน กงาน ค าว น จฉ ยของคณะกรรมการ 207,230 คล งเขต 7 จ งหว ดกาญจนบ ร กฎษฎ กาหร อศาลปกครองส งส ด 3. การพ ฒนาบ คลากรด านจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ 3.1 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร , ,000 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในส วนกลาง ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง หน าท 2 3.2 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ,602,600 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง - ร นท 1 ส าน กงานคล งเขต 1 แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน 132,900 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง - ร นท 2 ส าน กงานคล งเขต 2 132,900 จ งหว ดฉะเช งเทรา - ร นท 3 ส าน กงานคล งเขต 3 156,400 จ งหว ดนครราชส มา - ร นท 4 ส าน กงานคล งเขต 4 267,500 จ งหว ดอ ดรธาน - ร นท 5 ส าน กงานคล งเขต 5 192,500 จ งหว ดเช ยงใหม - ร นท 6 ส าน กงานคล งเขต 6 187,500 จ งหว ดพ ษณ โลก - ร นท 7 ส าน กงานคล งเขต 7 132,900 จ งหว ดนครปฐม หน าท 3 - ร นท 8 ส าน กงานคล งเขต 8 192,500 จ งหว ดส ราษฎรธาน - ร นท 9 ส าน กงานคล งเขต 9 207,500 จ งหว ดสงขลา 3.3 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร , ,000 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร ผ บร หารหร อผ เช ยวชาญด าน ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน ในส วนกลาง การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง หน าท 4 3.4 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,600 58,800 การพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส การใช ระบบเทคโนโลย ทาง (e-government Procurement อ เล กทรอน กส ในการจ ดซ อ : e-gp) ระยะท 2 ส าหร บเจ าหน าท จ ดจ างและการบร หารจ ดการ ส วนราชการต าง ๆ ในส วนกลาง ความร ด านการพ สด ภาคร ฐ ตลอดจนเสร มสร างจ ตส าน ก ในการปฏ บ ต และบร หารจ ดการ ในหน าท ของเจ าหน าท พ สด หน าท 5 3.5 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,100 1,882,500 การพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส การใช ระบบเทคโนโลย ทาง (e-government Procurement อ เล กทรอน กส ในการจ ดซ อ : e-gp) ระยะท 2 ส าหร บเจ าหน าท จ ดจ างและการบร หารจ ดการ ส วนราชการต าง ๆ ในส วนภ ม ภาค ความร ด านการพ สด ภาคร ฐ ตลอดจนเสร มสร างจ ตส าน ก ในการปฏ บ ต และบร หารจ ดการ ในหน าท ของเจ าหน าท พ สด 3.6 โครงการประช มช แจงด าน เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,300 30,600 การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจในระบบ ส าหร บภาคเอกชน กระบวนการ กฎหมาย ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท งแนวทางและ ว ธ ปฏ บ ต ด านการพ สด และ การจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ หน าท 6 4. การพ ฒนาบ คลากรด านบ ญช ภาคร ฐ 4.1 โครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,020 1,112,040 ศ กยภาพผ จ ดท าบ ญช ภาคร ฐ ม ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานด านการบ ญช ภาคร ฐ ได อย างถ กต อง ครบถ วนตาม มาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐท กระทรวงการคล งก าหนด 4.2 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,300 28,300 การค านวณต นท นผลผล ต ม ความร ความเข าใจในการ ส าหร บสถาบ นอ ดมศ กษา ค านวณต นท นผลผล ตต อหน วย ตามหล กเกณฑ และว ธ การ ท กรมบ ญช กลางก าหนด หน าท 7 4.3 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,550 43,100 การค านวณต นท นผลผล ตของ ม ความร ความเข าใจในการ ส วนราชการ ค านวณต นท นผลผล ตต อหน วย ตามหล กเกณฑ และว ธ การ ท กรมบ ญช กลางก าหนด 4.4 โครงการประช มส มมนาด าน เพ อให ผ เข าร วมประช มส มมนา ,200 84,600 การบ ญช ภาคร ฐส าหร บบ คลากร ม ความร ความเข าใจในการ ของหน วยงานภาคร ฐในส วนกลาง ปฏ บ ต งานด านการบ ญช ในระบบ GFMIS น าความร ไปปร บใช และ ท าหน าท เป นท ปร กษาทางด าน การบ ญช ในระบบ GFMIS ให ก บ บ คลากรภายในส งก ด และ หน วยงานภาคร ฐได อย างถ กต อง หน าท 8 4.5 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,200 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บปฏ บ ต การส วนกลาง เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 9 4.6 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,650 1,634,850 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บปฏ บ ต การส วนภ ม ภาค เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 10 4.7 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,600 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บช านาญการส วนกลาง เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 11 4.8 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,900 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจในหล กการ การบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ บร หารงานด านการเง นการคล ง ส าหร บผ อ านวยการกองคล ง สามารถบร หารการใช จ ายเง นของ ส วนราชการให ม ประส ทธ ภาพ ก าวไปส การเป นน กบร หารด าน การเง นการคล งภาคร ฐอย าง ม ออาช พ ตลอดจนได แลกเปล ยน ความค ดเห น และประสบการณ ระหว างก น 4.9 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,630 การบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ เสร มสร างศ กยภาพในการบร หาร ส าหร บผ บร หารระด บส ง งานด านการเง นการคล งภาคร ฐ เพ อสร างเคร อข ายการแลกเปล ยน เร ยนร ในการก าวไปส การเป น น กบร หารด านการเง นการคล ง ภาคร ฐอย างม ออาช พ หน าท 12 5. การพ ฒนาบ คลากรด านการตรวจสอบภายใน 5.1 โครงการช แจงการประเม น เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,000 74,000 ระบบการประก นค ณภาพ ได ม เคร องม อในการผล กด นให ม งานตรวจสอบภายในภาคร ฐ การปร บปร งและพ ฒนาระบบ การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ให ม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล 5.2 โครงการพ ฒนาและส งเสร ม เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,000 ข ดสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ได ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ด านการตรวจสอบภายในภาคร ฐ การปฏ บ ต งานด านการตรวจสอบ : การด าเน นงานจ ดซ อจ ดจ าง ท เหมาะสม หน าท 13 5.3 โครงการเพ มข ดสมรรถนะ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,750 การตรวจสอบระบบบร หาร ได ม ความร ความเข าใจและ การคล งตามระบบ GFMIS สามารถน าความร ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานตรวจสอบระบบ บร หารการเง นการคล งตามระบบ GFMIS ได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.4 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ,600 39,200 เก ยวก บระบบข อม ลสารสนเทศ ร บทราบแนวทางในการน าระบบ เพ อการวางแผนการตรวจสอบ ข อม ลสารสนเทศอ เล กทรอน กส ภายใน มาใช ในงานตรวจสอบภายใน และศ กษาความเป นไปได ของ ระบบเพ อเป นข อม ลในการ พ ฒนาระบบการวางแผน การตรวจสอบภายในในอนาคต หน าท 14 5.5 โครงการว ทยากรต วค ณด าน เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,600 การควบค มภายในของส วนราชการ ม ความร และท กษะด านการควบค ม ภายในให ก บผ ตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวงและกรม และ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ระหว างก น 5.6 โครงการพ ฒนาและเสร มสร าง เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,500 ความเข มแข งด านการควบค ม ม ความร ความเข าใจ ท กษะ และ ภายในและการบร หารความเส ยง ม ศ กยภาพในด านการควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง และเป นการแลกเปล ยนเร ยนร ความเข าใจเก ยวก บการควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง หน าท 15 5.7 โครงการต ดตามแลกเปล ยน เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,180 เร ยนร ก บการตรวจสอบโครงการ ได ม การต ดตามและประเม นผล ตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง การตรวจสอบโครงการตามแผน 2555 ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks