โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย - PDF

Description
โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) ม ความย นด ท จะให บร การ ต ดต งโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย แก สหกรณ สมาช ก โดยในระยะแรก จะสามารถต

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 10 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) ม ความย นด ท จะให บร การ ต ดต งโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย แก สหกรณ สมาช ก โดยในระยะแรก จะสามารถต ดต งได 5 ระบบ ประกอบด วย 1. ระบบทะเบ ยนสมาช ก และเง นก 2. ระบบเง นฝาก 3. ระบบเง นก,ร บเง นผ าน ATM 4. ระบบบ ญช 5. ระบบ Web Application ในระยะต อไปจะม การพ ฒนาโปรแกรมอ นๆ เพ อให บร การแก สหกรณ สมาช ก เช น ระบบ สว สด การ การบร หารการเง น การควบค มภายใน ความเส ยง บ คลากร เป นต น จ ดเด นของโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ของ ช มน มสหกรณ ออมทร พย ฯ Version ให บร การแก ไขป ญหาเร องโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ของ ชสอ. ภายใน 24 ช วโมง แก สหกรณ ออมทร พย สมาช กท อย กร งเทพฯและปร มณฑล 2. ท มงานพ ฒนาโปรแกรมม ประสบการณ เร องโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออม ทร พย มากกว า 15 ป ม ความร และเข าใจการบร หารและงานบร การของสหกรณ ออมทร พย อย าง แท จร ง 3. ราคาประหย ด เง นอ ดหน นท ได จะน าไปใช ในการพ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารและบร การงาน สหกรณ ออมทร พย ใหม ๆ เพ มข น เพ อความเข มแข งของขบวนการสหกรณ ออมทร พย 4. ลดค าใช จ าย ของสหกรณ สมาช กเร องโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ไม ต องเส ยงซ อหร อจ างพ ฒนาโปรแกรมราคาแพงและใช งานไม ได 5. ม ผ ด แลเร องโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ให สหกรณ สมาช กอย าง ย งย น 6. โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ม ความสะดวก ใช ง าย ม ความย ดหย น ในการใช ต วเล อกต าง ๆ แก เจ าหน าท ม ระบบการค นหา การเข าถ งข อม ลอย างม ระบบ ส าหร บโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานท ง 5 ระบบข างต น ชสอ. ขอน าเสนอขอบข ายงาน ด งน ค ณล กษณะโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย พ ฒนาโดยใช Visual Basic 6.0 ระบบฐานข อม ล Microsoft SQL Server ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การ Windows Server 2000, 2003 แสดงผลแบบ Graphic User Interface ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การ Windows XP 2000,2003 ล กษณะระบบเป น Client Server ม ระบบส ารองข อม ลและเร ยกค น ข อม ล (Backup and Restore) ล กษณะการเช อมโยงระหว างสาขาเป นท ง REAL TIME และ OFF LINE ก บธนาคารแบบ OFF LINE โดยส งข อม ลผ านทาง Website ข อม ลในแต ละระบบเช อมโยงถ งก น และผ านเข าระบบบ ญช ระบบการควบค มภายใน ม การก าหนดรห สผ านเข าใช โปรแกรมแต ละ ระบบ และในแต ละระบบม การก าหนดส ทธ การเข าใช งานในแต ละห วข อ ค ณล กษณะ Web Application Web Application พ ฒนาโดยใช PHP (Version 5) และระบบจ ดการ ฐานข อม ล MySQL ระหว างฐานข อม ลใน Web server ก บ Server เช อมต อในล กษณะ ฯ OFF LIINE ก าหนดเวลาโอนถ ายข อม ลอ ตโนม ต 28.ico การเช อมโยงของระบบ ระบบบ ญช ทะเบ ยนพ สด,คร ภ ณฑ 28.ico 28.ico ระบบเง นฝาก ระบบทะเบ ยนสมาช กและเง นก 1. ระบบทะเบ ยนสมาช ก 2. ระบบเง นฝาก 3. ระบบเง นก, ร บเง นผ าน ATM 4. ระบบบ ญช 5. ระบบ Web Application ระบบควบค มภายใน ก าหนดส ทธ การใช แต ละห วข อ ก าหนดวงเง นถอน ก าหนดประเภทเง นก,วงเง นก และอ ตราดอกเบ ย ทะเบ ยนสมาช ก ก ฉ กเฉ นเสร จเพ ยงข นตอนเด ยว ช าระหน บ นท กประว ต สมาช ก ทะเบ ยนสมาช ก รายงานประจ าว น รายงานประจ าเด อน ระบบเง นก ระบบงานประจ าว น -ค าขอก,แก ไขค าข อก,จ ายเง นก, ร บช าระหน, ช อห น, ช าระค าธรรมเน ยม, ค าร องท วไป, ร บช าระท วไป, ยกเล กใบเสร จ, ค านวณการส งเง นก รายงานต างๆ รายงานจ ายเง นก สาม ญ, ฉ กเฉ น, พ เศษ,รายงานจ ายเง นก ผ าน ATM, รายงานร ชช าระหน, ช าระท วไป ค าร องท วไป, จ ายดอกเบ ยค น, เง นป นผล+เฉล ยค น, ท นเร อนห นและหน คงเหล อ, รายงานส งเร ยกเก บประจ าเด อน ฯลฯ แก ไขข อม ล -ทะเบ ยนสมาช ก, เง นก, เปล ยนแปลงหล กทร พย, เปล ยนผ ค าประก น, ยกเล กการจ ายเง นก งานประจ าเด อน -บ นท กสมาช กเข าใหม ลาออก, ย ายหน วยงาน, ประมวลผลห กหน, รายงานประจ าเด อน งานประจ าป จ ดเตร ยมเง นป นผล+เฉล ยค น, เปล ยนอ ตราจ ายเง นป นผล+เฉล ยค น, จ ายเง นป นผล+เฉล ยค นรายบ คคลหร อ หน วยงาน, รายงานเง นป นผล+เฉล ยค น, ป ดงานส นป ก าหนดค าเร มต นระบบ ส ทธ การก, ประเภท ด/บ, อ ตรา ด/บ, เกณฑ การส งค าห น, เหต ผลการลาออก, เหต ผลการขอก, ก าหนดผ ใช งานและส ทธ การเข าใช งานในแต ละห วข อ, ประเภทสมาช ก ระบบเง นฝาก ระบบงาน -ลงรายการ, ร บจ ายอ นๆ, โอนฝากเป นช ด, โอนเง นจากการเง น,อน ม ต รายการ, อาย ดเง น ว นท ท าการของระบบ งานส นว น -ตรวจสอบเง นสดคงเหล อ, รายงานประจ าว น, ส นส ดว น, งานส นงวดบ ญช, ป ดระบบ, โอนระหว าง บ/ช ประเภทเง นฝาก ออมทร พย ท วไป,ออมทร พย พ เศษ(ท วไป),ออมทร พย พ เศษ(ด/บ รายเด อน), ออมทร พย ม เป าหมาย, ประจ าฝากรายเด อน, ประจ า 3,6,12,24 เด อน ประมวลผลดอกเบ ย -ด/บออมทร พย พ เศษรายเด อน, ออมทร พย ท วไป, ออมทร พย ม เป าหมาย, ออมทร พย พ เศษถอนก อน ก าหนด, ออมทร พย พ เศษท วไป, ประจ า ก าหนดค าเร มต น -ประเภทเง นฝาก, ก าหนดวงเง นถอน, ส ทธ การเข าใช แต ละห วข อ, ว นหย ด, แก ไขอ ตราดอกเบ ย, ยอด เป าหมาย อ น ๆ -รห สบ ญช ธนาคาร, พ มพ ใบส าค ญจ าย, เช ค, เปล ยนเคร องพ มพ, แก ไขรห สผ าน ทะเบ ยนเง นฝาก ระบบร บเง นก เง นฝาก ผ าน ATM ธนาคาร ระบบบ ญช ระบบงาน ลงรายการประจ าว น, รายการบ ญช ย อย, รายการงบประมาณ, รายงานต างๆ, สอบถามการลงบ ญช ก าหนดค าเร มต นระบบ ค าเร มต นโปรแกรม, ผ งบ ญช, บ ญช ค มย ยอ, ผ งงบประมาณ, ก าหดนผ ใช งาน, ส ทธ การใช งาน เช อมโยงระหว างระบบ รายการโอนหน าเคาเตอร, โอนข อม ลจากระบบ เง นฝาก+เง นก, ประมวลผลล กหน ระยะส น ยาว, ออกหน งส อย นย นยอด ห น หน ผ ค าประก น เง นฝาก ป ดงาน ปร บปร งรายการส นงวดบ ญช, ป ดงวดบ ญช เคร องม อ เปล ยนรห สผ าน, เปล ยนว นท ระบบ, เปล ยนเคร องพ พม ผ งบ ญช ด งข อม ลจากระบบเง นก,เง นฝาก ด.บ.ค างร บ, ด.บ.ค างจ าย ระบบ Web Application สอบถามข อม ล ด านการเง น ยอดเง นในบ ญช เง นฝาก,ห น, หน, เง นป นผล+เฉล ยค น Statement เง นฝาก,หน,ห น ใบเสร จประจ าเด อน อ ตราดอกเบ ยเง นฝาก+เง นก ด านทะเบ ยนสมาช ก การค าประก น, ส ทธ การค าประก น+ส ทธ การก ส ทธ การก ย นค าขอก สาม ญ เสนอค าประก นเง นก สาม ญ ระบบ Web Application 28
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks