ค ม อการสร างและว เคราะห ผล แบบสอบถามออนไลน - PDF

Description
ค ม อการสร างและว เคราะห ผล แบบสอบถามออนไลน เร ยบเร ยงข อม ลโดย นางสาวศศ ธร ชลร ตน อมฤต น กว ทยาศาสตร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร กาแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 13 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการสร างและว เคราะห ผล แบบสอบถามออนไลน เร ยบเร ยงข อม ลโดย นางสาวศศ ธร ชลร ตน อมฤต น กว ทยาศาสตร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร กาแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม โทรศ พท : โทรสาร: Website: สารบ ญ Google Drive ค อ อะไร? 1 การเข าใช งาน Google Drive 1 การสร างแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google Drive 3 การใช งานฟอร มร วมก น 10 การนาออกข อม ล (Export) เพ อนาไปประย กต ใช งาน 12 การว เคราะห ผลแบบสอบถามด วยโปรแกรม Microsoft Excel 14 หน า การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 1 Google Drive ค อ อะไร? การทาแบบสอบถามออนไลน โดย Google Drive Google Drive เป นบร การจาก Google ท ท าให เราสามารถน าไฟล ต างๆ ไปฝากไว ก บ Google ซ งท า ให เราสามารถใช ไฟล เหล าน นท ไหนก ได ท ม อ นเตอร เน ต ไม เพ ยงแค ฝากไฟล ได เท าน นย งสามารถแบ งป นไฟล ก บ คนท ต องการ และสามารถแก ไขร วมก นได จากอ ปกรณ ท กประเภท การใช งาน Google Drive น นเร มต นง ายๆ เพ ยงแค สม คร Gmail หากย งไม เคยสม คร แนะนาให สม คร เน องจากสม คร Gmail เพ ยง Account เด ยว ท าให สามารถใช บร การต างๆ ของ Google ได อย างมากมาย รวมถ ง Google Drive ด วย การเข าใช งาน Google Drive 1. เป ดบราวเซอร แล วพ มพ URL mail.google.com ด งภาพ 2. เข าส การเข าใช Gmail 2.1 หากเคยลงทะเบ ยนการใช งานมาแล วให พ มพ อ เมลและรห สผ านท ลงทะเบ ยนแล วคล กท ป ม ลงช อเข าใช งาน ด งภาพ กรอกข อม ล คล กท ป ม ลงช อเข าใช งาน การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า หากย งไม เคยใช งานให คล ก สร างบ ญช และกรอกข อม ล ด งภาพ กรอกข อม ลเพ อสม ครใช งาน Gmail 2.3 เม อพ มพ อ เมล รห สผ าน และกดป มลงช อเข าใช เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต างข อม ล จดหมายของเรา ข อม ลกล องจดหมาย การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 3 การสร างแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google Drive การสร างแบบสอบถามใหม 1. เล อกป มแอป ไดรฟ 2. คล กท ป ม สร าง จะปรากฏเมน ย อยให เล อกรายการด งน โฟลเดอร จะเป นการสร างโฟลเดอร สาหร บเก บไฟล เอกสาร จะเป นการสร างเอกสารคล ายล กษณะ Microsoft Word งานนาเสนอ จะคล ายก บ Microsoft Power Point สเปรดช ต เป นโปรแกรมสร างเอกสารท เป นตารางค านวณล กษณะจะ คล ายก บ Microsoft Excel แบบฟอร ม เป นโปรแกรมสร างแบบฟอร ม แบบสอบถามออนไลน สามารถแสดงข อม ลออกมาเป นตารางค านวณได ภาพประกอบ เป นโปรแกรมวาดภาพ ล กษณะคล าย Paint Brush คล กเล อก แบบฟอร ม การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 4 3. คล กเล อก แบบฟอร ม เม อเราเล อกสร างแบบฟอร มจะม หน าต างข นมาบอกข นตอนคร าวๆ ใน การทางานให เรากดป ม เร มต นใช งาน เพ อสร างแบบฟอร มต อไป 4. ให เราต งช อเร อง ช อเร องน จะนาไปใช เป นช อไฟล ด วย จะต งเป นภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษก ได จากน นเล อกร ปแบบ ว าเราต องการร ปแบบพ นหล งอย างไร จากน นก คล กท ป ม ตกลง เพ อสร างฟอร ม ต งห วข อช อเร อง เล อกร ปแบบ คล กตกลง การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 5 5. ให เราเร มด วยการต งห วข อค าถามในแต ละข อ ในฟอร มจะให เราสร างท ละห วข อ ประเภทคาถาม จะม ให เล อกหลายๆ ร ปแบบ จากต วอย างให เราเล อกเป น เล อกจากรายการ เล อกจากรายการ 6. แล วก าหนดว า ม ค าอะไรบ างให เล อก จากในต วอย างก จะม ด มาก ด ปานกลาง น อย น อยท ส ด ประมาณ 5 ค า 5 บรรท ด ด งภาพ ห วข อคาถาม ประเภทคาถามให เล อกเป น เล อก จากรายการ กาหนดคาตอบให เล อกตอบ กดป มเสร จส น กาหนดคาตอบให เป นคาถามท ต องตอบ คล กเพ อเพ มห วข อคาถามต อไป 7. ให กดป ม เสร จส น เพ อบ นท ก และกดป ม เพ มรายการ เพ อเพ มห วข อค าถามในข อต อไป ท าใน ล กษณะเด ยวก นก บการเพ มห วข อคาถามท เราสร างไปแล ว การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 6 8. หากเป นคาถามประเภทให แสดงความค ดเห น ให เล อกร ปแบบเป น ข อความย อหน า ด งภาพ ข อความย อหน า 9. ให สร างห วข อคาถามต อไปเร อยๆ จนกว าจะครบตามท เราต องการ 10. หากเพ มห วข อค าถามจนครบหมดแล ว ให เล อนลงมาข างล างส ดจะม ข อความย นย นเพ อให ตอบ กล บผ กรอกแบบสอบถามในกรณ ท ตอบแบบสอบถามเสร จ และส งข อม ลให ก บระบบเร ยบร อยแล ว จากน นก กดป ม ส งฟอร ม ด งภาพ ให กดป มแบบฟอร มเม อบ นท กแบบฟอร ม ข อความตอบกล บเม อม คนกรอกแบบฟอร มเสร จ แล ว การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า ให Copy ล งค ท จะแชร เพ อส งให ก บบ คคลท ต องการให ตอบแบบสอบถาม หร ออาจจะส ง แบบสอบถามน ผ านไปทางอ เมลก ได โดยใส อ เมลลงในช อง ส งแบบฟอร มผ านทางอ เมล ระบบจะจ ดการส ง เมลให โดยอ ตโนม ต ให กดป ม เสร จส น เพ อเสร จส นการสร างแบบฟอร มแล ว ด งภาพ นาล งค น ไปส งให คนท เราต องการกรอกแบบสอบถาม กดป มเสร จส น 12. ข นตอนส ดท ายในการสร างแบบฟอร ม ระบบของ Google Drive จะจ ดเก บข อม ลตอบกล บใน ร ปแบบของสเปรดช ต ด งน นระบบจะให ต งช อว า จะจ ดเก บเป นช ออะไร พร อมท งระบบให ก าหนดเป นช อ เร มต นตามช อฟอร มท เราสร างข นพร อมต อท ายด วย (การตอบกล บ) หากไม พอใจช อน ก สามารถเปล ยนช อใหม ได จากน นให กดป ม สร าง เพ อสร างสเปรดช ตท จะใช เก บข อม ลในการตอบกล บ สร างช อท ใช เก บข อม ลตอบกล บ กดป มสร าง การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า แบบสอบถามออนไลน ท ได สร างเสร จเร ยบร อย และพร อมส งให ก บบ คคลอ นได ช วยตอบค าถาม แบบสอบถามได แล ว ด งภาพ 14. หน าจอสาหร บการตอบกล บตามท เราได บ นท กไว ใน ข อความย นย น ด งภาพ การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า หน าจอข อม ลท ม ผ ตอบกล บมา ข อม ลส วนน ย งเป นข อม ลด บย งไม ผ านการประมวลผลและสร ป โดยคล กเล อก ด การตอบกล บ ด งภาพ 16. เม อต องการด ข อม ลสร ปจากแบบสอบถาม ให เล อกการตอบกล บ จากน นคล กเล อก ข อม ลสร ป การตอบกล บ ด งภาพ เล อกข อม ลสร ปการตอบกล บ การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า ข อม ลสร ปท ได จากแบบสอบถาม จะได ข อม ลท สร ปเสร จส นแล ว พร อมก บบอกว าในแต ละข อม การตอบข อไหนค ดเป นก เปอร เซนต ด งภาพ การใช งานฟอร มร วมก น เน องจาก Google Drive เป นโปรแกรมส าหร บใช งานฟร และสามารถใช งานเอกสารร วมก นได สามารถแชร หร อแบ งป นฟอร มไปย งผ อ นได ด งน 1. คล กท หน าฟอร มท ต องการแชร หร อแบ งป น จากน นคล กท ส ญล กษณ ใช งานร วมก น เล อกใช งานร วมก น เล อกฟอร มท ต องการแชร การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า การต งค าการแบ งป น เป นการก าหนดส ทธ การเผยแพร แบบสอบถาม สามารถปร บปร ง แก ไขได โดย คล กท คาว า เปล ยน ด งภาพ คล กคาว าเปล ยน 3. สามารถเล อกการแสดงผลได 3 ร ปแบบ ด งภาพ ค อ ช อเข าใช 3.1 สาธารณะทางเว บ ผ ใช อ นเตอร เน ตท กคนสามารถค นพบและเข าถ งไม จาเป นต องลง 3.2 ท กคนท ม ล งค จะสามารถเข าถ งได โดยไม จาเป นต องลงช อเข าใช 3.3 ผ ใช ท ระบ เฉพาะคนท ได ร บอน ญาตโดยการระบ อ เมลเท าน นและต องลงช อเข าใช การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 12 คล กต วเล อกท ต องการ กดป มบ นท ก 4. จากน นกดป ม บ นท ก การนาออกข อม ล (Export) เพ อนาไปประย กต ใช งาน หากต องการนาข อม ลไปว เคราะห หร อส งออกในร ปแบบอ นๆ สามารถทาได โดย 1. คล กท ไฟล จะปรากฏเมน ย อยเพ มเต ม จากน นคล กท ดาวน โหลดเป น จะปรากฏร ปแบบ เอกสารท สามารถส งออกได และคล กท ประเภทเอกสารท ต องการ ด งภาพ คล กดาวน โหลดเป น เล อกประเภทเอกสาร การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า คล กเพ อเป ดด ไฟล หร อคล ก Save As เพ อบ นท กไฟล คล กเป ดด ไฟล การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 14 การว เคราะห ผลแบบสอบถามด วยโปรแกรม Microsoft Excel การว เคราะห ผลแบบสอบถามด วยโปรแกรม MS Excel ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม MS Excel 2. กรอกข อม ลแบบสอบถาม แนวต งแทนคน แนวนอนแทนห วข อค าถาม ให คะแนนระด บความ ค ดเห นเป น และ 1 ตามลาด บ กรอกให ครบท กข อ ด งภาพ กรอกข อม ล โดย 3. เม อกรอกข อม ลเสร จ จากน นหาค าผลรวมของแต ละห วข อคาถามโดยใช เคร องหมายซ กมา ท าได 3.1 เล อกเมน Formulas AutoSum Sum ด งภาพ หาผลรวม 3.2 หาผลรวมให ครบท กช องของข อค าถาม ท าได โดยลากเม าท วางท ม ม ลากเพ อค ดลอกส ตร จากช องท ทาไว แล วก อนหน าจากน นปล อยเม าท ด งภาพ การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า 15 ลากเม าท เพ อค ดลอกส ตร 3.3 ผลล พธ ท ได จากการค ดลอกส ตรผลรวม ด งภาพ ผลรวมจากการค ดลอกส ตร 4. การหาค าเฉล ยของแต ละห วข อคาถาม ทาได โดย 4.1 เล อกเมน Formulas AutoSum Average (ค าเฉล ย) ด งภาพ หาค าเฉล ย การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า เม อเล อกค าส ง Average จะะพบค าส งการค านวณพ มพ ค าเร มต นถ งค าส ดท าย โดยใช เคร องหมาย : เช น =AVERAGE(Q4:Q11) เสร จแล วกด Enter ด งภาพ พ มพ ค าเร มต นถ งค าส ดท าย กด Enter 4.3 หาค าเฉล ยให ครบท กช องของข อค าถาม ท าได โดยลากเม าท วางท ม ม ลากเพ อค ดลอกส ตร จากช องท ทาไว แล วก อนหน าจากน นปล อยเม าท ด งภาพ ลากเม าท เพ อค ดลอกส ตร ส ตร การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า ผลล พธ ท ได จากการค ดลอกส ตรค าเฉล ย ด งภาพ ค าเฉล ยจากการค ดลอกส ตร 5. การหาค าร อยละของแต ละห วข อคาถาม ใช ว ธ การป อนส ตรลงเซลล ค อ = N1*100/N ทาได โดย 5.1 เล อก Cell ท ต องการใส ค าร อยละ (B12) แล วเล อก Cell ท ต องการหาค าร อยละ ค ณด วย 100 แล วหารด วย Cell ของคะแนนเต ม (ในการค ณจะใช เคร องหมาย * และการหารจะใช เคร องหมาย / ) โดยพ มพ ส ตรด งน =(B12*100)/8 เสร จแล วกด Enter ด งภาพ พ มพ ส ตร N1*100/N การสร างและว เคราะห ผลแบบสอบถามออนไลน ห น า หาค าร อยละให ครบท กช องท ต องการ ท าได โดยลากเม าท วางท ม ม ลากเพ อค ดลอกส ตรจาก ช องท ทาไว แล วก อนหน าจากน นปล อยเม าท ด งภาพ ลากเม าท เพ อค ดลอกส ตร 5.3 ผลล พธ ท ได จากการค ดลอกส ตรค าร อยละ ด งภาพ ค าร อยละจากการค ดลอกส ตร ส ตร การสร างและว เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks