แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 32 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ คำนำ ภายใต บร บทของการเปล ยนแปลงภาคราชการตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ งได ปร บเปล ยนระบบบร หารราชการจากเด มท เน นการพ ฒนาข าราชการให ม ความเช ยวชาญเฉพาะด าน ย ดกระบวนการท างานและประส ทธ ภาพเฉพาะส วน เปล ยนเป นเน นให ข าราชการ เป นผ ร รอบ ร ล ก และเป นแรงผล กด นท ส าค ญต อความส าเร จขององค กรเพ อใช เป นกลไกหล กในการข บเคล อน ภารก จของภาคร ฐ ด งน น ข าราชการ ล กจ างประจ า และพน กงานราชการ จ งเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ท ม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนภารก จของภาคร ฐให บรรล เป าหมายและสนองตอบนโยบายของร ฐบาล รวมท งความต องการของประชาชน การพ ฒนาทร พยากรบ คคลภาคร ฐจ งเป นเร องท ท กส วนราชการจะต องให ความสาค ญและดาเน นการอย างจร งจ ง ด งน น เพ อให ข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการของกรมป องก นและบรรเทา สาธารณภ ยเป นผ ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะตามท ทางราชการต องการ กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ยจ งได จ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ ฉบ บน ข น เพ อใช เป นกรอบท ศทางในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย ภายในระยะเวลา ๕ ป ต งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถ งป พ.ศ ๒๕๖๐ โดยม งเน นพ ฒนาบ คลากร ให ม ค ณภาพ ม ความเป นม อ กอปรด วยค ณธรรม จร ยธรรม เพ อให สามารถข บเคล อนย ทธศาสตร ประเทศไทย ย ทธศาสตร กระทรวงมหาดไทย และย ทธศาสตร กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยให บรรล เป าหมายได อย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ก อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนต อไป (นายฉ ตรช ย พรหมเล ศ) อธ บด กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ๒๗ ก นยายน ๒๕๕๖ สารบ ญ หน า บทท 1 บทนา 1 - หล กการและเหต ผล 1 - ว ตถ ประสงค 3 - ผลท คาดว าจะได ร บ 3 - ความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 4 กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 6 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลประกอบการจ ดทาแผนย ทธศาสตร 10 - สร ปผลการว เคราะห ข อม ลด านทร พยากรบ คคล 10 - สร ปการว เคราะห HR SWOT 21 - การว เคราะห เพ อกาหนดกลย ทธ การดาเน นงานการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 23 ของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย บทท 4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล 24 กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ บทท 5 การนาย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต 28 ภาคผนวก 32 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ P a g e ๑ ๑. หล กกำรและเหต ผล บทท ๑ บทนำ ด วยพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ม เจตนารมณ ท จะให การบร หาร ทร พยากรบ คคลของข าราชการพลเร อนเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความ ค มค า และความม ค ณธรรม โดยให ข าราชการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และม ค ณภาพช ว ตท ด โดยมาตรา ๗๒ กาหนดใหสวนราชการม หนาท ดาเน นการใหม การเพ มพ นประส ทธ ภาพและเสร มสราง แรงจ งใจ แกขาราชการพลเร อนสาม ญ เพ อใหขาราชการพลเร อนสาม ญม ค ณภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต ม ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต ราชการใหเก ดผลส มฤทธ ตอภารก จของร ฐ ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กาหนด โดยระเบ ยบ ก.พ. ว าด วยการรายงานเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการเพ อประโยชน ในการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให ท กส วน ราชการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลไว ล วงหน าซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของข าราชการพลเร อน ตามท ก.พ. กาหนด กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยจ งได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ โดยก าหนดกรอบมาตรฐาน ความสาเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน ๕ ม ต หล ก ตามท ก.พ. กาหนด ได แก ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล และม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน ซ งแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล (Action Plan) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ม ต ท ๓ ประส ทธ ผล ของการบร หารทร พยากรบ คคล ได ก าหนดให ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ท ม ความสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายเน นหน กและย ทธศาสตร ของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย รวมท งย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน ตามท ก.พ. ก าหนด และตามนโยบายของร ฐบาลในการพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐเพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ท งน เพ อใช เป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากรของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยให ม สมรรถนะและข ดความสามารถในการปฏ บ ต งาน ความม ค ณธรรม จร ยธรรม อ กท งค าน ยมการปฏ บ ต งาน ม งเน นผลส มฤทธ ของงานและประโยชน ส งส ดของประชาชน โดยใช ว ธ การด าเน นการพ ฒนาในร ปแบบต างๆ ส าหร บหน วยงานผ ร บผ ดชอบในการพ ฒนาโดยตรง และหน วยงานภายในท กหน วยงานซ งม หน าท ร วมก น ในการพ ฒนาบ คลากรของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเป น การรองร บภารก จของกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในระยะยาว ซ งจะผล กด นและข บเคล อนย ทธศาสตร ประเทศไทย ย ทธศาสตร กระทรวงมหาดไทย และย ทธศาสตร กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายต อไป โดยม กรอบแนวทาง การจ ดทาแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ ด งน (๑) แผนพ ฒนำเศรษฐก จและส งคมแห งชำต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) การจ ดทาแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ คร งน ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต (สศช.) ได ให ความส าค ญก บการม ส วนร วมของภาค การพ ฒนาท กภาคส วน ท งในระด บ ช มชน ระด บภาค และระด บประเทศในท กข นตอนของแผนฯ อย างกว างขวางและต อเน อง เพ อร วมก นก าหนด แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ P a g e ๒ ว ส ยท ศน และท ศทางการพ ฒนาประเทศ รวมท งร วมจ ดท ารายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนฯ เพ อม งส ส งคม อย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง การพ ฒนา ประเทศในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ จ งเป นการนาภ ม ค มก นท ม อย พร อมท งเร งสร างภ ม ค มก นในประเทศ ให เข มแข งข น เพ อเตร ยมความพร อมคน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให สามารถปร บต วรองร บ ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาคนและส งคมไทยให ม ค ณภาพ ม โอกาสเข าถ งทร พยากร และได ร บประโยชน จากการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมอย างเป นธรรม รวมท งสร างโอกาสทางเศรษฐก จด วยฐานความร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค บนพ นฐาน การผล ตและการบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม ขณะเด ยวก น ย งจ าเป นต องบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ภายใต หล กการพ ฒนาพ นท ภารก จ และการม ส วนร วมของท กภาคส วนในส งคมไทย ซ งจะน าไปส การพ ฒนาเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทย ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ม งเน นการ ต งร บ มากกว า ร ก โดยเน นการป องก นป ญหาจาก ว กฤตการณ ท อาจเก ดข นในอนาคต เน น สร างภ ม ค มก น ท ม ให เข มแข ง รองร บผลกระทบการเปล ยนแปลง ได อย างเหมาะสม เน นการพ ฒนาคน ส งคมไทยให ม ค ณภาพ โอกาสเข าถ งทร พยากร และได ร บประโยชน อย าง เป นธรรม และสร างฐานเศรษฐก จด วยความร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค บนพ นฐานเป น ม ตรต อส งแวดล อม ซ งในป จจ บ นประเทศไทยย งขาดบ คลากรท เช ยวชาญด านการว จ ย ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย นอกจากน ย งม ข อจ าก ดต อการน าองค ความร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช สน บสน นและเพ ม ศ กยภาพการแข งข นและอาจม การเคล อนย ายแรงงานอย างเสร ตามกรอบความร วมม อของประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (๗ สาขา ได แก ว ศวกรรม พยาบาล สถาป ตยกรรม ช างสารวจ แพทย ท นตแพทย และน กบ ญช ) (๒) ย ทธศำสตร ประเทศไทย ย ทธศาสตร ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ ม ความต องการให ประเทศไทย ม นคง ม งค ง และย งย น จ งเน นการสร างความแข งแกร งก บการเพ มความสามารถของประเทศในเวท โลก โดยการสร างความแข งแกร งของประเทศ ประกอบด วยการศ กษาเพ อให คนไทยม ความสามารถในการแข งข น และรองร บการเปล ยนแปลงของโลก การลงท นและพ ฒนาโครงสร างเพ อให ไทยเป นศ นย กลางของภ ม ภาค การปฏ ร ปการศ กษาเพ อความม นคงของชาต การสร างความม นคงด านและรายได ให ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร รวมท งการแก ป ญหาสาค ญท บ อนทาลายความม นคงของชาต ๒ ประการ ค อ การป องก น และปราบปรามการท จร ตประพฤต ม ชอบ และการแก ป ญหาความร นแรงในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยกรอบการจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ย ทธศาสตร ประเทศไทยในประเด น ย ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks