หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา - PDF

Description
[1] หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา พ.ท.หญ ง ปวรส บ ตะเข ยว การบร หารสถานศ กษาน น ค ณภาพของผ เร ยนยอมเป นเป#าหมายส าค ญท ส ดท ผ บร หารจ าเป นตองม งเนน ใหเก ดข นและหาแนวทางจ ดท าโครงการเพ อใหบรรล เป#าหมาย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
[1] หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา พ.ท.หญ ง ปวรส บ ตะเข ยว การบร หารสถานศ กษาน น ค ณภาพของผ เร ยนยอมเป นเป#าหมายส าค ญท ส ดท ผ บร หารจ าเป นตองม งเนน ใหเก ดข นและหาแนวทางจ ดท าโครงการเพ อใหบรรล เป#าหมาย เน องจากโครงการเป นสวนประกอบหน งใหการ วางแผนพ ฒนาสามารถเห นภาพและท ศทางการพ ฒนาท ช ดเจน โครงการจ งถ อเป นเคร องม ออยางหน งในการ บร หารงานเพ อตอบสนองย ทธศาสตร6หร อแผนงานของสถานศ กษา ความหมายและความส าค ญของโครงการ โครงการ หมายถ ง แผนการด าเน นก จกรรมท ม ว ตถ ประสงค6เพ อแกไขปร บปร งหร อพ ฒนางานใหม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพตามเป#าหมายท ก าหนด โดยจะม ว ตถ ประสงค6 เป#าหมายและก าหนดเวลาเร มตนและส นส ดท ช ดเจน โครงการเป นสวนประกอบหน งท ส าค ญของแผนงาน โดยจะเป นต วช ว ดความช ดเจนของแผนงาน รวมถ ง ใชเป นมาตรการท บงบอกความส าเร จของแผนและช น าว ธ การปฏ บ ต งานท ช ดเจน ท าใหการด าเน นงานเป นไปตาม ก าหนดเวลาและคาใชจาย รวมท งสามารถประมาณการคาใชจายตาง ๆ ไดลวงหนา ซ งโครงการโดยท วไป สามารถแบงออกไดหลายประเภท เชน โครงการเพ อสนองความตองการ โครงการพ ฒนาตาง ๆ หร อโครงการ ตามนโยบายเรงดวน เป นตน ล กษณะส าค ญของโครงการ โครงการหน ง ๆ จะตองประกอบไปดวยล กษณะส าค ญ ด งน 1. โครงการ ประกอบดวยก จกรรมยอย ๆ หลายก จกรรมท สอดคลองก นภายใตว ตถ ประสงค6เด ยวก น 2. ม การก าหนดว ตถ ประสงค6ท ช ดเจน ว ดไดและปฏ บ ต ได 3. ม การก าหนดจ ดเร มตนและจ ดส นส ดของก จกรรม ถาหากม การด าเน นการไปเร อย ๆ ไมม ขอบเขต เวลา จะไมถ อวาเป นโครงการ แตจะเป นล กษณะของงานประจ า (Routine) หร องานปกต 4. ม สถานท ต งของโครงการหร อสถานท ด าเน นงาน 5. ม หนวยงานหร อผ ร บผ ดชอบโครงการท ช ดเจน 6. ม การระบ ทร พยากร/งบประมาณช ดเจนและม การใชใหเก ดประโยชน6 ล กษณะของโครงการท ด การจ ดท าโครงการ ควรจ ดท าข นเพ อใชในการพ ฒนาหร อแกปKญหาอยางใดอยางหน งในหนวยงาน หร อ เพ อปฏ บ ต งานตามนโยบายของผ บ งค บบ ญชาและของหนวยเหน อ ซ งในการจ ดท าโครงการท ด ควรม ล กษณะ ด งน 1. สามารถแกปKญหาของสถานศ กษาได 2. ม รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค6และเป#าหมายท ช ดเจน สามารถด าเน นงานได [2] 3. รายละเอ ยดของโครงการม ความตอเน องและส มพ นธ6ก น ค อ 3.1 ว ตถ ประสงค6 ตองสอดคลองก บปKญหาหร อหล กการและเหต ผล 3.2 ว ธ การด าเน นงาน สอดคลองก บว ตถ ประสงค6 4. สามารถสนองตอบตอความตองการของส งคมหร อสถานศ กษา ของกล มคนและนโยบายแตละระด บ 5. เขาใจงายและสามารถด าเน นการตามโครงการได 6. สอดคลองก บแผนงานหล กของสถานศ กษาและสามารถต ดตามประเม นผลได 7. โครงการตองก าหนดข นจากขอม ลจร งและเป นขอม ลท ไดร บการว เคราะห6อยางรอบครอบแลว 8. ตองไดร บการสน บสน นจากผ บร หารและในดานทร พยากรอยางเหมาะสม 9. ตองระบ ระยะเวลาเร มตนและระยะเวลาแลวเสร จของโครงการ การจ ดท าโครงการ แนวทางในการจ ดท าโครงการ ส งท ผ จ ดท าโครงการตองค าน งถ งโดยใช หล กการต งค าถาม W5 H3 ด งตอไปน หล กการต งค าถาม W5 H3 ค าถาม ส งท ต/องว เคราะห0 1. What? - โครงการม ว ตถ ประสงค6และเป#าหมายท ช ดเจนหร อไม สอดคลองก บนโยบายหล ก ของสถานศ กษามากนอยเพ ยงใด 2. Why? - โครงการน ม เหต ผลและความจ าเป นอยางไร 3. When? - จะเร มด าเน นการและแลวเสร จเม อใด เหมาะสมหร อไม 4. Where? - สถานท ของการน าโครงการส การปฏ บ ต ควรอย ท ใดจ งจะเหมาะสม 5. Who, Whom? - ใครควรเป นผ ท าโครงการ เหมาะสมหร อไม และผ ร บประโยชน6เป นใคร 6. How? - จะม ว ธ การบร หารโครงการอยางไรจ งจะบรรล ว ตถ ประสงค6 / เป#าหมายท ก าหนดไว 7. How much?ก - จะท าเทาใด ปร มาณมากนอยเพ ยงใด 8. How to get it? - ถาตองใชทร พยากรเพ ม จะตองน าทร พยากรมาจากท ใด การเข ยนโครงการ [3] การเข ยนโครงการ สามารถจ าแนกประเภทตามว ว ฒนาการไดหลายว ธ แตท น ยมน ามาเข ยนโครงการม 2 ว ธ ค อ 1. การเข ยนโครงการแบบด งเด มหร อแบบประเพณ น ยม (Conventional Method) 2. การเข ยนโครงการแบบเหต ผลส มพ นธ6 (logical Framework Method) ในท น จะกลาวถ งเฉพาะ การเข ยนโครงการแบบด งเด มหร อแบบประเพณ น ยม เทาน น เน องจากเป น ร ปแบบท โรงเร ยนสวนใหญด าเน นการอย แลว แตบางคร งอาจจะย งเข ยนไมถ กตอง ขาดความสอดคลองหร อ ม ความซ าซอน ส บสนในการเข ยนแตละห วขอ ท าใหโครงการขาดความช ดเจน ปKญหาเชนน ยอมสงผลกระทบ ตอการบรรล ว ตถ ประสงค6ของโครงการ รวมท งในการประเม นผลโครงการก จะท าไดยากอ กดวย ในแตละโครงการจะม แผนปฏ บ ต งานอยางละเอ ยด การเข ยนโครงการจะประกอบดวยห วขอตาง ๆ โดยจ านวนห วขอของโครงการอาจจะไมแนนอน ท งน ข นอย ก บล กษณะของโครงการท เข ยนหร อข นอย ก บวา หนวยงานตองการรายละเอ ยดท ครอบคล มมากนอยเพ ยงใด การเข ยนจะเป นล กษณะการบรรยายไปตามห วขอ ของโครงการ ซ งสวนใหญประกอบดวยห วขอ ด งตอไปน แนวทางการเข ยนโครงการ 1. ช อโครงการ 1.1 แสดงล กษณะงานท ตองปฏ บ ต หร อล กษณะเฉพาะของโครงการ ท ส อความถ งผ อานใหเขาใจในภาพรวมของโครงการ - ด าเน นการเก ยวก บอะไร - ม เป#าหมายหล กอยางไร 1.2 ช อโครงการตองส น กะท ดร ด ช ดเจน 1.3 ต วอยGาง - โครงการน เทศการสอนภายในโรงเร ยน - โครงการสรางเสร มค ณธรรม จร ยธรรมผ เร ยน 2. ผ /ร บผ ดชอบโครงการ 2.1 น ยมระบ เป นหนวยงานหร อองค6กร 2.2 ม กไมระบ เป นรายบ คคล ยกเวนโครงการเฉพาะบ คคล 3. หล กการและเหต ผล 3.1 เป นการอธ บายใหเห นถ งปKญหา ความจ าเป นและความส าค ญของ การจ ดท าโครงการน โดยผ เสนอโครงการจะตองใหเหต ผลหร อ แสดงถ งท มาและความจ าเป นในการจ ดท าโครงการใหช ดเจน แสดงขอม ล ม สถ ต ต วเลขสน บสน นใหม น าหน ก ซ งตองค าน งถ งวา ท าอยางไรผ ท ม หนาท อน ม ต โครงการหร อผ อ นเห นความส าค ญ ตามท เข ยน [4] แนวทางการเข ยนโครงการ - อาจเร มตนดวยแนวค ด นโยบาย แผนงานหร อปKญหาในภาพใหญ - แลวจ งเช อมโยงมาส ประเด นปKญหาของหนวยงาน อธ บายถ ง สาเหต ของปKญหาและผลกระทบท อาจเก ดข นหากไมไดร บการ แกไขหร อความจ าเป นท ตองปฏ บ ต ตามนโยบาย/แผนงาน ด งกลาว - เหต ผลหร อม ลเหต จ งใจท จ ดท าโครงการน และเม อท าแลวจะเก ด ประโยชน6อะไรบาง 4. ว ตถ ประสงค0 4.1 เป นการก าหนดส งท ตองการใหเก ดข นหล งเสร จส นโครงการ ท งน ตองตอบค าถามใหไดวา ท าโครงการน ท าเพ ออะไร แลวน ามา เข ยนเป นว ตถ ประสงค6 โดยบงบอกวาปMญหาตGาง ๆ ท กลGาวไว/ใน หล กการและเหต ผล เม อได/ร บการแก/ไขแล/วจะเปPนอยGางไร 4.2 ขอความท แสดงถ งว ตถ ประสงค6 ตองระบ ช ดเจน ตองม ล กษณะท จ าเพาะเจาะจง ม ความเป นไปได ไมคล มเคร อ ไมควรแปลความ ไดหลายอยาง สามารถว ดและประเม นผลความส าเร จได 4.3 ค าท สามารถใช/ได/ เชน เพ อแกปKญหา เพ อสรางเสร ม เพ อประเม น เพ อก าหนดร ปแบบ เป นตน 4.4 ค าท ควรหล กเล ยง ม กเป นค าท ม ความหมายกวาง ยากตอการว ด และประเม นผลการด าเน นงานได เชน ค นเคย ซาบซ ง เช อ สนใจ เคยช น ส าน ก ยอมร บ เป นตน 4.5 ต วอยGาง โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการท าว จ ยในช นเร ยน - โครงการน จ ดท าข น เน องจากปKญหาอาจารย6ขาดความร ความเขาใจในการท าว จ ยในช นเร ยน ด งน น สามารถเข ยน ว ตถ ประสงค6 เชน เพ อใหอาจารย6ม ความร ในการท าว จ ย ในช นเร ยนและสามารถท าว จ ยในช นเร ยนได 5. เปQาหมาย/ต วช ว ดความส าเร จ 5.1 เป นต วบงช ท บงบอกถ งความส าเร จตามว ตถ ประสงค6ของโครงการ (จะตองสอดคลองก บว ตถ ประสงค6ของโครงการ) 5.2 เป#าหมาย ตองช ดเจน ว ดได ประเม นได ซ งควรก าหนด ท งเช งปร มาณและเช งค ณภาพ เช งปร มาณ เชน อาจารย6 จ านวน 20 คน เขาร บการอบรม เช งปฏ บ ต การเร อง การท าว จ ยในช นเร ยน เช งค ณภาพ เชน อาจารย6รอยละ 80 สามารถท าว จ ยในช นเร ยนได 5.3 การก าหนดเป#าหมาย ควรก าหนดใหเหมาะสมพอด ไมควรใหส ง หร อต าจนเก นไป [5] แนวทางการเข ยนโครงการ 6. ก จกรรม (ว ธ การด าเน นงาน) - ระบ ก จกรรมหร อว ธ การท างานตาง ๆ ท จ ดข นเพ อใหบรรล เป#าหมาย สวนน ของโครงการจะม ล กษณะเป น Action Plan ท แสดงใหเห น อยางช ดเจน ไดแก What - ระบ ก จกรรม/ว ธ การวาตองท าอะไร อยางไร เม อใด When - ระยะเวลาในการปฏ บ ต ของแตละก จกรรม Who - ก าหนดผ ร บผ ดชอบในแตละก จกรรม 7. ระยะเวลาด าเน นงาน 7.1 ก าหนดว นหร อหวงเวลาท ด าเน นงานตามโครงการ 7.2 อาจจ ดท าเป นปฏ ท นการปฏ บ ต งาน (Gantt Chart) และหากก จกรรมใดไมเป นไปตามข นตอนท ก าหนด แสดงวาม ปKญหาและอ ปสรรคเก ดข น ตองว เคราะห6สาเหต และแกไข 8. งบประมาณ 8.1 เป นการแสดงงบประมาณท ใชในโครงการ ซ งตองระบ ใหช ดเจน ไดแก - ยอดเง นรวมคาใชจายท งหมดของโครงการน น - รายละเอ ยดคาใชจายแตละดาน แตละรายการเป นอยางไร - แหลงสน บสน น /แหลงงบประมาณ / หมวดเง นท ระบบ งบประมาณน นก นไว 8.2 ตองค าน งถ งความประหย ด ค มคา เก ดประโยชน6ส งส ด 9. การประเม นผลโครงการ 9.1 เป นการก าหนดการตรวจสอบ การต ดตามประเม นผลของโครงการ วาสวนไหนจะใชว ธ การใด อยางไร เพ อเป นการตรวจสอบวา โครงการท จ ดท าข นบรรล ตามเป#าหมายท ก าหนดไวหร อไม 9.2 ซ งตองระบ เร องท ตองประเม น ว ธ การประเม นหร อเคร องม อท ใช ในการประเม น เชน จ านวน รอยละ การส ารวจ/แบบส ารวจ ความค ดเห น แบบทดสอบ/การทดสอบ แบบส งเกต/การส งเกต 10. ผลท คาดวGาจะได/ร บ 10.1 หมายถ ง ผลพลอยได เป นผลท อาจไดร บนอกเหน อจากผลตาม ว ตถ ประสงค6ของโครงการ 10.2 ก าหนดผลท จะเก ดข นในเช งบวกก บกล มเป#าหมายเม อโครงการ เสร จส นวา จะเก ดข นก บใครและในล กษณะใดตามว ตถ ประสงค6 ของโครงการ โดยเข ยนบอกเป นขอ ๆ ใหสอดคลองก น ซ ง โดยท วไปม กจะระบ แบบกวาง ๆ 10.3 ต วอยGาง - ผ เร ยนไดร บการพ ฒนาการเร ยนร ไดเต มตามศ กยภาพ - เก ดเป นว ฒนธรรมการแบงปKนความร ภายใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks