แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 14 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น คานา แผนปฏ บ ต การประจาป ๒๕๕๖ ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นให เป นไป อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ม ความสอดคล องก บแนวโน ม ท ศทางการดาเน นการในอนาคตรวมท งพ จารณาถ งสภาพป จจ บ น โดยพ จารณาจากผลการประเม นในรอบ ป การศ กษาท ผ านมา ผลการว เคราะห ข อม ลของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นท เก ยวข อง โดยบ คลากรในมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ร วมก นจ ดท าข น เพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานให บรรล แผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น แผนการปฏ บ ต งานประกอบด วยแผนปฏ บ ต การของฝ ายต างๆตามพ นธก จหล กของมหาว ทยาล ยท ง ๕ ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน ด านการว จ ย ด าน การบร การว ชาการ ด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ระบบการบร หารจ ดการ ๕ ย ทธศาสตร ๖ เป าประสงค ๒๗ กลย ทธ ตลอดจนการนานโยบายของผ บร หารมา ปฏ บ ต แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ น ส าเร จ ได ด วยความร วมม อและร วมแสดงความค ดเห นของบ คลากรท กระด บในมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นและท กคนได ร วมก นร บร และนาไปปฏ บ ต ให เก ดประโยชน ส งส ดแก องค กรต อไป (พระคร ส ว ธานพ ฒนบ ณฑ ต) รองอธ การบด ว ทยาเขตขอนแก น สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ๑. บทนา ๑ ๑.๑ การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๑.๒ ส ภาษ ต ปณ ธาน ปร ชญา เอกล กษณ อ ตล กษณ อ ตล กษณ บ ณฑ ต ๘ ๒. แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๙ ๒.๑ ว ส ยท ศน ๑๐ ๒.๒ พ นธก จ ๑๑ ๒.๓ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ๑๒ ๒.๔ แผนท ย ทธศาสตร (Strategies Map) ๑๓ ๒.๕ สร ปรายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๗ ๒.๖ สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๔ ๓. สร ปแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนก น ๗๐ ๓.๑ แผนปฏ บ ต การโครงการ/ก จกรรม(ตามย ทธศาสตร ) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗๑ ภาคผนวก - ความเช อมโยงย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ย ทธศาสตร สาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย และย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น - รายงานผลว เคราะห ความสอดคล องระหว างแผนกลย ทธ และแผนปฎ บ ต การประจาป - ผลการว เคราะห สภาพแวดล อม ศ กยภาพ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น (SWOT Analysis) - คาส ง แต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข นภายใต หล กการและกรอบย ทธศาสตร แผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ท ได ร บความเห นจากคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตขอนแก นในคราวประช ม คร งท ๓/๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation In the Northeast of Thailand and Indo china Region การแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได กาหนดประเด นย ทธศาสตร ตามย ทธศาสตร การบร หาร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วย เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ งาน/ โครงการ ผ ร บผ ด รวมท งส น ๕ ประเด นย ทธศาสตร ๖ เป าประสงค ๒๗ กลย ทธ ๕๓ มาตรการ ๖๔ ต วบ งช ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา แก ช มชนและส งคมท กระด บ ท งระด บชาต และนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การทาน บาร งพระพ ทธศาสนาศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล (พระคร ส ว ธานพ ฒนบ ณฑ ต) รองอธ การบด ว ทยาเขตขอนแก น ส วนท ๑ บทนำ ๑ กำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ควำมเป นมำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ก อต งข นเม อว นท ๘ ต ลาคม พ ทธศ กราช ๒๕๒๘ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศ กษาคณะสงฆ ใน เขตปกครองภาค ๙ เพ อเป นสถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาส าหร บพระภ กษ สามเณรในจ งหว ดขอนแก น ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๙ และในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ต อมาเน องจากม พระภ กษ สามเณร คฤห สถ ในท องถ นและประเทศใกล เค ยง สนใจสม ครเข าศ กษาเป นจ านวนมาก อาคารเร ยนท ม อย เด มท ว ดธาต มม เพ ยงพอต อการจ ดการ เร ยนการสอน เพ อให การปฏ บ ต งานของบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เป นมปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งจ ดต งว ทยาเขตแห งใหม บ าน โคกส ต.โคกส อ.เม อง จ.ขอนแก น ประกอบด วย อาคารเร ยน อาคารหอสม ดสารสนเทศ อาคารสถาน ว ทย กระจายเส ยง และอาคารหอประช ม เม อว นท ๑๗ ธ นวาคม ๒๕๕๐ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร ทรงเป ดป ายมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ต าบล โคกส และทรงเป ดป ายอาคารหอสม ดสารสนเทศ สมเด จพระพ ฒาจารย (เก ยว อ ปเสณมหาเถร) เม อว นท ๑ พฤษภาคม ป พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ว ทยาเขตขอนแก นมด ขยายท ท า การจาก ว ดธาต ต าบลเม องเก า อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น มาต งอย ณ เลขท ๓๐ หม ท ๑ ถนนขอนแก น-น าพอง ต าบลโคกส อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ว ทยาเขต ขอนแก นมด ด าเน นการตามปร ชญา ปณ ธาณ ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ เอกล กษณ บ ณฑ ต ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย และว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ด งน ปร ชญำของมหำว ทยำล ย จ ดการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม ปณ ธำนของมหำว ทยำล ย ศ กษาพระมตรป ฎกและว ชาช นส งสาหร บพระภ กษ สามเณรและคฤห สถ ๒ ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยจ ดการศ กษาและพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให นามปส การ พ ฒนาจ ตใจและส งคมอย างย งย น อ ตล กษณ ของมหำว ทยำล ย ประย กต พระพ ทธศาสนาเพ อพ ฒนาจ ตใจและส งคม เอกล กษณ ของมหำว ทยำล ย การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา อ ตล กษณ บ ณฑ ตของมหำว ทยำล ย ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา ว ส ยท ศน (vision) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation in the Northeast of Thailand and Indo-China Region ๓ คำอธ บำยว ส ยท ศน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เป นว ทยำเขตช นนำท ได ร บกำรยกย องจ ดอ นด บเป นว ทยำเขตค ณภำพท ๑ ของมหำว ทยำล ย มหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ได ร บกำรยกย องด ำนกำรจ ดกำรศ กษำและเผยแผ พระพ ทธศำสนำอ นด บท ๑ ของภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ นด บท ๑ ใน ๓ ของภ ม ภำคอ นโดจ น และเป น ศ นย เผยแผ พระพ ทธศำสนำรวมพลคนอำเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ม ความเป นเล ศด านการเร ยนการสอน การว จ ยพ ฒนาด านพระพ ทธศาสนาและนว ตกรรม เช อมโยงการบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศ และการแก มขป ญหาความเป นอย พ ฒนาจ ตใจ ส งคม ช มชน ในพ นท จร งโดยเฉพาะอย างย งในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาค อ นโดจ น โดยใช การเผยแผ พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น มด ร บยกย องในจ ดอ นด บเป นว ทยาเขตค ณภาพท ๑ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย มด ร บการยกย องด าน การจ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาอ นด บท ๑ ของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ นด บท ๑ ใน ๓ ของภ ม ภาคอ นโดจ น และเป นศ นย เผยแผ พระพ ทธศาสนารวมพลคนอาเซ ยนว าเป นองค กรท ม ค ณภาพการศ กษา การว จ ย การบร หารจ ดการท ด ม ธรรมาภ บาล ตลอดจนม ความสามารถในการบร หารจ ดการเช งพ ทธ พ ฒนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ให เก ดประโยชน ส งส ด โดยการพ งพ งพระพ ทธศาสนา พ งพาตนเองมด บ คลากรม ความร ความสามารถส ง ม ค ณภาพช ว ตและส งแวดล อมท ด ในการทางานเป นองค กรท ม ส ขภาวะท ด ม จ ตใจด งาม ส ขด วยศ ลเย นด วยธรรม ม บรรยากาศทางว ชาการบนพ นฐานของความเป นพระพ ทธศาสนา ความภ กด และผ กพ นต อองค กร ๔ พ นธก จ (Mission) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ม งปฏ บ ต ภารก จหล กส าค ญ ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและมด มาตรฐานการศ กษา โดยจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะของการนาความร ทางด านพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให เก ดเป นองค ความร ท น ามปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมของคน ในชาต อย างท วถ ง ซ งม พ นธก จท สาค ญ ๕ ด าน ด งน ๑) ม งเน นการสร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks