กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล - PDF

Description
กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล โดย อ.ดร.เอกช ย ศ ร ก จพาณ ชย ก ล ผ เช ยวชาญด านจราจรและขนส ง เมษายน 2557 ณ ห องคร สต ล 3-4 ช น

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 52 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล โดย อ.ดร.เอกช ย ศ ร ก จพาณ ชย ก ล ผ เช ยวชาญด านจราจรและขนส ง เมษายน 2557 ณ ห องคร สต ล 3-4 ช น 3 โรงแรมเซ นจ ร พาร ค กร งเทพฯ 1 ล าด บการน าเสนอ 1. นโยบายของผ ว าราชการกร งเทพมหานครและว ตถ ประสงค ของโครงการ 2. ล กษณะและประเภทของภ ยพ บ ต 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล 5. กรณ ศ กษาท เก ยวข อง 6. แนวทางการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางในภาวะภ ย พ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล 2 1. นโยบายของผ ว าราชการกร งเทพมหานคร หม อมราชวงศ ส ข มพ นธ บร พ ตร และว ตถ ประสงค ของโครงการ 3 นโยบาย 10+6 ร กกร งเทพฯ ร วมสร างกร งเทพฯ ของผ ว าราชการกร งเทพมหานคร นโยบายท 1 มหานครแห งความ ปลอดภ ย ข อ 1.2 ระบบป องก น พร อมแจ งเต อนอ คค ภ ย อ ทกภ ย และ แผ นด นไหว การจ ดต งศ นย บร หาร จ ดการภ ยพ บ ต เร งด วน (OEM) ป องก นแจ งเต อน ลดความเส ยหายจาก อ คค ภ ย น าท วม และ แผ นด นไหว จากนโยบายด งกล าว แสดงให เห นว าป จจ บ นน ภ ยพ บ ต ต างๆ เป นเร องไม ไกลต วเราท กคน ผ บร หารกร งเทพมหานครได ให ความส าค ญก บการ ด าเน นการร บม อภาวะภ ยพ บ ต ท อาจเก ดข นได ท กเวลา ส าน กการคมนาคม กร งเทพมหานคร ในฐานะหน วยงานหล กท ด แล ร บผ ดชอบการพ ฒนาด านการคมนาคมของกร งเทพมหานคร และได ถ อ ปฏ บ ต ตามนโยบาย โดยให ความส าค ญถ งป ญหาด านการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต จ งได ด าเน นการจ ดท า โครงการก าหนดแนวทางการบร หารจ ดการ เส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และ ปร มณฑล โดยศ กษา รวบรวมประสบการณ และจ ดระดมความค ดจาก 4 ท กภาคส วนในส งคม เพ อก าหนดแนวทางการบร หารจ ดการเส นทาง คมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต เพ อการส ญจรท ปลอดภ ย สามารถบรรเทา ความเด อดร อน ลดความส ญเส ยท งช ว ตและทร พย ส นของประชาชนท อาจ เก ดข นในยามภ ยพ บ ต ได อย างท วถ งและม ประส ทธ ภาพย งข น โครงการก าหนดแนวทางการบร หารจ ดการ เส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นจ ดเร มต นในการสร างกระบวนการม ส วนร วม ระดมความค ดและสร างกลไกการ ท างานเป นเคร อข ายอย างบ รณาการในการบร หารจ ดการเส นทาง เพ อการเด นทางกรณ เก ด ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล 2. เพ อรวบรวม ระดมความค ด ว เคราะห และจ ดท าแนวทางบร หารจ ดการเส นทางคมนาคม ในพ นท กร งเทพฯ และปร มณฑลในภาวะภ ยพ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งท กภาคส วนเห น ประโยชน ร วมก น 3. เพ อเผยแพร ความร อ นเป นประโยชน ส าหร บประชาชนในการเด นทางส ญจรได อย าง ปลอดภ ยในภาวะภ ยพ บ ต ต างๆ 4. เพ อสร างการร บร ถ งนโยบายของผ บร หารกร งเทพมหานคร บทบาท ผลงาน และแผนงาน ของกร งเทพมหานครในการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมในพ นท กร งเทพฯ และปร มณฑล ในภาวะภ ยพ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ 5 6 2. ล กษณะและประเภทของภ ยพ บ ต 7 2. ล กษณะและประเภทของภ ยพ บ ต ประเภทของภ ยพ บ ต สามารถจ าแนกได ตามแหล งท มา ความเส ยง และความสามารถในการ คาดการณ (Renne et al, 2008) ภ ยท เก ดจากธรรมชาต (Natural) ภ ยท เก ดจากมน ษย (Human) - แผ นด นไหว - ส นาม - พาย - น าท วม - ด นถล ม - ไฟป า - ฯลฯ โดยต งใจ - การก อการร าย - ประท วง - สงคราม โดยไม ต งใจ - การร วไหลของ ว ตถ อ นตราย - การเก ดการ ข ดข องของระบบ - อ คค ภ ย 8 2. ล กษณะและประเภทของภ ยพ บ ต Risk Matrix Crisis Matrix ท มา: ด ดแปลงจาก Long and John (1993) ท มา: ด ดแปลงจาก Gundel (2005) 9 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต 10 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ป อ งก น Prevention ว ฏจ กรการบร หารจ ดการในภาวะภ ยพ บ ต เย ยวยา Mitigation เตร ยมความพร อม Preparedness ฟ นฟ Recovery (ภ ยพ บ ต ) ร บม อ Response เตร ยมการอพยพ (Pre Movement Time) - ตรวจพบ (Detection) - ต ดส นใจ (Decision) - ออกค าเต อน (Alarm) - ปฏ ก ร ยา (Reaction) อพยพ (Evacuation) 11 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต การคมนาคมขนส งถ อเป นห วใจส าค ญอย างย งในกรณ เก ดภ ยพ บ ต ซ งการ บร หารจ ดการด านการคมนาคมขนส งในภาวะภ ยพ บ ต แบ งออกเป น 3 ช วงได แก o ช วงก อนเก ดภ ยพ บ ต (Pre-disaster Phase) o ช วงระหว างเก ดภ ยพ บ ต (During disaster Phase) o ช วงหล งเก ดภ ยพ บ ต (Post-disaster Phase) 12 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ประเด นพ จารณาด านคมนาคมแต ละช วงของการบร หารจ ดการภ ยพ บ ต (Tuydes, 2012) ม ด งต อไปน การอพยพ o o o o o o การเคล อนย ายมวลชนกล มใหญ เก ดข นก อนหร อหล งเหต ภ ยพ บ ต เง อนเวลาในการอพยพ พ นท ประสบภ ยและปร มาณคนท ต องอพยพ การตอบสนองของผ ประสบภ ยต อค าส งอพยพ ข อม ลเส นทางอพยพและศ นย อพยพ 13 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ประเด นพ จารณาด านคมนาคมแต ละช วงของการบร หารจ ดการภ ยพ บ ต (Tuydes, 2012) ม ด งต อไปน การก ภ ย o o o o ปร มาณจราจรบร เวณประสบภ ยพ บ ต จะต องไม ก ดขวางการก ภ ย ม งค นหาและช วยช ว ต การเข าถ ง (Accessibility) และ การเช อมต อ (Connectivity) ภายในพ นท ประสบภ ยพ บ ต อาจจะได ร บผลกระทบจากการต ดข ดของ การจราจรอ นเน องมาจากการอพยพ 14 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ประเด นพ จารณาด านคมนาคมแต ละช วงของการบร หารจ ดการภ ยพ บ ต (Tuydes, 2012) ม ด งต อไปน การฟ นฟ o o o o o จ าเป นท จะต องด าเน นการในขณะเก ดภ ยพ บ ต เพ ออ านวยความสะดวกแก การอพยพและก ภ ย ส วนใหญ ม กจะเก ดข นหล งภ ยพ บ ต ส นส ดลง รวมถ งการขนย ายว สด ก อสร างและซากปร กห กพ ง อาจจะก ดขวางการเด นทางส ญจรท วไป ท าให ความจ โครงข ายลดลงในบางเส นทางท เก ยวข อง 15 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ประเด นพ จารณาด านคมนาคมแต ละช วงของการบร หารจ ดการภ ยพ บ ต (Tuydes, 2012) ม ด งต อไปน การกล บเข าส เหต การณ ปกต o อาจเร มท นท หล งภ ยพ บ ต ส นส ดลง o ปร มาณจราจรค อยๆ เพ มข นเร อยๆ o o ส ดท ายปร มาณและร ปแบบจราจรจะค อยๆ กล บค นเข าส ภาวะปกต ก อนเก ดเหต ภ ยพ บ ต ล กษณะของโครงข ายและพฤต กรรมการเด นทาง อาจม การเปล ยนแปลงไปบ าง 16 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต การเตร ยมความ พร อมของ ประชาชน ความซ บซ อนใน การประสานงาน บทบาทของ หน วยงานขนส ง ของภาคร ฐ 17 3. บทบาทของการคมนาคมในภาวะภ ยพ บ ต ช วงด าเน นการ ก อนเก ดภ ยพ บ ต ระหว างเก ดภ ย พ บ ต หล งเก ดภ ยพ บ ต ประเภทภ ยพ บ ต ประเด น ( ประเด นหล ก ๐ ประเด นรอง) อ ทกภ ย (2554) อ คค ภ ย (คลองเตย) แผ นด นไหว (หา Case) สารเคม ร วไหล (บ อขยะ) การว เคราะห ความเส ยงของพ นท การว เคราะห ความเส ยงของเส นทางคมนาคม การจ ดผ งเม องและก าหนดเส นทางคมนาคมเพ อลดความเส ยง การก าหนดมาตรฐานอาคาร/ อ ปกรณ เพ อร บม อก บภ ยพ บ ต ๐ ๐ การก าหนดต าแหน งศ นย พ กพ ง / ศ นย อพยพ ๐ ๐ การศ กษาเส นทางอพยพ ๐ ๐ การศ กษาเส นทางให ความช วยเหล อ ๐ การให ความร เบ องต นเพ อการร บม อก บภ ยพ บ ต การจ ดเตร ยมยานพาหนะเพ อการอพยพ ๐ ๐ ๐ การอพยพผ ประสบภ ยออกจากพ นท / การควบค มการเข าพ นท การอพยพผ ประสบภ ยไปย งศ นย พ กพ ง / สถานพยาบาล การเข าพ นท ให ความช วยเหล อ ๐ การปกป องโครงสร างพ นฐาน ๐ ๐ ๐ การป องก นภ ยไม ให ล กลาม ๐ การตรวจสอบสภาพเส นทาง ๐ ๐ การเคล อนย ายซากปร กห งพ ก / ขยะออกจากพ นท ๐ ๐ การอพยพผ ประสบภ ยกล บส ภ ม ล าเนา ๐ ๐ 18 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการ เด นทางในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล เม อเก ดภ ยพ บ ต ข น การอพยพอาจจะม ความเหมาะสม ท จะด าเน นการในเช ง ป อ งก น อพยพ ฟ นฟ ก ภ ย อพยพ กล บ การอพยพและอพยพกล บ จ าเป นจะต องม การวางแผน เป นอย างด เน องจาก เก ยวข องก บการเด นทาง ของมวลชนเป นจ านวนมาก 19 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทาง ในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล องค ประกอบหล กทางเทคน คและนโยบายเพ อการอพยพในภาวะภ ยพ บ ต (Baker, 2000) ภ ยพ บ ต การบร หาร จ ดการก บ การพ ฒนา เม อง กระบวนการ ต ดส นใจ ศ นย พ กพ ง ผ ประสบภ ย การวางแผน อพยพ ความ ล อแหลม พฤต กรรม การขนส ง 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทาง ในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล ผ ท จะวางแนวทางการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางในภาวะภ ยพ บ ต ควรท จะ 1) ว เคราะห ภ ยพ บ ต - ภ ยท เก ดข นเป นภ ยประเภทใด - ม จ ดก าเน ดท ใด ก าล งจะเด นทางไปย งท ศทางใด - ม ความร นแรงเพ ยงใดและคาดว าจะเด นทางไปถ ง ย งพ นท ร บผ ดชอบเม อใด - ระบ ถ งพ นท ท จ าเป นจะต องท าการอพยพหากม ภ ยพ บ ต เก ดข น กระบวนการ ต ดส นใจ ศ นย พ กพ ง ผ ประสบภ ย ภ ยพ บ ต การวางแผน อพยพ การขนส ง ความ ล อแหลม พฤต กรรม 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทาง ในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล ภ ยพ บ ต แต ละประเภทใช ว ธ การจ ดการท ไม เหม อนก นข นก บพ นท ท ได ร บผลกระทบและเวลาเต อนภ ย น าท วม บทบาทของหน วยงาน ด านการคมนาคม ส นาม พาย หม น ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ภ ยพ บ ต เวลาเต อนภ ย พ นท ท ได ร บ ผลกระทบ แผ นด นไหว ก อการร าย อ คค ภ ย สารเคม ร วไหล ภ ยพ บ ต โดยมน ษย กระบวนการ ต ดส นใจ ศ นย พ กพ ง ผ ประสบภ ย การวางแผน อพยพ การขนส ง ความ ล อแหลม พฤต กรรม โรงไฟฟ าน วเคล ยร ระเบ ด เข อนแตก ด ดแปลงจาก Wilmot (2001) 22 4. กรอบแนวค ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทาง ในภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล หน วยงานด านคมนาคมจะม บทบาทส งในการจ ดการบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทาง ในภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท ไม สามารถควบค มได และส งผลกระทบในวงกว าง น าท วม บทบาทของหน วยงาน ด านการคมนาคม ส นาม พาย หม น ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ภ ยพ บ ต เวลาเต อนภ ย พ นท ท ได ร บ ผลกระทบ แผ นด นไหว ก อการร าย อ คค ภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks