๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม - PDF

Description
โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๑. ผ ร บผ ดชอบ งานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม ๓. ความสอดคล องก บย ทธศาสตร /ภารก จของหน วยงาน สอดคล องก บย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค ประเด นย ทธศาสตร ท ๑.๖ การประก นค ณภาพการศ กษา สอดคล องก บภารก จของหน วยงาน (โปรดระบ รายละเอ ยด) ๑) ร บผ ดชอบการศ กษา ค นคว า ว เคราะห เสนอแนะความค ดเห นเก ยวก บการด าเน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ๒) วางแผนงานประก นค ณภาพการศ กษาให เป นระบบ ๓) พ ฒนาและให การบร การงานประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยให ม ความก าวหน า และได มาตรฐาน ๔. หล กการและเหต ผล การประก นค ณภาพการศ กษาเป นส งส าค ญและจ าเป นท มหาว ทยาล ยต องด าเน นการ เน องจากประก น ค ณภาพการศ กษาเป นส งท จะสร างความม นใจ เช อม น ให ก บผ ท ม ส วนได ส วนเส ย ผ ใช บ ณฑ ต ผ ใช บร การและผ ท ม ส วนเก ยวข องก บมหาว ทยาล ย จากกรอบแนวค ดในการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ได ม การปร บเปล ยนต วบ งช และเกณฑ การประเม น ประกอบด วย ๓ ระด บ ค อ ๑)ระด บ หล กส ตร ๒)ระด บคณะว ชา ๓)ระด บสถานศ กษา ซ งในท กระด บจะต องด าเน นการจ ดให ม หน วยงานหร อ คณะกรรมการท ร บผ ดชอบการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาข น เพ อบร หารต ดตามการ ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ตลอดจนประสานหน วยงานภายนอกเพ อการจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ อ กท งในท กระด บจะต องด าเน นการพ ฒนาระบบกลไกประก นค ณภาพการศ กษาภายในโดยถ อเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา และม การควบค มค ณภาพให ได เป าหมาย ต ดตามตรวจสอบเพ อ สน บสน นส งเสร มให เก ดการพ ฒนาท ต อเน อง จากการเปล ยนแปลงด งกล าว มหาว ทยาล ยได ด าเน นการประเม นความร ความเข าใจก บบ คลากรภายใน สถาบ นอ ดมศ กษาต อเกณฑ การประเม นประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ พบว าบ คลากรสาย หน า ๒ ว ชาการต องการให มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน จ ดอบรมให ความร ความเข าใจในต วบ งช และเกณฑ การประเม น ป การศ กษา ๒๕๕๗ เน องจากเป นการเร มต นประเม นในระด บหล กส ตรเป นป แรก และจะต องน าผลคะแนนใน ระด บหล กส ตรมาค านวณเพ อเป นผลคะแนนในระด บคณะว ชา และระด บมหาว ทยาล ยอ กด วย ด งน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ได ตระหน กถ งผลล พธ ด งกล าว จ งจ ดโครงการอบรมให ความร งาน ประก นค ณภาพการศ กษา ส าหร บบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน เพ อสร างความร ความเข าใจใน งานประก นค ณภาพการศ กษา ส งเสร มท กษะ แนวค ด และกระบวนการพ ฒนางานประก นค ณภาพให ด ย งข น ๕. ว ตถ ประสงค ๕.๑ เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ และท กษะในการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ๕.๒ เพ อสร างแนวปฏ บ ต ในกระบวนการงานประก นค ณภาพการศ กษาท ม มาตรฐานและท ศทางเด ยวก น ๖. สถานท ด าเน นการ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ๗. ระยะเวลาการด าเน นการ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ๘. ว ทยากร ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร คณะกรรมการประเม นจาก สกอ. และคณะ ๙. เป าหมายของโครงการ ผ เข าร บการอบรม จ านวน ๒๐๐ คน แบ งได ด งน - อาจารย ประจ าหล กส ตร ๆ ละ ๒ คนท งหมด ๗๕ หล กส ตร = ๑๕๐ คน - หน วยงานสายสน บสน น หน วยละ ๒ คนท งหมด ๘ หน วยงาน = ๑๖ คน - ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย จ านวน ๓๐ คน - ส วนกลาง ๔ คน ๑๐. บรรยาย อภ ปราย และทดลองเช งปฏ บ ต หน า ๓ ๑๑. แผนการด าเน นงานโครงการ ๑. ประช มคณะกรรมการและผ ท เก ยวข อง ๒. ประสานว ทยากร ๓. ขออน ม ต จ ดโครงการ ๔. จ ดท าเอกสารการอบรม ๕. ประชาส มพ นธ โครงการ ๖. ประสานขอรายช อผ เข าร วมการอบรม ๗. ด าเน นโครงการ ๘. สร ปผลโครงการ ระยะเวลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๑๓. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ๑) เช งปร มาณ ผ เข าร บการอบรมเป นไปตามเป าหมาย จ านวน ๒๐๐ คน ๒) เช งค ณภาพ ๑. ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ เกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ๒. ผ เข าร บการอบรมม ท กษะในการท าหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ๓. ผ เข าร บการอบรมม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท ม มาตรฐาน ๑๔. การประเม นผลความส าเร จของโครงการ ว ธ การประเม นโดยใช แบบสอบถามผ เข าร วมโครงการ ซ งแบบสอบถามจะแบ งข อค าถามออกเป น ๓ ม ต ได แก ม ต ท ๑ ด านการน าไปใช ประโยชน ๑.๑ผ เข าร วมโครงการได น าความร ไปพ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานได อย างเก ดผลส มฤทธ ม ต ท ๒ ความร ความเข าใจของกล มเป าหมาย ๒.๑ ผ เข าร วมโครงการได ร บความร ความเข าใจร อยละ ๗๐ ม ต ท ๓ ด านความพ งพอใจของการจ ดโครงการ ๓.๑ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจต อการจ ดโครงการ ร อยละ ๗๐ ๑๕. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑๕.๑ คะแนนการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส งข นกว าเด ม ๑๕.๒ บ คลากรม ความเข าใจในเกณฑ มาตรฐานงานประก นค ณภาพการศ กษามากข น ๑๕.๓ งานประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละหน วยงานเป นระบบกลไกมากข น ๑๕.๔ งานประก นค ณภาพการศ กษาม แนวปฏ บ ต และท ศทางเด ยวก น ๑๕.๕ เพ อส งเสร ม และสน บสน นให งานประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการ ปฏ บ ต งานประจ าของบ คลากร หน า ๔ หน า ๕ ก าหนดการ โครงการ อบรมให ความร งานการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑-๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ว นพฤห สบด ท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบ ยน ๐๘.๓๐-๐๘-๔๕ น. พ ธ เป ดโครงการฯ ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. ทดสอบก อนอบรมฯ (Pre test) ๐๙-๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บหล กส ตร ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนว ปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณ ว เช ยร ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บหล กส ตร ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนว ปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณ ว เช ยร (ต อ) ว นศ กร ท ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บคณะ ป การศ กษา ๒๕๕๗ และแนวปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. บรรยาย เกณฑ การประเม นระด บมหาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๗ และ แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการตามเกณฑ ฯ โดย ผ ช วยศาสตราจารย ปราน พรรณว เช ยร ๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น. ทดสอบหล งอบรมฯ (Post test) ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น. พ ธ ป ดโครงการ หมายเหต อาหารว าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. ก าหนดการอาจม การเปล ยนแปลง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks