โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง - PDF

Description
ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 7 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง 1. การแข งข นสอบอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ม.4-6 นางสาวจ ราพร เหร ยญทอง 2. คณ ตค ดเร ว ระด บช น ม.4-6 นางสาวส วน นท ฉ นว จ ตร 3. โปรแกรม GSP ระด บช น ม.4-6 นางสาวส ภาพร จต เทน นายว ศร ตน เว ยงนนท 4. โครงงานคณ ตศาสตร ระด บช น ม.4-6 นางสาวณ ฐชยา แซ โง ว นางสาววน ดา เขตประท ม นายอภ ส ทธ แหลมฉลาด กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. Multi skill ระด บช น ม.1-3 เด กหญ งศร ญญา บ วบ ญ ระด บช น ม.4-6 นางสาวพรรณ ภา แก วค นอก 2. Storytelling ระด บช น ม.4-6 นางสาวน ฐว ภา ส ทธ ส ทธ 3. Spolling Bcc ระด บช น ม.4-6 นางสาวจ ฑามาศ เช ดพาน ชย 1. การแข งข นการเข ยน Webpage ระด บช น ม.1-3 เด กชายย ทธศาสตร นอข นทด ด วย Web Editor เด กชายย ทธพ ช ย โลหะพรม 2. การออกแบบส งของเคร องใช ด วย ระด บช น ม.1-3 นายว ชร นทร เศวตพ นธ โปรแกรมคอมพ วเตอร เด กชายปฏ ภาณ พ นธ ส วอ 3. การสร างหน งส ออ เล กทรอน คส ระด บช น ป.4-6 เด กหญ งชโลธร บ ญแสง เด กหญ งส ร นพร ประช มแดง 4. การแข งข นประด ษฐ เศษว สด เหล อใช ระด บช น ม.4-6 นางสาวกรรณ กา เวชกามา นางสาวท พย วรรณ สมจ ตต นางสาวภ ทราพร รจพจน 5. โครงงานอาช พ ระด บช น ม.4-6 นางสาวภ ญญา สร อยเสนา นางสาวชน ญธ ดา แก ววงษา นางสาวเกวล น ผาลา กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. ท องอาขยานทานองเสนาะ ระด บช น ม.4-6 นางสาวฐานะมาศ พ นสว สด 2. กล าวส นทรพจน ระด บช น ม.4-6 นางสาวขว ญฤท ย ชมภ ว เศษ 3. อ นทรว เช ยรฉ นท 11 ระด บช น ม.4-6 นางสาวศ ร ล กษณ ท กข น ย นางสาวศ ภร ตน แช จ นทร 4. หน งส อเล มเล ก ระด บช น ม.4-6 นางสาวหงส ศ ร ศร หาโคตร นางสาวไข ม ก บ ญว เศษ นายอากฤษ บ งบ วบาน 1. การประกวดข บร องเพลงไทยล กท ง ระด บช น ม.1-3 เด กชายประด ษฐ ฤทธ มนตร 2. ศ ลป สร างสรรค ระด บช น ม.4-6 นายทว แน นอ ดร นายธนพล แสนค าพ นธ นายปฏ ภาณ พ นธ ส วอ 3. การวาดภาพระบายส ระด บช น ม.4-6 นางสาวบ ษกร ปราบแสง 4. หน งส อเล มเล ก ระด บช น ม.4-6 นายเก ยรต ศ กด อาร เอ อ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การแสดงทางว ทยาศาสตร ระด บช น ม.4-6 นางสาวอ จฉร ยาภรณ พลพ ทธา (Science Show) นางสาวโสภา โสภามาตย นางสาวร ชน บ ตรสาธรรม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย โรงเร ยนเทศบาลว ดบ รพาภ ราม 1. ท องอาขยานทานองเสนาะ ระด บช น ป.1-3 เด กหญ งชลธ ชา เล ศลาหวาน 1. เด ยวจะเข ระด บช น ประถม เด กหญ งว ลาว ณย ละม ายศร 2. เด ยวซออ ระด บช น ประถม เด กหญ งม นตรา หม นสา โรงเร ยนเทศบาลว ดเหน อ 1. แกะสล กผ กผลไม ระด บช น ป.5-6 เด กหญ งอ ญมณ เหล องว เศษ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เด กหญ งศ ร ญาภรณ ย บลช ต เด กหญ งส ก ญญา ตร โอษฐ 1. อ านออกเส ยงและจ บใจความสาค ญ ระด บช น ป.1-3 เด กหญ งเบญจร ตน บ ปะเท กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนช มชนบ านหนองหญ าม า 1. ส งประด ษฐ ว ทยาศาสตร ระด บช น ม.1-3 นายทว แน นอ ดร นายธนพล แสนค าพ นธ 2. อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ระด บช น ม.4-6 นายศว ระ ว เศษส ตย นายสหภาพ ศร นาด 3. การแสดงทางว ทยาศาสตร ระด บช น ม.1-3 เด กหญ งก ลสตร ตร ก ล (Science Show) เด กหญ งส ชาดา เจตนเสน นางสาวชลธ ชา ศร โสดา 4. โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ระด บช น ม.4-6 นางสาววรรณ ดา พลแสง นางสาวสาว กา น โสภา นายอน ช ต ค าก อน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1. ละครส นภาษาอ งกฤษ (skit) ระด บช น ม.1-3 เด กหญ งสมทร พย ส งฆมณ เด กหญ งน ตยา สามาลา เด กหญ งอร ณท พย เมาะราศ เด กหญ งร งท วา ว ส งเร เด กหญ งส พ ตรา บ ญว เศษ 1. พานส นสอด ระด บช น ม.1-3 เด กชายธ รเดช สาส ม เด กหญ งร จ ราภรณ ล อช ยราม เด กชายธ รย ทธ บ ญว เศษ เด กหญ งนฤชล สน ทน ย 2. พานบายศร ระด บช น ม.4-6 นางสาววรรณภา ศ ลาโล นางสาวอมรร ตน ทองก านเหล อง นางสาวศ ภาวรรณ ช ดลม นายกฤษณะ ก าล งหาร นางสาวอ ญช ล กองช ยภ ม นางสาวมลศ ร ช น าเท ยง 3. การเข ยน Webpage ด วย Web Editor ระด บช น ม.1-3 นางสาวศ ภกาญจน โปรดบาร ง เด กชายวช รพล ว ไลล กษณ 1. การแข งข นวาดภาพลายเส น ระด บช น ม.4-6 นางสาวสส ม นตรา ว นทะช ย 2. การแข งข นประต มากรรมลอยต ว ระด บช น ม.4-6 นางสาวกนกวรรณ ศร ส ง นายสรศ กด ปะว โน นายอน ช ต ค าก อน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 1. การเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ระด บช น ม.4-6 นายภ ทรพล ส ระวงศ โรงเร ยนเทศบาลว ดเวฬ ว น 1. เด ยวแคน ระด บช น ม ข บร องเพลงล กท งน กเร ยนพ เศษ ในโครงการพ เศษเร ยนร วม ระด บช น ม, ข บร องเพลงพระราชน พนธ หญ ง ระด บช น ป, นาฏศ ลป พ นเม อง อน ร กษ ระด บช น ป, วงดนตร พ นเม อง (โปงลาง) ระด บช น ป, อ จฉร ยะไอท คอมพ วเตอร ระด บช น ม.1-6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks