กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา PDF

Description
กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา 2556 ประเภทของการประกวดแข งข น จาแนกเป น -ประเภทข าราชการคร 1. การสร างงานส อการเร ยนการสอนด วย Microsoft PowerPoint 2. การสร างWebsiteสถานศ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 25 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กต กาและเกณฑ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ป การศ กษา 2556 ประเภทของการประกวดแข งข น จาแนกเป น -ประเภทข าราชการคร 1. การสร างงานส อการเร ยนการสอนด วย Microsoft PowerPoint 2. การสร างWebsiteสถานศ กษา - ประเภทน กเร ยน ระด บประถมศ กษา (ป.4 ป.6) และ ระด บม ธยมศ กษา (ม.1 ม.6) 1. การสร างงานนาเสนอ Presentation (Microsoft PowerPoint) 2. การสร างส อการเร ยนร ประเภทโปสเตอร ด วย โปรแกรมPhotoshop ประเภทข าราชการคร 1. การสร างงานส อการเร ยนการสอนด วย Microsoft PowerPoint 1.1 ค ณสมบ ต ผ ส งผลงานเข าประกวด - เป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร 1.2 ล กษณะการประกวดและแข งข น - ประเภทเด ยว 1.3 รายละเอ ยดหล กเกณฑ การส งผลงานเข าประกวด(รอบค ดเล อก) - ประกวดการสร างงานส อการเร ยนร ด วย Microsoft PowerPoint ในห วข อท สอดคล องก บ การก าวส ประชาคมอาเซ ยน - ม จานวนไม เก น 20 สไลด - บ นท กผลงานลงใน CD/DVD บรรจ ในซองหร อกล องพลาสต กให เร ยบร อย พร อมปกระบ ช อผลงาน ช อ ผ ส งผลงาน ช อโรงเร ยน ส งก ดสาน กงานเขต และช อก จกรรมการประกวด - ผลงานท การส งเข าประกวดจะต องเป นผลงานท ผล ตด วยตนเองและไม เคยได ร บรางว ล - ต องม หน งส อร บรองผลงานตามแบบท กาหนดและโรงเร ยนต นส งก ด ร บรอง พร อมประท บตรา โรงเร ยนแนบมาด วย - จ ดส งผลงานการประกวดระบ หน าซองว าการประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ภายในว นท 1-18 ก นยายน 2556 มาท สาน กการศ กษากร งเทพมหานคร กองเทคโนโลย เพ อการ เร ยนการสอนช น 4 ห องศ นย อบรมคอมพ วเตอร ฯ เลขท 869 ถนนลาดหญ า เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) ความถ กต องของเน อหา (ผ าน/ไม ผ าน) ความสวยงาม และความหน าสนใจ 25 คะแนน ความค ดสร างสรรค และความน าสนใจ 25 คะแนน การส อความหมายและร ปแบบการนาเสนอ 25 คะแนน การใช Effect ท เหมาะสมก บเน อหาท นาเสนอ 25 คะแนน หมายเหต หากไม ผ านการพ จารณาความถ กต องของเน อหา คณะกรรมการจะไม พ จารณาต อ 1.5 เกณฑ การต ดส น - ต ดส นจากผลคะแนนรวม ของคณะกรรมการ โดยจ ดลาด บคะแนนส งส ดจากอ นด บท 1-7 ได ร บรางว ล ในการประกวดแข งข น - การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 1.6 รางว ลในการประกวด รางว ลท 1 เง นรางว ล 10,000บาท พร อมศ กษาด งานต างประเทศ จานวน 1 รางว ล รางว ลท 2 เง นรางว ล 7,000 บาท พร อมศ กษาด งานต างประเทศ จานวน 1 รางว ล รางว ลท 3 เง นรางว ล 5,000 บาท พร อมศ กษาด งานต างประเทศ จานวน 1 รางว ล รางว ลชมเชย เง นรางว ล 2,000 บาท พร อมศ กษาด งานต างประเทศ จานวน 4 รางว ล 2. การสร างWebsiteสถานศ กษา 2.1 ค ณสมบ ต ผ ส งผลงานเข าประกวด - เป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษากร งเทพมหานคร ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร 2.2 ล กษณะการประกวดและแข งข น - ประเภทท ม (ท มละ 3 คน) 2.3 รายละเอ ยดหล กเกณฑ การส งผลงานเข าประกวด (รอบค ดเล อก) - การส งผลงานเข าประกวดการสร าง Websiteสถานศ กษา - Website ท ส งเข าประกวด ต องเป น Website สถานศ กษาของโรงเร ยนต นส งก ดท พ ฒนาหร อปร บปร ง หร อสร างใหม ด วยข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนและสามารถใช งานได จร ง และม ห วข อ การก าวส ประชาคมอาเซ ยน อย ในส วนหน งของ Website - องค ประกอบของเว บ ต องประกอบด วย 1. ส วนห ว (Header) 2. ส วนเมน (Menu) 3. ส วนการเช อมโยง (Link) 4. ส วนเน อเร อง (Body) 5.ส วนของฐานข อม ล (Database) - การส งผลงานเข าประกวด 1. บ นท กผลงานลงใน Folder และต งช อ Folder เป นช อโรงเร ยนต นส งก ดเช น Bangkok_School ภายในประกอบด วย หน าหล ก โดยให ต งช อว า index 2. ถ าม การต ดต อฐานข อม ล ให ต งรห สผ านของฐานข อม ลโดยต ง Username ช อ root และ Passwordเป น 1234 โดยหน าท ต ดต อฐานข อม ลให ต งช อว า config - บ นท กผลงานลงในCD/DVDภายในประกอบด วยFolder ผลงาน และไฟล ฐานข อม ล(.sql) บรรจ ใน ซองหร อกล องพลาสต กให เร ยบร อย พร อมปกระบ ช อผ ส งผลงานเข าประกวด(ท ง 3 คน) ช อโรงเร ยน ส งก ดสาน กงานเขต และช อก จกรรมการประกวด - ต องม หน งส อร บรองผลงานตามแบบท กาหนดและโรงเร ยนต นส งก ด ร บรอง พร อมประท บตรา โรงเร ยนแนบมาด วย - จ ดส งผลงานการประกวดระบ หน าซองว าการประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ภายในว นท 1-18 ก นยายน 2556 มาท สาน กการศ กษากร งเทพมหานคร กองเทคโนโลย เพ อการ เร ยนการสอนช น 4 ห องศ นย อบรมคอมพ วเตอร ฯ เลขท 869 ถนนลาดหญ า เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร ผลงานท ผ านเกณฑ ในรอบค ดเล อก 10 อ นด บแรก ท มงานผล ตจะต องมานาเสนอผลงานท ส งเข า ประกวด ต อหน าคณะกรรมการ ในรอบต ดส น ตามว นเวลาท กาหนด 2.4 เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) ความครบถ วนขององประกอบ 20 คะแนน ความสวยงาม และความน าสนใจ 20 คะแนน ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน ประโยชน และการประย กต ใช เพ อเป าหมายทางการศ กษา 20 คะแนน 2.4.5เทคน คในการพ ฒนาเว บไซต 20 คะแนน 2.5 เกณฑ การต ดส น รอบค ดเล อก - ต ดส นจากผลงานท ม คะแนนส งส ด 10 อ นด บแรก รอบต ดส น - ต ดส นจากผลคะแนนรวม ของคณะกรรมการ โดยท มท ได คะแนนส งส ดอ นด บท 1-5 ค อท มท ได ร บรางว ลในการประกวดแข งข นตามลาด บ - การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 2.6 รางว ลในการประกวด รางว ลท 1 เง นรางว ล 15,000บาท พร อมศ กษาด งานต างประเทศ จานวน 1 รางว ล รางว ลท 2 เง นรางว ล 10,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลท 3 เง นรางว ล 5,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลชมเชย เง นรางว ล 2,000บาท จานวน 2 รางว ล ประเภทน กเร ยน 3. การสร างงานนาเสนอ Presentation (Microsoft PowerPoint) 3.1 ค ณสมบ ต ผ ส งผลงานเข าประกวด - น กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6และ ระด บม ธยมศ กษาป ท ล กษณะการประกวดและแข งข น - ประเภทเด ยว 3.3 รายละเอ ยดหล กเกณฑ การส งผลงานเข าประกวด - ประกวดการสร างงานนาเสนอ(Presentation) ด วยMicrosoft PowerPoint ในห วข อท สอดคล องก บ การก าวส ประชาคมอาเซ ยน - ต องม จานวน สไลด ไม เก น 15 สไลด - บ นท กผลงานลงใน CD/DVD บรรจ ในซองหร อกล องพลาสต กให เร ยบร อย พร อมปกระบ ช อผลงาน ช อผ ส งผลงาน ระด บช นช อโรงเร ยน ส งก ดสาน กงานเขต และช อก จกรรมการประกวด - ผลงานท การส งเข าประกวดจะต องเป นผลงานท ผล ตด วยตนเองและไม เคยได ร บรางว ล - ต องม หน งส อร บรองผลงานตามแบบท กาหนดและโรงเร ยนต นส งก ด ร บรอง พร อมประท บตรา โรงเร ยนแนบมาด วย - จ ดส งผลงานการประกวดระบ หน าซองว าการประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ภายในว นท 1-18 ก นยายน 2556 มาท สาน กการศ กษากร งเทพมหานคร กองเทคโนโลย เพ อการ เร ยนการสอนช น 4 ห องศ นย อบรมคอมพ วเตอร ฯ เลขท 869 ถนนลาดหญ า เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) ความถ กต องของเน อหา (ผ าน/ไม ผ าน) ความสวยงาม และความหน าสนใจ 25 คะแนน ความค ดสร างสรรค และความน าสนใจ 25 คะแนน การส อความหมาย และร ปแบบการนาเสนอ 25 คะแนน การใช Effect ท เหมาะสมก บเน อหาท นาเสนอ 25 คะแนน หมายเหต หากไม ผ านการพ จารณาความถ กต องของเน อหา คณะกรรมการจะไม พ จารณาต อ 3.5 เกณฑ การต ดส น - ต ดส นจากผลคะแนนรวม ของคณะกรรมการ โดยจ ดลาด บคะแนนส งส ดอ นด บ ท 1-7ท งใน ระด บช นประถมศ กษาและระด บม ธยมศ กษา ค อผ ท ได ร บรางว ลในการประกวดแข งข น ตามลาด บ - การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3.6 รางว ลในการประกวดท งในระด บประถมศ กษาป ท 4-6 รางว ลท 1 ท นการศ กษา 10,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลท 2 ท นการศ กษา 7,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลท 3 ท นการศ กษา 5,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลชมเชย ท นการศ กษา 2,000 บาท จานวน 4 รางว ล 3.8 รางว ลในการประกวดท งในระด บม ธยมศ กษาป ท 1-6 รางว ลท 1 ท นการศ กษา 10,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลท 2 ท นการศ กษา 7,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลท 3 ท นการศ กษา 5,000 บาท จานวน 1 รางว ล รางว ลชมเชย ท นการศ กษา 2,000 บาท จานวน 4 รางว ล 4. การสร างส อการเร ยนร ประเภทโปสเตอร ด วย โปรแกรมPhotoshop 4.1 ค ณสมบ ต ผ ส งผลงานเข าประกวด - น กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 และระด บม ธยมศ กษาป ท ล กษณะการประกวดและแข งข น - ประเภทเด ยว 4.3 รายละเอ ยดหล กเกณฑ การส งผลงานเข าประกวด - ประกวดการสร างส อการเร ยนร ประเภทโปสเตอร ด วย โปรแกรมPhotoshopในห วข อ การก าวส ประชาคมอาเซ ยน - ขนาดภาพ 35x50 ซ.ม. ความระเอ ยด 300 dpi โหมดส CMYK - ไม อน ญาตให ใช โปรแกรมอ นๆ นอกเหน อจากโปรแกรมท กาหนด - การส งผลงานเข าประกวด ให น กเร ยนบ นท กไฟล ผลงานของตนเองลงใน Folder โดยต งช อ Folder เป นช อโรงเร ยนต นส งก ดตามด วยวงเล บค ณสมบ ต ของผ ส งผลงานเข าประกวดเช น โรงเร ยนว ด ว ภาวด (ประถมศ กษา) และภายใน Folder ประกอบด วย - ผลงานการประกวดโดยบ นท กผลงานของน กเร ยนเป นไฟล นามสก ล.psd โดยไม ต องรวม Layer และ ไฟล นามสก ล.PDF ต งช อผลงานให สอดคล องก บงานส อโฆษณาของตนเอง เช น เตร ยมพร อมส อาเซ ยน - บ นท กไฟล ร ปภาพท ใช ในการสร างสรรค ผลงานท งหมด ไว ใน Folder และต งช อว า ร ปภาพประกอบ - บ นท กผลงานการประกวดของตนเอง ลงใน CD/DVD พร อม print ต วอย างผลงานลงในกระดาษ A4 บรรจ ในซองหร อกล องพลาสต กให เร ยบร อย พร อมปกระบ ช อผ ส งผลงาน ระด บช น ช อโรงเร ยน ส งก ดสาน กงานเขต และ ช อก จกรรมการประกวด - ผลงานท การส งเข าประกวดจะต องเป นผลงานท ผล ตด วยตนเองและไม เคยได ร บรางว ล - ต องม หน งส อร บรองผลงานตามแบบท กาหนดและโรงเร ยนต นส งก ด ร บรอง พร อมประท บตรา โรงเร ยนแนบมาด วย - จ ดส งผลงานการประกวดระบ หน าซองว าการประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ภายในว นท 1-18 ก นยายน 2556 มาท สาน กการศ กษากร งเทพมหานคร กองเทคโนโลย เพ อการ เร ยนการสอนช น 4 ห องศ นย อบรมคอมพ วเตอร ฯ เลขท 869 ถนนลาดหญ า เขตคลองสาน กร งเทพมหานคร 10600 4.4 เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) ความถ กต องของเน อหา ผ าน/ไม ผ าน ความค ดสร างสรรค ในการออกแบบ 25 คะแนน ความเหมาะสมและการส อควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks