สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ - PDF

Description
1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา จ งได ก าหนดกลไกในการ ต ดตามประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ เพ อให สามารถน าผลประเม น มาใช ในการปร บปร งกลย ทธ การด าเน นงาน หร อปร บเปล ยนเป าหมายของโครงการ / ก จกรรมต างๆ ให เหมาะสมก บทร พยากรหร อสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป ตลอดจนน าผลการประเม นมาใช ในการวางแผน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาฯ ฉบ บต อไป 1. ว ตถ ประสงค ของการต ดตามและประเม นผล 1. เพ อรวบรวมผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาฯ ท ก าหนดไว โดยพ จารณาจากการใช จ าย งบประมาณ จ านวนผ ร บบร การ และโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ตามแผน 2. เพ อทราบป ญหาอ ปสรรคการด าเน นงานเป นระยะๆ น าไปส การปร บปร งแผนพ ฒนาฯ ในช วงเวลาท เหมาะสม 3. เพ อต องการทราบผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ สาระส าค ญของการต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ท ม แผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ เป นเคร องม อ แบ งสาระส าค ญในการ ประเม นผล เป น 4 ส วน ค อ 1. การต ดตามเป าหมายการใช จ ายงบประมาณในภาพรวม รายป 2. การต ดตามจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป 3. การต ดตามจ านวนโครงการท จ ดก จกรรม รายป 4. การประเม นค ณภาพแผนพ ฒนาฯ ข อม ลท ได จากการต ดตามและประเม นผลด งกล าว ต องม ความถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได และผ านการพ จารณากล นกรองอย างด ก อนน าเสนอผ บร หาร เพ อใช ในการต ดส นใจ เน องจากการด าเน นงาน ต างๆ ต องค าน งถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของบ คลากรและกล มเป าหมายผ ร บบร การให มากท ส ด 3. กลไกการต ดตามการประเม นผล การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ จะน าไปใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานของ สถานศ กษาท งหมด ในระยะ 3 ป ค อ ระหว างป งบประมาณ 2 ระบบและกลไกส าค ญท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯไปใช ในการก าก บ ปร บปร งและพ ฒนากลย ทธ การด าเน นงานของสถานศ กษา ประกอบด วยคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ซ งม ห วหน ากล มแผนงานและโครงการเป นเลขาน การ โดยน าผลการต ดตามและ ประเม นแผนปฏ บ ต การ ให ผ บร หารพ จารณาก าหนดมาตรการในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท อาจ เก ดข นในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ ในส วนระด บปฏ บ ต การม การต ดตามและประเม นผลการใช จ าย งบประมาณและการด าเน นงานของโครงการ ตามแผนพ ฒนาประจ าป ท กป ระบบและกลไกท ส าค ญ อ กประการหน งของการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ค อ การเสนอแนะแนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนา ฉบ บต อไป 4. ว ธ การต ดตามและประเม นผล การต ดตาม/ ท ประเม นผล 1 การเบ กจ าย งบประมาณ ใน ภาพรวม 2 จ านวน ผ ร บบร การใน ภาพรวม 3 ประเม น โครงการท จ ด ก จกรรม 4 ประเม นผล แผนพ ฒนาฯ 5 จ ดท าแผน พ ฒนาฉบ บถ ดไป การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ สร ปได ด งน ระยะเวลา ผ ให ข อม ล ว ธ การ/เคร องม อ กลไก ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ส นระยะ แผนพ ฒนา 3 ป ส นระยะ ของแผน พ ฒนา 3 ป งานงบประมาณ กล มแผนงานฯ กล มแผนงาน และโครงการ งาน งบประมาณ กล มแผนงาน และโครงการ คณะกรรมการ ต ดตามฯ คณะกรรมการ ต ดตามฯ คณะกรรมการ ต ดตามฯ ต ดตามการเบ กจ าย งบประมาณรายป แบบ พ.11 แบบ พ.12 ต ดตามจ านวน ผ ร บบร การรายป แบบ พ.21 แบบ พ.22 ประเม นผลการจ ด ก จกรรมโครงการรายป แบบ พ.31 แบบ พ.32 สร ปผลการประเม น แผนพ ฒนาระยะท 1-3 จากผลการประเม น ข อ1-3 แบบ พ.41 สร ปผลการประเม น แผนพ ฒนาจาก สร ปผลการประเม น แบบ พ.42 ประช มระดมสมอง จ ดท าแผนพ ฒนาฯ สร ป และประเม นผล 1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล รายงานผ บร หารท กป งบประมาณ 2) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล รายงานผ บร หารท กป งบประมาณ 3) เลขาน การคณะกรรมการต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส น ป งบประมาณ 4.1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส นป งบประมาณ 4.1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส นระยะของแผนพ ฒนา 3 ป 5) พ ฒนางานอย างต อเน อง 3 1. การต ดตามผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณในภาพรวม ท กป จาก แบบ พ.11 ข อม ลรายงาน ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณในภาพรวม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.12 ข อม ลรายงานสร ปผลการเบ กจ ายงบประมาณ - แหล งข อม ล : งานงบประมาณ กล มแผนงานและโครงการ - ต ดตามการใช เง นให สอดคล องตามแผนท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ 2. การต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม รายป ต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม ท กป จาก แบบ พ.21 ข อม ลรายงานผล ผ ร บบร การในภาพรวม รายป ต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.22 ข อม ล รายงานสร ปผ ร บบร การ - แหล งข อม ล : กล มแผนงานและโครงการ - ต ดตามจ านวนผ ร บบร การ รายป ให สอดคล องตามแผนท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ 3. การต ดตามแผนโครงการท จ ดก จกรรม ต ดตามผลโครงการท จ ดก จกรรม รายป จาก แบบ พ.31 จ านวนโครงการท สามารถ จ ดก จกรรมได ตามแผน ต ดตามผลโครงการท จ ดก จกรรม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.32 ข อม ล รายงานสร ปผลโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ตามแผน รายป - แหล งข อม ล : ผ ร บผ ดชอบโครงการ - ต ดตามผลการจ ดโครงการเช งปร มาณว าสอดคล องตามจ านวนเป าหมาย ท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ 4 4. การประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ต ดตามผลส มฤทธ ของแผนพ ฒนาฯ รายป เม อส นป งบประมาณ จาก แบบ พ.41 - เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนาฯ ระยะท 1 2 และ 3 ท ด - แหล งข อม ล : กล มแผนงานและโครงการ - ผ ประเม นค ณภาพ : กรรมการสถานศ กษา - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ การประเม นค ณภาพของแผนพ ฒนา เม อส นระยะเวลา 3 ป จาก แบบ พ.42 ข อม ล สร ปผลการประเม นค ณภาพของแผนพ ฒนา - เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนาฯท ด - ผ รวบรวมแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ 5. กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาฯในป ถ ดไป ประช มระดมสมอง สร ปประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ รวบรวม ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ในป งบประมาณถ ดไป 5 การก าก บ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา โดยแบ งสาระส าค ญในการประเม นผลเป น 4 ส วน ม ผลการประเม น ด งน ต วช ว ดท 1 ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป จากผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.11 และ พ.12 พบว า ม ผลการ ประเม นเม อเท ยบก บเป าหมายตามแผน ด งตารางท 1 ตารางท 1 ผลการประเม นเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ป งบประมาณ/ หมวดรายจ าย งบด าเน นงาน (ร อยละ) งบลงท น (ร อยละ) งบรายจ ายอ น (ร อยละ) รวมเฉล ย (ร อยละ) เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน รวมเฉล ย ผ าน จากตารางท 1 การว เคราะห ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.11และ พ.12 เม อพ จารณารายหมวดงบประมาณ พบว า ในป งบประมาณ 2552 และ 2553 สามารถเบ กจ ายเง นได ตามแผนท กหมวดงบประมาณ ส วนป งบประมาณ 2554 สามารถเบ กเง นหมวดงบด าเน นงาน และงบลงท น ได ตามแผน ส วน งบรายจ ายอ น เบ กได เพ ยง ร อยละ เน องจาก โครงการจ ดสร างน ทรรศการ เร อง พระบ ดาแห งเทคโนโลย ไทย ซ งจ ดสร างด วยว ธ การ TOR ไม สามารถด าเน นการสร างได แล วเสร จตามแผน เน องจากเก ดอ ทกภ ยอย างร นแรง ในเขตจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เม อพ จารณารวมท กหมวดงบประมาณ เป นรายป แล ว พบว า ป งบประมาณ 2552 และ 2553 สามารถเบ กเง นได ตามแผน ค ดเป นร อยละ ป งบประมาณ 2554 สามารถเบ กเง นได ตามแผน ค ดเป น ร อยละ 83.33 6 เม อพ จารณารวมท กหมวดงบประมาณ ท กป งบประมาณแล ว พบว า ระหว างป งบประมาณ สามารถเบ กเง นได ตามแผนรวมเฉล ย ค ดเป นร อยละ ถ อว าผ านเกณฑ ต วช ว ดท 2 จ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป จากผลสร ปจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.21 และ พ.22 พบว า ม ผลการ ประเม นเม อเท ยบก บเป าหมายตามแผน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks