แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ในป งบประมาณ พ.ศ หน วยตรวจสอบภายใน ได ส งเสร มให บ คลากรของหน วยงานพ ฒนาความร ความสามารถ เพ อน ามาใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งานด านการ ตรวจสอบภายในสร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ในป งบประมาณ พ.ศ หน วยตรวจสอบภายใน ได ส งเสร มให บ คลากรของหน วยงานพ ฒนาความร ความสามารถ เพ อน ามาใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งานด านการ ตรวจสอบภายในสร างความเช อม นให ก บมหาว ทยาล ย และเป นไปตามแนวทางการประก นค ณภาพงานตรวจสอบภายในภาคร ฐ โดยส งบ คลากรเข าร วมอบรมพ ฒนาว ชาช พการ ตรวจสอบภายใน และงานท เก ยวข อง ซ งสามารถสร ปได ด งน นางสาวธ ฏ ญา นวลมณ ตาแหน ง น กตรวจสอบภายใน เข าร วมอบรม จานวน...คร ง รวมช วโมงการเข าอบรม จานวน...ช วโมง โดยเป นโครงการท จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ กรมบ ญช กลาง และ แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต.ค ประช มก อนเป ดภาคเร ยน 2/2555 สาหร บพน กงานราชการ ล กจ างประจา ห องประช มสร อยส วรรณา พน กงานมหาว ทยาล ย (สายสน บสน น) 2 6 ต.ค โครงการจ ดทากรอบอ ตรากาล ง 4 ป ของ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต.ค การจ ดทาแผนการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 และ จ ดทารายงานผลการดาเน นงานตามแผนเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงาน สาหร บป งบประมาณ พ.ศ.2555 ห องประช มสร อยส วรรณา ห องประช มสร อยส วรรณา 4 18 ธ.ค ขอเช ญเข าร วมพ ธ ส งมอบงานอธ การบด ห องประช มสร อยส วรรณา ก.พ อบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (e- Government Procurement : e-gp) ระยะท 2 ห องประช มส ตบงกชและ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 1112 อาคารศ นย ภาษาและ คอมพ วเตอร ก.พ ประช มการช แจงการตรวจสอบพ สด คร ภ ณฑ กองกลาง สาน กงานอธ การบด ห องประช มสร สจ นทร อาคาร 10 ช น 7 19 ก.พ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สกลนคร ห องประช มท พเกสร อาคาร 10 ช น ก.พ การอบรมเช งปฏ บ ต การ การว จ ยช มชน ห องประช มสร อยส วรรณา 9 20 ก.พ วาระการประช มคณะกรรมการบร หารบ คคลใน (ก.บ.ม.) คร งท 2/2556 และประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏ สกลนคร (ก.บ.) คร งท 2/2556 ห องประช มใหญ คณะ เทคโนโลย การเกษตร 10 5 ม.ค ประช มเตร ยมงานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร ประจาป การศ กษา หอประช ม เม.ย ประช มเช งปฏ บ ต การ การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยราช หอประช ม 1 ภ ฏสกลนคร พ.ศ เม.ย ประช มหาร อการปร บเปล ยนแนวทางการปฏ บ ต งานด านพ สด เพ อเช อมโยง ห องประช ม อาคาร 13 ข อม ลการจ ดซ อจ ดจ างไปย งระบบ GFMIS ช น เม.ย โครงการป องก นและร กษาความปลอดภ ยในทร พย ส นของทางราชการ ห องประช มสร อยส วรรณา เม.ย ประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง โครงการเพ มประส ทธ ภาพการตรวจสอบภายใน ของ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ห องประช มสร สจ นทร อาคาร 10 ช น นายพงศกร หาแก ว ตาแหน ง น กตรวจสอบภายใน เข าร วมอบรม จานวน...คร ง รวมช วโมงการเข าอบรม จานวน...ช วโมง โดยเป นโครงการท จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ กรมบ ญช กลาง และ แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต.ค ประช ม เร อง การจ ดท าแผนการใช จ ายงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และจ ดทารายงานผลการด าเน นงานตามแผน กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 291 ลว. 8 ต.ค เพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานและการจ ดท าแผนจ ดหางบลงท น ประจาป งบประมาณ ต.ค การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 298 ลว. 13 ต.ค พ.ย ประช มก อนเป ดภาคเร ยนท 2/2555 สาน กงานอธ การบด ศธ /ว พ.ย โครงการเพ มประส ทธ ภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวง ศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ.ย โครงการเพ มประส ทธ ภาพการตรวจสอบภายในด านเทคโนโลย สารสนเทศ กล มตรวจสอบภายใน กระทรวงศ กษาธ การ สมาคมผ ตรวจสอบภายใน ภาคร ฐ ศธ 0213/4475 ลว. 9 พ.ย ศธ /105 ลว. 7 พ.ย. 2555 นางนงเยาว จารณะ ตาแหน งห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน เข าร วมอบรม จานวน...คร ง รวมช วโมงการเข าอบรม จานวน...ช วโมง โดยเป นโครงการท จ ดโดย กระทรวงศ กษาธ การ กรมบ ญช กลาง และ แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต.ค ประช ม เร อง การจ ดท าแผนการใช จ ายงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และจ ดทารายงานผลการด าเน นงานตามแผน กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 291 ลว. 8 ต.ค เพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานและการจ ดท าแผนจ ดหางบลงท น ประจาป งบประมาณ ต.ค การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 298 ลว. 13 ต.ค ต.ค การประช มก อนเป ดภาคเร ยนท 2 / 2555 สาน กงานอธ การบด ศธ /ว 318 ลว. 24 ต.ค เม.ย ประช มคณะกรรมการบร หารสมาคมศ ษย เก า กองพ ฒนาน กศ กษา ระเบ ยบวาระการประช ม 5 6 พ.ย ประช ม เร อง การจ ดท ากรอบอ ตราก าล ง 4 ป ของมหาว ทยาล ยราช กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 327 ภ ฏสกลนคร ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ.ย ประช ม เร อง การจ ดท ากรอบอ ตราก าล งและว เคราะห โครงสร างการ แบ งส วนราชการภายในกองกลาง ลว. 31 ต.ค กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 339 ลว. 6 พ.ย พ.ย อบรมโครงการเพ มประส ทธ ภาพการตรวจสอบภายในประจ าป งบประมาณ พ.ศ หล กส ตร การตรวจสอบภายในด าน กล มตรวจสอบภายใน กระทรวงศ กษาธ การ ศธ /104 ลว. 6 พ.ย เทคโนโลย สารสนเทศ 8 29 ม.ค ประช มห วหน างานในกองกลางเพ อจ ดอ ตราก าล ง ข อม ลภาระงาน และ การศ กษาด งานของบ คลากร งานบร หารบ คคลฯ ศธ /ว 66 ลว. 28 ม.ค ก.พ ประช มขอคาแนะนาในการปฏ บ ต หน าท จากร นพ ส ร นน อง สาน กงานอธ การบด ศธ /ว 10 ลว. 2 ก.พ. 2556 ก.พ ประช ม เร อง อ ดมศ กษาไทยก าวไกลส ประชาคมอาเซ ยน ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร หน วยตรวจสอบภายใน ศธ /ว 032 ลว. 14 ม.ค ก.พ ประช มช แจง การตรวจสอบว สด คร ภ ณฑ กองกลาง สาน กงานอธ การบด สาน กงานอธ การบด ศธ /ว 46 ลว. 14 ก.พ ก.พ ประช มคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คร งท 1 / 2556 หน วยตรวจสอบภายใน ก.พ อบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การว จ ยช มชน ศธ /ว 44 ลว. 28 ม.ค ม.ค ประช มเตร ยมงานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร ประจ าป การศ กษา กองอานวยการงาน พระราชทานปร ญญาบ ตรฯ กองม ลน ธ ฯ 6/2556 ลว. 26 ก.พ ม.ค ประช ม เพ อพ จารณาการรวบรวมและน าเสนอช อกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลงานของ ม.ค ประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา พ.ศ ม.ค ประช มหาร อแนวทางการปฏ บ ต งานด านพ สด ในเว ปไซต ของกรมบ ญช กลาง สาน กงานอธ การบด ศธ /ว 56 ลว. 4 ม.ค กองนโยบายและแผนฯ ศธ /ว 58 ลว. 28 ก.พ สาน กงานอธ การบด ศธ /209 ลว. 16 ม.ค ม.ค ประช มหน วยตรวจสอบภายใน ประจาเด อน ม นาคม คร งท 2/2556 หน วยตรวจสอบภายใน ศธ / ลว. 23 ม.ค ม.ค อบรม เร อง การป องก นและร กษาความปลอดภ ยทร พย ส น ของทางราชการ สาน กงานอธ การบด ศธ /ว 204 ลว. 19 ม.ค ม.ค ประช มคณะกรรมการม ลน ธ ปปส. จ งหว ดสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ม.ปปส.จ.สน. 2/2556 ลว. 21 ม.ค ม.ค ประช มต อนร บคณะผ ศ กษาด งาน จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด หน วยตรวจสอบภายใน ศธ /571 ลว. 26 ม.ค ม.ค ประช มประจาเด อนหน วยตรวจสอบภายใน คร งท 3/2556 หน วยตรวจสอบภายใน ศธ / ลว. 28 ม.ค เม.ย ประช มคณะกรรมการฝ ายร บเสด จฯต อนร บและจ ดท น งผ ม เก ยรต กองอานวยการงาน ศธ 0542/ พระราชทานปร ญญาบ ตรฯ ลว. 25 ม.ค. 2556
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks