โครงการอบรมเตร ยมความพร อมสหก จศ กษา - PDF

Description
โครงการอบรมเตร ยมความพร อมสหก จศ กษา โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Office เพ อการฝ กสหก จศ กษา Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 และ การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive ว นท ต ลาคม 2556

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 10 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมเตร ยมความพร อมสหก จศ กษา โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Office เพ อการฝ กสหก จศ กษา Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 และ การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive ว นท ต ลาคม 2556 นางวาสนา ส ลาภเก อ นางสาวล กขณา ฉ นท ง หน วยว ชาการ งานสหก จศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ก าหนดการอบรมเช งปฏ บ ต การ โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Office เพ อการฝ กสหก จศ กษา ว นท ต ลาคม 2556 ณ ห อง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดโดย หน วยว ชาการ งานสหก จศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ว ทยากร นางวาสนา ส ลาภเก อ นางสาวล กขณา ฉ นท ง ว นเสาร ท 19 ต ลาคม 2556 (อบรม Microsoft Excel) น. ลงทะเบ ยน น. ทบทวนความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 น ยาม ของ Microsoft Excel เร มต นการใช งาน Microsoft Excel 2007 การป อนข อม ลและการจ ดร ปแบบข อม ล น. พ กเบรก น. ทบทวนความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ต อ) การจ ดการ Worksheet การจ ดการ Column และ Row การใช ส ตรการค านวณ และการจ ดการร ปแบบม มมอง การค านวณภายใน WorkSheet เด ยวก น น. พ กร บประทานอาหารเท ยง น. การใช ส ตรการค านวณ และการจ ดการร ปแบบม มมอง (ต อ) การค านวณข าม WorkSheet การจ ดการและเคร องม ออ น ๆ การใส Comment การจ ดการม มมองหน ากระดาษ การยกเล กเส นตาราง (Gridlines) น. พ กเบรก น. การใช แป นล ดท ใช งานเป นประจ า ฝ กปฏ บ ต และท าแบบทดสอบ ว นอาท ตย ท 20 ต ลาคม 2556 (อบรม Microsoft Word และการสร างแบบสอบถามออนไลน ) น. ลงทะเบ ยน น. - การต งค าการใช งานโปรแกรมพ นฐาน - การแปลงต วเลขไทยเป นอารบ ก, เลขอารบ กเป นเลขไทย - การจ ดร ปแบบเอกสารก บการพ มพ หน งส อราชการ น. พ กเบรก น. - การใช ล าด บห วข อย อย และการจ ดการตาราง ส าหร บงานส าน กงาน - การสร างจดหมายเว ยน (Mail Merge) และซองจดหมายเว ยน น. พ กร บประทานอาหารเท ยง น. การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive ท าไมต องสร างแบบสอบถามออนไลน เคร องม อในการสร างแบบสอบถามออนไลน การว เคราะห แบบสอบถาม การสร างแบบสอบถามออนไลน การส งแบบสอบถามออนไลน ไปย งกล มต วอย าง การด ผลการตอบกล บของกล มต วอย าง น. พ กเบรก น. การน าผลการตอบแบบสอบถามไปใช งานก บโปรแกรมทางสถ ต การ Export ข อม ลไปใช ก บโปรแกรม Excel การ Export ข อม ลไปใช ก บโปรแกรม SPSS การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต หมายเหต ผ เข าอบรมการสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive ต องสม คร Gmail มาก อน หล กส ตร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ว ทยากร : นางวาสนา ส ลาภเก อ ผ ช วยว ทยากร : นางสาวล กขณา ฉ นท ง เม อว นท 19 ต ลาคม 2556 เวลา น. ณ ห อง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ตถ ประสงค 1. สามารถก าหนดค าเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได 2. สามารถท าการป อนข อม ลและการจ ดร ปแบบข อม ลชน ดต าง ๆ ให ถ กต องและเหมาะสมได 3. สามารถจ ดการ/ตกแต ง Worksheet/Column/Row ได 4. สามารถใช ส ตรการค านวณ และการจ ดการร ปแบบม มมอง ได 5. สามารถเล อกใช การจ ดการและเคร องม ออ น ๆ ได ทบทวนความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel น ยามส นๆ ของ Microsoft Excel ค อ ตารางการค านวณขนาดใหญ เปร ยบเสม อนเคร องค ดเลขท ใหญ ท ส ด 1.2 เร มต นการใช งาน Microsoft Excel การต งค าเร มต นให ก บโปรแกรม : ก าหนดให ใช ต วอ กษรชน ด TH SarabunPSK ขนาด 16 pt โดย ต งค าให เป นค าเร มต นเม อเป ดโปรแกรมท กคร ง สามารถท าได ด งน 1) คล กป ม office คล กเล อก 2) เล อกเมน เป นท น ยม ไปท ห วข อ เม อสร างสม ดงานใหม ก าหนดแบบอ กษรและขนาด เป นชน ด TH SarabunPSK ขนาด 16 pt และคล กป ม ตกลง 3) ให ป ดหน าจอโปรแกรม Excel และเป ดใหม ข นอ กคร งหน ง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หน า 2 1.3 การป อนข อม ลและการจ ดร ปแบบข อม ล ท าการป อนข อม ลด งร ปและจ ดร ปแบบ ด งน จ ดร ปแบบข อม ลชน ดต าง ๆ เช น ล าด บต วเลขอ ตโนม ต ข อความ ว นท ต วเลขทางการเง น ร ปแบบ ท ก าหนดเอง 1) การพ มพ ล าด บต วเลขอ ตโนม ต ให พ มพ ต วเลข ในแต ละแถว แล วคล กเมาส คล มแถว ด งกล าว และน าเมาส ไปวางท ม มบรรท ดส ดท ายให ส งเกตเมาส จะเป นส ญล กษณ ให คล กเมาส เล อนลงมา เท าก บจ านวนล าด บต วเลขท ต องการ ด งร ป 2) ท าการค ดลอกช อ นามสก ล และต าแหน งจากไฟล ช อ รายช อ.txt 3) การก าหนดร ปแบบว นท ให พ มพ ว นเด อนป ท ต องการ และคล กขวาในเซลล น นๆ คล กเล อก ค าส ง จ ดร ปแบบเซลล หร อคล กท เมน จ ดร ปแบบเซลล ต วเลข บนเมน บาร ด งร ป การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หน า 3 และคล กร ปแบบว นท ตามท ต องการ โดยส งเกตร ปแบบท ต องการตามต วอย างท แสดง หล งจากน น ให คล กเล อก ต วค ดวางร ปแบบ เพ อท าการค ดลอกร ปแบบว นท และไปวางในแถวถ ดไป 4) การก าหนดร ปแบบต วเลขทางการเง นให ม เคร องหมาย, และ จ ดทศน ยม ให พ มพ ต วเลข จ านวนเง นท ต องการ และคล กเมาส คล มเน อหาท ต องการ คล กเล อกเมน, ในเมน ด งร ป 5) การก าหนดร ปแบบ แบบก าหนดเอง เช น การกรอกข อม ลบ ตรประชาชน รห สประจ าต ว น กศ กษา หมายเลขโทรศ พท เป นต น ใน excel กรณ ท เราพ มพ ต วเลขเก น 12 หล กโปรแกรมจะแสดงผล E+12 จ งจ าเป นต องก าหนดค าให ถ กต อง สามารถท าได โดย พ มพ ต วเลขบ ตรประชาชน 13 หล ก แล ว คล กเล อกค าส ง จ ดร ปแบบเซลล เล อก ก าหนดเอง ในช อง ชน ด ให พ มพ ร ปแบบท ต องการ ด งน ต วเลข 0 หมายถ ง ต วเลขอะไรก ได ต งแต 0 9 และค นด วยเคร องหมาย - 6) ให Save ไฟล ช อ ข อม ลบ คลากร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หน า 4 1.3.3 การจ ดร ปแบบข อความ ก งกลาง ช ดซ าย ช ดขวา การท าต วหนา การผสานเซลล การต ดข อความ การย อให พอด และการตกแต งตาราง 1) กรณ ท ข อความม ความกว างมากกว าขนาดของเซลล สามารถใช การต ดข อความ เข ามา ช วย เช น ในคอล มน ต าแหน งทางว ชาการ สามารถใช ค าส ง ต ดข อความ บนเมน บาร ด งร ป 2) กรณ ท ข อความม ความกว างมากกว าขนาดของเซลล และต องการให แสดงผลอย ในเซลล เด ม โดยไม ให ขยายเซลล เพ มข น และยอมร บให ข อความม ขนาดเล กน ดหน อยได จะเล อกใช การย อให พอด เช น ข อความในแถวท 8 9 ค าว า ผ ช วยศาสตราจารย เก นเส นตารางออกมา และว นท บรรจ ก ปรากฏเป น เคร องหมาย # ว ธ การจ ดย อให พอด โดยการคล มเซลล ท ต องการ และคล กล กศรม มขวาม อในแถบเคร องม อ การจ ดแนว เพ อจ ดร ปแบบ และท าเคร องหมาย ในช อง ย อให พอด และกดป ม ตกลง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หน า 5 1.3.4 การแทรกหมายเลขหน า ห วกระดาษ และท ายกระดาษ ท าได ด งน 1) คล กเมน เค าโครงหน ากระดาษ คล กล กศรบร เวณม มขวาเพ อเข าส ค าส ง การต งค า หน ากระดาษ คล กเล อก ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ และคล กเล อก ห วกระดาษก าหนดเอง 2) พ มพ ข อความ งานข อม ลสถ ต ไว ในส วนของห วกระดาษขวาม อ ด งร ป 3) คล กเมน เค าโครงหน ากระดาษ คล กล กศรบร เวณม มขวาเพ อเข าส ค าส ง การต งค า หน ากระดาษ คล กเล อก ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ อ กคร ง และคล กเล อก ท ายกระดาษ เล อกแบบ หน าท 1 4) กรณ ต องการให หน าแรกเร มต นหน าท 5 สามารถท าได โดยไปท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ในช อง หมายเลขหน าแรก พ มพ ต วเลข 5 ในช อง อ ตโนม ต และคล กป ม ตกลง 1.4 การจ ดการ Worksheet การเปล ยนช อ Sheet 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะเปล ยนช อ 2) เล อกค าส ง Rename 3) พ มพ ท ต องการ เช น ภาคว ชาภาษาไทย การค ดลอก (Copy) 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะการค ดลอก 2) เล อกค าส ง Move of Copy 3) เล อก Sheet ท ต องการจะการค ดลอก 4) ท าเคร องหมายถ กหน าค าว า Create a copy 5) คล กป ม OK Tip: คล กเมาส ค างไว ท Sheet ท ต องการจะการค ดลอก และกดแป น Ctrl ค างไว พร อมก น และ ลากไปย งต าแหน งท ต องการ การย าย (Move) 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะการย าย 2) เล อกค าส ง Move of Copy 3) เล อก Sheet ท ต องการจะการย าย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หน า 6 4) คล กป ม OK Tip: คล กเมาส ค างไว ท Sheet ท ต องการจะการค ดลอก และลากไปย งต าแหน งท ต องการ การลบ (Delete) 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะการลบ 2) เล อกค าส ง Delete การแทรก (Insert) : ภายในไฟล เด ยวก น 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะการแทรก 2) เล อกค าส ง Insert จะปรากฏหน าต างให เล อกประเภทของ Sheet 3) คล กเล อก Worksheet 4) คล กป ม OK Tip: กดแป น Shift + F การซ อนและแสดง Sheet ท ซ อนไว (Hide/Unhide) 1) คล กขวา Sheet ท ต องการจะการซ อน 2) เล อกค าส ง Hide/Unhide การตกแต ง Sheet (การเพ มส ให Sheet) 1) คล กขวา Sheet ท ต องการการเพ มส 2) เล อกค าส ง Tab Color และเล อกส ท ต องการ 1.5 การจ ดการ Column และ Row การก าหนดขนาดความส ง/กว างของ Column และ Row กรณ ก าหนดขนาดท ละ Column หร อ Row 1) คล กขวาท Column หร อ Row ท ต องการก าหนดขนาด 2) เล อกค าส ง Column Width หร อ Row Height 3) ปรากฏหน าต างให ก าหนดขนาดความกว างและความส ง : กรอกต วเลขท ต องการ กรณ ก าหนดขนาดให ม ความส งหร อความกว างเท าๆก น 1) คล กเมาส ลากคล ม Column หร อ Row ท ต องการ 2) คล กขวาเล อกค าส ง Column Width หร อ Row Height 3) ปรากฏหน าต างให ก าหนดขนาดความกว างและความส ง : กรอกต วเลขท ต องการ Tip: การก าหนดขนาด Column ให ม ความกว างเท าๆ ก น : คล กเมาส คล ม Column ท ต องการ น าเมาส ไปวางท เส นค นระหว าง Column ให ปรากฏส ญล กษณ ด งน และด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ ด งกล าว การค ดลอก/แทรก/วาง/ลบ Column และ Row 1) คล กขวาท Column หร อ Row ท ต องการ 2) เล อกค าส ง ค ดลอก/แทรก/ลบ Column และ Row Tip: การค ดลอก กดแป น Ctrl+C, การแทรก กดแป น Ctrl+X, การวาง Ctrl+V การค ดลอก/แทรก/วาง/ลบ Cell 1) คล กเล อก Cell ต องการ 2) คล กขวาเล อกค าส ง ค ดลอก/แทรก/วาง/ลบ ท ต องการ หร อ Tip: การค ดลอก กดแป น Ctrl+C, การแทรก กดแป น Ctrl+X, การวาง Ctrl+V การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดย นางวาสนา ส ลาภเก อ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks