๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน - PDF

Description
บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ เร ยน อธ การบด (ผ านห วหน าเจ าหน าท พ สด ) ด วย ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ม ความประสงค จะจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น โดยว ธ พ เศษ ซ งม รายละเอ ยด ด งต อไปน ๑. เหต ผลและความจาเป น ด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ป ๒๕๕๗ ซ งเป นงบผ กพ น ๓ ป เพ อ ดาเน นการก อสร างอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ จานวน ๑ หล ง จานวนเง น ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน งร อยย ส บล านบาทถ วน) โดยใช งบประมาณแผ นด น จานวน ๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน งร อยส บส ล านบาท ถ วน) และใช เง นนอกงบประมาณสมทบ (งบรายได ของมหาว ทยาล ย) จานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล านบาทถ วน) แต ย งไม สามารถก อหน ผ กพ นได เน องจาก มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ย งไม ม แบบแปลนในการก อสร าง และ มหาว ทยาล ยฯม ความจาเป นต องการอาคารท ม ล กษณะร ปแบบของอาคารท สะท อนถ งเอกล กษณ และศ ลปะอ สาน ใต ซ งคงเอกล กษณ ขนบธรรมเน ยมประเพณ ไว และได ดาเน นการก อสร างมาแล ว จานวน ๓ หล ง ด งน น เพ อให การ ดาเน นการเป นไปด วยความเร ยบร อยและตรงตามว ตถ ประสงค ของสภามหาว ทยาล ย จ งม ความจาเป นต องต องจ าง ปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น (อาคาร ๓๘ ) อาคารคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เป นอาคารว ทย บร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น จานวน ๑ หล ง โดยว ธ พ เศษ ๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน ๓. ราคามาตรฐานหร อราคากลางของทางราชการ หร อราคาท เคยซ อหร อจ างคร งหล งส ดภายใน ระยะเวลา ๒ ป งบประมาณ ราคากลางในการจ างปร บปร งแบบ จานวนเง น ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ๔. วงเง นท จะซ อหร อจ าง เง นนอกงบประมาณจากรายได ของหน วยงาน จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕. กาหนดเวลาท ต องการใช พ สด น น หร อให งานน นแล วเสร จ กาหนดเวลาการส งมอบงานหร อให งานแล วเสร จภายใน ๙๐ ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา ๖. ว ธ ท จะซ อหร อจ าง และเหต ผลท ต องซ อหร อจ าง ดาเน นการว ธ พ เศษ เพราะเป นการจ างผ ออกแบรายเด ม ซ งไม ก อให เก ดป ญหาด านจรรยาบรรณของ ผ ออกแบบ ตามจรรยาบรรณแห งว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พว ศวกรรมควบค ม ข อ (๑๔) ไม ใช หร อค ดลอกแบบ ร ป แผนผ ง หร อเอกสาร ท เก ยวก บงานของผ ประกอบว ชาช พว ศวกรรมควบค มอ น เว นแต จะได ร บอน ญาตจากผ ประกอบ ว ชาช พว ศวกรรมควบค มอ นน น ๗. ข อเสนออ นๆ คณะกรรมการจ ดจ างโดยว ธ พ เศษ และคณะกรรมการตรวจร บพ สด จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา หากเห นชอบขอได โปรด ๑. อน ม ต ให ดาเน นการจ ดซ อจ ดจ างโดยว ธ พ เศษตามรายละเอ ยดในรายงานขอซ อขอจ างด งกล าวข างต น ๒. ลงนามในค าส งแต งต งคณะกรรมการฯ (นายอ ครเดช พลช ย) น กว ชาการพ สด คาส ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ท ๑๔๗๑/๒๕๕๗ เร อง แต งต ง คณะกรรมการจ ดจ างโดยว ธ พ เศษ และคณะกรรมการตรวจร บพ สด สาหร บการจ างปร บปร งแบบ อาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น โดยว ธ พ เศษ ด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ม ความประสงค จะ จ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป น อาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น โดยว ธ พ เศษ และเพ อให เป นไปตามระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ จ งขอแต งต งรายช อต อไปน เป น คณะกรรมการจ ดจ างโดยว ธ พ เศษ และ คณะกรรมการตรวจร บพ สด สาหร บการจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงาน เทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น โดยว ธ พ เศษ คณะกรรมการจ ดจ างโดยว ธ พ เศษ ๑. นายวส นต ช ย กากแก ว ประธานกรรมการฯ รองอธ การบด ๒. นางอ งศ มาล น ผลค า กรรมการ ผ อานวยการกองนโยบายและแผน ๓. นายธ ญเทพ ส ทธ เส อ กรรมการ อาจารย คณะกรรมการตรวจร บพ สด ๑. นายพานช ย เกษฏา ประธานกรรมการฯ รองอธ การบด ๒. นางสาวกชน ภา อ ดมทว กรรมการ รองอธ การบด ๓. นายว ชรพล น ยมพ นธ กรรมการ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ส ง ณ ว นท ๒๑ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประขรรค สมน ยาม) รองอธ การบด ปฏ บ ต ราชการแทน ร กษาราชการแทนอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บและรายละเอ ยดค าใช จ ายในการจ างปร บปร งแบบ ๑. ช อโครงการ จ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย สารสนเทศ ๕ ช น /หน วยงานเจ าของโครงการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๒. วงเง นงบประมาณท ได ร บสรรในการจ างปร บปร งแบบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล านบาทถ วน) ๓. ว นท กาหนดราคากลางจ างปร บปร งแบบ (ราคาอ างอ ง) ว นท ๒๗ ต ลาคม ๒๕๕๗ เป นจานวนเง น ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หน งล านเจ ดแสนห าหม นบาทถ วน) ๔. ค าตอบแทนบ คลากร ๔.๑ ระด บห วหน าโครงการ...๔๑,๕๘๐.๐๐...บาท ๔.๒ ระด บผ ดาเน นงาน...๗๙๖,๒๒๔.๐๐...บาท ๔.๓ ระด บผ ช วย......๕๑๓,๔๘๐.๐๐...บาท ๕. ค าว สด อ ปกรณ...๒๘๔,๒๓๐.๐๒...บาท ๖. ค าใช จ ายอ น ค าภาษ อากร...๑๑๔,๔๘๕.๙๘...บาท ๗. รายช อผ ร บผ ดชอบในการกาหนดค าใช จ าย/ดาเน นการ/ขอบเขตดาเน นการ (TOR) ปร บปร งแบบ ๗.๑ นายประขรรค สมน ยาม ประธานกรรมการ ๗.๒ นายจ กรพงษ เจ อจ นทร กรรมการ ๗.๓ นายว ระช ย บ ญปก กรรมการ ๗.๔ นายใหม แสงใส กรรมการ ๗.๕ นายลอย ส ดเส นงา กรรมการ ๘. ท มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ างอ ง) -ตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ข อ ๑๑๙ (๒) อาคารท ม งบประมาณค าก อสร าง เก น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให จ ายค าออกแบบหร อค าควบค มงานอย างใด อย างหน งในอ ตราร อยละ ๑.๗๕ ของวงเง นงบประมาณค าก อสร าง ร างขอบเขตของงานในการจ างปร บปร งแบบ อาคารว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ นเสร มสร างพล งป ญญาของแผ นด น พ นฟ หล งการเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาของท องถ น สร างสรรค ศ ลปว ทยาเพ อความเจร ญก าวหน าอย างม นคงและ ย งย นของปวงชนท ม ส วนร วมในการจ ดการการบ าร งร กษาการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม อย างสมด ลและย งย น โดยม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาส งเสร มว ชาการและว ชาช พช นส ง ท าการ สอน ว จ ยให บร การทางว ชาการแก ส งคมปร บปร งถ ายทอดและพ ฒนาเทคโนโลย ทะน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ผล ตคร และส งเสร มว ทยฐานะคร 2. ว ตถ ประสงค เพ อให บร การห องสม ด ศ นย คอมพ วเตอร ศ นย ภาษาให ก บผ มาใช บร การท งภายในและภายนอกและ บ คลากรท ปฏ บ ต งานประจ า เพ อใช ในการค นคว าแสวงหาความร และถ ายทอดเทคโนโลย ต างๆท เป นประโยชน ต อห องถ นและประเทศชาต อย างย งย น 3. แนวค ดในการออกแบบ เพ อก อสร างอาคารว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ านวน 1 หล ง พ นท ใช สอยประมาณ 7,980 ตารางเมตร แบบร ปเน นเอกล กษณ และศ ลปะอ สานไต เป นอาคาร คสล.5 ช น โดยแบ งเป นช นด งน 3.1 ช นท 1 พ นท ใช สอยรวมประมาณ 1,800 ตารางเมตร ม รายละเอ ยดด งน จ ดให ม โถงล ฟต,ทางเด น ห องไฟฟ า พ นท เอนกประสงค ห องป มน า พ นท ซ อมแซมหน งส อ บ นใด ห อง Chiller ประต หน ไฟ ห อง Security บ นไดภายนอก ห องเจ าหน าท ช องล ฟต ห องน า 3.2 ช นท 2 พ นท ใช สอยรวมประมาณ 1,620 ตารางเมตร ม รายละเอ ยดด งน จ ดให ม โถงล ฟต,ทางเด น,โถงทางเข า ห อง Pantry พ นท ห องสม ด ห องน าสาน กงาน พ นท Snack Café ห องน า สาน กงาน ห อง AHU พ นท ฝากของ ระเบ ยง ห องถ ายเอกสาร บ นได ห อง Catalog บ นไดหน ไฟ ห องย ม-ค น ช องล ฟต 3.3.ช นท 3 พ นท ใช สอยรวมประมาณ 1,520 ตารางเมตร ม รายละเอ ยดด งน จ ดให ม โถงล ฟต,ทางเด น ห อง AHU พ นท ห องสม ด ห องน าสาน กงาน ห องประช ม ห องน า สาน กงาน ห อง Pantry ส วนต ดต อ-สอบถาม ระเบ ยง ห องผ อานวยการ บ นไดหน ไฟ ห องรองผ อานวยการ จานวน 2 ห อง ช องล ฟต 3.4 ช นท 4 พ นท ใช สอยประมาณ 1,520 ตารางเมตร ม รายละเอ ยดด งน จ ดให ม โถงล ฟต,ทางเด น ส วนต ดต อ-สอบถาม พ นท ห องสม ด ห อง AHU ห องเก บว ทยาน พนธ ระเบ ยง ห องเก บหน งส อทรงค ณค า บ นได ห องน าเจ าหน าท บ นไดหน ไฟ ห องน า ช องล ฟต ห อง Pantry 3.5 ช นท 5 พ นท ใช สอยรวมประมาณ 1,520 ตารางเมตร ม รายละเอ ยดด งน จ ดให ม โถงล ฟต,ทางเด น ห องน า พ นท ห องสม ด ห อง Pantry ห อง Multimedia ห อง AHU ห องคอมพ วเตอร ระเบ ยง ห องเร ยนร ภาษาและห องบรรยาย 50 ท น ง บ นได ห องควบค ม บ นไดหน ไฟ ส วนต ดต อ-สอบถาม ช องล ฟต ห องน าเจ าหน าท โดยพ นท แต ละช นสามารถปร บเปล ยนได พ นท รวมของอาคารต องไม น อยกว า 7,950 ตารางเมตร ท งน จะต องจ ดให ม ห องน า,ห องงานระบบ,โถงล ฟท,ล ฟท,โถงบ นได,บ นได,ทางเด นและทางหน ไฟตามท กฎหมาย กาหนด 4. สถานท ก อสร าง 4.1 อาคารต งอย ในพ นท เขตการศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ด านหน าอาคารต กช าง 4.2 ร ปล กษณะและพ นท โดยรอบของอาคารจะต องม ความกลมกล นอย เป นกล มอาคารของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ขณะเด ยวก นจะต องสะท อนภาพล กษณ ของการเป นสภาบ นการศ กษาช นส ง 4.3 งานออกแบบสถาป ตยกรรมท งล กษณะห องและการตกแต งภายในให ค าน งถ งความสะดวก ปลอดภ ยของผ ใช อาคาร 4.4 ระบบประกอบอาคารต างๆ จะต องม ครบถ วนตามมาตรฐานว ศวกรรมสถานแห งประเทศไทย อาท ระบบป องก นกาจ ดปลวกระบบโทรศ พท ระบบด บเพล ง ระบบปร บอากาศ ระบบไฟฟ า เป นต น 4.5 ระบบสาธารณ ปโภคประกอบอาคาร จะต องอ านวยความสะดวกให ผ ม หน าท ด แลบ าร งร กษา สามารถเข าถ งและดาเน นการได สะดวกไม ซ บซ อนและลดค าใช จ ายในการบาร งร กษาให ได มาตรฐานท วไป 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks