แผนปฏ บ ต งานประจากล มงานพ ฒนาบ คลากรและบร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 1.ประช ม ประจาป และค นส เหย า (พยาบาลและ ผ สนใจ 150 คน) 2..อบรม หล กส ตรเวช ปฏ บ ต ท วไปร นท 11 (พยาบาล ว ชาช พท ปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม 70คน) ว ตถ ประสงค 1.จ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 12 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 1.ประช ม ประจาป และค นส เหย า (พยาบาลและ ผ สนใจ 150 คน) 2..อบรม หล กส ตรเวช ปฏ บ ต ท วไปร นท 11 (พยาบาล ว ชาช พท ปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม 70คน) ว ตถ ประสงค 1.จ ดเวท ฟ นฟ ความร และแลกเปล ยน ประสบการณ ให ก บศ ษย เก าศ ษย ป จจ บ น และ ผ สนใจ 2.เสร มสร างเคร อข าย และพ นธม ตรทางว ชาช พ 1.เพ อศ กยภาพ ของพยาบาลท ปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม 2.เพ อให ตามความต องการของ ช มชน 3.เพ อนาความร จากการ ให ไป ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา แผนงานประจา ป มากกว า อย างน อย 1 เร อง ,000 อ.เกศ น - 3.เอกสารการ เผยแพร 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร 2 1,750,000 อ.พ นทอง และ และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 3.อบรม ผ บร หารการ สาธารณส ขระด บ ต น(50คน) ว ตถ ประสงค 1. เพ อฝ กอบรมผ บร หาร การสาธารณส ขสาหร บ การก าวส ตาแหน ง ทางการบร หารท ส งข น ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร ,500,000 อ.บ วบาน และ 4. ศ กยภาพผ บร หาร โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพ ตาบล (55คน) 1.เพ อเสร มสร างความ เข มแข งของทาง ส ขภาพในการปฏ บ ต งาน ในหน วยปฐมภ ม ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2. ม องค ความร จาก การให และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 1.มากกว า อย างน อย 1 เร อง 3.เอกสารการ เผยแพร ,000 อ.ส ร ส ดา และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 5.ฟ นฟ เวชปฏ บ ต (100คน) ว ตถ ประสงค ของ 1.เพ อฟ นฟ ด าน การประเม นการตรวจ ร กษาโรคเบ องต นสาหร บ พยาบาลเวชปฏ บ ต และ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 1.มากกว า 3.51 พยาบาลท ปฏ บ ต งานใน 2. ม องค ความร จาก 2. อย างน อย 1 หน วยปฐมภ ม การให เร อง 4 และนาไปการ เร ยนการสอน หร อ การ 3.ม การเผยแพร 3.เอกสารการ ความร แก สาธารณชน เผยแพร ,000 อ.พ นทอง และ. แผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากร บ คคล(10คน) 1.เพ อให การสรรหา/ บรรจ /แต งต ง/ส บเปล ยน ตาแหน งของ เป นไปด วยความถ กต อง ตามกฎระเบ ยบของ สถาบ นพระบรมราชชนก และสอดคล องก บ กระทรวงสาธารณส ข 2.เพ อให ม ฐานข อม ล ด านภายใน ว ทยาล ยฯ 3. ให เอ อต อการต ดส นใจ ของผ บร หาร 1.ม แผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล 2.ร อยละของ ม ต วช ว ดระด บบ คคล ตามของงาน 3. ระด บความพ งพอใจ ของต อระบบ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1 ม แผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ครบท ง 3 แผน ค อ1.แผนการสรร หา 2.แผนการธารง ร กษา 3.แผนการ 1 5, อ. ล กษณา และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 7. แลกเปล ยนความร และประสบการณ จากการไป ตนเองของ มาใช งาน (อาจารย ว ทยาล ย พยาบาลบรมราช ชนน พะเยา) ว ตถ ประสงค 4. เพ อให ภายในว ทยาล ยได ม ข อม ล ในการจ ดทาข อตกลง และงานระด บ บ คคล 1. เพ อเผยแพร 2.องค ความร ท ได ร บจาก การไป 3. เพ อเป นการ แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก น และก น ของ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 2.ร อยละของ ท ไป ม การนา องค ความร จากการไป ตนเองไป งาน 3.ม การเผยแพร ความร แก สาธารณชน 2.ร อยละ มากกว า ร อยละ , อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 8. ปฐมน เทศ ใหม ว ตถ ประสงค 1.เพ อให อาจารย และ 1.จานวนอาจารย และ ใหม ม ความร ความ ใหม ได ร บการ ปฐมน เทศ เข าใจเก ยวก บแนวค ด และนโยบายและภารก จ ของว ทยาล ยฯ 2. ได ตระหน กถ งบทบาท หน าท ภาระงาน ส ทธ สว สด การความร บผ ด เส นทางความก าวหน า ในอาช พ และ จรรยาบรรณว ชาช พ ของ 2.ระด บความพ งพอใจ ของอาจารย และ ใหม ร อยละ มากกว า , อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 9.จ ดทา แผนการ ตนเองตาม สมรรถนะรายบ คคล 10. ค ณภาพช ว ตเร อง ช ว ตเบ กบาน การ ทางานม ความส ข (ว ทยาล ย) ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ได ว เคราะห ความร ความ สามารถของตนเองเพ อ หาส วนขาดในการ ตนเอง 2.เพ อให ภายใน ว ทยาล ยได ม ข อม ลในการ จ ดทาข อตกลงและ ของงานใน ระด บบ คคล 1.เพ อเป นการสร างเสร ม ขว ญและกาล งใจในการ ทางาน 2.เพ อเสร มสร างความ ส มพ นธ เพ อการทางาน อย างม ความส ขม ท ศนคต ท ด ต องาน ยอมร บฟ ง ความค ดเห นของผ อ น ของ 1.ร อยละของ ม แผนการ ตนเองตามสมรรถนะ 2.ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน 1.-ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม 1.ร อยละ มากกว า มากกว า , , อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา อ.พ นทอง อ.บ วบาน อ. ล กษณา และ และ แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 11. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม (ว ทยาล ย) 12. ว นพยาบาล 13. ส งเสร มพฤต กรรม ส ขภาพผ ส งอาย โรค เร อร ง ส ขภาพด วยห ว ใจความเป นมน ษย ว ตถ ประสงค 1.เพ อเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมให แก ของ 1.จานวนของ ได ร บการยกย องด าน ค ณธรรมจร ยธรรม 2.ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าร วม เห นว าเป นท ม ประโยชน ของผ เข าร วม 1.ระด บความสาเร จ ท ม การบ รณา การรายวา 1.อย างน อย 1 คน 2.มากกว า 3.51.มากกว า รายว ชา , ,000 อ.พ นทอง ,000 - อ.บ วบาน อ. ล กษณา อ.ส ร ส ดา อ.คมกฤช และ และ และ 14. ศ กยภาพผ ด แลเด ก สาหร บพ เล ยงใน ศ นย ร บเล ยงเด ก(70 คน) ของผ เข าร วม.มากกว า แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป รวม จานวนก จกรรม/ , , ,800,000.00 แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 1.ดาเน นการ กาหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจ ของ รวมท งการ ว เคราะห และ ปร บปร งป จจ ยเพ อ สร างความผ กพ น 2. จ ดทาระบบการ ประเม นความ ผาส กและต วช ว ด ความผาส ก 1. จ ดทา ข อกาหนดท สาค ญ ขอกระบวนการท สร างค ณค าจาก ความต องการของ ผ ร บ ผ ม ส วน ได ส วนเส ย ข อกาหนดด าน ว ตถ ประสงค เพ อการม งเน นท ร กยากรบ คคล ให ได ตาม เกณฑ PMQA พ อการจ ด กระบวนการ ให ได ตาม เกณฑ PMQA ของ ได ป จจ ยท ม ผลต อ ความผาส กและความ พ งพอใจของ รวมท งการว เคราะห และปร บปร งป จจ ยเพ อ สร างความผ กพ นต อ องค การ ม ระบบการประเม น ความผาส กและต วช ว ด ความผาส ก จานวนกระบวนการท สร างค ณค าจากความ ต องการของ ผ ร บหร อม ผ ม ส วนได ส วนเส ยท ได จ ดทาข น 1 กระบวนงาน อ.บ วบาน 2 อ.พ นทอง ห วหน า งาน ห วหน า งาน แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 2.กาหนดต วช ว ด ของกระบวนการ สร างค ณค า ว ตถ ประสงค ของ ม ต วช ว ดของ กระบวนการสร างค ณค า 3 อ.พ นทอง 3.ดาเน นการ ต ดตามต วช ว ดของ กระบวนการสร าง ค ณค า ม ผลการดาเน นงาน ตามต วช ว ดของ กระบวนการสร างค ณค า 4 อ.พ นทอง 4.ออกแบบ กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ มาประกอบการ ออกแบบ กระบวนการเพ อให เก ดประส ทธ ภาพ 5.ส อสาร กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ ม กระบวนการทางานท แสดงถ งประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน ร บร กระบวนการจาก ข อกาหนดท สาค ญ 1 อ.พ นทอง 2 อ.พ นทอง แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป 255 /ก จกรรม. ร วมนาเสนอผล การดาเน นงาน ตามกระบวนการ สร างค ณค า ว ตถ ประสงค ของ จานวนคร งของการจ ด เวท นาเสนอผลการ ดาเน นตาม กระบวนการสร างค ณค า 3 อ.พ นทอง 9.กาหนด มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานจาก กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการ 10.จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การ ทางานเพ อการ ปร บปร ง กระบวนการท ได มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานจาก กระบวนการท สร าง ค ณค าและ กระบวนการสน บสน น 2 อ.พ นทอง จานวนคร งของการจ ด เวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การทางาน 3 อ.พ นทอง แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป /ก จกรรม 11. จ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การ เพ อ เพ มพ น ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน 12.ดาเน นการ ทบทวนและ ปร บปร ง กระบวนการท สร างค ณค าและ กระบวนการ สน บสน นท ม ความ ผ ดพลาด ว ตถ ประสงค ของ ร อยละของ เข าร บการอบรม ระด บความพ งพอใจ ของผ เข าอบรม จานวนกระบวนการท สร างค ณค าได ร บการ ทบทวน 3 อ.พ นทอง 1 อ.พ นทอง 13.เผยแพร / ส อสารมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน จานวนมาตรฐานการ ปฏ บ ต ท ได ร บการ เผยแพร 2 อ.พ นทอง แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป Improvemen t สมศ. /ก จกรรม 1. ศ กยภาพของ ช มชนด านการจ ด ขยะเป นท สร างความเข มแข ง ให ก บช มชนอย าง เป นร ปธรรม จ ง ควรต อยอด ท ประสบ ความสาเร จส ช มชนอ นต อไป ว ตถ ประสงค ของ อ.พ นทอง Improvemen t สมศ. 2. ควรเน นให อาจารย และ น กนาองค ความร ท ได จาก การ มาว ทยาล ย อ.พ นทอง แผนปฏ บ ต งานประจาและ ประจาป Improvemen t สมศ. /ก จกรรม 3.ควรสน บสน นให อาจารย ได ต อ ในระด บปร ญญา เอกอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค ของ อ.พ นทอง Improvemen t สมศ. 3. ควรสน บสน นให อาจารย ได ผล ตผล งานทาง เพ มมากข นใน ตาแหน งทาง 2 อ.พ นทอง รวม จานวนก จกรรม/
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks