แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘ คำนำ

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘ คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา เป นเอกสารท เก ดจากการระดมความค ด ของผ บร หารสำน กการศ กษา ห วหน าส วนราชการ และ ผ แทนข าราชการจากท กส วนราชการของสำน กการศ กษา ร วมจ ดทำแผนให ม ความสอดคล องก บแผนบร หารราชการ กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบาย ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข องตามภารก จ ได แก ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร สำน กการศ กษาหว งเป นอย างย งว า เน อหาสาระ ของแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ น จะเป น แนวทางในการปฏ บ ต งานและการต ดตามประเม น ผลสำเร จของท กส วนราชการในสำน กการศ กษา และเป น แนวทางในการจ ดทำแผนงาน/โครงการของสำน กการศ กษา นอกจากน ย งเป นเอกสารท ประสานด านนโยบายและแผนการ ดำเน นงานด านการศ กษาลงส การปฏ บ ต ต อไป สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร สารบ ญ หน า บทสร ปสำหร บผ บร หาร บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ สภาพท วไป ๑ การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ บทท ๒ การข บเคล อนค ณภาพการศ กษา ๔ ว ส ยท ศน ๔ พ นธก จ ๔ ว ตถ ประสงค ๔ เป าหมาย ๕ ภารก จสำค ญในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕ บทท ๓ ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา ๖ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด ๖ และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๔.๑ สถานการณ และการประเม น ๖ ๔.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๗ ๔.๓ แนวทางการพ ฒนา ๘ ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๙ ๕.๑ สถานการณ และการประเม น ๙ ๕.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๙ ๕.๓ แนวทางการพ ฒนา ๙ สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายของการพ ฒนา ๑๒ แนวทางการบร หารจ ดการ ๑๒ ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ๑๓ ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของแผนปฏ บ ต ราชการ ๑๙ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา ตารางท ๒ ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน น ๒๐ แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ข. ภารก จประจำท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร ๗๔ การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ค ภารก จสน บสน นม ต ท ๒-๔ ตามแนวทางการประเม นผล ๘๓ การปฏ บ ต ราชการประจำป ของสำน กงาน ก.ก. ตารางท ๒ ง. ภารก จท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ๙๐ ตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของกร งเทพมหานคร ตารางท ๓ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ๙๑ ตาม ตารางท ๔ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจำ ๑๐๗ ตาม ตารางท ๕ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จม ต ท ๒-๔ ๑๑๐ ตาม สร ปจำนวนโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑๒ สำน กการศ กษา ภาคผนวก ๑๑๓ บทสร ปสำหร บผ บร หาร สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ การกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษา ของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร ม การนำเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการบร หาร การจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำ ไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบโรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของ กร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป น ระด บอน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๐ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายม จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยน ท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖) พ นธก จ ๑. เป นองค กรท ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา บร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และ ม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน และองค กรเอกชนอ น ๆ ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบ ประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน กการศ กษา และนโยบายของผ บร หารกร งเทพมหานคร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และ ม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๒. เพ อให สำน กการศ กษาม แนวทางในการปฏ บ ต งาน ประกอบการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำ ในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการปฏ บ ต งานด านการศ กษา บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษาของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร มการนำเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารมาใช ในการบร หารการจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบ โรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของกร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป นระด บ อน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๒ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖) การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพส งคมไทยในป จจ บ นเป นส งคมท ใช ความร เป นฐานในการข บเคล อนและ เป นเคร องม อในการแข งข น โดย PISA (Programme for International Student Assessment) ทำการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต ของประเทศสมาช กองค การเพ อความร วมม อและพ ฒนา ทางเศรษฐก จ (Organisation for Economic Co-operation and Development หร อ OECD) ดำเน นการมาต งแต ป ค.ศ. ๑๙๙๙ (PISA ๒๐๐๐) ซ งในกล มอาเซ ยนม ประเทศท เข าร บการประเม น ๓ ประเทศ ค อ ไทย อ นโดน เซ ย และส งคโปร และล าส ดเป นการประเม นผลคร งท ๕ เร ยกว า PISA ๒๐๑๒ เร มเก บข อม ลในเด อนส งหาคม ๒๕๕๕ ม ประเทศในโครงการท งหมด ๖๕ ประเทศ โดยมาเลเซ ยและเว ยดนามเข าร วมเป นสมาช กและจ ดอ นด บ PISA ในคร งน เป นคร งแรก โครงการ ม ว ตถ ประสงค เพ อต องการหาต วช ว ดค ณภาพการศ กษาให แก ประเทศสมาช กและประเทศ ร วมโครงการ PISA ประเม นถ งศ กยภาพในการใช ความร ของน กเร ยนว ยจบการศ กษาภาคบ งค บ ผลการประเม นในระด บนานาชาต น กเร ยนจากประเทศ/เขตเศรษฐก จในเอเช ยส วนมาก (เซ ยงไฮ -จ น ส งคโปร ฮ องกง-จ น ไทเป เกาหล มาเก าจ น ญ ป น) ม คะแนนอย ในกล ม ๕ หร อ ๑๐ ประเทศแรก ท กว ชา โดยเฉพาะเขต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks