แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 10 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญในแต ละสาขาแต ละกล มงานให มากข นโดยน าข อบกพร องของก จกรรมโครงการต าง ๆ ของแผนพ ฒนา ค ณภาพบ คลากร จากป การศ กษาท ผ านมา ท าก จกรรมทบทวนระบบการพ ฒนาค ณภาพและข ด สมรรถนะท งบ คลากรและองค กร ซ งหน วยงานระด บหล กส ตรสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะได ให ความสาค ญและม ก จกรรมโครงการส งเสร มอย างต อเน องมาโดยตลอด ประเทศท พ ฒนาแล วน น บ คลากรจะได ร บการพ ฒนาด าน HR ค อนข างมาก เพราะ ความสามารถของคนในองค กรน นส งผลต อการพ ฒนาองค กรท ช ดเจน จนกลายเป นว ฒนธรรมของ องค กรท ต องม ระบบด แลงานพ ฒนาบ คคลม การบร หารจ ดการด วยการนาย ทธศาสตร ด าน HR มาใช ใน การข บเคล อนการพ ฒนาอย างเป นระบบ ด งน น เพ อให สามารถได ทราบข อม ลเก ยวการพ ฒนา บ คลากรอย างเป นร ปธรรมและม งเน นผลส มฤทธ ท ช ดเจนจ งได ก าก บด วยย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร และจ ดสรรการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ ค มค า และเก ดประโยชน ส งส ด ม ประส ทธ ภาพตามกลย ทธ และต วช ว ดตามย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตอบสนอง ว ส ยท ศน การบร หารประจ าป การศ กษา พ.ศ ท ว า ม งส มาตรฐานการอ ดมศ กษา สาน ค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล งองค ความร ของช มชนอย างย งย น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได ด าเน นจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ.ศ ข น ขอขอบค ณ อาจารย และบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพชรบ รณ ท กท าน คณาจารย ท กหล กส ตรสาขาว ชาในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ให ความ ร วมม อและสน บสน นในการระดมข อม ลและแนวค ดต าง ๆ ตลอดจนผ ม ส วนเก ยวข องท งน กศ กษาและ คณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ส วนท าให เอกสาร แผนพ ฒนาบ คคลกร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ สาเร จล ล วงไปด วยด คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลท วไปของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 ส วนท 2 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย และนโยบายการพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 28 ส วนท 3 การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ ด านอ ตรากาล งป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 4 โครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 5 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลข ดสมรรถนะบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 6 ต วช ว ดความสาเร จแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ภาคผนวก 54 ภาคผนวก 1: ย ทธศาสตร กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บ แผนพ ฒนาบ คลากร 55 ภาคผนวก 2: ผลการว เคราะห เหต ผลความจาเป นเพ อพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 57 ส ประจาคณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ส ประจาคณะ ค อ ส เหล อง ส ญล กษณ คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ตราส ญล กษณ ซ งม ความหมายของส ญล กษณ ค อ วงแหวน 2 วง หมายถ ง อ ดมการณ และความม งม นท จะผล ตบ ณฑ ต 2 สาขา ค อ สาขา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภายใต กรอบค ณว ฒ ตามมาตรฐานการ อ ดมศ กษา อ เลคตรอนส ฟ า 3 ต ว หมายถ ง อ ดมการณ และความม งม นอ นเป นเป าหมายของการผล ต บ ณฑ ตทางด านว ทยาศาสตร 3 ระด บปร ญญา ค อ ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต และ ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต จ ต ภาคในห วใจส ขาว หมายถ ง หล กส ตรสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ตอบสนองความต องการของท องถ น ภายใต การม ส วนร วมของ อาจารย น กศ กษา บ คลากร และบ คคลภายนอก ส วนท 1 ข อม ลท วไปของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน องค กรว จ ยและผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และ ว ทยาศาสตร ส ขภาพมาตรฐาน ปร ชญา บ ณฑ ตม ความร ค ค ณธรรม นาป ญญาพ ฒนาช ว ตด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน ม งส มาตรฐานอ ดมศ กษา สานค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล งองค ความร ของช มชนอย างย งย น ค าน ยมองค กร 1. ม งส มาตรฐาน 2. ทางานร วมก น 3. แบ งป นความส ข 4. ศร ทธาจรรยาบรรณว ชาช พ 2 พ นธก จ พ นธก จหล ก คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ม พ นธก จหล กตามย ทธศาสตร ประจาป พ.ศ ม 5 ด าน ได แก 1) ผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ส ขภาพท ได มาตรฐาน 2) บร การว ชาการแก ส งคมและท องถ น 3) ว จ ยค นคว า สร างองค ความร และถ ายทอดเทคโนโลย เพ อพ ฒนาท องถ น 4) ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมท ด งามของท องถ น 5) พ ฒนาองค กรและเพ มข ดสมรรถนะบ คลกรด านว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ส ขภาพ พ นธก จตามกฎหมาย พ นธก จตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ซ งคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ได ย ดไว ตามย ทธศาสตร ประจาป พ.ศ. 2556อย 8 ด าน ได แก 1) แสวงหาความจร งเพ อส ความเป นเล ศทางว ชาการ บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 2) ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรม ส าน กในความเป นไทย ม ความร กและผ กพ นต อท องถ น อ กท ง ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตในช มชน เพ อช วยให คนในท องถ นร เท าท นการเปล ยนแปลง การผล ตบ ณฑ ต ด งกล าว จะต องให ม จานวนและค ณภาพสอดคล องก บแผนการผล ตบ ณฑ ตของประเทศ 3) เสร มสร างความร ความเข าใจในค ณค า ความสาน ก และความภ ม ใจในว ฒนธรรมของท องถ นและของชาต 4) เร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของผ น าช มชน ผ น าศาสนาและน กการเม องท องถ นให ม จ ตส าน ก ประชาธ ปไตย ค ณธรรม จร ยธรรม และความสามารถในการบร หารงานพ ฒนาช มชนและท องถ นเพ อประโยชน ของส วนรวม 5) เสร มสร างความเข มแข งของว ชาช พคร ผล ตและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐานท เหมาะสมก บการเป นว ชาช พช นส ง 6) ประสานความร วมม อและช วยเหล อเก อก ลก นระหว างมหาว ทยาล ย ช มชน องค กรปกครองส วน ท องถ นและองค กรอ นท งในและต างประเทศ เพ อการพ ฒนาท องถ น 7) ศ กษาและแสวงหาแนวทางพ ฒนาเทคโนโลย พ นบ านและเทคโนโลย สม ยใหม ให เหมาะสมก บการ ด ารงช ว ตและการประกอบอาช พของคนในท องถ น รวมถ งการแสวงหาแนวทางเพ อส งเสร มให เก ดการจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างสมด ลและย งย น 8) ศ กษา ว จ ย ส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร ในการปฏ บ ต ภารก จของ มหาว ทยาล ยเพ อการพ ฒนาท องถ น 3 ความเป นมาของคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ เลขท 83 หม 11 ถนนสระบ ร หล มส ก ต าบลสะเด ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเพชรบ รณ โทรศ พท (056) โทรสาร (056) อ นเตอร เน ต ต งอย ร มถนนสายสระบ ร - หล มส ก ทางด านท ศตะว นตก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อ 3 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมด 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา เม อป พ.ศ นายจ าร ญ ป ย มป ตระ ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ รณ ร วมก บพ อค าประชาชน และสมาช กสภาผ แทนราษฎรจ งหว ดเพชรบ รณ ได ท าหน งส อถ งร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ขอจ ดต ง ว ทยาล ยคร ข นโดยอ างเหต ผล ด งน 1. จ งหว ดเพชรบ รณ ก าล งเร งร ดพ ฒนาท กด านโดยเฉพาะด านการศ กษาน นย งขาดแคลนคร เป นจ านวน มาก 2. จ งหว ดเพชรบ รณ ต งอย ในใจกลางของประเทศ และม จ งหว ดอ น ๆ ล อมรอบถ ง 7 จ งหว ด ค อ พ ษณ โลก พ จ ตร ลพบ ร นครสวรรค ช ยภ ม ขอนแก น และเลย ได จ ดต งสถาบ นช นส งข นแล วน กเร ยนจาก จ งหว ดใกล เค ยง จะเด นทางมาศ กษาได อย างสะดวกสบาย 3. จ งหว ดม ท ด นจะมอบให หลายร อยไร เป นท ด นในเขตผ งเม อง ตามพระราชกฤษฎ กา พ.ศ ออกในสม ยจอมพล ป. พ บ ลสงคราม เป นนายกร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การจ งได ส งให กรมการฝ กห ดคร มา ส ารวจท าแผนผ งท ด น ซ งต ดถนนสายสระบ ร -หล มส ก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อประมาณ 3 ก โลเมตร ม เน อท ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา กระทรวงศ กษาธ การพ จารณาแล วอน ม ต ให สร างว ทยาล ยคร ข นท จ งหว ดเพชรบ รณ โดยประกาศต งเม อ ว นท 29 ก นยายน 2516 และได แต งต งให นายน อย ส ป อ อาจารย เอกว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ ษณ โลก มาร กษาราชการในตาแหน งอาจารย ใหญ ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2516 และได ร บน กศ กษา ร นแรกในป การศ กษา 2519 โดยร บผ ดชอบการศ กษาในเขตจ งหว ดเพชรบ รณ และจ งหว ดพ จ ตร ว นท 19 ส งหาคม 2518 ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ว ทยาล ย คร จ งได ร บการยกฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ม ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ ม ผลให ว ทยาล ยคร สามารถผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาช พอ นท ไม ใช ว ชาช พคร ได พ.ศ สภาการฝ กห ดคร ได ก าหนดข อบ งค บว าด วยกล มว ทยาล ยคร ให เร ยกกล มว ทยาล ยคร ซ งประกอบด วยว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม ว ทยาล ยคร นครสวรรค และว ทยาล ยคร กาแพงเพชร ว า สหว ทยาล ยพ ทธช นราช สาน กงานสหว ทยาล ยต งอย ท ว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ.ศ โดยกรมการฝ กห ดคร กระทรวงศ กษาธ การได น าความกราบบ งค บท ลพระกร ณาขอ พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ และพระองค ท านก ทรงพระกร ณาโปรด เกล าโปรดกระหม อม พระราชทานนาม ว า สถาบ นราชภ ฏ แก ว ทยาล ยคร 36 แห ง ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ จ งม ช อใหม ว า สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ซ งแนวโน มจะต องปร บเปล ยนสภาพให เป นไปตาม พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ มาตรา 7 ค อให สถาบ นราชภ ฏเป นน ต บ คคลม ฐานะเป นกรมใน กระทรวงศ กษาธ การ และเป นสถาบ นการศ กษาและว จ ยเพ อพ ฒนาท อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks