แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของ - PDF

Description
แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 15 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน นงาน 2 ประโยชน ของแผนการดาเน นงาน 3 ส วนท 2 บ ญช สร ปงบประมาณ 5 บ ญช //งบประมาณ 8 ภาคผนวก บ นท กข อความขออน ม ต ประกาศใช แผนการ ดาเน นงาน ประกาศใช แผนการดาเน นงาน คานา ภายใต นโยบายการกระจายอานาจ ให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ นซ งทาให เก ดการเปล ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะ การถ ายโอนภารก จให แก องค กรปกครองส วนท องถ น การวาง แผนพ ฒนาท องถ นก เป นภารก จหน งท ม ความสาค ญมากท องค การ บร หารส วนตาบล ทรายม ล จะต องดาเน นการจ ดทาแผน ตามระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดทาแผนขององค กรปกครองส วน ท องถ น พ.ศ ได กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ น จ ดทา แผนย ทศาสตร แผนพ ฒนาสามป และแผนการดาเน นงาน โดยท แผนการดาเน นงาน ม จ ดม งหมายเพ อแสดงถ งรายละเอ ยด แผนงาน/ และท ดาเน นการจร งท งหมดในพ นท ขององค การ บร หารส วนตาบล ทรายม ล ประจาป งบประมาณ เพ อใ ห แนวทางในการบร หารจ ดการ การดาเน นงานในป งบประมาณ ขององค การบร หารส วนตาบล ทรายม ล ม ความช ดเจนในการ ปฏ บ ต มากข น ลดความซ าซ อนของ ม การจาแนกรายละเอ ยดต างๆ ของแผนงาน/ และทาให เก ดความสะดวกในการต ดตามและ ประเม นผล แผนการดาเน นงาน จะเป นเคร องม อสาค ญในการ บร หารงานของผ บร หารท องถ น เพ อควบค มให การปฏ บ ต งานเป นไป อย างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ องค การบร หารส วนตาบล ทรายม ล หว งเป นอย างย งว าแผนการดาเน นงานฉบ บน จะเป นประโยชน ในการ ดาเน นงานเพ อสนองตอบต อป ญหา และความต องการของประชาชน อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนต าบล ทรายม ล พฤศจ กายน 1 ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1. เพ อให องค การบร หารส วนตาบลทรายม ล ดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ลดป ญหา ความย งยาก ซ บซ อนของงาน ตามแผนท ได วางเอาไว 2. เพ อให เห นภาพรวมท ช ดเจน ม การประสานงาน และบ รณา การการทางานให เก ดประโยชน ส งส ด 3. เพ อให เก ดเสถ ยรภาพทางการเง นการคล ง โดยม การได วาง แผนการดาเน นงานเพ อดาเน นงาน 4. เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปตามแผน และสามารถ ดาเน นการได อย างครอบคล มท วถ งและม ประส ทธ ภาพ 5. เพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน ให ได ร บโอกาส การศ กษา การบร การทางส งคม การประกอบอาช พ การพ ฒนา ศ กยภาพ ท งด านร างกาย จ ตใจ อย างถ วนหน าและเท าเท ยมก น 6. เพ อส งเสร มกระบวนการการม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ ระหว างองค กรของร ฐ องค กรเอกชน และประชาชน 7. เพ อให เก ดการบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน นงาน คณะกรรมการสน บสน นการจ ดทาแผนพ ฒนาองค การบร หารส วน ตาบลทรายม ล เก บรวบรวมข อม ล เพ อจาทาร างแผนการดาเน นงาน ท ม การดาเน นการจร งในพ นท ขององค การบร หารส วนตาบลทรายม ล ได พ จารณาจ ดหมวดหม ของ ให สอดคล องก บแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนาท องถ นท ได มาจากการ ประชาคม เพ อสนองตอบต อป ญหาของประชาชนในพ นท อย างแท จร ง ท กาหนดไว ในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาสามป ขององค การบร หาร ส วนตาบลทรายม ล คณะกรรมการสน บสน นการจ ดทาแผนพ ฒนาองค การบร หาสวน ตาบลทรายม ล นาร างแผนการดาเน นงานเสนอคณะกรรมการพ ฒนา ท องถ น พ จารณาเห นชอบแล วนาเสนอผ บร หารเพ อประกาศใช แผนการดาเน นงาน องค การบร หารส วนตาบลทรายม ลจ ดทา ประกาศใช แผนการดาเน นงาน ประจาป ป ดประกาศโดย เป ดเผย ให ประชาชนได ทราบและสามารถตรวจสอบได 2 จากข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน นงานข างต น สามารถเข ยนเป น แผนภ ม ได ด งน คณะกรรมการสน บสน น การจ ดทาแผนฯ รวบรวม/ องค กรปกครอง ส วนท องถ น หน วยงานอ น คณะกรรมการสน บสน น การจ ดทาแผนฯ จ ดท าร างแผนการ ดำเน นงำน คณะกรรมการสน บสน น การจ ดทาแผนฯ เสนอร างแผนการ ดำเน นงำน คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น พ จารณาร างแผนการ ดำเน นงำน ผ บร หารท องถ น พ จารณาให ความเห นชอบ ประกาศใช 3 ประโยชน ของแผนการดาเน นงาน 1. ทาให องค การบร หารส วนตาบลทรายม ล บรรล จ ดม งหมายท กาหนดเอาไว ตามแผนการบร หารท ม ท ศทาง เก ดความสะดวกและ เก ดประโยชน ส งส ดต อประชาชนและทางราชการ 2. ม แนวทางในการบร หารจ ดการเป นไปตามแผน และ ดาเน นการได อย างคลอบคล มท วถ ง อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ประหย ด ใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า และเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด 4. เพ อสร างเสถ ยรภาพทางการเง นการคล ง ให ม ความม นคง 5. เก ดความร วมม อและประสานงานก น ระหว างองค กรต างๆของ ร ฐและประชาชนท วไป 6. เพ อตอบสนองความต องการของประชาชนได ตรงจ ด 7. ทาให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข นได ร บโอกาสทางส งคม อย างเท าเท ยมและเสมอภาคก น 8. เพ อให เก ดการบร หารจ ดการท ด ตามหล กธรรมาภ บาล 4 ส วนท 2 สร ป/ แผนการดาเน นงาน บ ญช สร ปและงบประมาณ แผนดาเน นการ ประจาป งบประมาณ 2558 องค การบร หารส วนตาบลทรายม ล 5 ************************************************** ย ทธศาสตร /แนวทาง 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หาร จ ดการบ านเม องท ด 1.1 แนวทางการพ ฒนาด านโครงสร าง พ นฐาน จานวน ท ดาเน นการ ค ดเป นร อยละ ของ ท งหมด จานวน งบประมาณ ร อยละของ งบประมาณ ,141, หน วย ท ดาเน นการ อบต.ทราย ม ล 1.2 แนวทางการปร บปร งบาร งร กษา , แนวทางการพ ฒนาองค กรและบ คลากร ,173, อบต.ทราย ม ล อบต.ทราย ม ล 1.4 แนวทางการทางการเพ มช องทางการร บร ข อม ลข าวสารการให บร การประชาชน , อบต.ทราย ม ล 1.5 แนวทางการป องก นร กษาในช ว ตและ ทร พย ส น , แนวทางป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย , อบต.ทราย ม ล อบต.ทราย ม ล รวม ,158, ย ทธศาสตร /แนวทาง 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากร มน ษย 2.1 แนวทางการส งเสร มและสน บสน น การศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรมประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จานวน ท ดาเน นการ ค ดเป นร อยละ ของ ท งหมด จานวน งบประมาณ ร อยละของ งบประมาณ ,808, หน วยท ดาเน นการ อบต.ทราย ม ล 2.2 แนวทางการส งเสร มค ณภาพช ว ต การ สาธารณส ขและสว สด การส งคม 2.3 แนวทางการป องก นแก ไขป ญหายาเสพ ต ด รวม ,372, , ,580, อบต.ทราย ม ล อบต.ทราย ม ล 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ การเกษตรและอ ตสาหกรรม 3.1 แนวทางการส งเสร มการประกอบอาช พ และพ ฒนาผล ตผลทางการเกษตร รวม , , อบต.ทราย ม ล 7 ย ทธศาสตร /แนวทาง จานวน ท ดาเน นการ ค ดเป นร อยละ ของ ท งหมด จานวน งบประมาณ ร อยละของ งบประมาณ หน วยท ดาเน นการ 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4.1 แนวทางการอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รวม รวมท งส น , , ,994, อบต.ทราย ม ล อบต.ทราย ม ล บ ญช //งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร การบร หารส วนตาบลทรายม ล 8 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1. แนวทางการพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน ลา ด บ 1 / ก อสร าง ถนน คอนกร ต เสร มเหล ก บ านสร าง แก ว(ทางไป บ านหนอง หว า) รายละเอ ยดของ ก อสร างถนน คอนกร ตเสร มเหล ก ขนาดความกว างผ ว จราจร 4.00 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หร อพ นท ไม น อยกว า 596 งบ ประมา ณ 331,0 00 สถานท ดาเน นก าร บ าน สร าง แก ว (ทางไป บ าน หนอง หว า) หน วย ดาเน น การ กอง ช าง ต.ค. พ.ศ พ.ศ พ.ย ธ.ค ม. ก. ม.ค เม.ย. พ.ค.. ค. พ... ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตารางเมตร พร อม งานล กร งไหล ทาง กว างข างละ 0.50 เมตร เร มต น ปลายถนน คอนกร ตเสร มเหล กท ได ร บงบประมาณ ขององค การบร หาร ส วนตาบลทรายม ล ท ทาการก อสร างไป แล วเม อป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปจนส ด ระยะความยาวของ ทาการต ดต งป ายบอก (ตามแบบ มาตรฐาน พ ฒนาตาบล ป ๒๕๔๑) จานวน ๑ ป าย 9 ลา ด บ ท / รายละเอ ยด ของ งบประมาณ สถานท ดาเน นการ หน วย ดาเน นการ พ.ศ.2557 พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ก อสร าง ราง ระบาย น า คสล. (บ าน ทราย ม ล) ทาการ ก อสร างราง ระบายน า คสล. ขนาด ความกว าง (ภายใน) 0.46 เมตร ปากล าง (ภายใน) 415,000 บ าน ทรายม ล กองช าง 0.36 เมตร ล ก(ภายใน) 0.40 เมตร ผน งด านข าง ของราง ระบายน าท ง สองด านหนา ข างละ 0.07 เมตร ความ ยาวของราง ระบายน า 450 เมตร พร อมทาการ เก บ รายละเอ ยด ด วยล กร ง ตามสภาพ พ นท โดย เร มต น จากหน าบ าน ของนายยศ พล จ นทอง ไสย ส นส ด จ ดเร มต น ก อสร างราง ระบายน า เม อ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ทาการ ต ดต งป าย บอก (ตามแบบ มาตรฐาน พ ฒนา ตาบล ป ๒๕๔๑) จานวน ๑ ป าย ลา ด บ ท 3 / ขยายเขต ไฟฟ า แรงต าม. 2(ทางไป บ านคา เม ก) รายละเอ ยด ของ งบประมาณ สถานท ดาเน นการ ขยายเขต ไฟฟ าแรงต า ไปย งป าช า สาธารณะ และทางไป บ านคาเม ก (รายละเอ ยด ต างๆของ ข นอย ก บ สาน กงาน ไฟฟ าส วน ภ ม ภาค สาขาสว าง แดนด น ) 250,000 บ านม า (ทางไป บ านคา เม ก) หน วย ดาเน นการ กองช าง พ.ศ.2557 พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก. 10 ก อสร าง ถนนคสล. บ าน ทรายม ล (ทางไป ประปา หม บ าน) ก อสร าง ถนน คอนกร ต เสร มเหล ก (ตามแบบ มาตรฐาน ของกรมการ ปกครอง 447,000 บ านทราย ม ล(ทางไป ประปา หม บ าน) กองช าง เลขท ท ) ขนาด ความกว าง ผ วจราจร 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หร อพ นท ไม น อ ย กว า 800 ตาราง เมตร พร อม งานล กร ง ไหล ทาง กว างข างละ 0.50 เมตร เร มต นไหล ทางถนน คอนกร ต เสร มเหล ก ภายใน หม บ าน(ฝ ง ด าน ตะว นออก ของหม บ าน) ไปจนส ด ระยะความ ยาวของ ทาการท อ วางระบาย น าคอนกร ต อ ดแรง (ตาม มาตรฐาน อ ตสาหกรรม ช น 3) ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จานวน 2 ลา ด บ ท / รายละเอ ยด ของ งบประมาณ สถานท ดาเน นการ หน วย ดาเน นการ 11 พ.ศ.2557 พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. จ ดๆละ 6 ท อน รวม ท งส น 12 ท อน พร อม ยาแนว รอยต อให เร ยบร อย ด วย ป นซ เมนต ผสมทราย ทาการ ต ดต งป าย บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks