ค ม อการใช โปรแกรม ศ นย ส ขภาพจ ต ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข - PDF

Description
สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ค ม อการใช โปรแกรม ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ต ๔ ข นตอนการต ดต งโปรแกรมฐานข

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 29 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ค ม อการใช โปรแกรม ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ต ๔ ข นตอนการต ดต งโปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ( Program Installation) การต ดต งโปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ต องอาศ ย โปรแกรม พ มพ งาน Microsoft office 2007 เน องจากท าให เก ดความสะดวกในการว เคราะห ข อม ลและง ายใน การน าไปใช ฉะน นจะเร มต นการต ดต งโปรแกรม Microsoft office 2007 เป นข นตอนเร มต นด งน. ทาการแตก ไฟล จาก ไอคอน Zip ไฟล Double Click ท ไอคอน เพ อท าการต ดต งโปรแกรม Microsoft office 3.ใช เมาส Double Click ท ไอคอน () 3. โปรแกรมจะท าการถามรห ส กรอกรห สค อ KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64- BC7D8 คล ก Next จนต ดต งสมบ รณ หล งจากต ดต งโปรแกรม Microsoft office 2007 แล ว ก สามารถท าการลงโปรแกรม ฐานข อม ลได ตามข นตอนด งน. ทาการ Copy ไอคอน จากแผ นCD ไว ในเคร องคอมพ วเตอร โดยจะไว ท ไดร ล ได ก ได หล งจาก Copy ไว ท เคร องคอมพ วเตอร แล ว 2. Double Click ท ไอคอน โปรแกรมจะปรากฏ หน าต อไปน ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 3. โปรแกรมจะม การแจ งถ งการเข าถ ง ให ทาการคล ก ป มต วเล อก 4. โปรแกรมท าการถามแจ งเต อนความปลอดภ ย ใช เมาล คล กป มด านหน าเล อก เป ดใช งานเน อหาน จากน นคล กป ม ตกลง 2 5. เม อปรากฏหน าจอน แล วให ทาการ Double Click ไอคอนด านซ ายม อ 6. จะปรากฏโปแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ตท 4 การใช งานโปรแกรม ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ตท 4. โปรแกรมประกอบด วย 3 ส วน ส วนท เป นข อม ลท วไป ส วนท 2 เป นข อม ลรายงาน ฆ าต วตาย และ ส วนท 3 เป นข อม ลรายงานโรคซ มเศร า ในการลงข อม ลแต ละบล อก สามารถกดป ม tab เพ อใช ในการเล อนข อม ลแต ละบล อกได g, 2 3 ส วนท. ประกอบด วยห วข อต างๆด งน โดยเม อเรากดป มtab โปรแกรมจะท าการเล อนไปตาม บล อกอย างต อเน อง เม อเรากดป ม tabe มาเร อยๆ จนถ ง ว นท และเวลาด านท ายจะม ส ญล กษณ ปฏ ท น เม อใช เมาส กดจะม ภาพปฏ ท นขนาดใหญ ข นให เล อกว นเวลาท ทาการลงข อม ล และโปรแกรมออกแบบมาสาหร บเม อพบว าม ข อม ลท อย นอกเหน อจากในโปรแกรมท ลงไว ก สามารถ เพ มข อม ลให ตรงก บข อม ลของผ มาร บบร การได ยกต วอย างเช น สถานบร การ เม อเราคล กป มเล อกสถานบร การ() จะแสดงสถานบร การท ทาง โปรแกรมได สร างไว แล วเบ องต น ซ งโปรแกรมรองร บการเพ มข อม ลและลบข อม ลไว โดยใช เมาส คล ก ท ป ม(2) 2 จะปรากฏ ไดอะล อค ให ท าการกรอกข อม ลเพ มเต มหร อลบได ด งร ปด านล างเม อแก ไข เพ มเต มแล วก ทาการกด ตกลง ส วนท 2. และส วนท 3 ม ล กษณะการท างานเช นเด ยวก บส วนท สามารถเพ มเต มข อม ล และลบข อม ลได ตามข อม ลของผ มาร บบร การ การน าข อม ลมาว เคราะห เพ อหาแนวทางส งเสร มป องก น จากโปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต การว เคราะห ข อม ลถ อเป นห วใจส าค ญในการหาแนวทางเฝ าระว งอย างถ กว ธ โดยการ ว เคราะห ม ว ธ การตามข นตอนต อไปน. น าเมาส มาวางไว ท ไอคอนด านซ ายม อ() คล กขวา(2)เล อกส งออกข อม ล (3) เล อก Excel 2 3 2. หน าจอน โปรแกรมแจ งถ งข อม ลท จะว เคราะห เก บไว ท ใด ซ งสามารถเปล ยนการเก บได โดยคล กต าแหน ง()เร ยกด และท าการเล อกไดร ลท ต องการSave ไว และคล กเล อกเป ดแฟ ม ปลายทางฯลฯ(2)จากน นคล กป ม ตกลง(3) คล กป มเพ อบ นท กการส งออก() และกดป มป ด(2) 2 4. ข อม ลท เราจะนามาว เคราะห อย ด านล าง() ใช เมาส คล ก 5. ข อม ลจะเป ดออกมาในร ปExcel จากน นคล กเล อก() เล อก ต วกรอง (2) 2 6. บร เวณ ส วนห วของฐานข อม ล ม ร ปสามเหล ยมเล กๆ ซ งสามารถน าแต ละห วข อมา ทาการว เคราะห ได 7. ยกต วอย างในการว เคราะห เช น ห วข อค าน าหน า คล กตรงร ปสามเหล ยม() โดย สามารถนาข อม ลมาว เคราะห ได ตามท ต องการเล อกต วกรองข อความ(2) ในท น เล อก ห วข อเท าก บ(3) 2 3 8. โปรแกรมจะถามว าต องการให แสดง ห วข อใดบ าง ในท น เล อกนางสาวในบรรท ดแรก 9. และบรรท ดท สองเล อกเด กชาย คล กตกลง เด กชาย ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 0. โปรแกรมจะท าการแสดงให เฉพาะข อม ลท เป นส วนท เราก าหนดค อ นางสาวและ รายงานคณะท ปร กษา คณะผ พ ฒนาโปรแกรม และคณะจ ดท า ค ม อโปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต คณะท ปร กษา. นายแพทย ว เช ยร ด เป นธรรม ผ อานวยการศ นย ส ขภาพจ ตท 4 2. นางเท ยนทอง หาระบ ตร น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ 3. นางสาวลาไพร เฮ าไกร น กจ ตว ทยาคล น กชานาญการ 4. นางสาวจ นทนา มาศธนพ นธ น กส งคมสงเคราะห ปฏ บ ต การ คณะผ พ ฒนาโปรแกรม. นางสาวส ภาพร คงช วยชาต ศ นย ส ขภาพจ ตท 4 2. นางท พวรรณ ผ องศ ร สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสงคราม 3. นางปราณ อร ณสว สด สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเพชรบ ร 4. นางจาร ณ ศราภ ยวาน ช สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดประจวบค ร ข นธ 5. นางส คนธ ป ญจพงษ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร คณะผ ด แลการใช โปรแกรม. นางสาวส ภาพร คงช วยชาต น กว ชาการสาธารณส ข 2. นางจาร ณ ศราภ ยวาน ช สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดประจวบค ร ข นธ คณะผ จ ดทาค ม อการใช โปรแกรม. นางเท ยนทอง หาระบ ตร น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการพ เศษ 2. นางสาวลาไพร เฮ าไกร น กจ ตว ทยาคล น กชานาญการ 3. นางสาวจ นทนา มาศธนพ นธ น กส งคมสงเคราะห ปฏ บ ต การ 4. นางสาวส ภาพร คงช วยชาต น กว ชาการสาธารณส ข 5. นางสาวธ ญธ กา บางม วง เจ าหน าท คอมพ วเตอร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks