ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน - PDF

Description
ใบความร 6 เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ฟ งก ช น (Function) ค อส ตรการคานวณท เข ยนข นล วงหน า ม ล กษณะเหม อนคาส ง คานวณสาเร จร ปเพ อให การทางานอย างใดอย างหน ง เพ

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 15 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร 6 เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ฟ งก ช น (Function) ค อส ตรการคานวณท เข ยนข นล วงหน า ม ล กษณะเหม อนคาส ง คานวณสาเร จร ปเพ อให การทางานอย างใดอย างหน ง เพ ยงใส ค าฟ งก ช นท ต องการลงไปหร อจะ เร ยกว าอาร ก วเมนต (Argument) จากน นฟ งก ช นก จะค นค าผลล พธ กล บมาให ฟ งก ช นต าง ๆ ท ม ใน Excel ก จะถ กออกแบบการคานวณได ต งค าง าย ๆ ไปจนถ งการคานวณข นส งท ซ บซ อน ซ งม ฟ งก ช นต าง ๆ ให เล อกมากมาย ท งคณ ตศาสตร การเง น ว ศวกรรม สถ ต ข อม ล ฯลฯ ฟ งก ช น (Function) แต ละฟ งก ช นจะม ร ปแบบหร อโครงสร างการใช งานท ม ล กษณะ คล ายคล งก นด งน ร ปแบบ =ช อฟ งก ช น(อาร ก วเมนต 1,อาร ก วเมนต 2,อาร ก วเมนต 3 อาร ก วเมนต n) =Functionname(Argunemt1, Argunemt2, Argunemt3, Argunemtn,) ช อฟ งก ช น เป นส วนท บอกหน าท และว ธ การคานวณ เช น ฟ งก ช น SUM ทาหน าท รวมต วเลข ฟ งก ช น MAX ทาหน าท หาค าต วเลขท มากท ส ด MIN ทาหน าท หาค าต วเลขท น อย ท ส ด ฟ งก ช น AVERAGEทาหน าท หาค าเฉล ยของต วเลข ฟ งก ช น COUNT ทาหน าท น บจานวน ต วเลข เป นต น อาร ก วเมนต ค อส วนท ของข อม ลท ฟ งก ช นจะนาไปใช ประมวลผล ซ งอาจเป นเซล อ างอ ง ต วเลข ข อความ หร อค าตรรกะ เช น จร งหร อเท จ อาร เรย ค าความผ ดพลาด ส ตรหร อ ฟ งก ช นอ น ซ งแต ละฟ งก ช นจะต องการอาร ก วเมนต ท แตกต างก น ออกไป ข นอย ก บร ปแบบของ ฟ งก ช นและจานวนท จะใช บางฟ งก ช นอาจต องการอาร ก วเมนต มากกว า 1 ต วเช น SUM(A1:A30) หร อ SUMIF(A2:A10, 20,B2:B10) เป นต น ใน Excel 2007 จะสามารถกาหนดอาร ก วเมนต ได ต งแต 1 ถ ง 255 ค า ใน Excel เวอร ช นอ นๆจะสามารถกาหนดอาร ก วเมนต ได ต งแต 1 ถ ง 30 ค า ข อกาหนดการเข ยนฟ งก ช น ข นต นด วยเคร องหมาย = (เท าก บ) เสมอ ตามด วยช อฟ งก ช น ซ งสามารถพ มพ ด วย ต วอ กษรแบบพ มพ เล กหร อพ มพ ใหญ ก ได เช น =sum หร อ =SUM ค อช อเด ยวก น การเข ยนฟ งก ช นต องไม ม การย อหน าหร อเว นวรรค โดยต องพ มพ ส ตรต ดต อไปจนจบ อาร ก วเมนต ท งหมดต องอย ภายใต เคร องหมาย () (วงเล บ) โดยพ มพ ต อจากช อ ฟ งก ช น อาร ก วเมนต แต ละต วจะค นด วยด วยเคร องหมาย, (comma) หากใช ฟ งก ช นก นหลาย ต วต องใส วงเล บป ดให ครบก บจานวนฟ งก ช นท เป ดด วย เช น =SUM(ROUND(A2:A10,2)) บางฟ งก ช น อาจม อาร ก วเมนต หลายต วหร อต วเด ยว เช น LOWER(text) และ COUNTIF(range,criteria) หร อ ไม ม อาร ก วเมนต เลยก ได เช น =TODAY() ใส เคร องหมาย คร อมบนอาร ก วเมนต ท เป นข อความเสมอเช น =TIMEVALUE( 12:00 ) ห ามใส เคร องหมายหร อส ญล กษณ ท ใช กาหนดร ปแบบข อม ลประเภทต วเลข เช น $,& การใส ค าอาร ก วเมนต ใน excel 2007 สามารถใส อาร ก วเมนต ได 255 อาร กวเมนต สาหร บ excel เวอร ช นก อนหน าท ง 97, 2000, XP, 2003 จะได แค 30 อาร ก วเมนต เท าน น ร ปแบบการใช งานของฟ งก ช นต าง ๆ ในวงเล บท ต องระบ ค าของอาร ก วเมนต ท ระบ ต วหนา หมายถ ง เป นค าท ต องใส ให ครบถ วน ส วนอาร ก วเมนต ท เป นต วปกต หมายถ งเป นค า ต วเล อกท จะใส หร อไม ใส ก ได เช น ฟ งก ช น FV(rate,nper,pmt,pv,type) หมายถ ง ต องระบ ค า ของ rate,nper,pmt แต ค าของ pv,type จะใส หร อไม ใส ก ได 7 ประเภทของฟ งก ช น Excel ม ฟ งก ช นท ใช คานวณค าต าง ๆ มากมาย โดยจะแบ งออกเป นกล มตามล กษณะ คานวณด งน Financial (การเง น) ใช คานวณหาค าทางการเง นต าง ๆ เช น ม ลค าเง นในอนาคต, อ ตราดอกเบ ย,ค าเส อมราคา,จานวนเง นชาระต องวด เป นต น Logical (แบบตรรกะ) ในในการคานวณแบบเง อนไข เช น เปร ยบเท ยบท ให ผลล พธ เป นจร ง (TRUE) หร อเท จ (FALSE) Text (ข อความ) ใช จ ดการก บข อม ลประเภทข อความ เช น น บจานวนคา ค นหาคา แปลง ต วอ กษร พ มพ ใหญ พ มพ เล ก เป นต น Date and Time (ว นท และเวลา) ใช คานวณหาว นและเวลา แสดงว นท ป จจ บ น แปลงว นท เป นเลขลาด บ หร อ แปลงเลขลาด บเป น ว น เด อน ส ปดาห หร อป เป นต น Lookup & Reference (การค นหาและการอ างอ ง) ใช ค นหาข อม ลในตารางเพ อด งค าท ค นหาเจอมาใช งาน Math and Trig (คณ ตศาสตร และตร โกณม ต ) ใช คานวณหาค าทางคณ ตศาสตร หร อ ตร โกณม ต เช น ค าผลรวม ค าส มบ รณ ค าป ดและเศษทศน ยม แปลงม มเรเด ยนเป นองศา หาค า รากท สองของต วเลข เป นต น Statistical (ทางสถ ต ) ใช คานวณหาค าทางสถ ต ต าง ๆ เช น ค าเฉล ย ส งส ด ต าส ด ค าม ธย ฐาน ค าเบ ยงเบนประชากร น บจานวณค า น บจานวนต วเลข น บเซลว าง หร อ หาค าเปอร เซนต ไทล ของข อม ล เป นต น Database (ข อม ล) ใช จ ดการข อม ลท ถ กเก บในตาราง เช น ค นหา คานวณค าในตาราง เช น หาผลรวม หาค าส งส ด-ต าส ด น บจานวน หาค าเฉล ยในกล มฐานข อม ล Information (ข อม ล) ใช ตรวจสอบล กษณะหร อสถานะของข อม ลท อย ในเซล เช น ตรวจสอบว าม ข อม ลในเซลน นหร อไม ข อม ลในเซลเป นต วเลขหร อข อความ เป นต น 8 9 การใช งานฟ งก ช นพ นฐานต าง ๆ ฟ งก ช น SUM เป นฟ งก ช นท ถ กนามาใช งานมากท ส ดฟ งก ช นหน ง ทาหน าท ส งค า กล บผลรวมของข อม ลต วเลข ค ณสามารถเร ยกใช ฟ งก ช นน ได อย างรวดเร ว โดยการคล กป ม ร ปแบบ SUM(number1,number2,number3..numberN) number1,number2, ต วเลขท นามาบวกก น หร ออ างอ งไปย งเซล/ช วงเซลท จะนาข อม ล มาบวกก น โดยจานวนอาร ก วเมนต ม ได ต งแต ถ ง 255 ต ว ต วอย างการใช งานฟ งก ช น ต วอย างน จะป อนส ตร =SUM(B3:B7) ลงในเซล B9 เพ อหาผลรวมของของค าอาหาร เช าต งแต ว นจ นทร ถ งว นศ กร ผลล พธ ท ได จากการใช ฟ งก ช น SUM ฟ งก ช น MAX เป นฟ งก ช นท ส งกล บค าท มากท ส ดจากจานวนค าท งหมดในช ดข อม ล ท ระบ ร ปแบบ MAX (number1,number2,number3..numbern) number1,number2, ค าต วเลข อาร เรย หร อ การอ างอ างอ งไปย งช วงเซลท ม ค าต วเลขท ต องการนาค ามาหาค าส งส ดอ นด บแรก โดยจานวนอาร ก วเมนต ม ได ต งแต 1 ถ ง 255 อาร ก วเมนต อาร ก วเมนต สามารถเป นได ท งค าต วเลข เซลว าง ค าตรรกะ หร อ ข อความท สามารถ แปลงเป นต วเลข ถ าอาร ก วเมนต เป นค าความผ ดพลาด หร อข อความท ไม สามารถแปลงเป น ต วเลขฟ งก ช น MAX จะส งกล บค าความผ ดพลาดมาให อาร ก วเมนต ท เป นอาร เรย ค าคงท หร อการอ างอ งเซล ข อม ลในอาร เรย หร อเซลน นท เป นข อความ ค าตรรกะ และค าว าง จะไม ถ กนามาคานวณ ถ าไม ใส ค าในอาร ก วเมนต ฟ งก ช น MAX จะส งกล บค าศ นย ต วอย างการใช งานฟ งก ช น ต วอย างน จะป อนส ตร =MAX(B3:B7) ลงในเซล B10 เพ อหาค าส งส ดของค าอาหารเช าต งแต ว น จ นทร ถ งว นศ กร 10 ผลล พธ ท ได จากการใช ฟ งก ช น MAX ฟ งก ช น MIN เป นฟ งก ช นท ทางานตรงก นข ามก บฟ งก ช น MAX ค อจะส งกล บค าท น อยท ส ดจากจานวนค าท งหมดในช ดข อม ลท ระบ ร ปแบบ MIN (number1,number2,number3..numbern) number1,number2, ค าต วเลข อาร เรย หร อ การอ างอ างอ งไปย งช วงเซลท ม ค าต วเลขท ต องการนาค ามาหาค าต าส ดอ นด บแรก โดยจานวนอาร ก วเมนต ม ได ต งแต 1 ถ ง 255 อาร ก วเมนต อาร ก วเมนต สามารถเป นได ท งค าต วเลข เซลว าง ค าตรรกะ หร อ ข อความท สามารถ แปลงเป นต วเลข ถ าอาร ก วเมนต เป นค าความผ ดพลาด หร อข อความท ไม สามารถแปลงเป น ต วเลขฟ งก ช น MAX จะส งกล บค าความผ ดพลาดมาให อาร ก วเมนต ท เป นอาร เรย ค าคงท หร อการอ างอ งเซล ข อม ลในอาร เรย หร อเซลน นท เป นข อความ ค าตรรกะ และค าว าง จะไม ถ กนามาคานวณ ถ าไม ใส ค าในอาร ก วเมนต ฟ งก ช น MAX จะส งกล บค าศ นย ต วอย างการใช งานฟ งก ช น ต วอย างน จะป อนส ตร =MIN(B3:B7) ลงในเซล B11 เพ อหาค าต าส ดของค าอาหารเช าต งแต ว น จ นทร ถ งว นศ กร 11 ผลล พธ ท ได จากการใช ฟ งก ช น MAX ฟ งก ช น AVERAGE เป นฟ งก ช นท ส งกล บค าเฉล ยหร อค าม ชฌ มเลขคณ ต (Arithmetic Mean) ของช ดข อม ลท เป นต วเลข เช น นามาใช คานวณหาค าเฉล ยของคะแนนสอบ แต ละว ชา จานวนเง นท ใช จ ายแต ละว น ยอดขายส นค าในแต ละเด อน เป นต น ร ปแบบ AVERAGE (number1,number2,number3..numbern) number1,number2, ค าต วเลข อาร เรย หร อ การอ างอ างอ งไปย งช วงเซลท ม ค าต วเลขท ต องการนาค ามาหาค าเฉล ย โดยจานวนอาร ก วเมนต ม ได ต งแต 1 ถ ง 255 อาร ก วเมนต ถ าอาร ก วเมนต เป นอาร เรย ค าคงท หร อการอ างอ งเซล ข อม ลในอาร เรย ค าคงท หร อ เซลน นท เป นข อความ ค าตรรกะ และค าว าง จะไม ถ กนามาคานวณหาค าเฉล ย ถ าอาร ก วเมนต เป นค าตรรกะ จะถ กนามาคานวณค าโดยตรรกะ TRUE ม ค าเป น 1 และ ตรรกะ FALSE จะม ค าเป น 0 ต วอย างการใช งานฟ งก ช น ต วอย างน จะป อนส ตร =AVERAGE (B3:B7) ลงในเซล B12 เพ อหาค าเฉล ยของค าอาหารเช า ต งแต ว นจ นทร ถ งว นศ กร 12 ผลล พธ ท ได จากการใช ฟ งก ช น AVERAGE 13 เร อง การใส ฟ งก ช น การสร างส ตรคานวณฟ งก ช นน น สามารถเล อกใช ฟ งก ช นโดยพ มพ ช อฟ งก ช นลงไปเอง หร อ เล อกกล มฟ งก ช นจากกล มคาส ง Function Library (ฟ งก ช นไลบราร ) โดยว ธ การด งน ว ธ ท 1 พ มพ ฟ งก ช นลงในเซล ว ธ น ใช ในกรณ ท ทราบช อฟ งก ช นและอาร ก วเมนต อย แล ว โดยพ มพ ช อฟ งก ช นลงไป โดยตรงบนแถบส ตรแล วเล อกอาร ก วเมนต ท ใช สาหร บฟ งก ช นน น ๆ สาหร บอาร ก วเมนต ท เป นช อ เซลจะพ มพ ลงไปเองหร อคล กเมาส เล อกก ได และสาหร บฟ งก ช นท ใช กล มเซลช วงหน งเป น อาร ก วเมนต ก อาจใช ว ธ ลากเมาส เพ อใส ช อกล มเซลได ด วย คล กในเซลใส เคร องหมาย = แบบฝ กปฏ บ ต แสดงต วช วยใส ส ตรอ ตโนม ต Formula Auto Complete (การ ทาให ส ตรสมบ รณ อ ตโนม ต ) ให ด บเบ ลคล กเล อกฟ งก ช นท จะใช ใส วงเล บเป ด Function Screen Tips คาแนะนาร ปแบบฟ งก ช น 14 พ มพ หร อคล กลากเล อกช วงเซลท จะใช เป นอาร ก วเมนต กดค ย [Enter] เม อใส เคร องหมายเท าก บ แล วเร มใส ต วอ กษรต วแรกของฟ งก ช น โปรแกรมจะข นช อ ฟ งก ช นข นมาให เล อก อ ตโนม ต ท เร ยกว า Formula Auto Complete (การทาให ส ตรสมบ รณ อ ตโนม ต ) หากเจอฟ งก ช นท จะใช ก ด บเบ ลคล กเล อกข นมาใช ท นท การเต มอ ตโนม ต น จะแสดงใน เซลท ใส ส ตร และแสดงแถบส ตรด วยถ าป อนส ตรท แถบส ตรด งภาพ ป อนส ตรบนแถบส ตร [Enter] 15 ว ธ ท 2 เล อกฟ งก ช นจากไลบราร ใน Excel 2007 ได รวบรวมรายช อฟ งก ช นไว ให ค ณเร ยกใช งานได อย างสะดวกใน Ribbon ช อ Formulas (ส ตร) โดยอย ในกล มช อ Function Library (ไลบราร ฟ งก ช น) และ จะแยกฟ งก ช นตามประเภทการใช งานด งน เป ดไดอะล อกบ อกซ แทรก ฟ งก ช น เล อกฟ งก ช นอ ตโนม ต เล อกฟ งก ช นท ใช ล าส ด เล อกฟ งก ช นอ น ๆ เพ มเต ม เล อกฟ งก ช นการเง น เล อกฟ งก ช นทางตรรกะ เล อกฟ งก ช นทางข อความ เล อกฟ งก ช นทางว นท และเวลา เล อกฟ งก ช นการค นหาละอ างอ ง เล อกฟ งก ช นคณ ตศาสตร และ ตร โกณม ต 16 คล กก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks