ข อม ลท วไปของสถานศ กษา - PDF

Description
ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ ใช ช อในการประกาศจ ดต

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 12 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ ใช ช อในการประกาศจ ดต งว า โรงเร ยนม ธยมว สาม ญอาเภอศร ส ชนาล ย เป ดสอนช นม ธยมศ กษาตอนต นประเภทสหศ กษา โดยใช ช นล างของ โรงเร ยนปร ย ต ธรรม (ว ดหาดเส ยว) เป นสถานศ กษา ม พระคร บวรธรรมาน ศาสน เป นผ อ ปการะ คร ใหญ คนแรก ค อ นายฉลาด รมยานนท พ.ศ ย ายมาทาการสอนท โรงเร ยนศร ส ชนาล ย พ.ศ ย ายมาทาการสอนท เลขท 417 หม 2 ตาบลหาดเส ยว อาเภอศร ส ชนาล ย จ งหว ดส โขท ย ซ งเป นท ต งป จจ บ น เป นท ด นท ได ร บการบร จาคจากประชาชน ม เน อท ท งส น 76 ไร 3 งาน 26 6 / 10 ตารางวา พ.ศ เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย คต พจน ของโรงเร ยน ว ร เยน ท ก ขมจ เจต หมายถ ง บ คคลล วงท กข ได เพราะความเพ ยร คาขว ญของโรงเร ยน เร ยน ก ฬาเด น เน นค ณธรรม เป นผ นาด านศ ลปว ฒนธรรมไทย ส ประจาโรงเร ยน ส ชมพ ขาว ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยน ความหมาย : ความร ทาให เข มแข งประด จศ ลา Website : ล กษณะของช มชน โรงเร ยนต งอย ท ามกลางช มชนท เป นชาวไทยพวน และไทยล านนาตอนล าง ประกอบอาช พ กส กรรม และห ตถกรรมเป นหล ก ท ประกอบอาช พค าขายม เพ ยงกล มน อย สภาพขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ นย ง อน ร กษ ก นไว ได อย างเหน ยวแน น งานผ าทอพ นเม องเล องช อถ งระด บประเทศ จ ดเด นของโรงเร ยน เป นโรงเร ยนท ม ความพร อมด านอาคารสถานท และส งแวดล อม ม ความโดดเด นด านศ ลปว ฒนธรรม ท องถ น เป นต นแบบโรงเร ยนในฝ น ร นท 1 เป นสถานศ กษาพอเพ ยง และกาล งพ ฒนาเพ อเตร ยมต วเข าส โรงเร ยนมาตรฐานสากล ม บ คลากรท ม ความสามารถท งด านการบร หารจ ดการ และ การจ ดการเร ยนการสอน แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 3 ม ภาค เคร อข ายท เข มแข ง อ นได แก คณะกรรมการสถานศ กษาฯ คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย สมาคมผ ปกครอง ก บคร โรงเร ยนเม องเชล ยง สมาคมน กเร ยนเก าเม องเชล ยง องค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนผ ปกครองท ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการศ กษา จ ดด อยของโรงเร ยน ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต า อ ตรากาล งของคร และ ล กจ างประจาขาดแคลน แผนท ต งของสถานศ กษาและเขตพ นท บร การ เขตพ นท บร การของโรงเร ยน โรงเร ยนเม องเชล ยงเป นโรงเร ยนม ธยมประจาอาเภอศร ส ชนาล ยและเป นโรงเร ยนต นแบบโรงเร ยนในฝ น ให บร การน กเร ยนในเขตพ นท 6 ตาบล ค อ ตาบลหาดเส ยว ตาบลหนองอ อ ตาบลแม ส น ตาบลแม สา ตาบลป าง ว และตาบลดงค แผนท แสดงเขตพ นท บร การของโรงเร ยน ตาบลในเขตพ นท บร การ โรงเร ยนเม องเชล ยง แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 4 ท ต งของโรงเร ยน 417 หม ท 2 ตาบลหาดเส ยว อาเภอศร ส ชนาล ย จ งหว ดส โขท ย อย บนทางหลวงแผ นด นหมาย เลข 102 ถนนสาย ศร ส ชนาล ย อ ตรด ตถ ห างจากท ว าการอาเภอศร ส ชนาล ย 2 ก โลเมตร ห างจากสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ประมาณ 70 ก โลเมตร อาคารสถานท - อาคารเร ยน จานวน 6 หล ง 74 ห องเร ยน - อาคารฝ กงาน จานวน 6 หล ง 9 หน วย - อาคารกล มบร หารก จการน กเร ยน จานวน 1 หล ง - อาคารพลศ กษา จานวน 1 หล ง - ห องน าห องส วมน กเร ยน จานวน 2 หล ง 12 ท - ห องน าห องส วมคร จานวน 2 หล ง 8 ท - ห องน าห องส วมน กเร ยน ในอาคารเร ยน จานวน 40 ท แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 5 ข อม ลแผนการจ ดช นเร ยน / น กเร ยน เต มร ป ห องเร ยน / รวม 54 ห องเร ยน น กเร ยน / รวม 2,160 คน จ ดจร ง ห องเร ยน / รวม 49 ห องเร ยน น กเร ยน / รวม 1,912 คน จานวนน กเร ยน ห องเร ยน ประจาป การศ กษา ภาคเร ยน/ ป พ.ศ. 1/2552 2/2552 1/2553 2/2553 1/2554 2/2554 1/2555 2/2555 1/2556 2/2556 ช น รวม รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 น กเร ยน ม.ต น ม.ปลาย รวมท งส น ห องเร ยน น กเร ยน , ,033 ห องเร ยน น กเร ยน , ,034 ห องเร ยน น กเร ยน , ,022 ห องเร ยน น กเร ยน , ,013 ห องเร ยน น กเร ยน , ,070 ห องเร ยน น กเร ยน , ,044 ห องเร ยน น กเร ยน , ,928 ห องเร ยน น กเร ยน , ,912 ห องเร ยน น กเร ยน , ,003 ห องเร ยน น กเร ยน , ,003 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 6 ข อม ลบ คลากร ข อม ลบ คลากร ฝ ายบร หาร 3 คน ชาย 3 คน หญ ง - คน คร ประจาการ 77 คน ชาย 29 คน หญ ง 48 คน คร ช วยราชการ 4 คน ชาย 1 คน หญ ง 3 คน พน กงานราชการ 8 คน ชาย 4 คน หญ ง 4 คน คร อ ตราจ าง 10 คน ชาย 5 คน หญ ง 5 คน เจ าหน าท ประจาสาน กงาน 8 คน ชาย 2 คน หญ ง 6 คน ล กจ างประจา 6 คน ชาย 5 คน หญ ง 1 คน ล กจ างช วคราว 6 คน ชาย 1 คน หญ ง 5 คน ฝ ายบร หาร 3 คน ค อ ช อ-สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา นายนร นทร คงคาสวรรค ผ อานวยการโรงเร ยนชานาญการพ เศษ กศ.ม. การบร หารการศ กษา นายนคเรศ น ลวงศ รองผ อานวยการโรงเร ยนชานาญการพ เศษ ศษ.ม. การบร หารการศ กษา นายประธาน หาญณรงค รองผ อานวยการโรงเร ยนชานาญการ กศ.ม. การบร หารการศ กษา คร ผ สอนจาแนกตามกล มสาระการเร ยนร พน กงาน กล มสาระการเร ยนร ข าราชการ ช วยราชการ ราชการ/คร รวม อ ตราจ าง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวมท งส น ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาต างประเทศ ภาษาไทย ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม การงานอาช พและเทคโนโลย ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ ฝ ายสน บสน น/เจ าหน าท รวมท งส น แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 7 ข าราชการคร จาแนกตามตาแหน ง ตาแหน ง/ว ทยฐานะ/อ นด บ ชาย(คน) หญ ง (คน) รวม (คน) คร /เช ยวชาญ / คศ คร /ชานาญการพ เศษ / คศ คร /ชานาญการ / คศ คร / คศ คร ผ ช วย รวม จาแนกตามว ฒ การศ กษา ว ฒ การศ กษา ชาย หญ ง รวม ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก 1 1 รวม พน กงานราชการ/คร อ ตราจ าง/เจ าหน าท 26 คน ชาย 11 คน หญ ง 15 คน ด งน ค อ กล มสาระการเร ยนร พน กงานราชการ คร อ ตราจ าง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม การงานอาช พและเทคโนโลย ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ(ศ ลปะ / ดนตร สากล/นาฏศ ลป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ว ทยาศาสตร (ช วว ทยา ฟ ส กส ว ทยาศาสตร ) ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ คณ ตศาสตร เจ าหน าท สาน กงาน รวม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 8 ล กจ างประจา 6 คน ชาย 5 คน หญ ง 1 คน ตาแหน ง (อ นด บ) ชาย หญ ง รวม พน กงานบร การ (บ 1) 1-1 ช างไม (ช.3) 3 3 พน กงานข บรถยนต (ส 1) 1-1 แม บ าน (บ 1) 1 1 รวม ล กจ างช วคราว 5 คน ชาย - คน หญ ง 5 คน ตาแหน ง ชาย หญ ง รวม ยาม แม บ าน รวม - 5 5 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 9 คณะกรรมการสถานศ กษาโรงเร ยนเม องเชล ยง 1. นายจาลอง ค ร บรรเจ ดจ ต ประธานกรรมการ 2. นายเมธ จ มพลศร กรรมการผ แทนผ ปกครอง 3. นางส นทร ร ตน มหาป ญญาวงศ กรรมการผ แทนคร 4. นางธ ราพร ส ดเสมอใจ กรรมการผ แทนองค กรช มชน 5. นางร งอร ณ คาโมง กรรมการผ แทนองค กรปกครองท องถ น 6. นายถนอมศ กด กาไหล ทอง กรรมการผ แทนศ ษย เก า 7. พระคร ส ทธ ว ฒนาน ก จ กรรมการผ แทนพระภ กษ สงฆ 8. พระอเนกาสาโร กรรมการผ แทนพระภ กษ สงฆ 9. นายสละ เมธ ธรรม กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ 10. นายวงกต ขาวนวล กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 11. นายพ ฒ ช ย โชคช ยเจร ญย ง กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 12. นายบรรยง ม ส ข กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 13. นางสาวจร ยา ว ร ช ย กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 14. นายปร ญญา ถาร ยะ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 15. ผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง กรรมการและเลขาน การ แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 10 คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย 1. นางอ ษณ ย พาน ชก จ ผ แทนผ ปกครอง 2. นางบ ญญ ต ศร ส ชชนก ล ผ แทนผ ปกครอง 3. นางเฉล ยว พลอยเจร ญ ผ แทนผ ปกครอง 4. นางส ดาพร ปาลว ส ทธ ผ แทนช มชน 5. นางส ก ญญา ชมช น ผ แทนช มชน 6. นายประก จ ย รยาตร ผ แทนช มชน 7. นางพวงเพชร แก วเกต ผ แทนคร 8. นางสาวระว วรรณ อ นทรประพ นธ ผ แทนคร 9. นายป ญญากร จ นทร ส ง ผ แทนน กเร ยน 10. นายร ฐน นท โสร จประสพส นต ผ แทนน กเร ยน 11. นายอด ศ กด ทองเช ด ผ แทนน กเร ยน 12. ผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน 1. นายนร นทร คงคาสวรรค ผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง ประธานกรรมการ 2. นายประธาน หาญณรงค รองผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง รองประธานกรรมการ 3. นายนคเรศ น ลวงศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง รองประธานกรรมการ 4. นางราตร ส วรรณประส ทธ หน.กล มบร หารท วไป/กล มบร หารงานบ คลากร กรรมการ 5. นายเรว ตร น อยวงศ ห วหน ากล มบร หารก จการน กเร ยน กรรมการ 6. นางน มนวล น อยวงศ ห วหน ากล มบร หารงบประมาณ กรรมการ 7. นางสาวระว วรรณ อ นทรประพ นธ ห วหน ากล มบร หารว ชาการ กรรมการ แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 11 โครงสร างบร หารงานโรงเร ยนเม องเชล ยง สมาคมผ ปกครองก บคร โรงเร ยนเม องเชล ยง ผ อานวยการโรงเร ยนเม องเชล ยง สมาคมน กเร ยนเก าเม องเชล ยง คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน (นายนร นทร คงคาสวรรค ) คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย คณะกรรมการบร หารหล กส ตรการสถานศ กษา คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน รองผ อานวยการโรงเร ยน (นายประธาน หาญณรงค ) รองผ อานวยการโรงเร ยน (นายนคเรศ น ลวงศ ) กล มบร หารท วไป (นางราตร ส วรรณประส ทธ ) กล มบร หารงานบ คคล (นางราตร ส วรรณประส ทธ ) กล มบร หารก จการน กเร ยน (นายเรว ตร น อยวงศ ) กล มบร หารงบประมาณ (นางน มนวล น อยวงศ ) กล มบร หารว ชาการ (น.ส.ระว วรรณ อ นทรประพ นธ.) - งานสารบรรณ - งานอาคารสถานท และ สภาพแวดล อม - งานบร การช มชน - งานยานพาหนะ - งานสว สด การโรงเร ยน - งานประชาส มพ นธ - งานเลขาน การ คณะกรรมการสถานศ กษา - งานโสตท ศนศ กษา - งานพ ฒนาเคร อข าย การศ กษา - งานล กจ างประจาและ ล กจ างช วคราว - งานศ นย คอมพ วเตอร - งานอ น ๆ ท ได ร บ มอบหมาย - งานบ คลากรและ อ ตรากาล ง - งานทะเบ ยนประว ต - งานส งเสร มและ พ ฒนาบ คลากร - งานตรวจสอบภายใน - งานว น ยและกฎหมาย - งานอ น ๆ ท ได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks