แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 2 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ บร หารและผ ร บผ ดชอบงานบ คคลโดยเฉพาะ ท ต องม งปฏ บ ต ในก จกรรมท เก ยวก บการพ ฒนา บ คลากร เพ อท าให บ คลกรในหน วยงานเป นทร พยากรมน ษย ท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลส าเร จต อ เป าหมายของหน วยงาน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร เป นการวางแผนและก าหนดเป าหมาย ว ตถ ประสงค ของ กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพท นต อการเปล ยนแปลงในย คเทคโนโลย โดยอาศ ยความร และประสบการณ ในการท างานเป นข อม ลเบ องต น ตลอดจนป ญหาท เก ดข นภายในองค กร น ามา ว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา เพ อน ามาประกอบการพ จารณาวางแผนพ ฒนาบ คลากร พร อมท ง เสร มสร างความสามารถด วยการฝ กอบรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมและท ศนคต ของบ คลากร เพ อให ปฏ บ ต งานได ด ย งข น เทศบาลต าบลมะค า จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2553 ข น เพ อ ใช เป นแนวทางปฏ บ ต ด านการพ ฒนาบ คลากร และให คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงาน เทศบาล ล กจ างประจ า และล กจ างประจ า ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค 1 เป าหมาย 2 ว ส ยท ศน 2 ภารก จหล กและภารก จรอง 2 ข นตอนการด าเน นการ 3 แผนผ งแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร 4 หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 5 การต ดตามและประเม นผล 5 แผนพ ฒนาบ คลากร 7 ภาคผนวก 8 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2553 เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงาน ในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใด โดยเฉพาะ เช นงานฝ กอบรม งานการเง นและบ ญช งานด านช าง เป นต น (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานการบร การประชาชนเช น ในเร อง การวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างานการส อความหมาย การ เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช นจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานการปฏ บ ต งานอย างม ความส ขเพ อให สอดคล องก บแนวทาง ด งกล าว เทศบาลต าบลมะค าจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป 2553 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการ พ ฒนาบ คลากรเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หารอ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมจร ยธรรม ของบ คลากรส งก ดเทศบาลต าบลมะค า ในการปฏ บ ต งานราชการ และบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ พล 2. ว ตถ ประสงค 1.เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร เทศบาลต าบลมะค าในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2.เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากร -2-3.เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลมะค า ประกอบด วย 1. คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 12 คน 2. พน กงานเทศบาล จ านวน 19 คน 3. ล กจ างประจ า จ านวน 3 คน 4. พน กงานจ าง จ านวน 16 คน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลมะค าท กคน ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จกรรมบ านเม องท ด 4. ว ส ยท ศน 4.1 ม งพ ฒนาท กษะบ คคลขององค กรให เข มแข ง 4.2 พ ฒนาบ คคลขององค กรให ม ความร ความสามารถ ประสบการณ การท างานเพ มพ น มากข น 4.3 เพ อเป นการสร างท ศนคต ท ด ในการท างานต อองค กร เพ อนร วมงาน ผ บ งค บบ ญชา 5. ภารก จหล กและภารก จรอง ท เทศบาลจะด าเน นการ ภารก จหล ก 1. การพ ฒนาและปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการและส งก อสร างต าง ๆ 2. การพ ฒนาและปร บปร ง บ าร งร กษาทางบก ทางน าและทางระบายน า 3. การส งคมสงเคราะห การพ ฒนาค ณภาพช ว ต การสาธารณส ข การอนาม ยครอบคร ว และการร กษาพยาบาลแก เด ก สตร คนชราและผ ด อยโอกาส 4. การบ าร งและส งเสร มการท ามาหาก นของราษฎร 5. การร กษาความสะอาด การก าจ ดม ลฝอย ส งปฏ ก ลและน าเส ยและความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยของบ านเม อง 6. การส งเสร มการม ส วนร วมของราษฎรในการพ ฒนาท องถ น ภารก จรอง 1. การควบค มอาคาร 2. การจ ดให ม และควบค มตลาดและท จอดรถ -3-3. การส งเสร มก ฬา การจ ดการศ กษา การฝ กและการประกอบอาช พ 4. การร กษาความสงบเร ยบร อย การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ส งเสร มและ สน บสน นการป องก นและร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 5. การส งเสร มการพาณ ชย และการลงท น 6. การบ าร งร กษาและการใช ประโยชน จากป าไม ท ด นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 7. การจ ดให ม และบ าร งร กษาสถานท พ กผ อนหย อนใจ 8. การด แลร กษาท สาธารณะ 9. การบ าร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น 10. การส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาคและส ทธ เสร ภาพของประชาชน 6. ข นตอนการด าเน นการ 6.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนา โดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและ ปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 3) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะ เฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม 6.2 การด าเน นการพ ฒนา 1) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อ การพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ล เหล าน นมาพ จารนาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อก แนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งว ชาการและการส มมนาเป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บหน วย ราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ ด าเน นการ 6.3 การต ดตามและประเม นผลให ผ บ งค บบ ญชา หม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนาเม อผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว -4- แผนภาพแสดงข นตอนการด าเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น 1.การเตร ยมการและการวางแผน 1.1 แต งต งคณะกรรมการ 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น 2.การด าเน นการ/ว ธ ด าเน นการ การด าเน นการ โดยอาจด าเน นการเอง หร อร วมก บหน วย ราชการอ น หร อว าจ างเอกชนด าเน นการและเล อกร ปแบบ ว ธ การท เหมาะสม เช น - การสอนงาน การให ค าปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ งความส าเร จ ความร ความสามารถและ ปร บปร งแผน -5-7. หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 7.1 หล กส ตรการพ ฒนา เทศบาลต าบลมะค า ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรในแต ละต าแหน งต องได ร บการ พ ฒนาอย างน อยในหล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 4) หล กส ตรด านการบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมจร ยธรรม 7.2 ว ธ การพ ฒนา เทศบาลต าบลมะค าจะด าเน นการเอง เช น การปฐมน เทศพน กงานใหม การสอนโดยผ บ งค บบ ญชา การส บเปล ยนต าแหน งหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม และการศ กษาด งาน เป นต น นอกจากน เทศบาล ต าบลมะค าด าเน นงานร วมก บส วนราชการอ นและด าเน นการร วมก บเอกชน เช นส งบ คลากรเข าร บการ ฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ท หน วยงานราชการอ นหร อเอกชนเป นผ ด าเน นการ หร อเทศบาลต าบลมะค า เป นผ ด าเน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks